135/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 3. apríla 1996
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí 2. apríla 1996 prerokoval návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Ernestom Valkom, advokátom, Bratislava, Župné nám. 9, na začatie konania proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancami JUDr. Bartolomejom Kuncom a Ing. Tomášom Cingelom, o vyslovenie nesúladu § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1, 3 a 4, čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1, 3 a 4, čl. 11 ods. 1 a 4 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a 3. apríla 1996 takto
rozhodol:
1. Ustanovenie § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností nie je v súlade s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1 a čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.
2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.