13/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.01.1996 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak o vydanie občianskeho preukazu žiada členka rehoľnej spoločnosti, predloží k žiadosti doklady uvedené v odseku 3. Fotografie musia zobrazovať jej skutočnú podobu tváre v trojštvrťovom profile, v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej odevu.“.
2.
V § 6 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.
3.
§ 7 ods. 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pri prijatí do rehoľnej spoločnosti.“.
4.
§ 7 ods. 5 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ako členka rehoľnej spoločnosti požiada o výmenu fotografie podľa § 6 ods. 4.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.