Predpis bol zrušený predpisom 650/2004 Z. z.

123/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. marca 1996
o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Účelom doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov (ďalej len „doplnkové dôchodkové poistenie“) je umožniť poistencovi (§ 7 ods. 4) získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo v invalidite a pozostalým po poistencovi (§ 7 ods. 7) získať doplnkový dôchodkový príjem v prípade úmrtia poistenca.
(2)
Doplnkovým dôchodkovým poistením na účely tohto zákona je zhromažďovanie príspevkov zamestnávateľov a príspevkov poistencov, hospodárenie s týmito príspevkami a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového poistenia (ďalej len „dávka“).
(3)
Účasť zamestnávateľa a zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení a výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie (§ 35 ods. 3) možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rámci danom týmto zákonom. Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy ustanovuje osobitný predpis.1) Ak u zamestnávateľa nie je utvorená odborová organizácia, účasť zamestnávateľa a zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení je výsledkom dohody zamestnávateľa so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
§ 2
(1)
Doplnkové dôchodkové poistenie podľa tohto zákona vykonáva doplnková dôchodková poisťovňa. Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže vykonávať inú činnosť, ako je uvedená v § 1 ods. 2.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je právnická osoba.2)
(3)
Na vznik, činnosť a zánik doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne musí obsahovať označenie „doplnková dôchodková poisťovňa“. Iné právnické osoby a fyzické osoby nesmú vo svojom obchodnom mene používať toto označenie.
Zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 3
Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu môže zriadiť
a)
zamestnávateľ, viacerí zamestnávatelia alebo organizácia zamestnávateľov,
b)
odborová organizácia alebo viaceré odborové organizácie,
c)
zamestnávateľ, viacerí zamestnávatelia alebo organizácia zamestnávateľov s odborovou organizáciou alebo s viacerými odborovými organizáciami,
ak majú sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „zriaďovateľ“).
§ 4
(1)
Na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne (§ 3) je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorý predkladá po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Vláda rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.
(2)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 zriaďovateľ je povinný uviesť
a)
názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
vecné a organizačné predpoklady na vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia,
d)
mená, priezviská, rodné čísla a miesta trvalého pobytu navrhovaných členov správnej rady a členov dozornej rady, údaje o ich vzdelaní a praxi a o ich bezúhonnosti,
e)
banku, ktorá bude pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonávať funkciu depozitára.
(3)
K žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 zriaďovateľ je povinný priložiť
a)
návrh zakladacej listiny alebo návrh písomnej zmluvy o zriadení doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
doklad o tom, že zamestnáva aspoň 100 000 zamestnancov, alebo zmluvu o budúcej zamestnávateľskej zmluve, ktorou preukáže, že počet zamestnancov zriaďovateľa a zamestnávateľa, s ktorým bola uzavretá takáto zmluva, je aspoň 100 000, ak
1.
zriaďovateľ zamestnáva menej ako 100 000 zamestnancov alebo
2.
zriaďovateľom je odborová organizácia alebo viaceré odborové organizácie, alebo organizácia zamestnávateľov,
c)
zmluvu o budúcej zmluve s bankou o výkone funkcie depozitára pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu,
d)
návrh dávkového plánu,
e)
návrh štatútu,
f)
návrh finančného plánu a návrh dlhodobého finančného plánu,
g)
výpis z registra trestov, doklady o dosiahnutom vzdelaní a o praxi navrhovaných členov správnej rady a členov dozornej rady,
h)
doklad o tom, že disponuje vkladom v sume najmenej 30 miliónov Sk deponovaným v banke na území Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených so zriadením doplnkovej dôchodkovej poisťovne a začatím vykonávania doplnkového dôchodkového poistenia (ďalej len „účelový vklad“),
ch)
čestné vyhlásenie o pôvode peňazí, ktoré tvoria účelový vklad.
(4)
Zakladacia listina alebo písomná zmluva o zriadení doplnkovej dôchodkovej poisťovne obsahuje najmä
a)
názov a sídlo zriaďovateľa, jeho identifikačné číslo a predmet činnosti,
b)
názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
podpis zástupcu zriaďovateľa; pravosť podpisu zástupcu zriaďovateľa musí byť úradne overená.
(5)
Povolenie na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa udelí, ak
a)
zriaďovateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a
b)
návrh dávkového plánu, návrh štatútu, návrh finančného plánu a návrh dlhodobého finančného plánu sú v súlade s týmto zákonom a sú utvorené predpoklady na dosiahnutie účelu doplnkového dôchodkového poistenia.
(6)
Povolenie podľa odseku 5 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo na fyzickú osobu.
(7)
Bezúhonnou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin proti majetku alebo pre iný úmyselný trestný čin.
§ 5
(1)
Zriaďovateľ po zriadení doplnkovej dôchodkovej poisťovne požiada ministerstvo o zápis do ním vedeného registra doplnkových dôchodkových poisťovní (ďalej len „register“).
(2)
Ak zriaďovateľ nepožiada do troch mesiacov od doručenia písomného oznámenia o udelení povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne (§ 4 ods. 5) o zápis do registra, ministerstvo mu odníme povolenie.
(3)
K žiadosti o zápis do registra podľa odseku 1 zriaďovateľ je povinný priložiť
a)
zakladaciu listinu alebo písomnú zmluvu o zriadení doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
dávkový plán,
c)
štatút,
d)
finančný plán a dlhodobý finančný plán,
e)
listiny preukazujúce údaje, ktoré sa zapisujú do registra,
f)
oznámenie o udelení povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(4)
Ministerstvo zapíše doplnkovú dôchodkovú poisťovňu do registra, ak zriaďovateľ splnil podmienky uvedené v odseku 3 a ak nedošlo k zmenám v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 2 až 4.
(5)
Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov a sídlo zriaďovateľa,
b)
názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
d)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
obchodné meno a sídlo depozitára,
f)
mená, priezviská a miesta trvalého pobytu členov správnej rady vrátane uvedenia člena správnej rady, ktorý koná v jej mene,
g)
mená, priezviská a miesta trvalého pobytu členov dozornej rady.
(6)
V registri sa okrem údajov uvedených v odseku 5 vyznačí vstup doplnkovej dôchodkovej poisťovne do likvidácie, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu likvidátora a právny dôvod zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(7)
Identifikačné číslo prideľuje doplnkovej dôchodkovej poisťovni ministerstvo. Identifikačné číslo oznámi ministerstvu na jeho požiadanie príslušný orgán štátnej správy.3)
(8)
Do registra má právo nazrieť ktorákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba a vyhotovovať si z neho odpisy a výpisy.
(9)
Ministerstvo môže na požiadanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať z registra úradný odpis, výpis alebo potvrdenie o určitom zápise, prípadne potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je.
§ 6
Vznik doplnkovej dôchodkovej poisťovne
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa vzniká dňom, ku ktorému je zapísaná do registra.
(2)
Do vzniku doplnkovej dôchodkovej poisťovne koná vo veciach, ktoré súvisia s jej vznikom, zriaďovateľ.
(3)
Zriaďovateľ zodpovedá za záväzky, ktoré do vzniku doplnkovej dôchodkovej poisťovne prevzal; ak je zriaďovateľov viac, zodpovedajú za ne spoločne a nerozdielne.
(4)
Záväzky, ktoré vznikli do vzniku doplnkovej dôchodkovej poisťovne, prechádzajú na doplnkovú dôchodkovú poisťovňu dňom jej vzniku, ak ich doplnková dôchodková poisťovňa do troch mesiacov odo dňa svojho vzniku písomne neodmietne; ak ich odmietne, postupuje sa podľa odseku 3.
(5)
Doplnková dôchodková poisťovňa zaúčtuje účelový vklad podľa spôsobu jeho vyrovnania s účelovým vkladom určeným v štatúte ako pôžičku alebo dar do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o zápise doplnkovej dôchodkovej poisťovne do registra podľa § 5 ods. 4.
§ 7
Účastníci právnych vzťahov doplnkového dôchodkového poistenia
(1)
Účastníkom právnych vzťahov doplnkového dôchodkového poistenia (ďalej len „účastník“) je zamestnávateľ, poistenec, príjemca dávky a doplnková dôchodková poisťovňa.
(2)
Zamestnávateľom na účely tohto zákona je
a)
právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo ktorá plní voči fyzickej osobe povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,3a) ak uzatvorila zamestnávateľskú zmluvu (§ 8 ods. 1), a
b)
fyzická osoba, ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak uzatvorila zamestnávateľskú zmluvu (§ 8 ods. 1).
(3)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť, za ktorú sa jej poskytuje plat,3a) okrem fyzickej osoby, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,3b) ako aj občana, ktorý vykonáva profesionálnu službu v služobnom pomere.3c)
(4)
Poistencom na účely tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý uzatvoril zamestnaneckú zmluvu podľa § 8 ods. 4 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba a spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré uzatvorili poisteneckú zmluvu podľa § 8 ods. 6 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, okrem samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré už majú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu podľa § 8 ods. 4 s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.
(5)
Každý zamestnanec má právo byť poistencom, ak splnil podmienku čakacej doby.
(6)
Čakacia doba je čas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi; táto doba nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.
(7)
Príjemcom dávky na účely tohto zákona je poistenec alebo pozostalý po poistencovi, ktorého poistenec určil za pozostalého v zamestnaneckej zmluve alebo v poisteneckej zmluve a ktorému doplnková dôchodková poisťovňa poskytuje podľa zamestnaneckej zmluvy alebo poisteneckej zmluvy dávku.
§ 8
Zamestnávateľská zmluva, zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva
(1)
Zamestnávateľskou zmluvou sa zaväzuje
a)
zamestnávateľ
1.
platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou za svojich zamestnancov, ak uzatvoria s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu,
2.
plniť ďalšie povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z jeho účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy,
b)
doplnková dôchodková poisťovňa plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z účasti zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý zriadil doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, je povinný uzatvoriť s touto doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu.
(3)
Ak zamestnávateľ nezriadil doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, môže s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu podľa odseku 1.
(4)
Zamestnaneckú zmluvu uzatvára zamestnanec s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, ktorou sa zaväzuje
a)
zamestnanec platiť doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou,
b)
doplnková dôchodková poisťovňa poskytovať zamestnancovi, ktorý takúto zmluvu uzatvoril, dávky za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou.
(5)
Súčasťou zamestnaneckej zmluvy je dohoda zamestnanca so zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy na príspevky platené zamestnancom.
(6)
Poisteneckú zmluvu uzatvára poistenec podľa § 7 ods. 4 písm. b) s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou. Touto zmluvou sa zaväzuje
a)
poistenec platiť a odvádzať doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za seba a za spolupracujúcu osobu samostatne zárobkovo činnej osoby za podmienok, vo výške a spôsobom určenými touto zmluvou, plniť zmluvné záväzky a
b)
doplnková dôchodková poisťovňa vyplácať dávky a plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení podľa tejto zmluvy.
(7)
V poisteneckej zmluve uzatvorenej podľa odseku 6 sa musia dohodnúť podmienky vypovedania tejto zmluvy.
(8)
Zamestnávateľská zmluva, zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva sa uzatvárajú písomne.
§ 9
Prerušenie účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení
(1)
Poistenec môže po dohode s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou prerušiť svoju účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení za podmienok určených dávkovým plánom.
(2)
Zamestnávateľ a poistenec počas prerušenia účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení neplatia doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky.
(3)
Po skončení prerušenia účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení sa obnovuje jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení bez čakacej doby.
(4)
Zamestnávateľ a poistenec môžu za čas prerušenia účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení doplatiť doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky.
§ 10
Zánik účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení
(1)
Zamestnávateľovi zaniká účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení
a)
odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,
b)
vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy,
c)
zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak
a)
bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyrovnanie podľa osobitného predpisu,4)
b)
nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej poisťovni počas šiestich mesiacov príspevky za svojich zamestnancov a doplnková dôchodková poisťovňa mu nepovolila odklad platenia príspevkov.
(3)
Odstúpenie od zamestnávateľskej zmluvy z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. b) zamestnávateľ prerokuje s príslušným odborovým orgánom alebo so splnomocnenými zástupcami zamestnancov pred oznámením doplnkovej dôchodkovej poisťovni o odstúpení od zamestnávateľskej zmluvy.
(4)
Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká účasť zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení dňom nasledujúcim po doručení oznámenia doplnkovej dôchodkovej poisťovni o odstúpení od zamestnávateľskej zmluvy.
(5)
Zamestnávateľ môže po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom alebo so splnomocnenými zástupcami zamestnancov vypovedať zamestnávateľskú zmluvu. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede doplnkovej dôchodkovej poisťovni. Výpovedná lehota sa končí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, najskôr však dňom, ktorým zamestnávateľ splnil všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávateľskej zmluvy.
(6)
Poistencovi zaniká účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení, ak ďalej nie je ustanovené inak,
a)
dohodou s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,
b)
vypovedaním zamestnaneckej zmluvy,
c)
zánikom účasti zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
d)
skončením zamestnania,
e)
zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
smrťou.
(7)
Poistencovi, ktorý uzatvára poisteneckú zmluvu podľa § 8 ods. 6, zaniká účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení
a)
dohodou s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,
b)
vypovedaním poisteneckej zmluvy,
c)
skončením prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a činnosti spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby,
d)
zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
smrťou.
(8)
Poistenec môže vypovedať zamestnaneckú zmluvu a poisteneckú zmluvu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ak nie je v týchto zmluvách dohodnutá iná lehota. Výpovedná lehota sa skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(9)
Príjemcovi dávky zaniká účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení
a)
vyplatením odstupného, jednorazového vyrovnania alebo skončením výplaty doplnkového dôchodku,
b)
zánikom doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
smrťou.
§ 11
Vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia
Doplnková dôchodková poisťovňa vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie podľa dávkového plánu, zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy.
§ 12
Dávkový plán
(1)
Dávkový plán upravuje najmä
a)
čakaciu dobu,
b)
druhy dávok,
c)
podmienky nároku na dávky,
d)
spôsob výpočtu dávok,
e)
spôsob výplaty dávok,
f)
spôsob určenia výšky príspevku zamestnávateľa a spôsob určenia výšky príspevku poistenca,
g)
zmenu výšky príspevku zamestnávateľa a zmenu výšky príspevku poistenca,
h)
spôsob platenia a odvádzania príspevkov,
ch)
sankcie, ak zamestnávateľ neodviedol príspevky vo výške, v termíne a spôsobom určenými zamestnávateľskou zmluvou, a sankcie, ak samostatne zárobkovo činná osoba neodviedla príspevok vo výške, v termíne a spôsobom určenými poisteneckou zmluvou,
i)
zásady, podľa ktorých sa poistenec a príjemca dávky podieľajú na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
j)
podmienky prerušenia účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení a podmienky odkladu platenia príspevkov zamestnávateľa,
k)
podmienky zachovania účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení pri skončení zamestnania, ak nový zamestnávateľ má uzavretú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, v ktorej bol zamestnanec poistený pred zmenou zamestnania,
l)
podmienky prevodu príspevkov poistenca, príspevkov zamestnávateľa a podielu poistenca na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne alebo z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Dávkový plán musí vždy upravovať podmienky nároku na doplnkový starobný dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. a) a výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. b). Dávkový plán môže upravovať aj podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. a), doplnkový invalidný dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. b) a na pozostalostný dôchodok podľa § 15 ods. 2 písm. c).
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa zostavuje dávkový plán s definovanými príspevkami, v ktorom výška doplnkového dôchodku (§ 16) závisí od úhrnu príspevkov zaplatených na účet poistenca, podielu poistenca na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne a od veku, od ktorého sa doplnkový dôchodok (§ 16) poskytuje.
(4)
Do dávkového plánu má právo nazrieť každý zamestnanec zamestnávateľa, ktorý uzavrel s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu.
(5)
Dávkový plán je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy. Zmeny a doplnky dávkového plánu sú súčasťou zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy len vtedy, ak sa na týchto zmenách a doplnkoch zamestnávateľ alebo poistenec dohodne s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.
(6)
Dávkový plán, jeho zmeny alebo doplnky musia byť schválené ministerstvom.
§ 13
Štatút
(1)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
názov a sídlo zriaďovateľa,
c)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
d)
spôsob zriaďovania orgánov doplnkovej dôchodkovej poisťovne vrátane spôsobu voľby a odvolania členov správnej rady a členov dozornej rady, dĺžku ich funkčného obdobia, vymedzenie ich pôsobnosti a pravidlá hlasovania,
e)
organizačné usporiadanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
spôsob účasti zamestnávateľa, poistencov a príjemcov dávok v orgánoch doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
g)
mená a priezviská členov správnej rady a členov dozornej rady,
h)
zásady hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
ch)
obchodné meno a sídlo banky, ktorá pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva funkciu depozitára,
i)
spôsob vyrovnania sa s účelovým vkladom,
j)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Štatút, jeho zmeny alebo doplnky musia byť schválené ministerstvom. Ministerstvo o ich schválení rozhodne po dohode s ministerstvom financií. Schváleniu nepodliehajú zmeny, ktoré boli vyvolané zmenou sídla doplnkovej dôchodkovej poisťovne, zmenou mena, priezviska alebo miesta trvalého pobytu členov správnej rady a členov dozornej rady a zmenou sídla banky, ktorá pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva funkciu depozitára. Tieto zmeny je doplnková dôchodková poisťovňa povinná písomne oznámiť ministerstvu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3)
Zmena štatútu, ktorá bola vyvolaná zmenou depozitára, nemusí byť schválená ministerstvom, ak zmena depozitára bola schválená rozhodnutím ministerstva (§ 30 ods. 5).
§ 14
Finančný plán a dlhodobý finančný plán
(1)
Finančný plán a dlhodobý finančný plán obsahujú
a)
príjmy doplnkovej dôchodkovej poisťovne zodpovedajúce
1.
predpokladanému počtu poistencov,
2.
predpokladanej výške príspevkov zamestnávateľa a príspevkov poistencov,
3.
predpokladaným výnosom z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne [§ 31 ods. 1 písm. c)],
b)
výdavky (náklady) doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
zameranie, spôsob a rozsah použitia peňažných prostriedkov ako investícií (§ 34),
d)
výšku rezervného fondu (§ 33 ods. 2).
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa vypracúva finančný plán na jeden kalendárny rok a dlhodobý finančný plán na päť kalendárnych rokov.
(3)
Finančný plán a dlhodobý finančný plán, zmeny a doplnky finančného plánu a dlhodobého finančného plánu po schválení správnou radou doplnková dôchodková poisťovňa predkladá orgánom štátneho dozoru (§ 42).
Nároky z doplnkového dôchodkového poistenia
§ 15
(1)
Z doplnkového dôchodkového poistenia sa poskytujú tieto dávky:
a)
doplnkový starobný dôchodok,
b)
výsluhový dôchodok pre poistencov vykonávajúcich práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4,
c)
jednorazové vyrovnanie,
d)
odstupné.
(2)
Z doplnkového dôchodkového poistenia sa môžu poskytovať aj tieto dávky:
a)
výsluhový dôchodok pre poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie výsluhového dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
b)
doplnkový invalidný dôchodok,
c)
pozostalostný dôchodok.
§ 16
(1)
Na doplnkový starobný dôchodok vznikne poistencovi nárok, ak dovŕšil potrebný vek a splnil potrebný čas platenia príspevkov, ktoré určuje dávkový plán. Potrebný vek na vznik nároku na doplnkový starobný dôchodok určený dávkovým plánom nesmie byť nižší ako 50 rokov veku a podmienka potrebného času platenia príspevkov vo vzťahu na vznik nároku na tento dôchodok nesmie byť určená dlhšie ako päť rokov.
(2)
Na výsluhový dôchodok podľa § 15 ods. 1 písm. b) vznikne poistencovi nárok, ak vykonával v období určenom dávkovým plánom práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4.
(3)
Ak dávkový plán upravuje podmienky nároku na výsluhový dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok,
a)
poistencovi, ktorý nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa odseku 2, vznikne nárok na výsluhový dôchodok, ak vykonával v období určenom dávkovým plánom taký druh práce, ktorého výkonom dávkový plán podmieňuje vznik nároku na tento dôchodok,
b)
poistencovi vznikne nárok na doplnkový invalidný dôchodok, ak mu vznikol nárok na invalidný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a ak splnil podmienky určené dávkovým plánom,
c)
pozostalému po poistencovi vznikne nárok na pozostalostný dôchodok, ak zomrel poistenec, ktorý splnil podmienky nároku na doplnkový starobný dôchodok alebo na výsluhový dôchodok, alebo na doplnkový invalidný dôchodok určené dávkovým plánom.
§ 17
(1)
Jednorazové vyrovnanie patrí poistencovi alebo pozostalému po poistencovi, ktorému vznikol nárok na doplnkový dôchodok (§ 16),
a)
ak poistenec alebo pozostalý po poistencovi skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
ak doplnková dôchodková poisťovňa bola zrušená a ak sa doplnková dôchodková poisťovňa s poistencom alebo s pozostalým po poistencovi nedohodla inak,
c)
v ďalších prípadoch, ak ich určí dávkový plán.
(2)
Jednorazové vyrovnanie patrí aj poistencovi alebo pozostalému po poistencovi, ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok podľa § 16, ak zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení z dôvodu skončenia zamestnania podľa osobitného predpisu.4b)
§ 18
(1)
Odstupné patrí
a)
poistencovi, ktorému zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení a ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok (§ 16) z dôvodu nesplnenia potrebného času platenia príspevkov, ak nepreviedol svoje príspevky, príspevky zamestnávateľa a svoj podiel na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne, alebo
b)
pozostalému po poistencovi, ak zomrel poistenec, ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok (§ 16).
(2)
Výška odstupného sa určí ako úhrn príspevkov zaplatených poistencom a jeho podielu na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 19
Ak zomrel poistenec a nevznikol nárok na pozostalostný dôchodok alebo na odstupné podľa § 18 ods. 1 písm. b), suma určená podľa § 18 ods. 2 je predmetom dedičstva.
§ 20
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa vypláca dávky na základe písomnej žiadosti poistenca alebo pozostalého po poistencovi.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa vypláca dávky v lehotách a spôsobom určenými dávkovým plánom a zamestnaneckou zmluvou. Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná vyplatiť odstupné do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti poistenca alebo pozostalého po poistencovi o výplatu odstupného.
§ 21
(1)
Ak účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení zanikla (§ 10 ods. 6 a 7), zachovávajú sa poistencovi práva z doplnkového dôchodkového poistenia aj po zániku účasti na tomto poistení, ak splní ďalšie podmienky určené dávkovým plánom.
(2)
Poistenec, ktorému zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení, nevznikol mu nárok na doplnkový dôchodok (§ 16) a nebolo mu vyplatené odstupné (§ 18), má právo na prevod svojich príspevkov, príspevkov zamestnávateľa a podielu na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ak uzavrel s touto doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa, v ktorej poistencovi zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení, je povinná previesť príspevky poistenca, príspevky zamestnávateľa a podiel poistenca na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti poistenca o ich prevod; k žiadosti o prevod je poistenec povinný priložiť zamestnaneckú zmluvu, ktorú uzavrel s inou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.
§ 22
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná najmenej raz za kalendárny rok písomne informovať poistenca o stave jeho účtu a príjemcov doplnkového starobného dôchodku a výsluhového dôchodku o výške ich podielov na hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná písomne informovať poistenca o stave jeho účtu aj pri zániku jeho účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zániku jeho účasti.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná umožniť zamestnávateľovi a poistencovi nazrieť na ich požiadanie do výročných správ o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(4)
Informácie podľa odsekov 1 až 3 doplnková dôchodková poisťovňa poskytuje bezplatne.
Orgány doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 23
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa si zriaďuje tieto orgány:
a)
správnu radu,
b)
dozornú radu,
c)
ďalšie orgány, ak to určí štatút.
(2)
Členstvo v orgánoch doplnkovej dôchodkovej poisťovne je navzájom nezlučiteľné.
(3)
Členmi správnej rady a členmi dozornej rady nemôžu byť
a)
zamestnanci doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
zamestnanci a členovia orgánov inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
zamestnanci a členovia orgánov obchodníka s cennými papiermi,5) ak pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva nákup a predaj cenných papierov,
d)
zamestnanci a členovia orgánov organizátorov verejných trhov,6)
e)
zamestnanci a členovia orgánov banky, ktorá pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva funkciu depozitára.
§ 24
(1)
Správna rada je najvyšším orgánom doplnkovej dôchodkovej poisťovne a štatutárnym orgánom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Správna rada riadi činnosť doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(3)
Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä
a)
schvaľovanie dávkového plánu, jeho zmien alebo doplnkov,
b)
schvaľovanie štatútu, jeho zmien alebo doplnkov,
c)
schvaľovanie po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade
1.
finančného plánu, dlhodobého finančného plánu a ich zmien a doplnkov,
2.
plnenia finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,
3.
ročnej účtovnej závierky,
4.
výročnej správy o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne a o stave majetku a záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
d)
rozhodovanie o použití rezervného fondu,
e)
schvaľovanie rozdelenia výnosov z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
rozhodovanie o zásadných otázkach činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne vrátane rozhodovania o jej investovaní, spôsobe zabezpečenia práv poistencov a nárokov príjemcov dávok a o zrušení doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(4)
Rozhodnutie správnej rady v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a) a b) a rozhodnutie o zrušení doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa odseku 3 písm. f) nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o jeho schválení.
§ 25
(1)
Správna rada má párny počet členov, ktorý určí štatút. Správna rada sa tvorí z rovnakého počtu zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov, ktorí sú volení zamestnávateľmi, a z rovnakého počtu zástupcov poistencov, ktorí sú volení poistencami. Ak doplnková dôchodková poisťovňa vypláca príjemcom dávok doplnkový dôchodok (§ 16), správna rada sa tvorí aj zo zástupcov príjemcov dávok, ktorí sú volení príjemcami dávok. Zástupcovia poistencov a zástupcovia príjemcov dávok sú zastúpení v správnej rade v pomere 2:1.
(2)
Správna rada si zvolí zo svojich členov predsedu správnej rady, ktorý koná v mene správnej rady, ak štatút neurčí inak.
(3)
Schôdze správnej rady zvoláva a riadi predseda správnej rady.
(4)
Schôdze správnej rady sa konajú najmenej raz za štvrťrok. Na požiadanie aspoň jednej tretiny členov správnej rady zvolá predseda správnej rady schôdzu správnej rady do 30 dní. O zvolanie schôdze správnej rady môže požiadať aj dozorná rada alebo orgán štátneho dozoru (§ 42). Predseda správnej rady v takomto prípade zvolá schôdzu správnej rady do 30 dní, ak dozorná rada alebo orgán štátneho dozoru neurčili inú lehotu.
(5)
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je na jej schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov poistencov a zástupcov príjemcov dávok.
(6)
Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov poistencov a zástupcov príjemcov dávok. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
§ 26
(1)
Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Dozorná rada najmä
a)
dozerá na činnosť a hospodárenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
vykonáva kontrolu hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne a kontrolu stavu účtov,
c)
dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktorými sa doplnková dôchodková poisťovňa riadi,
d)
prerokúva pred schválením v správnej rade
1.
návrh finančného plánu, návrh dlhodobého finančného plánu a návrhy na ich zmeny a doplnky,
2.
plnenie finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,
3.
ročnú účtovnú závierku,
4.
výročnú správu o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne a o stave majetku a záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
navrhuje zvolanie správnej rady, ak zistí nedostatky v činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré majú alebo môžu mať dosah na hospodárenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(3)
Dozorná rada vykonáva kontrolu z vlastného podnetu, z podnetu správnej rady, z podnetu zamestnávateľa, poistenca alebo príjemcu dávky alebo z podnetu orgánu štátneho dozoru (§ 42).
(4)
Dozorná rada vykonáva kontrolu vždy, ak vzniklo podozrenie, že došlo k priestupku alebo k trestnému činu v súvislosti s hospodárením doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(5)
Dozorná rada zaujíma stanovisko k navrhovanému spôsobu a rozsahu investovania majetku doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 27
(1)
Dozorná rada má párny počet členov, ktorý určí štatút. Dozorná rada sa tvorí z rovnakého počtu zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov, ktorí sú volení zamestnávateľmi, a z rovnakého počtu zástupcov poistencov, ktorí sú volení poistencami. Ak doplnková dôchodková poisťovňa vypláca príjemcom dávok doplnkový dôchodok (§ 16), dozorná rada sa tvorí aj zo zástupcov príjemcov dávok, ktorí sú volení príjemcami dávok. Zástupcovia poistencov a zástupcovia príjemcov dávok sú zastúpení v dozornej rade v pomere 2:1.
(2)
Dozorná rada si zvolí zo svojich členov predsedu dozornej rady.
(3)
Schôdze dozornej rady zvoláva a riadi predseda dozornej rady.
(4)
Schôdze dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej raz za polrok. O zvolanie schôdze dozornej rady môže požiadať aj orgán štátneho dozoru (§ 42). Predseda dozornej rady v takomto prípade zvolá schôdzu dozornej rady do 30 dní, ak orgán štátneho dozoru neurčil inú lehotu.
(5)
Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na jej schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov poistencov a zástupcov príjemcov dávok.
(6)
Dozorná rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov poistencov a zástupcov príjemcov dávok. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady.
(7)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne, zisťovať stav a spôsob hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne a požadovať potrebné vysvetlenia od zamestnancov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ako aj od členov správnej rady.
§ 28
(1)
Členovia orgánov doplnkovej dôchodkovej poisťovne sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy doplnkovej dôchodkovej poisťovne; nesmú majetok, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, využívať na osobné ciele. Sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby riziká pri investovaní doplnkovej dôchodkovej poisťovne boli čo najmenšie.
(2)
Členovia orgánov doplnkovej dôchodkovej poisťovne sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a v súvislosti s ňou. Táto povinnosť trvá aj po skončení ich funkcie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť neplatí v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.7)
Hospodárenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 29
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa hospodári s majetkom, ktorý tvoria príjmy podľa § 31, a s majetkom, ktorý užíva podľa osobitného predpisu.8) Príspevky zamestnávateľov a príspevky poistencov nie sú majetkom doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná hospodáriť s majetkom uvedeným v odseku 1 v súlade s týmto zákonom tak, aby neboli ohrozené práva poistencov a nároky príjemcov dávok.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná rozdeliť hospodársky výsledok
a)
na tvorbu rezervného fondu (§ 33 ods. 2) a
b)
v prospech poistencov a príjemcov dávok.
(4)
Pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vedie depozitár (§ 30 ods. 1) jeden bežný účet v určenej mene, cez ktorý musia prechádzať všetky platby a prevody peňažných prostriedkov, s ktorými doplnková dôchodková poisťovňa hospodári.
(5)
Doplnková dôchodková poisťovňa nakladá s cennými papiermi, s ktorými má právo nakladať samostatne alebo prostredníctvom depozitára, ktorému dáva pokyny na nakladanie s týmito cennými papiermi.
§ 30
Depozitár
(1)
Depozitárom doplnkovej dôchodkovej poisťovne môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike8a) (ďalej len „banka“), ktorá má povolenie vykonávať funkciu depozitára podľa osobitného predpisu8b) a nie je v nútenej správe.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná uložiť a viesť peňažné prostriedky na jednom bežnom účte podľa § 29 ods. 4 a uložiť všetky listinné cenné papiere u svojho depozitára.
(3)
Ak doplnkovú dôchodkovú poisťovňu zriadil zamestnávateľ, ktorý je banka, nemôže pre túto doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonávať funkciu depozitára.
(4)
Na výkon funkcie depozitára pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu sa primerane vzťahuje osobitný predpis,8c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Depozitár doplnkovej dôchodkovej poisťovne koná v súlade so zmluvou o činnosti depozitára doplnkovej dôchodkovej poisťovne, podľa finančného plánu a podľa dlhodobého finančného plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne tak, aby neboli ohrozené práva poistencov a nároky príjemcov dávok.
(6)
Zmena depozitára musí byť schválená ministerstvom. Ministerstvo o nej rozhodne po dohode s ministerstvom financií.
§ 31
Príjmami(výnosmi) doplnkovej dôchodkovej poisťovne sú najmä
a)
príspevky zamestnávateľov,
b)
príspevky poistencov,
c)
výnosy z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
d)
príjmy získané zo sankcií za neplnenie povinností uvedených v § 37,
e)
príspevky vrátane výnosov z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré boli prevedené z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
dary a dedičstvo.
§ 32
(1)
Výdavky (náklady) doplnkovej dôchodkovej poisťovne sú:
a)
výplata dávok,
b)
náklady na správu,
c)
výdavky na zabezpečenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok (§ 41),
d)
výdavky na obstaranie investícií,
e)
príspevky vrátane výnosov z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré boli prevedené do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
O výške nákladov na správu príslušného roka v období dvoch rokov od vzniku doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozhoduje správna rada. Výška nákladov na správu v príslušnom roku po uplynutí dvoch rokov nemôže ročne presiahnuť 6 % a po uplynutí piatich rokov 3 % z príjmov doplnkovej dôchodkovej poisťovne uvedených v § 31 písm. a) až e).
(3)
Mesačný zostatok peňažných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne na uspokojovanie práv poistencov vyplývajúcich z ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení nesmie byť nižší, ako je suma potrebná na zabezpečenie trojmesačnej výplaty už priznaných dávok a dávok, ktoré budú priznané na predpokladaný počet poistencov v nasledujúcich troch mesiacoch bežného roka.
§ 33
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa tvorí rezervný fond, ktorý je zdrojom krytia neočakávaných výkyvov v čerpaní dávok a v uspokojovaní práv poistencov vyplývajúcich z ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení.
(2)
Rezervný fond sa tvorí z hospodárskeho výsledku doplnkovej dôchodkovej poisťovne vo výške 2,5 % ročne.
(3)
Okrem príjmov podľa odseku 2 sa rezervný fond tvorí aj z príspevkov zaplatených doplnkovej dôchodkovej poisťovni zamestnávateľom za poistenca, ktorému bolo vyplatené odstupné.
(4)
O použití rezervného fondu rozhoduje správna rada.
§ 34
Zameranie, spôsob a rozsah použitia peňažných prostriedkov ako investícií
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa môže umiestniť peňažné prostriedky v banke inej ako depozitár tak, že hodnota vkladu v jednej banke zvýšená o menovitú hodnotu nakúpených vkladových listov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov alebo dlhopisov emitovaných touto bankou nepresiahne 40 % základného imania banky a nepresiahne 25 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa môže investovať peňažné prostriedky do
a)
cenných papierov,
1.
štátnych dlhopisov,8d) pokladničných poukážok8e) a dlhopisov Fondu národného majetku Slovenskej republiky,8f)
2.
dlhopisov prijatých na hlavnom trhu burzy cenných papierov8g) do 20 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,
3.
akcií a podielových listov uzatvorených podielových fondov prijatých na verejné obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov,8h) ako aj podielových listov otvorených podielových fondov bez ohľadu na to, či sú verejne obchodovateľné, do 20 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,
b)
zahraničných cenných papierov,8i) s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu tuzemskej burzy cenných papierov alebo zahraničnej burze cenných papierov do 15 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť,
c)
nehnuteľností, pri ktorých je predpoklad stáleho výnosu do 10 % hodnoty majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť.
(3)
V majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, nemôže byť viac ako 10 % z celkovej menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom okrem cenných papierov podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu.
(4)
Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže investovať peňažné prostriedky do akcií svojho depozitára a do akcií obchodníka s cennými papiermi, ak pre doplnkovú dôchodkovú poisťovňu vykonáva správu cenných papierov.8j)
(5)
Doplnková dôchodková poisťovňa pri predaji cenných papierov alebo zahraničných cenných papierov z majetku alebo do majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť, alebo pri kúpe cenných papierov alebo zahraničných cenných papierov je povinná predávať alebo kupovať tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú možno dosiahnuť v prospech poistencov a príjemcov dávok, najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň predaja alebo nákupu obchodovaný na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov.8k)
(6)
Aktuálna hodnota cenných papierov v majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť, sa určí podľa osobitného predpisu.8l)
(7)
Doplnková dôchodková poisťovňa v prípade kúpy nehnuteľnosti je povinná požiadať o ocenenie tejto nehnuteľnosti znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností zapísaným do zoznamu znalcov podľa osobitného predpisu.8m)
(8)
Ak doplnková dôchodková poisťovňa prekročila výšku podielov uvedených v odsekoch 2 až 4 z dôvodu uplatnenia nákupných práv a predkupných práv, zmien kurzov cenných papierov a zmien v oceňovaní nehnuteľností, je povinná dať do súladu výšku podielov s výškou podielov uvedenou v odsekoch 2 až 4 do šiestich mesiacov odo dňa ich prekročenia.
(9)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná bezodkladne oznámiť orgánu štátneho dozoru (§ 42) prekročenie podielov uvedených v odsekoch 1 až 4.
(10)
Doplnková dôchodková poisťovňa nemôže vydávať dlhopisy.
(11)
Z majetku, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť podľa § 29, nemožno poskytovať dary, peňažné pôžičky alebo úvery ani týmto majetkom zabezpečovať záväzky iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
Platenie príspevkov
§ 35
(1)
Do doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa platia na doplnkové dôchodkové poistenie príspevky.
(2)
Príspevky platí
a)
zamestnávateľ za svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu,
b)
zamestnávateľ, ktorý neuzatvoril zamestnávateľskú zmluvu a vzťahuje sa na neho povinnosť podľa odseku 4,
c)
poistenec.
(3)
Zamestnávateľ a poistenec platia doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky podľa podmienok určených dávkovým plánom. Výšku príspevku zamestnávateľa určí zamestnávateľská zmluva a výšku príspevku poistenca určí zamestnanecká zmluva a poistenecká zmluva.
(4)
Ak poistenec vykonáva práce, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, zamestnávateľ je povinný platiť príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, najmenej 2 % zo zúčtovanej mzdy poistenca.
§ 36
(1)
Príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú poistencami, sú do výšky 3 % úhrnu zúčtovaných miezd poistencov súčasťou nákladov zamestnávateľa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.17)
(2)
Príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú poistencami a vykonávajú práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu4a) zaradené do kategórie 3 alebo 4, sú do 6 % úhrnu zúčtovaných miezd poistencov súčasťou nákladov zamestnávateľa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Príspevky platené poistencom na doplnkové dôchodkové poistenie sú položkou znižujúcou základ jeho dane a u poistenca podľa § 7 ods. 4 písm. b), u ktorého predmetom dane sú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, sú výdavkom (nákladom) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa osobitného predpisu.18a)
§ 37
(1)
Príspevky odvádza doplnkovej dôchodkovej poisťovni zamestnávateľ za seba a za poistencov vo výške, v termíne a spôsobom určenými zamestnávateľskou zmluvou.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý neuzatvoril s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný uzatvoriť so zamestnancom, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu, dohodu o zrážkach zo mzdy a o spôsobe platenia a odvádzania príspevku plateného zamestnancom na účet príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa podmienok dohodnutých s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou v zamestnaneckej zmluve.
(3)
Ak zamestnávateľ neodviedol príspevky podľa odseku 1, doplnková dôchodková poisťovňa môže uložiť zamestnávateľovi sankciu určenú dávkovým plánom.
(4)
Poistenec podľa § 7 ods. 4 písm. b) odvádza príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovni príspevky za seba a za spolupracujúcu osobu samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá uzatvorila poisteneckú zmluvu.
§ 38
Správna rada môže za podmienok a z dôvodov určených dávkovým plánom povoliť zamestnávateľovi odklad platenia príspevkov.
§ 39
Evidencia a účtovníctvo
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná
a)
sústavne evidovať osobitne stav príspevkov platených poistencom, osobitne stav príspevkov platených zamestnávateľom, osobitne stav podielov poistenca na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne a osobitne stav podielov zamestnávateľa na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu.19)
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.
§ 40
Informačný systém
(1)
Údaje doplnkovej dôchodkovej poisťovne možno používať len s jej súhlasom.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná poskytovať potrebné štatistické údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Informácie o poistencovi a o príjemcovi dávky možno poskytovať len s ich súhlasom. Bez ich súhlasu možno informácie poskytovať, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.7)
§ 41
Zabezpečenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná zabezpečiť práva poistencov vyplývajúce z ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a nároky príjemcov dávok podľa dávkového plánu rozložením rizika podľa pravidiel obmedzenia použitia peňažných prostriedkov ako investícií podľa § 34 a tvorby rezervného fondu podľa § 33.
Dozor nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 42
(1)
Štát vykonáva dozor nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne prostredníctvom orgánov štátneho dozoru, ktorými sú ministerstvo a ministerstvo financií.
(2)
Kontrolné oprávnenia finančných orgánov a iných orgánov podľa osobitných predpisov20) tým nie sú dotknuté.
§ 43
(1)
Orgány štátneho dozoru pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontrolujú
a)
dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
dodržiavanie dávkového plánu a štatútu,
c)
zabezpečenie ochrany práv poistencov a nárokov príjemcov dávok,
d)
hospodárenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
e)
plnenie finančného plánu a dlhodobého finančného plánu,
f)
dodržiavanie podmienok na umiestnenie peňažných prostriedkov a použitie peňažných prostriedkov ako investícií (§ 34),
g)
činnosť depozitára (§ 30).
(2)
Ministerstvo pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontroluje skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a ministerstvo financií pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne kontroluje skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a), e) až g).
§ 44
(1)
Poverení zamestnanci orgánov štátneho dozoru pri vykonávaní dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne majú právo najmä
a)
vstupovať do priestorov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
zúčastňovať sa na schôdzach orgánov doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
c)
vyžiadať si informácie potrebné na posúdenie činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná predložiť orgánom štátneho dozoru
a)
finančný plán na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka,
b)
výročnú správu o hospodárení doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správu o stave majetku a záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne a účtovnú závierku najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka; orgán štátneho dozoru môže požadovať finančný plán, dlhodobý finančný plán, ich plnenie a správy uvedené v tomto ustanovení v elektronickej forme s výnimkou účtovnej závierky.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná orgánom štátneho dozoru na požiadanie
a)
predložiť doklady a písomnosti potrebné na vykonávanie dozoru nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne a
b)
poskytnúť potrebné informácie a vysvetlenia súvisiace s činnosťou doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 45
(1)
Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo určených dávkovým plánom alebo štatútom, môže
a)
požiadať o zvolanie správnej rady alebo dozornej rady,
b)
vyzvať správnu radu, aby v určenej lehote
1.
odstránila zistené nedostatky a
2.
informovala orgán štátneho dozoru o plnení prijatých opatrení,
c)
uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote a povinnosť informovať orgán štátneho dozoru o plnení prijatých opatrení.
(2)
Ak doplnková dôchodková poisťovňa v určenej lehote neodstránila zistené nedostatky, ministerstvo po dohode s ministerstvom financií môže pozastaviť najviac na šesť mesiacov a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom a s príspevkami, s ktorými doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, a súčasne určiť na tento čas dočasného správcu, na ktorého prechádza pôsobnosť správnej rady. Pôsobnosť správnej rady prechádza na dočasného správcu dňom právoplatnosti rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.
(3)
Dočasný správca je povinný
a)
hospodáriť tak, aby neboli ohrozené práva poistencov a nároky príjemcov dávok,
b)
zabezpečiť spôsobom určeným štatútom doplnkovej dôchodkovej poisťovne voľbu nových členov správnej rady.
(4)
Dočasná správa sa skončí dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení zmeny štatútu v dôsledku voľby nových členov správnej rady podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Dočasným správcom môže byť len právnická osoba, ktorá vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie podľa tohto zákona.
(6)
Ministerstvo po dohode s ministerstvom financií odníme povolenie udelené podľa § 4 ods. 5, ak
a)
v žiadosti o udelenie povolenia boli zriaďovateľom uvedené nepravdivé údaje, na ktorých základe bolo udelené povolenie, alebo
b)
ďalšie pokračovanie činnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne by ohrozovalo práva poistencov a nároky príjemcov dávok z dôvodu, že doplnková dôchodková poisťovňa
1.
porušuje závažným spôsobom povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené dávkovým plánom alebo štatútom,
2.
hospodári spôsobom, ktorý má závažné nedostatky,
3.
nevykonala v určenej lehote opatrenia uložené orgánom štátneho dozoru na obnovenie platobnej schopnosti.
§ 46
(1)
Ak orgán štátneho dozoru zistí, že právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie bez povolenia (§ 4 ods. 5), zakáže jej vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia a uloží jej pokutu až do 20 000 000 Sk.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátneho dozoru zistil vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia.
(3)
Ak bola uložená právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokuta podľa odseku 1 jedným z orgánov štátneho dozoru, jej uloženie za to isté porušenie druhým orgánom štátneho dozoru je vylúčené.
(4)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Uložením pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 nie je dotknutá jej zodpovednosť podľa osobitných predpisov.21)
Zánik doplnkovej dôchodkovej poisťovne
§ 47
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa zaniká dňom výmazu z registra.
(2)
Zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne predchádza jej zrušenie.
§ 48
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa sa zrušuje
a)
rozhodnutím správnej rady o
1.
zlúčení doplnkovej dôchodkovej poisťovne s inou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou,
2.
splynutí dvoch alebo viacerých doplnkových dôchodkových poisťovní,
3.
rozdelení doplnkovej dôchodkovej poisťovne na dve alebo na viac doplnkových dôchodkových poisťovní,
b)
rozhodnutím správnej rady o zrušení doplnkovej dôchodkovej poisťovne z iných dôvodov, ako sú uvedené v písmene a),
c)
rozhodnutím ministerstva o odňatí povolenia z dôvodov uvedených v § 45 ods. 6.
(2)
Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas ministerstva. Ministerstvo o ňom rozhodne po dohode s ministerstvom financií a v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) bodoch 1 a 2 aj po dohode s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
(3)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná písomne informovať zamestnávateľov, poistencov a príjemcov dávok o zrušení doplnkovej dôchodkovej poisťovne a o spôsobe jej zrušenia najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým bol udelený súhlas na zrušenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne alebo ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej poisťovni odňaté povolenie z dôvodov uvedených v § 45 ods. 6.
§ 49
(1)
Pri zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bode1 prechádzajú záväzky a majetok, s ktorým zlučovaná doplnková dôchodková poisťovňa hospodárila, na doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, s ktorou sa táto doplnková dôchodková poisťovňa zlúčila, dňom výmazu zlučovanej doplnkovej dôchodkovej poisťovne z registra.
(2)
Pri zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bodoch 2 a 3 prechádzajú záväzky a majetok, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodárila, na novovzniknuté doplnkové dôchodkové poisťovne dňom, ku ktorému boli zapísané do registra.
(3)
Zamestnávateľ, poistenec a príjemca dávky v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá zanikla z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bode1, sa stávajú účastníkmi v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, s ktorou sa táto doplnková dôchodková poisťovňa zlúčila, ak neodmietnu účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v tejto doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo ak sa s ňou nedohodnú inak.
(4)
Zamestnávateľ, poistenec a príjemca dávky v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá zanikla z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bodoch 2 a 3, sa stávajú účastníkmi v novovzniknutej doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ak neodmietnu účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v tejto doplnkovej dôchodkovej poisťovni alebo ak sa s novovzniknutou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou nedohodnú inak.
(5)
Práva poistencov a nároky príjemcov dávok zo zaniknutej doplnkovej dôchodkovej poisťovne z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bode 1 prechádzajú na doplnkovú dôchodkovú poisťovňu, s ktorou sa táto doplnková dôchodková poisťovňa zlúčila, a to spôsobom určeným dávkovým plánom doplnkovej dôchodkovej poisťovne, s ktorou sa zlučovaná doplnková dôchodková poisťovňa zlúčila.
(6)
Práva poistencov a nároky príjemcov dávok zo zaniknutej doplnkovej dôchodkovej poisťovne z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) bodoch 2 a 3 prechádzajú na novovzniknuté doplnkové dôchodkové poisťovne, a to spôsobom určeným dávkovým plánom novovzniknutej doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
§ 50
(1)
Pri zániku doplnkovej dôchodkovej poisťovne z dôvodov uvedených v § 48 ods. 1 písm. b) a c) sa práva poistencov a nároky príjemcov dávok uspokoja formou jednorazového vyrovnania alebo odstupného, ak sa doplnková dôchodková poisťovňa s poistencami a príjemcami dávok nedohodne inak.
(2)
Na uspokojenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok sa použije majetok, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodárila, po uspokojení pracovných nárokov zamestnancov doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
(3)
Po uspokojení práv poistencov a nárokov príjemcov dávok podľa odsekov 1 a 2 sa z majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodárila, uspokoja jej ostatné záväzky.
(4)
Po uspokojení nárokov a ostatných záväzkov doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa odsekov 1 až 3 sa zostatok z majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodárila, rozdelí medzi poistencov a príjemcov dávok spôsobom určeným štatútom.
§ 51
(1)
Na likvidáciu doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vzťahuje osobitný predpis,22) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Likvidátora doplnkovej dôchodkovej poisťovne vymenúva a odvoláva ministerstvo financií.
(3)
Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa na uspokojenie práv poistencov a nárokov príjemcov dávok použije majetok, s ktorým má doplnková dôchodková poisťovňa právo hospodáriť; ustanovenia § 50 sa použijú primerane.
Spoločné ustanovenia
§ 53
Na konanie a rozhodovanie orgánov štátneho dozoru sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 54
(1)
Spory z doplnkového dôchodkového poistenia podľa tohto zákona rozhodujú súdy.
(2)
Žaloba25) má odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia ministerstva, ktorým bolo odňaté povolenie z dôvodov uvedených v § 45 ods. 6. Žaloba sa musí podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ministerstva.
§ 54a
Prechodné ustanovenia
(1)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná vypracovať návrh dlhodobého finančného plánu a po jeho schválení správnou radou predložiť dlhodobý finančný plán orgánu štátneho dozoru najneskôr do 31. mája 2001.
(2)
Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná do šiestich mesiacov od 1. januára 2001 vypracovať návrh na zmenu dávkového plánu v súlade s týmto zákonom a tento návrh predložiť do 30 dní od určenej lehoty na vypracovanie zmeny dávkového plánu ministerstvu na schválenie.
(3)
Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu a vzťahuje sa na neho povinnosť podľa § 35 ods. 4, je povinný zladiť uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou najneskôr do šiestich mesiacov od 1. januára 2001.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 104 vkladá položka 104a, ktorá znie:
„Položka 104a
Žiadosť
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne21a) ................................................ 5 000 Sk
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .......................................................................... 1 000 Sk
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .......................................................... 1 000 Sk
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schvá-
lenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..................................... 500 Sk
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ....... 2 000 Sk.".“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
„21a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poisťovní,13)“ vkladajú slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z.
3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 2 ods. 1 písm. b) a § 8 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
4)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z.
4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
5)
§ 45 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
6)
§ 50 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok.
8a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
8e)
§ 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8f)
§ 24 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
8g)
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
8h)
§ 71 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8i)
§ 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8j)
§ 36 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8k)
§ 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8l)
§ 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 27 zákona č. 21/1992 o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
10)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1995 Z. z.
11)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.
12)
§ 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
13)
§ 71 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
14)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
16)
§ 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
17)
§ 24 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z.
18)
§ 24 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 358/2000 Z. z.
19)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
21)
Napríklad Trestný zákon.
23)
§ 7 zákona č. 2/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).