121/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. marca 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach okrem odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva.
(2)
Členmi komory sa môžu stať aj iné právnické osoby a fyzické osoby, ako sú uvedené v odseku 1, ak svojím zameraním majú vzťah k podnikateľskej činnosti v hospodárskych odvetviach.
(3)
Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti.
(4)
Komora zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena.
(5)
Práva a povinnosti člena komory vznikajú dňom zápisu do zoznamu členov.
(6)
Členstvo v komore zaniká dňom výmazu zo zoznamu členov na základe
a)
zániku oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
úmrtia,
c)
zániku právnickej osoby,
d)
oznámenia člena o vystúpení z komory,
e)
vylúčenia člena z komory.
(7)
Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.
(8)
Podrobnosti o prijímaní členov komory a o právach a povinnostiach členov, vedení zoznamu členov a o zániku členstva upravia stanovy komory.“.
2.
§ 9 ods. 2 písm. e) znie:
„e)
rozhodovať o výške členského príspevku,“.
3.
§ 9 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva o neprijatí za člena komory a o jeho vylúčení.“.
4.
V § 10 ods. 4 písm. b) znie:
„b)
rozhoduje o prijatí za člena komory alebo o vylúčení člena z komory,“.
Čl. II
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré boli členmi komory pred účinnosťou tohto zákona, ostávajú členmi komory, ak do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona neoznámia komore, že z nej vystupujú.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.