118/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

118
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 1996
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
(1)
Účelom tohto zákona je úprava zákonného systému ochrany vkladov uložených v bankách1) a v pobočkách zahraničných bánk1) vrátane poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje, ak odsek 3 neustanovuje inak, na
a)
zmluvný systém,1aa) ktorý nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona, vrátane systému, ktorý zabezpečuje dodatočnú ochranu vkladov nad úroveň podľa § 9 ods. 2,
b)
schému inštitucionálneho zabezpečenia,1ab) ktorá nie je systémom ochrany vkladov podľa tohto zákona.
(3)
Zmluvný systém a schéma inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sú povinné mať k dispozícii také finančné prostriedky alebo mechanizmy financovania, aby sa zabezpečilo plnenie ich povinností. Na zmluvný systém a schému inštitucionálneho zabezpečenia podľa odseku 2 sa ustanovenia § 4 ods. 8 a § 22d vzťahujú primerane.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond“), ktorý tvorí inštitucionálnu časť zákonného systému ochrany vkladov v Slovenskej republike (ďalej len „systém ochrany vkladov“), pričom zabezpečuje vykonávanie činností, práv a povinností súvisiacich s týmto systémom ochrany vkladov; o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) Európsku komisiu a Národná banka Slovenska Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).1ac) Pritom fond sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom. Fond vykonáva aj činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného fondu pre riešenie krízových situácií podľa osobitného zákona1a) (ďalej len "národný fond").
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie pohľadávka fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenej týmto zákonom (ďalej len „vkladateľ“) na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode2a) vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako sumy platobných operácií2b) alebo iné platby2b) v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.
(2)
Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj
a)
vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len „spoločný vklad“),
b)
notárska úschova3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).
(3)
Chránenými vkladmi sú vklady podľa odsekov 1 a 2 okrem vkladov podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Krytými vkladmi sú chránené vklady v ich plnej výške, najviac však súhrn chránených vkladov jedného vkladateľa v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške, ktorá sa rovná hornej hranici náhrady podľa § 9 ods. 2; chránené vklady uvedené v § 9 ods. 6 sú krytými vkladmi dočasne v ich plnej výške bez obmedzenia hornej hranice náhrady podľa § 9 ods. 2, a to počas dočasného obdobia a za ďalších podmienok ustanovených v § 9 ods. 6.
(4)
Týmto zákonom nie je chránený
a)
vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,7aa) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,7b) najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa,
c)
vklad, ktorý je finančným nástrojom,7c) ak § 28bf ods. 2 neustanovuje inak,
d)
vklad, ktorého istina nie je splatná v nominálnej hodnote,
e)
vklad, ktorého istina je splatná v nominálnej hodnote len na základe osobitnej záruky alebo za predpokladu splnenia dohody bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo treťou stranou,
f)
vklad banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonaný vo vlastnom mene a na vlastný účet vrátane vkladu, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky,7d)
g)
vklad nadobudnutý v dôsledku činnosti, za ktorú bol páchateľ v trestnom konaní právoplatne odsúdený za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,7e)
h)
vklad finančnej inštitúcie,7f)
i)
vklad obchodníka s cennými papiermi,7g)
j)
vklad poisťovne a zaisťovne,7h)
k)
vklad subjektu kolektívneho investovania,7i)
l)
vklad dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,7j)
m)
vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,7k)
n)
vklad orgánu verejnej moci,7l)
o)
vklad vo forme dlhového cenného papiera7g) vydaného bankou alebo vo forme vlastnej zmenky alebo šeku.
(5)
Vklad sa považuje za nedostupný vklad, ak je
a)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,
b)
uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona,6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.
(6)
Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných bánk,1) ktoré sú povinné zúčastniť sa a zúčastňujú sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona (§ 4); za banku alebo pobočku zahraničnej banky sa na účely tohto zákona považuje aj právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie7) počas jej účasti na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to až do vyplatenia všetkých vkladov chránených týmto zákonom.
(7)
Platobnými záväzkami sa na účely tohto zákona rozumejú neodvolateľné záväzky banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fondu, ktorých splnenie musí byť v plnej miere a nepretržite zabezpečené zábezpekou poskytnutou fondu, ktorá
a)
pozostáva z nízkorizikových aktív,
b)
nie je zaťažená právami tretích strán a je k dispozícii systému ochrany vkladov.
(8)
Dostupnými finančnými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú hotovosť, vklady a nízkorizikové aktíva, ktoré je možné do siedmich pracovných dní previesť na hotovosť, a platobné záväzky najviac do výšky ich podielu na dostupných finančných prostriedkoch podľa § 6 ods. 6.
(9)
Nízkorizikovými aktívami sa na účely tohto zákona rozumejú aktíva podľa osobitného predpisu7m) alebo aktíva, ktoré fond alebo Národná banka Slovenska považuje za rovnako bezpečné a likvidné.
§ 4
Účasť bánk na ochrane vkladov
(1)
Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov a platiť príspevky na tento účel do fondu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pobočky zahraničných bánk sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak v nich uložené vklady
a)
nie sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo
b)
sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje tento zákon; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.
(3)
Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej uložené vklady sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť; toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu vkladov prijatých jej pobočkou umiestnenou v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo iným zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“) a v ktorom je zákonná povinnosť chrániť vklady, podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane vkladov v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom sú chránené vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) a fond je povinný za ne poskytnúť náhradu, ak sa stanú nedostupnými.
(7)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu chráneného týmto zákonom.
(8)
Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy;8) tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany vkladov v členských štátoch. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) a ods. 5 a § 28 tohto zákona.
(9)
Národná banka Slovenska pri oznamovaní udelenia bankového povolenia podľa osobitného predpisu8a) informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), v ktorom systéme ochrany vkladov sa banka, ktorej bolo udelené bankové povolenie, zúčastňuje na ochrane vkladov.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU
§ 5
Druhy príspevkov
(1)
Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.
§ 6
Výška príspevkov
(1)
Výška vstupného príspevku je 35 000 eur.
(2)
Výšku ročného príspevku na príslušný kalendárny rok určuje fond pre každú banku najneskôr do 1. apríla tohto kalendárneho roka, pričom fond určuje ročný príspevok pre jednotlivé banky najmenej vo výške 0,01 % zo sumy krytých vkladov v príslušnej banke, a to podľa priemerného stavu krytých vkladov v príslušnej banke za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, a podľa stupňa rizika príslušnej banky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárny rok splatnosti tohto príspevku, zisteného Národnou bankou Slovenska v súlade s odporúčaním Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo).8b) Národná banka Slovenska do 28. februára kalendárneho roka oznámi fondu údaje o stupni rizika príslušnej banky. Podrobnosti o výpočte ročného príspevku a o výpočte priemerného stavu krytých vkladov je oprávnený určiť fond, ktorý ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Fond výšku ročného príspevku určeného pre banku podľa prvej vety písomne oznamuje tejto banke.
(3)
Výšku mimoriadneho príspevku ustanovuje tento zákon alebo určuje fond [§ 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky banky za rovnakých podmienok do 0,5 % z hodnoty krytých vkladov v banke, a to podľa ich priemerného stavu za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku. Fond môže výnimočne s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska určiť vyšší mimoriadny príspevok.
(4)
Výšku príspevkov podľa odsekov 2 a 3 určuje fond tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla minimálne cieľovú úroveň 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov (ďalej len „cieľová úroveň“). Cieľovú úroveň sumy dostupných finančných prostriedkov v eurách aktualizuje fond každý rok podľa výšky krytých vkladov v bankách z údajov ku koncu roka za predchádzajúci kalendárny rok. Ak suma dostupných finančných prostriedkov klesne pod cieľovú úroveň, fond určí takú výšku príspevkov, ktorá zabezpečí opätovné dosiahnutie cieľovej úrovne. Ak sa suma dostupných finančných prostriedkov po prvom dosiahnutí cieľovej úrovne zníži na menej ako dve tretiny cieľovej úrovne, výšku ročného príspevku podľa odseku 2 určí fond tak, aby bola cieľová úroveň dosiahnutá do šiestich rokov od tohto zníženia.
(5)
Fond pri určovaní výšky ročných príspevkov zohľadňuje výšku záväzkov fondu. Fond zároveň zohľadňuje stabilitu bankového sektora, fázu hospodárskeho cyklu a vplyvy určovaných príspevkov na stabilitu bankového sektora Slovenskej republiky, a to na základe údajov zistených Národnou bankou Slovenska, ktoré Národná banka Slovenska poskytne fondu do 28. februára kalendárneho roka.
(6)
Suma dostupných finančných prostriedkov môže zahŕňať platobné záväzky, ktoré nesmú presiahnuť úroveň 30 % tejto sumy dostupných finančných prostriedkov.
(7)
Lehotu podľa odseku 4 môže Rada fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak fond k 3. júlu 2024 vyplatil náhrady v súhrnnej výške prevyšujúcej cieľovú úroveň.
(8)
Do cieľovej úrovne sa nezapočítavajú príspevky podľa osobitného predpisu.1a)
(9)
Fond pri výpočte výšky príspevkov môže využiť aj vlastné metódy výpočtu príspevkov po ich predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska, ktoré zohľadňujú riziko banky a môžu zohľadňovať súvahové aktíva a rizikové ukazovatele vrátane kapitálovej primeranosti, kvality aktív a likvidity; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 2. O týchto metódach fond informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(10)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie fondu o ročnom príspevku alebo mimoriadnom príspevku sa nevzťahuje správny poriadok ani osobitný predpis o konaní vo veciach finančného trhu,12) pričom fond toto rozhodovanie uskutočňuje podľa svojej voľnej úvahy v medziach ustanovených týmto zákonom pre príspevky do fondu; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa) Fond kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o určení ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku a bezodkladne o tom informuje príslušnú banku.
§ 7
Splatnosť príspevkov
(1)
Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7.
(2)
Ročný príspevok je banka povinná uhradiť vždy najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka, ak § 22c ods. 2 písm. c) neustanovuje inú splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu, ak splatnosť mimoriadneho príspevku neustanovuje tento zákon.
(4)
Banky uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,9) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.
(5)
Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupnými.
(6)
Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.9a)
(7)
Ustanovením odsekov 6 a 8 až 10 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov.9b)
(8)
Ak fond zistí, že si banka neplní svoje povinnosti podľa tohto zákona, bezodkladne o tom informuje Národnú banku Slovenska. Národná banka Slovenska v spolupráci s fondom bezodkladne prijmú opatrenia vrátane sankcií na zabezpečenie splnenia týchto povinností bankou.
(9)
Ak si banka nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona ani napriek opatreniam prijatým podľa odseku 8, fond s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi banke zámer vylúčiť ju zo systému ochrany vkladov najmenej jeden mesiac pred jej vylúčením. Vklady prijaté bankou pred uplynutím tejto lehoty sú naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.
(10)
Ak si banka ani do uplynutia lehoty podľa odseku 9 nesplnila svoje povinnosti podľa tohto zákona, fond vylúči banku zo systému ochrany vkladov. Vylúčenie banky a dátum vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov fond bezodkladne písomne oznámi banke a Národnej banke Slovenska. Vklady vedené bankou k dátumu vylúčenia banky zo systému ochrany vkladov sú naďalej chránené podľa tohto zákona, pričom banka je za tieto vklady v rozsahu krytých vkladov naďalej povinná platiť príspevky podľa tohto zákona.
TRETIA ČASŤ
NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY
§ 8
Neschopnosť banky vyplácať vklady
(1)
Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy,10) je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.
(2)
Ak je v banke zavedená nútená správa11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná správca.
(3)
Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2, a to do troch pracovných dní odo dňa zistenia týchto skutočností.
(4)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahuje správny poriadok ani osobitný predpis;12) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.12aa) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.
(5)
Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.
(6)
Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje vyplácanie vkladov, platobné operácie12a) s vkladmi a iné nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie sa banke zakazuje prijímať ďalšie vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky voči iným osobám; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s platobnými kartami vydanými k účtom v banke.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí pri výkone dohľadu nad bankami skutočnosti, ktoré by mohli viesť k postupu podľa odsekov 1 až 3, bezodkladne na to upozorní fond.
§ 9
Náhrada za nedostupný vklad
(1)
Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 5 má vkladateľ právo na náhradu od fondu v eurách; náhradu podľa § 10 ods. 14 môže fond vyplatiť okrem meny euro aj v príslušnej mene iného členského štátu. Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(3)
Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených týmto zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(4)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon13b) neustanovuje inak.
(5)
Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 10 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri zákaze jeho výplaty podľa osobitných predpisov;14) po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladateľa alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(6)
Fond poskytuje náhradu v plnej výške vkladu aj nad hornú hranicu náhrady za krytý vklad podľa odseku 2 pri vzniku ich nedostupnosti podľa § 3 ods. 5 počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne
a)
pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
b)
súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa osobitného predpisu14a) alebo v dôsledku úmrtia,
c)
bol zriadený z peňažných prostriedkov z poistného plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením.
(7)
Skutočnosti podľa odseku 6 vkladateľ oznámi banke pri pripísaní alebo bezodkladne po pripísaní sumy vkladu v banke.
(8)
Fond môže odložiť vyplácanie náhrady, ak
a)
nie je isté, či má osoba nárok na náhradu alebo je vklad predmetom právneho sporu,
b)
sa na vklad vzťahujú reštriktívne opatrenia,15)
c)
sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s vkladom okrem vkladu podľa § 716719a Obchodného zákonníka nenakladalo, ak odsek 9 neustanovuje inak,
d)
ide o náhradu podľa odseku 6,
e)
sa vyplácanie uskutočňuje prostredníctvom systému ochrany vkladov iného členského štátu podľa § 10 ods. 14,
f)
je voči vkladateľovi alebo inej osobe nárokujúcej si náhradu vedené trestné konanie v súvislosti s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, a to až do rozhodnutia súdu.
(9)
Fond nevyplatí náhradu za nedostupný vklad, ak sa počas 24 mesiacov pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo pred rozhodnutím podľa § 3 ods. 5 písm. b) s týmto vkladom nenakladalo a výška tejto náhrady je nižšia ako skutočné náklady, ktoré by fondu vznikli v súvislosti s vyplatením tejto náhrady.
(10)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§ 10
Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) určí začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o týchto pravidlách vyplácania náhrad fond doručí bez zbytočného odkladu banke alebo jej správcovi.15aa)
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b), ak § 28bf ods. 8 neustanovuje inak. Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní, ak ide o osoby podľa odseku 5 okrem vkladateľa vrátane zástupcov vkladateľa na základe plnomocenstva15aaa) alebo poverenia15aab) vkladateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 9. Na rozhodovanie o predchádzajúcom súhlase sa nevzťahuje správny poriadok ani osobitný predpis.12) Proti tomuto rozhodnutiu o predchádzajúcom súhlase nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa)
(3)
Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) uverejniť v hromadných informačných prostriedkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch banky v najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny, ak odseky 14 a 15 neustanovujú inak. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5)
Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak je plnomocenstvo alebo iný doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie, napísané čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku, spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený preklad15ab) do slovenského jazyka. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu.15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom,15b)
b)
platným cestovným pasom,15c) diplomatickým pasom,15c) služobným pasom,15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca15d) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8)
Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,9) ktorý je platný ku dňu keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.
(9)
Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2, môže fond poskytnúť náhradu aj po uplynutí tejto lehoty na základe písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ alebo iná oprávnená osoba podľa § 9 ods. 5 doručí fondu najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.
(10)
Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d)
doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke s nedostupnými vkladmi, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.
(11)
Náhrada za nedostupný vklad sa nesmie poskytnúť a vyplatiť,15eaa) ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.
(12)
Ak sa v období do 31. decembra 2023 vyplácanie náhrad neskončí do siedmich pracovných dní od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od rozhodnutia podľa § 3 ods. 5 písm. b), fond na základe údajov podľa § 12 ods. 1 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná táto žiadosť. Rozdiel medzi takto vyplatenou náhradou a náhradou, ktorá patrí vkladateľovi, sa vyplatí podľa odseku 2. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté lehoty na vyplácanie náhrad uvedené v § 28bf ods. 8.
(13)
Fond komunikuje s vkladateľom v slovenskom jazyku alebo v úradnom jazyku členského štátu, ktorý v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľom banka, v ktorej je uložený nedostupný vklad chránený týmto zákonom. Ak ide o nedostupný vklad chránený týmto zákonom uložený v zahraničnej banke, ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie bez založenia pobočky, komunikuje fond s vkladateľom v jazyku, ktorý si tento vkladateľ dohodol s touto zahraničnou bankou pri založení vkladu. Banka podľa prvej vety alebo zahraničná banka podľa druhej vety na vyžiadanie fondu bezodkladne poskytne zoznam jazykov, ktoré v písomnom styku využíva na komunikáciu s vkladateľmi, alebo ktoré si s vkladateľmi dohodla pri založení vkladu; o všetkých zmenách v tomto zozname je banka podľa prvej vety a zahraničná banka podľa druhej vety povinná bezodkladne informovať fond.
(14)
Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady v pobočke banky umiestnenej v inom členskom štáte vo svojom mene prostredníctvom systému ochrany vkladov tohto štátu; fond udelí systému ochrany vkladov iného členského štátu pokyny a finančné prostriedky na vyplatenie náhrad za nedostupné vklady ešte pred uskutočnením výplaty a uhradí mu náklady na výplatu.
(15)
Fond sprostredkuje vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky z iného členského štátu podľa pokynov systému ochrany vkladov tohto členského štátu, a to po získaní finančných prostriedkov na vyplácanie náhrad od tohto systému ochrany vkladov; fond nenesie zodpovednosť v súvislosti s vyplácaním náhrad podľa týchto pokynov a v mene tohto systému ochrany vkladov informuje vkladateľov o vyplácaní náhrad a prijíma od nich písomnosti.
(16)
Osoba iná ako vkladateľ podľa odseku 5, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad za vkladateľa, musí byť identifikovateľná najneskôr ku dňu podľa § 8 ods. 3 alebo ku dňu podľa § 3 ods. 5 písm. b), pričom ak je týchto osôb niekoľko, vzťahuje sa na ne ustanovenie § 9 ods. 3 druhej vety; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5 šiestej vety.
(17)
Na účely odsekov 14 a 15 a § 13 ods. 7 sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom a príslušným systémom ochrany vkladov iného členského štátu, pričom povinnosť mlčanlivosti podľa § 27 zostáva zachovaná. Fond oznamuje uzavretie tejto zmluvy Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo). Ak je pri uzatváraní tejto zmluvy potrebná pomoc alebo vznikol pri výklade tejto zmluvy spor, fond môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo) o pomoc v súlade s osobitným predpisom.15eab) Neuzavretím tejto zmluvy nie je dotknutá ochrana vkladov podľa tohto zákona.
§ 11
Zánik a vznik niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa § 9. Týmto dňom fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom; to sa rovnako vzťahuje aj na náhrady vyplatené fondom za premlčané vklady,13a) pričom voči fondu nemožno namietať premlčanie.
(2)
Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady za nedostupné vklady, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ručení.15ea)
(4)
Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.
§ 11a
(1)
Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti.15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.
(2)
Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.
ŠTVRTÁ ČASŤ
FOND
§ 12
Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk
(1)
Fond môže žiadať od banky na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jeho činnosťou podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.15fa) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať fondu vzory všetkých svojich dokumentov o vkladoch, informácie o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta vrátane výpočtu podľa § 9 ods. 3 o výške náhrady za zákonom chránené nedostupné vklady jednotlivých vkladateľov a iných oprávnených osôb, zoznam všetkých osôb, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 6, a ďalšie informácie a podklady v listinnej podobe a elektronickej podobe podľa požiadaviek a pokynov fondu. Ak fond zistí nezrovnalosti v odovzdaných informáciách, tak zistené nezrovnalosti odstráni alebo ich oznámi banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, pričom táto banka je povinná oznámené nezrovnalosti bez zbytočného odkladu odstrániť a opravené informácie odovzdať fondu; fond preverí odstránenie nezrovnalostí v opravených informáciách a vykoná potrebné opatrenia na účely zabezpečenia vyplácania náhrad. Fond má právo vykonávať v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi.15g)
(2)
Fond môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj vlastným zisťovaním v banke a má právo kontrolovať pravdivosť a úplnosť informácií a podkladov, ktoré banka poskytla fondu; v inej banke ako v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi alebo prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, môže fond vykonať vlastné zisťovanie o údajoch, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak má fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Banky sú povinné
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1, v lehote a spôsobom stanoveným fondom,
c)
zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať chránené vklady a kryté vklady podľa tohto zákona,
f)
poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade a následne raz ročne počas vedenia vkladu informáciu podľa písmena c) prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2, v ktorom sa uvedie adresa webového sídla fondu, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné vkladateľovi, pričom vkladateľ potvrdí prijatie informácie len pred uzatvorením zmluvy o vklade; informácie sa poskytujú vkladateľovi zreteľne a zrozumiteľne v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý si vkladateľ dohodol s bankou pri založení vkladu,
g)
poskytnúť vkladateľovi potvrdenie, že jeho vklad je chránený alebo nie je chránený, a to v každom jeho výpise z účtu s odkazom na formulár uvedený v prílohe č. 2,
h)
poskytnúť vkladateľovi pred uzatvorením zmluvy o vklade informáciu o skutočnostiach podľa § 9 ods. 3.
(5)
Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. c), f) až h) alebo spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.1)
(6)
Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), Radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rezolučná rada“), s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany bankových vkladov a investícií v iných štátoch. Národná banka Slovenska a rezolučná rada poskytne fondu na jeho požiadanie metodiku slúžiacu na zisťovanie rizikového profilu a údaje o zistenom a zohľadňovanom rizikovom profile na účely ustanovené osobitným zákonom,1a) a to na účely výkonu jeho pôsobnosti a činností podľa tohto zákona a osobitného zákona.1a) Na výmenu informácií fondu s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.15ga)
(7)
Fond vykonáva pravidelne, najmenej raz za tri roky, stresové testovanie systému ochrany vkladov; pritom fond spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ministerstvom financií a bankami. Na zabezpečenie plnenia tejto úlohy fondu sú banky povinné fondu na požiadanie a v ním určenej lehote poskytnúť údaje podľa odseku 1; tieto údaje fond využíva len na účely podľa prvej vety a uchováva ich len na nevyhnutný čas. Fond vypracúva správu o výsledku takého testovania systému ochrany vkladov a predkladá ju Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií bezodkladne po jej vypracovaní.
(8)
Fond je povinný každoročne do 31. marca príslušného kalendárneho roka predložiť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informáciu podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka o
a)
celkovej sume krytých vkladov v Slovenskej republike,
b)
sume všetkých uhradených príspevkov.
(9)
Fond na svojom webovom sídle informuje o ochrane vkladov podľa tohto zákona, a to najmä o postupe vyplácania náhrad za nedostupné vklady a podmienkach súvisiacich s ochranou vkladov.
(10)
Ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok podľa osobitného predpisu,15gb) je povinná vkladateľa zrozumiteľne informovať o tejto skutočnosti a o skutočnosti, že pri náhrade za nedostupný vklad sa postupuje podľa § 9.
(11)
Ak má vkladateľ v banke zriadený internetbanking alebo inú aplikáciu elektronického bankovníctva, informácie podľa odseku 4 písm. f) až h), § 22c ods. 2 písm. b) a § 22d, môže banka poskytnúť vkladateľovi v elektronickej podobe a rovnakým spôsobom ako vkladateľovi poskytuje iné informácie týkajúce sa jeho vkladu. Ak o to vkladateľ požiada, informácie podľa prvej vety banka poskytne vkladateľovi aj v listinnej podobe.
§ 13
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky od bánk podľa § 5,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4, vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré fond nadobudol podľa § 11,
e)
návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi15h) a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
f)
ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.
(2)
Fond môže požiadať Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska15ha) alebo iné banky o poskytnutie úveru. Banku so sídlom v zahraničí môže fond požiadať o úver so súhlasom Národnej banky Slovenska. Za úvery poskytnuté fondu môže štát poskytnúť15h) štátnu záruku podľa osobitného predpisu.15i)
(3)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo v Štátnej pokladnici; peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia15ia) a sú z neho vylúčené.
(4)
Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupné bankové vklady. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za vklady podľa § 9 aj na
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 1 písm. e),
d)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu,
e)
zabezpečenie účelu podľa osobitného zákona,15j)
f)
úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov,
g)
financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z cieľovej úrovne, ak Rada fondu nerozhodne inak, maximálne však do výšky 160 % z cieľovej úrovne.
(5)
Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z cieľovej úrovne v dôsledku ich využitia na účely podľa odseku 4 písm. g), Rada fondu určí ročný príspevok v takej výške, aby sa dosiahla cieľová úroveň do šiestich rokov od poklesu finančných prostriedkov fondu o jednu tretinu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je ku dňu zániku účasti banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike povinný previesť jej príspevky za posledných 12 mesiacov pred týmto zánikom účasti, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do toho systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje; to neplatí, ak bola banka vylúčená zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike podľa § 7 ods. 10. Ak sa niektoré činnosti banky presunuli do iného členského štátu, čím jej vznikla účasť v inom systéme ochrany vkladov, fond je povinný previesť príspevky banky za posledných 12 mesiacov pred touto zmenou, okrem mimoriadnych príspevkov, a to do tohto iného systému ochrany vkladov, na ktorom sa táto banka zúčastňuje, vo výške úmernej k sume krytých vkladov, ktorých ochrana sa presunula do tohto iného systému ochrany vkladov.
§ 13a
Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných prostriedkov ustanovených podľa osobitného zákona,1a) Fond má nárok na náhradu tohto rozdielu.
§ 14
(1)
Fond je povinný viesť účtovníctvo, zabezpečiť jeho preukaznosť a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Účtovnú závierku fondu povinne overuje audítor.
Orgány fondu
§ 15
Orgány fondu sú
a)
Rada fondu,
b)
Prezídium fondu,
c)
Dozorná rada fondu.
§ 16
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.
(2)
Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; ich funkčné obdobie je štvorročné. Troch členov Rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať príspevky fondu, na schôdzi zástupcov bánk podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia ministerstva financií, ktorých zo zamestnancov ministerstva financií vymenúva a odvoláva minister financií. Každý člen Rady fondu má jeden hlas.
(3)
Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zástupcov bánk sú určení štatutárnym orgánom príslušnej banky a na schôdzi zástupcov bánk majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od predchádzajúcej schôdze zástupcov bánk. Každá banka môže na schôdzi zástupcov bánk navrhnúť zvolenie najviac jedného člena Rady fondu. Na zvolenie alebo odvolanie člena Rady fondu voleného zástupcami bánk sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých hlasov zástupcov bánk. Podrobnosti o voľbách a odvolávaní členov Rady fondu volených zástupcami bánk a o predkladaní návrhov na ich zvolenie alebo odvolanie môže schváliť schôdza zástupcov bánk nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov zástupcov bánk. O priebehu schôdze zástupcov bánk a o výsledku voľby členov Rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.
§ 17
Pôsobnosť Rady fondu
(1)
Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len „rada“) patrí najmä
a)
voliť a odvolávať členov Prezídia fondu,
b)
voliť a odvolávať členov Dozornej rady fondu, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
voliť a odvolávať predsedu rady a podpredsedu rady,
d)
schvaľovať rokovací poriadok rady a Prezídia fondu,
e)
schvaľovať stanovy fondu,
f)
schvaľovať rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 13 ods. 4 písm. d),
g)
schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorú každoročne vypracúva fond a ktorú fond po schválení uloží do verejnej časti registra účtovných závierok,16a)
ch)
rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,
i)
stanovovať ročne finančnú politiku fondu,
j)
určovať výšku ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov, lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov a metódu a metodiku výpočtu príspevkov,
k)
schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,
l)
schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady,
m)
schvaľovať odmeňovanie členov Prezídia fondu a zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
n)
schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane orgánov fondu pri zabezpečovaní plnenia úloh a činností fondu pre rezolučnú radu a národný fond podľa osobitného zákona,1a) najmä pri zabezpečovaní správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného fondu podľa osobitného zákona.1a)
(2)
Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.
(3)
Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady a nezúčastňujú sa na činnosti a rozhodovaní rady pri výkone jej pôsobnosti vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) na ich hlasy sa v týchto veciach neprihliada pri posudzovaní schopnosti rady uznášať sa ani pri rozhodovaní rady.
(4)
Členovia rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa činnosti, aktivít alebo majetku fondu alebo správy peňažných prostriedkov národného fondu podľa osobitného zákona.1a) Členovia rady sú tiež oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa s informáciami, dokladmi a záznamami o peňažných príspevkoch jednotlivých vybraných inštitúcií do národného fondu podľa osobitného zákona1a) a s inými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa jednotlivých vybraných inštitúcií vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) toto oprávnenie však nemajú členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky.
§ 18
Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu Prezídia fondu a ďalších dvoch členov, ktorých volí a odvoláva rada.
(2)
Predseda Prezídia fondu a ďalší členovia Prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
§ 19
Pôsobnosť Prezídia fondu
(1)
Prezídium fondu (ďalej len „prezídium“) zabezpečuje činnosť fondu vrátane vykonávania rozhodnutí rady.
(2)
Prezídium koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
(3)
Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) súvisiacich s riešením krízových situácií.
§ 20
Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu sa skladá zo siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Tromi členmi Dozornej rady fondu sú zástupcovia bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe návrhov bánk. Dvoma členmi Dozornej rady Fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi Dozornej rady Fondu sú zástupcovia ministerstva financií, ktorých zo zamestnancov ministerstva financií vymenúva a odvoláva minister financií.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi Dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady, členovia prezídia ani iní zamestnanci fondu.
§ 21
Pôsobnosť Dozornej rady fondu
(1)
Dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“) dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, rady a prezídia a na to, či sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 a so stanovami fondu.
(2)
Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania dozornej rady a nezúčastňujú sa na činnosti a rozhodovaní dozornej rady pri výkone jej pôsobnosti vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) na ich hlasy sa v týchto veciach neprihliada pri posudzovaní schopnosti dozornej rady uznášať sa ani pri rozhodovaní dozornej rady.
(3)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o všetkých uskutočňovaných aktivitách s jeho prostriedkami.
(4)
Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa činnosti, aktivít alebo majetku fondu alebo správy peňažných prostriedkov národného fondu podľa osobitného zákona.1a) Členovia dozornej rady sú tiež oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa s informáciami, dokladmi a záznamami o peňažných príspevkoch jednotlivých vybraných inštitúcií do národného fondu podľa osobitného zákona1a) a s inými informáciami, dokladmi a záznamami týkajúcimi sa jednotlivých vybraných inštitúcií vo veciach súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu podľa osobitného zákona;1a) toto oprávnenie však nemajú členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky.
§ 21a
Úrad fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov vrátane činností týkajúcich sa národného fondu zabezpečuje úrad fondu. Úrad fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení úradu fondu ustanovia stanovy fondu.
§ 22
Dohľad nad činnosťou fondu
(1)
Fond podlieha dohľadu,17) ktorý z hľadiska dodržiavania tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže ako opatrenie na nápravu navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.
§ 22a
Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov orgánov fondu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 22b
(1)
Na účel zabezpečovania činnosti systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sústreďovania príspevkov bánk do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady, ochrany a domáhania sa práv fondu voči vkladateľom, bankám a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov15g) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať18a) osobné údaje klientov bánk, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 9 ods. 6, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný vklad; pritom je fond oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla7a) a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 3, 9, 10, 12 a v § 26 ods. 2.
(2)
Na účely uvedené v odseku 1 sú banky povinné aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) sprístupniť a poskytovať18a) fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.18b) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať18) fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 1 tiež osoby, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1.
(3)
Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať18a) bankám a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 1. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany bankových vkladov a investícií v členských štátoch.
(4)
Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami nadobudnutými podľa § 12 vo veciach týkajúcich sa riešenia krízových situácií podľa osobitného zákona.1a)
§ 22ba
(1)
Pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany vkladov v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady alebo presahuje okruh chránených vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka (ďalej len „domovský systém ochrany vkladov“). Na účely tohto zapojenia sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom, inštitúciou domovského systému ochrany bankových vkladov a zahraničnou bankou, ktorej pobočka sa zapája do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(2)
Ak sa pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, dobrovoľne zapojí do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike sú len vklady prijaté na území Slovenskej republiky a chránené týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady alebo presahuje okruh chránených vkladov podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov.
(3)
Ak sa vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, stanú nedostupné podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov, tak vkladatelia a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupné chránené vklady, ktoré boli prijaté na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhradu za nedostupné chránené vklady a na vyplácanie náhrad za nedostupné chránené vklady.
(4)
Na pobočku zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničnej banky je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informáciu o ochrane vkladov podľa domovského systému ochrany vkladov vrátane pravidiel domovského systému ochrany vkladov o ochrane vkladov a o poskytovaní náhrad za nedostupné vklady.
(5)
Účasť pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike zaniká písomnou výpoveďou zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1; výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď preukázateľne doručená ostatným zmluvným stranám, ak v tretej vete nie je ustanovené inak. Fond môže vypovedať zmluvu len vtedy, ak si ostatné zmluvné strany nesplnili svoje záväzky podľa zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1 alebo ak si príslušná zahraničná banka alebo jej pobočka neplní povinnosti podľa tohto zákona, ak v tretej vete nie je ustanovené inak. Ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj z dôvodu, že rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov sa vyrovnal s rozsahom ochrany vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike; zmluvu možno vypovedať najskôr ku dňu, keď sa rozsah ochrany vkladov podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov vyrovnal s rozsahom ochrany vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, ak zmluva neurčuje neskorší termín nadobudnutia účinnosti výpovede. Do zániku účasti pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 22c ods. 2 písm. c) a d). Pobočka zahraničnej banky, ktorej na základe výpovede zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike, je o tom povinná zverejniť informáciu vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku, a to najneskôr od začatia plynutia výpovednej lehoty až do zániku jej účasti v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike; súčasťou informácie musí byť aj dátum zániku účasti pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.
§ 22c
(1)
Banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona a ktorej z dôvodu fúzie a cezhraničnej fúzie so zahraničnou bankou, z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku banky zahraničnej banke alebo z iného dôvodu18ba) má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sama alebo jej právny nástupca vykonávať bankové činnosti na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany vkladov v inom štáte (§ 4 ods. 2 a 3), je povinná v záujme ochrany vkladateľov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany vkladov, ktoré sú uložené v tejto banke, a najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením tejto zmeny je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre vkladateľov
a)
o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov a o dôsledkoch tejto zmeny pre vkladateľov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov,
b)
o systéme ochrany vkladov, ktorý po zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov bude zabezpečovať ochranu vkladov uložených v tejto banke, najmä presné označenie tohto systému ochrany vkladov, pravidlá ochrany vkladov v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupné vklady v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas vykonávania bankových činností na území Slovenskej republiky.
(2)
Banka, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, je najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením zmeny svojej účasti na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 povinná
a)
písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany vkladov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany vkladov v porovnaní s ochranou vkladov podľa tohto zákona,
b)
každému vkladateľovi, na vklady ktorého sa vzťahuje zmena systému ochrany vkladov, doručiť osobitné písomné oznámenie o tejto zmene, ktoré musí obsahovať aj dátum tejto zmeny a informácie o všetkých dôsledkoch vyplývajúcich pre vkladateľa a jeho vklady zo zmeny systému ochrany vkladov; ak sa vkladateľ rozhodne vybrať svoje vklady alebo previesť ich inde, banka je povinná umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči vkladateľovi, a to aj pri vkladoch, ktoré nie sú splatné,
c)
preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1,
(3)
Splnenie povinností banky uvedených v odsekoch 1 a 2 je odkladacou podmienkou na zmenu18bb) účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona.
(4)
Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia banky, ktorej zanikla účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tejto banky v orgánoch fondu.
(5)
Informáciu pre vkladateľov podľa odseku 1 písm. b) je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj
a)
zahraničná banka, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňovala ani sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona,
b)
zahraničná finančná inštitúcia, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky a ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky.
(6)
Banka je povinná poskytnúť vkladateľovi tri mesiace po zverejnení informácie podľa odseku 1 bezplatný výber alebo prevod časti chráneného vkladu presahujúcej výšku náhrady podľa § 9 vrátane úrokov a plnení z tejto časti vkladu.
§ 22d
Banka zrozumiteľne a v slovenskom jazyku písomne informuje vkladateľov o ukončení svojej účasti v systéme ochrany vkladov alebo o jej vylúčení zo systému ochrany vkladov, a to do 48 hodín po tomto ukončení alebo vylúčení.
Postup pri zavádzaní ochrany vkladov
§ 23
(1)
Banky, ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, sú povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradiť vstupný príspevok na účet fondu.
(2)
Prvú splátku ročného príspevku sú banky povinné uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného príspevku podľa § 6 ods. 2.
§ 24
Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 25
(1)
Za vklady v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., a vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., vrátane anonymných vkladov zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ručí štát v celej výške počas 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Banky uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť vkladateľa podanú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zmeniť anonymné vklady na vklady podľa § 3 ods. 1 na vlastné náklady, a to za rovnakých podmienok, ako je zriadený anonymný vklad ku dňu podania žiadosti o jeho zmenu. O tejto možnosti sú banky uvedené v odseku 1 povinné informovať svojich vkladateľov vo svojich prevádzkových priestoroch.
(3)
Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, sa § 16 ods. 2, § 17 písm. b) a § 20 ods. 1 a 2 nepoužijú.
(4)
Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, je rada sedemčlenná a dozorná rada päťčlenná. Dvoch členov rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva financií minister financií, piatich členov rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a troch zástupcov bánk na základe návrhov bánk. Dvoch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva financií minister, troch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a jedného zástupcu bánk na základe návrhov bánk.
(5)
Rada podľa odseku 4 zvolá najneskôr 30 dní pred uplynutím jej funkčného obdobia prvú schôdzu zástupcov bánk podľa § 16 ods. 2. Na prvej schôdzi zástupcov bánk majú zástupcovia jednotlivých bánk hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od vzniku fondu do uskutočnenia tejto prvej schôdze.
§ 26
(1)
Pri zriadení osobitného bežného účtu s označením „notárska úschova“3) alebo pri najbližšej dispozícii s účtom už existujúcim je notár,3) ktorý je majiteľom tohto účtu, povinný banke písomne oznámiť, či sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom. Ak sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom, banka od oznámenia tejto skutočnosti nakladá s vkladom na tomto účte ako s akýmkoľvek iným vkladom podliehajúcim ochrane vkladov.
(2)
Na účely výpočtu náhrady z fondu za vklad na účte podľa odseku 1 je notár,3) ktorý je majiteľom tohto účtu, povinný predložiť fondu rozčlenenie vkladov podľa jednotlivých osôb a súm pripadajúcich na každú z nich a pravdivosť týchto údajov fondu preukázať.
(3)
Náhrada za vklad sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, ak by každá z uvedených osôb mala peňažné prostriedky, ktoré na ňu pripadajú podľa odsekov 1 a 2, uložené na vlastnom účte.
(4)
Notár poverený, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a fondu písomne oznámiť identifikačné údaje o príslušnom vklade a identifikačné údaje o poručiteľovi a účastníkoch konania o dedičstve, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom, a to o každej z týchto osôb najmenej v rozsahu údajov podľa § 3 ods. 4 písm. a). Ak notár vydá osvedčenie o dedičstve, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a fondu zaslať rovnopis tohto osvedčenia o dedičstve potom, keď nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve; ak sa prejednanie dedičstva, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, neskončilo pred notárom vydaním osvedčenia o dedičstve, notár je bezodkladne povinný túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnej banke a fondu.
§ 26a
(1)
Nárok na náhradu a výška náhrady za nedostupný vklad v banke, ktorý je chránený týmto zákonom, sa posudzuje a zisťuje podľa právnych predpisov platných ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.
(2)
Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona nie sú vykonávané na účel podnikania.18c)
§ 26b
(1)
Predsedovi rady a predsedovi dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 500 eur. Podpredsedovi rady a podpredsedovi dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 450 eur. Ostatným členom rady a ostatným členom dozornej rady za výkon ich funkcie patrí mesačná odmena vo výške 350 eur. Na výkon funkcie člena rady a funkcie člena dozornej rady sa nevzťahujú osobitné predpisy.18d)
(2)
Vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie člena rady alebo člena dozornej rady, ktorý je zástupcom bánk alebo Národnej banky Slovenska, je na pracovnoprávne účely podľa Zákonníka práce výkonom verejnej funkcie, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno. Vykonávanie činností vyplývajúcich z funkcie člena rady alebo člena dozornej rady, ktorý je zástupcom ministerstva financií, sa môže umožniť aj v služobnom čase podľa osobitného predpisu.18e)
§ 27
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné dodržiavať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa bánk a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade a v dozornej rade a po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu s fondom.
(2)
Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady alebo prezídia; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium.
§ 28a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2001
(1)
Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred dňom, keď sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, patrí jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhrada od fondu vo výške podľa § 9 ods. 2 písm. a); v súhrne však jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe patrí pri vzniku nedostupnosti vkladov v čase od 1. decembra 2001 do 30. júna 2002 vrátane najviac náhrada vo výške tridsaťnásobku a pri vzniku nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac náhrada vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú na celé stovky nahor.
(2)
Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok podľa odseku 1 vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, patrí jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe náhrada od fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná takémuto prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny.
(3)
Nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred 1. decembrom 2001, sa posudzuje a zisťuje podľa predpisov platných do 1. decembra 2001.
(4)
Ročný príspevok stavebnej sporiteľne20) je od 1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 50 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2; od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 je 75 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2 a od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 je 90 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2.
§ 28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem akciovej spoločnosti, je povinná najneskôr do 15. januára 2005 doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, jednoznačné písomné oznámenie, či riadnu účtovnú závierku zostavovanú v roku 2004 za predchádzajúce účtovné obdobie musela, alebo nemusela mať overenú audítorom.5m)
(2)
Na účely výpočtu štvrťročnej splátky ročného príspevku sa vklady právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa § 3 ods. 3 písm. c), prvýkrát zahrnú do priemerného stavu vkladov za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2004.
§ 28ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
Výšku príspevku podľa tohto zákona na rok 2006 určí fond pre všetky banky, a to najneskôr do 27. decembra 2005.
§ 28bb
Prechodné ustanovenie
Za vklad chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal nedostupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa poskytuje náhrada podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie § 28a ods. 3.
§ 28bc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010
Akciová spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. c) prvom alebo druhom bode, je povinná najneskôr 30. apríla 2010 doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, jednoznačné písomné oznámenie, či riadnu účtovnú závierku zostavovanú za posledné účtovné obdobie pred doručením tohto oznámenia musela, alebo nemusela mať overenú audítorom.
§ 28bd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2012 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým nie sú dotknuté splátky ročného príspevku na prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2012.
(2)
Fond je povinný do 20. septembra 2012 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 prevyšujúcu výšku štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2012 podľa odseku 1.
(3)
Výška ročného príspevku na rok 2013 je 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom.
§ 28be
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2014
(1)
Výška štvrťročných splátok ročného príspevku na tretí štvrťrok a štvrtý štvrťrok roku 2014 je 0,01 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom; tým nie sú dotknuté splátky ročného príspevku na prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2014. Na ustanovenie výšky štvrťročných splátok ročného príspevku na rok 2014 podľa prvej vety sa vzťahujú predpisy účinné do 31. júla 2014.
(2)
Fond je povinný do 20. augusta 2014 vrátiť banke uhradenú sumu štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2014 prevyšujúcu výšku štvrťročnej splátky ročného príspevku na tretí štvrťrok roku 2014 ustanovenú podľa odseku 1.
§ 28bf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 15. októbrom 2015; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 15. októbrom 2015, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 14. októbra 2015, ak sa v odsekoch 2 až 8 neustanovuje inak.
(2)
Vklady v bankách, ktoré boli uložené a neboli celé vyplatené pred 15. októbrom 2015, sa rozlišujú na zákonom chránené vklady a na nechránené vklady podľa predpisov účinných od 15. októbra 2015 s tým, že po 14. októbri 2015 patria medzi zákonom chránené vklady aj vklady, ktoré sú finančnými nástrojmi, ak ide o vkladový list na meno platný a nezaniknutý 14. októbra 2015; pritom zákonom chránené vklady sú chránené systémom ochrany vkladov v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi účinnými od 15. októbra 2015.
(3)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné po 14. októbri 2015 bezodkladne informovať vkladateľov o vkladoch, ktoré boli zákonom chránené pred 15. októbrom 2015 a ktoré nie sú zákonom chránené po 14. októbri 2015.
(4)
Vstupný príspevok, ročný príspevok ani mimoriadny príspevok uhradený fondu podľa ustanovení § 5 až 7 alebo § 22c ods. 2 písm. d) v znení účinnom do 15. októbra 2015 sa po 14. októbri 2015 nevracia; to rovnako platí pre splátky mimoriadneho príspevku a splátky ročného príspevku. Na splátky ročného príspevku bánk do fondu na štvrtý štvrťrok roku 2015 sa vzťahujú predpisy účinné do 15. októbra 2015.
(5)
Každá banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, je najneskôr 30. novembra 2015 povinná fondu doručiť písomnú informáciu o sume krytých vkladov v tejto banke k 31. októbru 2015. Fond tieto informácie od jednotlivých bánk a informáciu o celkovej sume krytých vkladov k 31. októbru 2015 vo všetkých bankách, ktoré sa zúčastňujú na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, bezodkladne poskytne rezolučnej rade na účely podľa osobitných predpisov.15fa)
(6)
Fond určí pre každú banku výšku ročného príspevku za rok 2016 najneskôr do 1. apríla 2016 a výšku ročného príspevku za rok 2017 najneskôr do 1. apríla 2017 za podmienok ustanovených pre ročné príspevky v § 6 a 7, ak v druhej vete nie je ustanovené inak, pričom fond pri určovaní výšky ročných príspevkov využije v týchto rokoch údaje známe v tom čase fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov a krytých vkladov v jednotlivých bankách a o stupni rizika jednotlivých bánk; Národná banka Slovenska pri určovaní stupňov rizika jednotlivých bánk, ktoré sa majú použiť pri určovaní ročného príspevku na rok 2016 a na rok 2017, je oprávnená podľa svojho uváženia využiť jej známe údaje o chránených vkladoch alebo o krytých vkladoch v jednotlivých bankách, alebo kombináciu týchto údajov. Výšku ročného príspevku na rok 2016 určí fond pre jednotlivé banky aj na základe údajov známych fondu o priemernom stave a vývoji stavu chránených vkladov v príslušnej banke v kalendárnom roku 2015.
(7)
Prvé stresové testovanie systému ochrany vkladov podľa § 12 ods. 7 vykoná fond do 3. júla 2017.
(8)
Vyplácanie náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady podľa § 10 ods. 2 sa musí skončiť najneskôr do
a)
20 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018,
b)
15 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020,
c)
10 pracovných dní pri vyplácaní náhrad pri vzniku nedostupnosti vkladov v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023.
§ 28c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov4a) najviac na tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
činnosťou Fondu ochrany vkladov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
VZOR INFORMAČNÉHO FORMULÁRA PRE VKLADATEĽA
Základné informácie o ochrane vkladu
Vklady v (vložte názov banky) chráni: [vložte názov príslušného systému ochrany vkladov](*)
Úroveň krytia: 100 000 eur na vkladateľa a na banku(**) [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]
[ak je to vhodné] Tieto ochranné známky sú súčasťou vašej banky [vložte
všetky ochranné známky, ktoré banka používa pri vykonávaní činnosti na
základe rovnakého povolenia]
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov: Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje úroveň krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou
v príslušnej mene, ak menou nie je euro](**)
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami: Úroveň krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] sa vzťahuje na každého vkladateľa
samostatne(***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky: sedem pracovných dní(****) [Nahraďte inou lehotou, ak je to vhodné]
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí: Euro [nahraďte inou menou, ak je to vhodné]
Kontakt: [Vložte kontaktné údaje príslušného systému ochrany vkladov
(napríklad adresu, telefónne číslo, e-mail)]
Viac informácií: [Vložte adresu webového sídla príslušného systému ochrany vkladov]
Potvrdenie vkladateľa o prijatí:
Ďalšie informácie (všetky alebo niektoré z nižšie uvedených informácií)
(*)
Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu.
[Len ak je to vhodné] Váš vklad je chránený zmluvným systémom oficiálne uznaným ako systém ochrany vkladov. Ak by vaša banka nebola schopná vyplácať vklady, vyplatila by sa náhrada za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].
[Len ak je to vhodné] Vaša banka je súčasťou schémy inštitucionálneho zabezpečenia, oficiálne uznanej ako systém ochrany vkladov. To znamená, že všetky inštitúcie, ktoré sú členmi tejto schémy, sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti banky vyplácať vklady. Ak by došlo k neschopnosti banky vyplácať vklady, vyplatila by sa náhrada za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].
[Len ak je to vhodné] Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov a zmluvným systémom ochrany vkladov. Ak by došlo k neschopnosti vašej banky vyplácať vklady, za vaše vklady by sa vždy vyplatila náhrada do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].
[Len ak je to vhodné] Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov. Okrem toho je vaša banka členom schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktorej všetci členovia sa navzájom podporujú, aby zabránili neschopnosti banky vyplácať vklady. Ak by došlo k neschopnosti banky vyplácať vklady, systém ochrany vkladov by vyplatil náhradu za vaše vklady do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro].
(**)
Všeobecná úroveň krytia
Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.
[Len ak je to vhodné] Táto metóda sa použije aj vtedy, ak banka pri vykonávaní svojej činnosti používa viacero ochranných známok. [vložte názov banky, ktorá vedie účet] vykonáva činnosť aj pod názvom [Vložte všetky ochranné známky tej istej banky]. To znamená, že všetky vklady v banke, ktorá pri vykonávaní svojej činnosti používa jednu alebo viacero z týchto ochranných známok, sú celkovo kryté do výšky 100 000 eur.
(***)
Úroveň krytia pre spoločné vklady
Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.
[Len ak je to vhodné] Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro] spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.
V niektorých prípadoch [vložte prípady vymedzené vo vnútroštátnom práve] sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]. Viac informácií možno získať na stránke [vložte príslušnú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].
(****)
Vyplatenie náhrad
Zodpovedným systémom ochrany vkladov je [vložte názov a adresu, telefónne číslo, e-mail: a adresu webového sídla]. Vyplatí vám náhradu za vaše vklady (až do výšky 100 000 eur [nahraďte príslušnou sumou v príslušnej mene, ak menou nie je euro]) najneskôr do [vložte lehotu na vyplatenie náhrad ustanovenú vnútroštátnym právnym predpisom] od [31. decembra 2023] do [siedmich pracovných dní].
[Doplňte informácie o núdzovej/dočasnej výplate, ak suma alebo sumy na vyplatenie náhrad nie sú dostupné do siedmich pracovných dní.]
Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke [vložte príslušnú adresu webového sídla systému ochrany vkladov].
Iné dôležité informácie
Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.
1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa)
Napríklad zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ab)
Čl. 113 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
1ac)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010) v platnom znení.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2a)
§ 5 písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
2c)
3)
§ 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
6)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
7c)
§ 5 a § 99 ods. 3 písm. h) a odsek 15 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
7d)
Čl. 4 ods. 1 bod 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
7e)
§ 2 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7f)
Čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
7g)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7h)
Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 39/2015 Z. z.
7i)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
7j)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7k)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7l)
Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7m)
Čl. 336 ods. 1 tabuľka č. 1 položky patriace do prvej alebo druhej kategórie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
8)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
§ 19 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 520/2011 Z. z.
8b)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
10)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
12)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
15a)
§ 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15aa)
§ 54 a 55 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 8, § 14 ods. 1 písm. a) a l) a § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
15aaa)
§ 22 ods. 1 a § 31 až 33b Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
15aab)
§ 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
15ab)
Zákon č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
15b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
15c)
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
15d)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15eab)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
15f)
§ 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb.
15fa)
Napríklad zákon č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 16 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).
15fa)
Čl. 20 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/63.
15g)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
15ga)
Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
15gb)
Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
15h)
§ 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15ia)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).
15j)
§ 4 ods. 3 prvá veta zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.
16)
16a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17a)
§ 28 ods. 1 písm. a) až e) Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
18ba)
Napríklad § 69, § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
18bb)
§ 36 ods. 1 a 2 prvá veta, § 39 a § 452 Občianskeho zákonníka.
18bc)
§ 11 ods. 1 až 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
18d)
Napríklad § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
18e)
§ 112 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.