Predpis bol zrušený predpisom 87/2006 Z. z.

116/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996 do 28.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. marca 1996
o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie vtedy, ak spĺňajú ustanovené klimatické parametre a kvalitu ovzdušia.
§ 2
Ustanovené klimatické parametre, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, sú
a)
relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 %, a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1 650 hodín,
b)
teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 oC,
c)
relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
d)
ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 oC.
§ 3
(1)
Ustanovená kvalita ovzdušia, za ktorej možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, je splnená vtedy, ak
a)
prašný spád neprekračuje 5 g.m-2 za mesiac,
b)
priemerná hodnota koncentrácie aerosólu (lietavého prachu) neprekračuje 100 µg.m-3 za 24 hodín a 300 µg.m-3 za 30 minút, aerosól neobsahuje viac ako 20 % voľného oxidu kremičitého,
c)
priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého neprekračuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 200 µg.m-3 za 30 minút,
d)
priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka neprekračuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 100 µg.m-3 za 30 minút,
e)
priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého neprekračuje 1 000 µg.m-3 za 24 hodín a 2 000 µg.m-3 za 30 minút,
f)
priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle neprekračuje 0,1 µg.m-3,
g)
priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle neprekračuje 0,005 µg.m-3,
h)
priemerná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu neprekračuje 160 µg.m-3,
i)
pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých zdrojov, nie sú v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo.1)
(2)
V odôvodnených prípadoch možno rozšíriť pozorovania klimatických podmienok o meranie ďalších znečisťujúcich látok.
§ 4
Parametre, za ktorých sa vyhlasujú klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, sa uverejňujú v publikačnom prostriedku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 5
Zrušuje sa § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1996.
Ľubomír Javorský v. r.
1)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.