108/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.04.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu.
Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 25. februára 1996, na základe článku 24 ods. 1.
Týmto dňom sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave podpísaná v Moskve 17. júna 1968 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1969 Zb.).
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)
s cieľom upevniť vzájomné vzťahy v oblasti zabezpečenia osobnej, nákladnej, dvojstrannej a tranzitnej dopravy
a so želaním uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu (ďalej len „dohoda“)
dohodli sa takto:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať, poskytovať si nevyhnutnú pomoc pri ďalšom rozvoji pohraničnej železničnej dopravy medzi oboma štátmi a prijímať nevyhnutné opatrenia na zdokonaľovanie medzinárodnej osobnej a nákladnej prepravy.
2.
Odovzdávkové úkony na železničných tratiach spájajúcich Slovenskú republiku a Ukrajinu sa uskutočňujú v odovzdávkových staniciach v súlade s medzinárodnými dokumentmi, ktoré upravujú vzájomné vzťahy medzi Železnicami Slovenskej republiky a Železnicami Ukrajiny (ďalej len „železnice“). Zoznam týchto staníc a spôsob vzájomného zabezpečenia vykonávania odovzdávkových úkonov určuje dohoda uzatváraná medzi železnicami.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:
a)
„odovzdávkové úkony“ - súhrn prác vykonávaných v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých účastníkmi sú obidve zmluvné strany, pri uskutočňovaní prepravy cestujúcich, batožín, spešnín, vozňov, nákladu, kontajnerov a prepravných pomôcok zo železnice jednej zmluvnej strany na železnicu druhej zmluvnej strany;
b)
„pohraničná stanica“ - spravidla posledná železničná stanica na území príslušného štátu určená na bezprostredný styk so železnicou štátu druhej zmluvnej strany;
c)
„odovzdávková stanica“ - pohraničná stanica na území štátu jednej zo zmluvných strán, kde sa vykonávajú odovzdávkové úkony;
d)
„pohraničná trať“ - železničná trať medzi pohraničnými stanicami (kontrolnými miestami);
e)
„príslušné orgány“ - orgány štátov zmluvných strán, ktorých pracovníci zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody;
f)
„pohraničné kontrolné operácie“ - operácie, ktoré vykonávajú pracovníci príslušných orgánov štátov zmluvných strán spočívajúce v uskutočňovaní pohraničnej, colnej, veterinárnej, fytokaranténnej a epidemiologickej kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov;
g)
„kontrolné miesto“ - časť režimového územia susediaceho so štátnou hranicou, ktorá je vybavená inžinierskymi zariadeniami zabezpečujúcimi vykonávanie pohraničných kontrolných operácií;
h)
„pracovníci železníc“ - zamestnanci železníc, ktorí zabezpečujú vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto dohody;
i)
„železničný hraničný priechod“ - železničná trať pretínajúca štátnu hranicu a spájajúca železnice zmluvných strán.
Článok 3
Železničné hraničné priechody
Železničná doprava medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa uskutočňuje cez železničné hraničné priechody s rozchodom koľajníc 1 435 mm a 1 520 mm
a)
Čierna nad Tisou - Čop,
b)
Maťovce - Užhorod.
Článok 4
Služobný jazyk
1.
Pracovníci železníc používajú vo vzájomnom písomnom a ústnom styku v pohraničných staniciach slovenský a ukrajinský jazyk alebo jazyk, ktorý si v medzinárodnom styku zmluvné strany dohodli.
2.
Spôsob používania jazyka upravuje dohoda medzi železnicami.
Článok 5
Prekážky pri vykonávaní železničnej dopravy
1.
Železnice sa budú navzájom informovať o všetkých prekážkach, ktoré môžu sťažiť činnosť železničnej dopravy medzi pohraničnými stanicami.
2.
Prekážky, ktoré vznikli pri zabezpečení železničnej dopravy v pohraničnej stanici (na kontrolnom mieste) alebo na pohraničnej trati, odstraňuje železnica toho štátu, na ktorého území vznikli.
3.
Železnice zmluvných strán si pri odstraňovaní prekážok poskytujú potrebnú pomoc špeciálnymi dopravnými prostriedkami, zariadeniami, materiálom a pracovnými silami podľa dohody.
Článok 6
Služobné miestnosti
1.
Po vzájomnej dohode si železnice v pohraničných staniciach vyčlenia potrebné miestnosti na prácu a oddych.
2.
Spôsob vzájomných úhrad za používanie priestorov upravuje dohoda medzi železnicami.
Článok 7
Vykonávanie služobných úkonov na území druhého štátu
1.
Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody železnice a príslušné orgány vysielajú po vzájomnej dohode na územie štátu druhej zmluvnej strany potrebný počet pracovníkov.
2.
Pracovníci železníc a príslušných orgánov štátu jednej zmluvnej strany vykonávajú služobné úkony na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých sú účastníkmi, s právnymi predpismi svojho štátu a s dohodnutými služobnými predpismi.
3.
Pracovníci železníc a príslušných orgánov, ktorí sú vysielaní do pohraničnej stanice štátu druhej zmluvnej strany, majú právo na bezplatné cestovanie vo vlakoch, ktoré premávajú medzi pohraničnými stanicami.
4.
Železnice a príslušné orgány štátu každej zmluvnej strany zodpovedajú za činnosť svojich pracovníkov v čase ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany a kontrolujú ich činnosť.
5.
Na pracovníkov železníc a príslušných orgánov nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany sa vzťahujú platné zákony štátu, na ktorého území sa nachádzajú.
Článok 8
Používanie rovnošaty
Pracovníci železníc štátu jednej zmluvnej strany služobne činní na území štátu druhej zmluvnej strany môžu nosiť rovnošaty a odznaky svojich zamestnávateľských organizácií.
Článok 9
Organizácia dopravy
1.
Železnice oboch zmluvných strán musia zabezpečiť medzi pohraničnými stanicami (kontrolnými miestami) na pohraničných tratiach prechod vlakov bez zastavenia.
2.
Čas státia vlakov v pohraničných staniciach a na kontrolných miestach, ktoré prechádzajú cez štátnu hranicu, závisí od nevyhnutného vykonania odovzdávkových úkonov a od pohraničných kontrolných operácií.
3.
Prevádzkové poriadky, vybavenie a technickú údržbu pohraničných staníc a pohraničných tratí, ktoré sa nachádzajú na území štátov obidvoch zmluvných strán, si určujú železnice.
4.
Pri určení spôsobu prevádzky pohraničných staníc a pohraničných tratí sa železnice riadia princípom parity.
Článok 10
Prekládka nákladov a preväzovanie vozňov
1.
Prekládka nákladov a preväzovanie vozňov z rozchodu 1 435 mm na rozchod 1 520 mm a naopak sa uskutočňujú na území štátov obidvoch zmluvných strán v súlade s platnými medzinárodnými normami a predpismi.
2.
Miesto vykonávania prekládky nákladov a preväzovania vozňov určujú železnice.
3.
Miesto vykonávania preväzovania osobných vozňov určujú železnice v súlade s grafikonom vlakovej dopravy.
Článok 11
Služobný styk
Železnice zabezpečujú telegrafické, telefonické a iné spojenie medzi riadiacimi strediskami železničnej dopravy a pohraničnými stanicami štátov obidvoch zmluvných strán.
Článok 12
Odosielanie poštových zásielok
Odosielanie poštových zásielok cez štátnu hranicu sa vykonáva v súlade s dohodami Svetovej poštovej únie a dohodami, ktoré uzavreli príslušné poštové orgány štátov zmluvných strán.
Článok 13
Výkon pohraničných kontrolných operácií
1.
Pohraničné kontrolné operácie vykonávajú pracovníci príslušných orgánov štátov zmluvných strán v odovzdávkových alebo v pohraničných staniciach (na kontrolných miestach) v súlade s platnými dohodami.
2.
Pracovníci železníc pomáhajú pracovníkom hraničných služieb pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto dohody.
Článok 14
Prekračovanie štátnej hranice
1.
Pracovníci železníc prekračujú štátnu hranicu s cieľom plniť si pracovné povinnosti v určených bodoch na základe pohraničných priepustiek a menných zoznamov.
2.
Príslušné orgány štátov zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode tento spôsob prekračovania štátnej hranice zmeniť alebo doplniť.
Článok 15
Služobné predmety a predmety osobnej potreby pracovníkov železníc
Predmety služobnej a osobnej potreby pracovníkov železníc prekračujúcich štátnu hranicu pri plnení služobných povinností sa vybavujú v colnom styku v súlade s platnými zákonmi štátov oboch zmluvných strán.
Článok 16
Technické prostriedky železníc
Špeciálny vozňový park, zariadenia, materiály a náhradné dielce odosielané železnicami oboch zmluvných strán na opravu pohraničnej trate, vozňového parku alebo na odstránenie iných prekážok, ktoré vznikli na pohraničnej trati, sa môžu prevážať cez štátnu hranicu bez dovozného alebo vývozného povolenia a bez vymáhania cla a iných colných dávok pod podmienkou, že vozňový park, ako aj nespotrebované materiály, nástroje a náhradné dielce sa vyvezú naspäť.
Článok 17
Lekárska pomoc
Zdravotnícka starostlivosť sa pracovníkom železníc jednej zmluvnej strany, ktorí si plnia služobné povinnosti na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytuje v súlade s platnými dohodami medzi zmluvnými stranami.
Článok 18
Zodpovednosť za škody
1.
Škody spôsobené pracovníkom železníc alebo na ich majetku v dôsledku nehody pri plnení služobných povinností na území štátu druhej zmluvnej strany hradí železnica tej zmluvnej strany, kde je poškodený zamestnaný, a to podľa zákonov tohto štátu.
2.
Zodpovednosť podľa dohôd o preprave cestujúcich, batožiny, spešnín, nákladov, prevádzkových prostriedkov, prepravných pomôcok, kontajnerov a paliet určujú príslušné dohody záväzné pre železnice obidvoch zmluvných strán.
3.
Zodpovednosť voči tretím osobám za škody spôsobené v dôsledku nehôd alebo havárií, ktoré nastali v pohraničných staniciach alebo na tratiach medzi nimi, nesie v súlade so zákonmi svojho štátu železnica tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa nehoda alebo havária stala, ak nie je určené, že škody vznikli v dôsledku živelnej pohromy alebo ich poškodený spôsobil úmyselne.
Článok 19
Uplatňovanie nárokov za spôsobené škody
Zodpovednosť železníc sa v súlade s článkom 18 určuje takto:
a)
železnica každej zmluvnej strany zodpovedá za škody, ktoré spôsobili jej zamestnanci;
b)
za škody vzniknuté v dôsledku nevyhovujúceho stavu stavieb, zariadení a trakčných vozidiel určených na železničnú prevádzku alebo na jej zabezpečenie zodpovedá tá železnica, ktorá je povinná tieto stavby, zariadenia a trakčné vozidlá udržiavať;
c)
škoda spôsobená oboma železnicami alebo ich pracovníkmi sa hradí podľa miery zavinenia, ak mieru zavinenia nemožno zistiť, škodu hradia železnice obidvoch zmluvných strán v rovnakej miere;
d)
škoda, ktorá vznikla v dôsledku živelnej pohromy, nepodlieha náhrade, ak existujú o tom potvrdzujúce doklady;
e)
železnica jednej zmluvnej strany má právo regresu voči železnici druhej zmluvnej strany. Podmienky predkladania regresu sa určujú v dohode uzatváranej medzi železnicami.
Článok 20
Vyrovnávanie úhrad
Spôsob a formy úhrady vyplývajúce z plnenia tejto dohody určujú dohody uzatvárané medzi železnicami.
Článok 21
Ochrana železničnej dopravy
Úkony na ochranu železničnej dopravy a prepravy pri prechode cez štátnu hranicu upravujú osobitné dohody medzi zmluvnými stranami.
Článok 22
Riešenie sporných otázok
Sporné otázky, ktoré vzniknú pri výklade a plnení tejto dohody, sa budú riešiť prostredníctvom rokovaní železníc a v nevyhnutných prípadoch aj za účasti zástupcov príslušných orgánov štátov zmluvných strán. V prípade, že rokovania nebudú úspešné, sporné otázky sa budú riešiť na medzivládnej úrovni.
Článok 23
Dohody medzi železnicami
Na vykonávanie tejto dohody uzatvárajú železnice osobitné dohody. Všetky dohody uzatvárané medzi železnicami musia byť v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých sú štáty zmluvných strán účastníkmi.
Článok 24
Platnosť dohody
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platným právnym poriadkom každej zo zmluvných strán a nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót o jej schválení.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán dostane písomné oznámenie druhej zmluvnej strany o jej úmysle vypovedať dohodu.
3.
V prípade potreby možno túto dohodu zmeniť alebo doplniť na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
4.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave podpísanej v Moskve 17. júna 1968.
Dané v Kyjeve 15. júna 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúci text v ruskom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu Ukrajiny:

A. M. Artemenko v. r.