106/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 11. marca 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovom „školstva“ vypúšťa čiarka a slová „mládeže a telesnej výchovy“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Českej republiky alebo“.
3.
V § 2 písm. a) sa za slová „mimoriadne štipendium,“ vkladajú slová „štipendium pre študentov postgraduálneho štúdia,“.
4.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Študentovi postgraduálneho štúdia podľa § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, ktorému bolo priznané štipendium podľa § 2 písm. a), sa poskytuje štipendium vo výške 600 Sk mesačne, ak je študentom dennej formy postgraduálneho štúdia a má priznané štipendium podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 317/1991 Zb. o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa slová „možno poskytnúť“ nahrádzajú slovami „sa poskytuje“ a vypúšťa sa druhá veta.
6.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
7.
V § 5 sa v novooznačenom odseku 3 slovo „poskytne“ nahrádza slovom „poskytuje“ a vypúšťajú sa slová „študenta uvedeného v odseku 2 písm. c) a“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky sociálneho štipendia
(1)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považujú
a)
príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2) po odpočítaní
1.
poistného na zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
2.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
3.
sumy na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom prác podľa osobitného predpisu,3)
4.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)
b)
štipendiá s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho, sociálneho a športového štipendia študenta.
(2)
Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,5) sa za príjmy na účely tejto vyhlášky považujú
a)
príjmy poskytované formou dávok
1.
nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného,
2.
dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom,6)
3.
z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
b)
príjmy prijaté v rámci plnenia vyživovacej povinnosti,7)
c)
štátne dávky upravené osobitnými predpismi8) s výnimkou prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti,9)
d)
sociálne dávky podľa osobitných predpisov,10)
e)
plnenia plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v zostavách mierových síl Organizácie Spojených národov v zahraničí,
f)
valutová časť platu zamestnancov zahraničnej služby.
(3)
V prípade straty11) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(4)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považuje aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí; to platí aj na peňažné plnenie, ktoré má obdobný účel ako príjem uvedený v odseku 2 písm. a) až c).
(5)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje
a)
mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok žiakom podľa osobitného predpisu,12)
b)
zárobok nezaopatrených detí13) za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,
c)
príjem študenta, ktorý nepresahuje sumu 1 600 Sk mesačne.
(6)
Od príjmu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 4 sa odpočítava
a)
výživné a príspevok na výživu platené iným osobám, ku ktorým má spoločne posudzovaná osoba vyživovaciu povinnosť,
b)
úhrada za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom alebo jej časť, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo jej časť za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.
(7)
Príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pripadajúceho na spoločne posudzované osoby v čase posudzovania nároku na sociálne štipendium za podmienky, že od toho času nenastala trvalá zmena príjmu2) niektorej zo spoločne posudzovaných osôb. Takto vypočítaný príjem sa zaokrúhľuje na desiatky korún smerom nadol.
(8)
Ak nastala trvalá zmena príjmu niektorej zo spoločne posudzovaných osôb v priebehu kalendárneho roka, berie sa za základ príjem od mesiaca, v ktorom zmena príjmu nastala.
(9)
Do okruhu spoločne posudzovaných osôb na účely zisťovania príjmu patrí
a)
študent a jeho rodičia, ak sa príjem zisťuje u rodičov bezdetného osamelého študenta alebo bezdetného ženatého študenta, ktorého manžel nie je zárobkovo činný,
b)
študent, jeho manžel, ktorý je zárobkovo činný, a ich nezaopatrené dieťa, ak sa príjem zisťuje u manžela študenta,
c)
študent, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa a ktorého manžel nie je zárobkovo činný, osamelý študent s nezaopatreným dieťaťom, obojstranne osirelý študent a študent, ktorý poberá príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, ak príjem študenta presahuje sumu 1 600 Sk mesačne.
(10)
Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb, ak
a)
sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,
b)
je ženatý (vydatá) a má nezaopatrené dieťa,
c)
je obojstranne osirelý,
d)
obaja rodičia sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,
e)
obaja rodičia sú nezamestnaní a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
f)
bol pred dosiahnutím plnoletosti zverený rozhodnutím príslušného orgánu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
(11)
Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 10, započítava sa žiadateľ za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb len raz.
(12)
Študent ohlási fakulte, ktorá štipendium poskytuje, do ôsmich dní po uplynutí dňa, v ktorom zmena nastala, všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálneho štipendia alebo na jeho výšku. Ak je zmena v prospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa mesiaca, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) a 13) znejú:
„2)
§ 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
7)
Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
§ 145e, 145h a 145i zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
10)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
§ 119 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
11)
§ 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.
12)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.
13)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z. “.
9.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Výška sociálneho štipendia
(1)
Sociálne štipendium je
pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
do 1 300 Sk 1 000 Sk
od 1 300 Sk do 1 450 Sk 850 Sk
od 1 450 Sk do 1 600 Sk 700 Sk.
(2)
Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa zvyšuje o 500 Sk mesačne študentovi, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.“.
10.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa slovo „republikovým“.
11.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „od 200 Kčs do 400 Kčs“ a slová „akademickí reprezentanti Slovenskej republiky“.
12.
V § 11 ods. 5 sa slová „do konca školského roku“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta školského roku“.
13.
V § 11 ods. 6 posledná veta znie:
„O žiadosti o štipendium, okrem sociálneho štipendia, a o štipendiu pre študentov postgraduálneho štúdia rozhoduje dekan.“.
14.
V § 11 ods. 7 sa slová „je povinný neoprávnene prijaté sumy vrátiť“ nahrádzajú slovami „neoprávnene prijaté sumy vráti“.
15.
§ 11 sa dopĺňa novým odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Za nezaopatrené dieťa sa na účely tejto vyhlášky považuje dieťa podľa osobitného predpisu.13)“.
16.
V celom texte vyhlášky sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“ v príslušnom páde a slovo „Kčs“ sa nahrádza slovom „Sk“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.
Eva Slavkovská v. r.