98/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.05.1995 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 1995
o Liečebnom poriadku
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôcok na základe zdravotného poistenia,1) ako aj za čiastočnú alebo celú úhradu poistencov.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
poisťovňou zdravotná poisťovňa,2) s ktorou zdravotnícke zariadenie uzavrelo zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvné zdravotnícke zariadenie“), ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu. Ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k poistencovi, rozumie sa ňou zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec vybral,3)
b)
ošetrujúcim lekárom lekár zmluvného zdravotníckeho zariadenia, ktorý má poistenca v zdravotnej starostlivosti, a lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v ústave sociálnej starostlivosti,
c)
praktickým lekárom praktický lekár pre dospelých a praktický lekár pre deti a dorast, gynekológ a stomatológ,
d)
zdravotníckou pomôckou zdravotnícka pomôcka aj zdravotnícka potreba,
e)
zdravotne postihnutým poistenec s trvalým poškodením fyzického alebo psychického zdravia.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
§ 3
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje zdravotná starostlivosť a osobitná zdravotná starostlivosť4) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) podľa druhu a stupňa postihnutia zdravia poistenca.
(2)
Na základe zdravotného poistenia sa poskytujú zdravotné výkony, liečivá a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov, zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja medicínskych a biomedicínskych vied a pri danej indikácii dosahujú efektívny účinok, dodržiavajúc zásady účelnej terapie a osobitne farmakoterapie. Tieto zdravotné výkony sú uvedené v Zozname zdravotných výkonov (ďalej len „zoznam výkonov“), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto zákonu, a liečivá a zdravotnícke pomôcky sú uvedené v Zozname liečiv a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „zoznam liečiv“), ktorý tvorí prílohu č. 2 k tomuto zákonu.
(3)
Poisťovňa uhrádza zmluvným zdravotníckym zariadeniam náklady na zdravotnú starostlivosť poskytovanú poistencom podľa zoznamu výkonov a zoznamu liečiv spôsobom a vo výške, ktoré sú určené cenovými predpismi.5)
6.
osoba v stave hmotnej núdze, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci vydaným podľa osobitného predpisu5f) (ďalej len „osoba v hmotnej núdzi"), a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov vydaným podľa osobitného predpisu,5g)
§ 4
(1)
Zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci6) v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach alebo podľa potreby aj v byte poistenca alebo na inom mieste, kde treba poskytnúť túto starostlivosť.
(2)
Iní zdravotnícki pracovníci ako lekári, ktorí vykonávajú úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou, poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe ordinácie ošetrujúceho lekára a na základe dohody s poistencom a zmluvy s poisťovňou. Požiadavka predchádzajúcej ordinácie ošetrujúceho lekára sa nevzťahuje na prípady, ak je poskytnutie zdravotnej starostlivosti neodkladné. Ošetrujúci lekár nezasahuje do takej činnosti, ktorú iný zdravotnícky pracovník vykonáva na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo okresného úradu.
(3)
Požiadavka predchádzajúcej ordinácie ošetrujúceho lekára sa nevzťahuje na klinických psychológov, ak ide o akútne duševné krízy, a na poskytovanú starostlivosť klinických psychológov a klinických logopédov na ich samostatných pracoviskách.
(4)
Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník zmluvného zdravotníckeho zariadenia nemôže odmietnuť poistenca, ktorý patrí do jeho zdravotnej starostlivosti podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo pracoviska s výnimkou prípadov uvedených v osobitných predpisoch.7)
§ 5
Preventívna starostlivosť
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje preventívna starostlivosť. Rozsah a spôsob jej poskytovania sú uvedené v zozname výkonov v IV. časti.
(2)
Preventívne prehliadky vykonáva pri prevzatí poistenca do svojej starostlivosti praktický lekár [§ 2 písm. c)], ak zo zdravotnej dokumentácie nevyplýva, že sa takáto prehliadka vykonala už v uplynulých dvoch rokoch.
(3)
Preventívne prehliadky zdravotne postihnutých a darcov krvi sa vykonávajú jedenkrát ročne.
§ 6
Dispenzárna starostlivosť
(1)
Dispenzárnou starostlivosťou sa rozumie aktívne a systematické sledovanie chorých poistencov alebo poistencov s ohrozením zdravia, ich komplexné vyšetrenie a liečenie.
(2)
Na základe zdravotného poistenia sa poskytuje dispenzárna starostlivosť týmto poistencom:
a)
deťom do jedného roka,
b)
tehotným ženám odo dňa zistenia tehotenstva do šiestich týždňov po pôrode,
c)
ženám, ktoré používajú hormonálnu a vnútromaternicovú antikoncepciu,
d)
osobám ťažko zdravotne postihnutým,
e)
osobám, u ktorých to v indikovaných prípadoch vzhľadom na ich chorobu určí ošetrujúci lekár.
(3)
Poistencov do dispenzárnej starostlivosti zaraďuje ošetrujúci lekár. Rozsah jej poskytovania je uvedený v zozname výkonov v V. časti.
§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1)
Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje na základe zdravotného poistenia ako ústavná kúpeľná starostlivosť na predvolanie alebo ako ambulantná kúpeľná starostlivosť.
(2)
Ústavná kúpeľná starostlivosť na predvolanie je pokračovaním liečebného procesu, ktorý nadväzuje na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú starostlivosť; je zameraná na doliečenie, zabránenie vzniku invalidity, čiastočnej invalidity alebo bezvládnosti. Poistencom zúčastneným na nemocenskom poistení (zabezpečení) sa poskytuje v čase ich dočasnej pracovnej neschopnosti. Poistencov predvoláva na kúpeľnú starostlivosť kúpeľná liečebňa. Táto kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v celom rozsahu na základe zdravotného poistenia.
(3)
Namiesto indikovanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti možno poistencovi na jeho žiadosť poskytnúť ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takom prípade sa na základe zdravotného poistenia uhrádzajú iba náklady na vyšetrenie a liečenie poistenca v kúpeľnej liečebni.
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknuté poskytovanie kúpeľnej starostlivosti podľa predpisov o nemocenskom poistení (zabezpečení) a dôchodkovom zabezpečení.
(5)
Choroby, pri ktorých sa poistencom poskytuje kúpeľná starostlivosť, indikačné podmienky, dĺžka liečebného pobytu a zoznam kúpeľných miest v Slovenskej republike, kde sa kúpeľná starostlivosť poskytuje, sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (ďalej len „indikačný zoznam“), ktorý tvorí prílohu č. 3 k tomuto zákonu.
(6)
Indikačný zoznam platí aj pre kúpeľnú starostlivosť, ktorá sa na základe zdravotného poistenia neposkytuje.
(7)
Deťom mladším ako l5 rokov sa kúpeľná starostlivosť poskytuje podľa odseku 2, alebo podľa odseku 3 na žiadosť zákonného zástupcu alebo občana, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Táto kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v detských kúpeľných liečebniach.
(8)
Pri chorobách z povolania a iných poškodeniach zdravia z práce a z pracovného prostredia sa kúpeľná starostlivosť poskytuje podľa odseku 2, ak indikáciu potvrdila klinika pracovného lekárstva alebo oddelenie pracovného lekárstva.
(9)
Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti navrhuje lekár uvedený pri jednotlivých indikáciách indikačného zoznamu. Kúpeľnú starostlivosť podľa odsekov 2, 3, 7 a 8 schvaľuje revízny lekár. Zdravotná poisťovňa zriaďuje komisiu na koordináciu výberu a predvolávania poistencov na kúpeľnú starostlivosť. Ministerstvo odborne usmerňuje výber a predvolávanie poistencov na kúpeľnú liečbu.
§ 8
Poskytovanie liečiv a zdravotníckych pomôcok
(1)
Liečivá a zdravotnícke pomôcky sa poskytujú na základe zdravotného poistenia poistencom v rozsahu a spôsobom uvedeným v zozname liečiv.
(2)
Žiadosť o zaradenie liečiv a zdravotníckych pomôcok do zoznamu liečiv predkladá žiadateľ ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí 1 000 Sk. Po zaradení liečiva a zdravotníckej pomôcky do zoznamu liečiv uhradí 5 000 Sk. Tieto úhrady sú príjmom Štátneho fondu zdravia.8)
Predpisovanie a výdaj liečiv a zdravotníckych pomôcok
§ 9
(1)
Lekári môžu predpisovať len hromadne vyrábané liečivá, ktoré sú v Slovenskej republike registrované,9) individuálne pripravované liečivá a zdravotnícke pomôcky, ktorých používanie povolilo ministerstvo alebo ktoré majú certifikát príslušného orgánu štátneho skúšobníctva.10)
(2)
Liečivá a zdravotnícke pomôcky sú oprávnení predpisovať na lekársky predpis alebo na lekársky poukaz lekári, ktorí
a)
poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
b)
poskytujú lekársku službu prvej pomoci a ústavnú pohotovostnú službu v zmluvných zdravotníckych zariadeniach,
c)
poskytujú zdravotnú starostlivosť v ústavoch sociálnej starostlivosti.11)
(3)
Liečivá a zdravotnícke pomôcky sú oprávnení predpisovať na lekársky predpis a na lekársky poukaz v zdravotne indikovaných prípadoch lekári pre seba a pre blízke osoby;12) môžu ich predpisovať na základe dohody s poisťovňou len na účet poisťovne, v ktorej sú lekár a jemu blízke osoby zdravotne poistení.
(4)
Lekári predpisujú liečivá a zdravotnícke pomôcky na lekársky predpis a na lekársky poukaz poisťovne, ktorú si poistenec vybral. Lekársky predpis a lekársky poukaz musí obsahovať náležitosti uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Lekári, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s poisťovňou, predpisujú pri poskytovaní prvej pomoci liečivá a zdravotnícke pomôcky na tlačive vlastného lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu obsahujúceho náležitosti ustanovené ministerstvom; takto predpísané liečivá a zdravotnícke pomôcky uhrádza poisťovňa, ktorú si poistenec vybral.
(6)
Liečivá a zdravotnícke pomôcky poskytované v zariadeniach ústavnej starostlivosti a v kúpeľných liečebniach sa predpisujú na žiadanky.
§ 10
(1)
Ak lekáreň nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou, na ktorej lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze sú predpísané liečivá alebo zdravotnícke pomôcky, lekáreň je povinná ich poistencovi vydať. Poisťovňa, ktorú si poistenec vybral, je povinná uhradiť lekárni cenu takto vydaných liečiv alebo zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícke pomôcky, ktoré sú predpísané na lekárskom poukaze, vydá poistencovi lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych potrieb, ktoré majú uzavretú zmluvu s príslušnou poisťovňou.
(2)
Za vydanie liečiva alebo zdravotníckej pomôcky predpísanej na lekárskom predpise lekárenskou pohotovostnou službou vyberá lekáreň poplatok 10 Sk. Poplatok sa nevyberá pri výdaji liečiv a zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis alebo na lekársky poukaz vydaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby. Poplatok je príjmom lekárne.
Doprava poistenca
§ 11
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa poskytuje doprava poistenca do zmluvného zdravotníckeho zariadenia vtedy, ak podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav poistenca vyžaduje, aby bol dopravený do zdravotníckeho zariadenia, premiestnený do iného zariadenia alebo dopravený späť do miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, prípadne do miesta pobytu v čase ochorenia. Doprava sa poskytuje aj sprievodcovi poistenca, ak je podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára potrebná. O tom, akým dopravným prostriedkom dopravnej zdravotníckej služby a za akých podmienok sa doprava uskutoční, rozhoduje ošetrujúci lekár. Doprava sa poskytuje na území Slovenskej republiky, prípadne na území iného štátu, ak to vyplýva z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Dopravu poistenca vykonáva dopravná zdravotnícka služba. Ak dopravu poistenca nemožno takto vykonať a jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje dopravenie do zdravotníckeho zariadenia motorovým vozidlom, poskytne sa poistencovi na základe zdravotného poistenia náhrada nákladov vynaložených na takúto dopravu podľa potvrdenia revízneho lekára. Náhrada nákladov sa poskytne do výšky preukázaných nákladov, najviac však do výšky nákladov, ktoré by boli vynaložené na dopravu poistenca vykonanú dopravnou zdravotníckou službou. O úhrade vyšších nákladov rozhoduje revízny lekár.
(3)
Ak zdravotnícke zariadenie nemá zriadenú vlastnú dopravnú zdravotnícku službu, zabezpečuje ju na základe zmluvného vzťahu s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo s iným prepravcom vykonávajúcim dopravnú zdravotnícku službu.
(4)
Dopravu poistenca, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
(5)
Dopravu poistenca, ktorý je v cele policajného zaistenia, zabezpečuje Policajný zbor.
(6)
Výkony dopravnej záchrannej služby a leteckej záchrannej služby sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia.
§ 12
(1)
Náklady na dopravu poistenca sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa zmluvy uzavretej so zdravotníckym zariadením zabezpečujúcim dopravnú a záchrannú zdravotnícku službu alebo podľa zmluvy uzavretej s iným prepravcom.
(2)
Doprava poistenca zabezpečovaná zdravotníckym zariadením do zdravotníckeho zariadenia a späť do miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, prípadne do miesta pobytu v čase ochorenia sa uhrádza na základe zdravotného poistenia vo výške nákladov zodpovedajúcej výške nákladov na dopravu do najbližšieho zmluvného zdravotníckeho zariadenia, ktoré môže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(3)
Náklady na dopravu poistenca medzi zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami navzájom alebo medzi zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia v celej výške.
(4)
Na základe zdravotného poistenia sa uhrádza aj doprava
a)
biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie,
b)
stomatoprotetických výrobkov poskytovaných na základe zdravotného poistenia,
c)
transfúznych prípravkov,
d)
ľudských tkanív a orgánov,
e)
darcov orgánov určených na transplantácie,
f)
liečiv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo poškodení zdravia poistenca,
g)
zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu.
(5)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhoduje ošetrujúci lekár, sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia aj náklady na leteckú dopravu. Takúto dopravu musí vopred odsúhlasiť revízny lekár s výnimkou prípadov, ktoré neznesú odklad.
(6)
Na základe zdravotného poistenia sa uhrádzajú aj náklady na dopravu poistenca
a)
do cudziny a z cudziny, ak bol vyslaný na liečenie do cudziny so súhlasom poisťovne a ak to vyžaduje jeho zdravotný stav,
b)
z cudziny pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému došlo v cudzine.
(7)
O spôsobe dopravy podľa odseku 6 rozhoduje revízny lekár.
(8)
Vysielanie poistencov na liečenie do cudziny upravujú osobitné predpisy.13)
§ 13
Preprava na pitvu a pitva
Po úmrtí poistenca sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia náklady na pitvu, preprava na pitvu a preprava z pitvy14) do miesta, kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu, ak je rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde osoba zomrela. Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádza preprava na súdnu pitvu,15) náklady na súdnu pitvu a preprava zo súdnej pitvy.
§ 14
Ambulantná starostlivosť
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje ako základná ambulantná preventívna a liečebná starostlivosť a odborná ambulantná starostlivosť.
Základná ambulantná preventívna a liečebná starostlivosť
§ 15
(1)
Základnú ambulantnú preventívnu a liečebnú starostlivosť (ďalej len „základná ambulantná starostlivosť“) poskytuje poistencovi praktický lekár [§ 2 písm. c)] a iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2).
(2)
Praktický lekár pri poskytovaní základnej ambulantnej starostlivosti vykonáva základné vyšetrenia a ošetrenia, diagnostiku a liečbu. Rozhoduje, ktoré ochorenia vyžadujú laboratórne, röntgenologické a iné doplnkové, prípadne konziliárne vyšetrenia. Rozhoduje aj o tom, ktoré ochorenia možno liečiť v byte chorého.
(3)
Pri prevzatí poistenca do zdravotnej starostlivosti uzavrie praktický lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2) s poistencom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to najmenej na šesť mesiacov. Prvopis dohody založí do zdravotnej dokumentácie. Druhopis dohody odovzdá poistencovi a jedno vyhotovenie dohody zašle poisťovni. Súčasne si vyžiada od predchádzajúceho praktického lekára, ktorý mal poistenca v zdravotnej starostlivosti v predchádzajúcom období, informácie potrebné na zabezpečenie nadväznosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tento lekár je povinný lekárovi, ktorý prevzal poistenca do zdravotnej starostlivosti, tieto informácie odovzdať písomne najneskôr do siedmich dní.
(4)
Poistenec, ktorý sa prechodne zdržuje mimo miesta trvalého pobytu, si môže na tento čas vybrať praktického lekára v mieste prechodného pobytu.
(5)
Praktický lekár, ktorý má poistenca v zdravotnej starostlivosti v mieste jeho prechodného pobytu, zaznačí túto skutočnosť v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vyžiada si zdravotnú dokumentáciu poistenca od jeho predchádzajúceho ošetrujúceho lekára. Po skončení poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 vráti zdravotnú dokumentáciu tomuto ošetrujúcemu lekárovi.
(6)
Praktický lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 4 ods. 2) vykonáva aj návštevnú službu poistenca, a to v mieste, ktoré je uvedené v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
§ 16
Poistenec môže zmeniť praktického lekára [§ 2 písm. c)] alebo iného zdravotníckeho pracovníka (§ 4 ods. 2) pred uplynutím šiestich mesiacov, ak
a)
zmení trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo pracovisko,
b)
sa ambulantne lieči v mieste svojho prechodného pobytu alebo pracoviska a jeho zdravotný stav vyžaduje, aby sa liečil v mieste svojho trvalého pobytu,
c)
praktický lekár prestane byť pracovníkom zmluvného zdravotníckeho zariadenia,
d)
zdravotnícke zariadenie prestane byť zmluvným zdravotníckym zariadením poisťovne.
§ 17
Základná ambulantná starostlivosť na základe zdravotného poistenia sa poskytuje aj
a)
v byte chorého,
b)
v špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti,
c)
v dojčenských ústavoch a v detských domovoch,
d)
v zariadeniach sociálnej starostlivosti,16)
e)
vo vlastnom prostredí, ak ide o poistencov s akútnymi alebo chronickými ochoreniami a o poistencov telesne alebo mentálne postihnutých a nevidomých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Odborná ambulantná starostlivosť
§ 18
(1)
Odborná ambulantná starostlivosť je starostlivosť presahujúca rámec základnej ambulantnej starostlivosti; poskytujú ju odborní lekári-špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci.
(2)
Odborná ambulantná starostlivosť sa poskytuje poistencovi na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
(3)
Bez odporúčania ošetrujúceho lekára sa poskytuje odborná ambulantná starostlivosť
a)
poistencovi s chronickým ochorením a poistencovi, ktorému sa poskytuje dispenzárna starostlivosť,
b)
v odboroch psychiatria, genetika, sexuológia, dermatovenerológia, ako aj v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov alebo ošetrenie úrazov oka,
c)
v akútnych prípadoch, ak je poskytnutie zdravotnej starostlivosti neodkladné alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, rýchlou zdravotníckou pomocou alebo lekárskou službou prvej pomoci, klinickým psychológom, ak ide o akútne duševné krízy alebo traumy.
(4)
Odborná ambulantná starostlivosť sa vo výnimočných prípadoch môže poskytnúť na návrh ošetrujúceho lekára aj v byte chorého.
§ 19
(1)
Ak zdravotný stav poistenca vyžaduje poskytnutie odbornej ambulantnej starostlivosti, odporučí praktický lekár poistencovi zmluvné zdravotnícke zariadenie, ktoré môže poskytnúť takúto starostlivosť; právo na voľbu lekára a zdravotníckeho zariadenia tým nie je dotknuté. Spolu s odporúčaním na prijatie zasiela praktický lekár aj písomné odôvodnenie a dôležité zdravotné údaje vrátane výsledkov už vykonaných vyšetrení a informácie o uskutočnenom liečení.
(2)
Odborný lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 15 ods. 1) informuje ošetrujúceho lekára o zistených skutočnostiach, o priebehu a skončení liečenia, o skutočnostiach dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a o epidemiologicky závažných skutočnostiach.
§ 20
Závodná preventívna zdravotná starostlivosť
(1)
Poistencom sa poskytuje závodná preventívna zdravotná starostlivosť.17) Táto starostlivosť zahŕňa
a)
periodické preventívne prehliadky zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti, zamestnancov na rizikových pracoviskách, zamestnancov, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb, a zamestnancov, u ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť,18)
b)
preventívne prehliadky (§ 5),
c)
dispenzárne prehliadky osôb s chorobami z povolania a inými poškodeniami zdravia z práce a osôb, u ktorých vplyvy pracovných rizík pôsobia aj po skončení expozície rizika,
d)
zdravotné výkony vykonávané v rámci poskytnutia prvej pomoci.
(2)
Náklady závodnej preventívnej zdravotnej starostlivosti uhradí poisťovňa po dohode so zamestnávateľom. Ak sa nedohodnú, uhradí náklady zamestnávateľ poistenca.
§ 21
Lekárska služba prvej pomoci a rýchla zdravotná pomoc
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje lekárska služba prvej pomoci, ústavná pohotovostná služba, rýchla zdravotná pomoc a letecká záchranná služba.
(2)
Ak poistenec úmyselne zneužije lekársku službu prvej pomoci alebo rýchlu zdravotnú pomoc, je povinný uhradiť poisťovni vynaložené náklady. Zdravotnícke zariadenia takéto zneužitie neodkladne oznámia poisťovni.
Ústavná starostlivosť
§ 22
Ústavnou starostlivosťou sa rozumie starostlivosť o poistencov v nemocniciach a v odborných liečebných ústavoch. Do ústavnej starostlivosti sa prijímajú poistenci na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
§ 23
(1)
Ošetrujúci lekár odporučí prijať poistenca do ústavnej starostlivosti, ak
a)
choroba poistenca vyžaduje ošetrenie a zdravotnú starostlivosť, ktorá sa nemôže poistencovi poskytnúť formou ambulantnej starostlivosti,
b)
stav alebo správanie poistenca vyžaduje jeho stále pozorovanie, ktoré sa nemôže zabezpečiť formou ambulantnej starostlivosti.
(2)
Ošetrujúci lekár zasiela s odporúčaním na prijatie do ústavnej starostlivosti aj písomné odôvodnenie a dôležité zdravotné údaje o poistencovi vrátane výsledkov vykonaných vyšetrení a informácie o uskutočnenom liečení.
(3)
Na poskytnutie ústavnej starostlivosti si môže poistenec vybrať zmluvné zdravotnícke zariadenie.
(4)
Zmluvné zdravotnícke zariadenie v mieste trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu alebo v mieste pracoviska poistenca, ktoré je vybavené potrebným lôžkovým oddelením, nemôže prijatie poistenca do ústavnej starostlivosti odmietnuť. V prípade, že takéto zmluvné zdravotnícke zariadenie nemôže prijať poistenca do ústavnej starostlivosti z prevádzkových dôvodov, zabezpečí jeho prijatie v inom zdravotníckom zariadení; ak ide o poistenca s prenosným ochorením, je povinné neodkladne zabezpečiť jeho ústavnú starostlivosť v inom zdravotníckom zariadení.
§ 24
Ústavnú starostlivosť o poistenca zabezpečujú zdravotnícki pracovníci, ktorých odborne usmerňuje a kontroluje ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Na zabezpečenie odbornej starostlivosti a súčinnosti odborníkov z rôznych odborov zabezpečujú jednotlivé oddelenia konziliárne služby pre poistencov v ústavnej starostlivosti.
§ 25
(1)
Ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie je povinné prijať poistenca do ústavnej starostlivosti aj bez lekárskeho odporúčania, ak ide o pôrod, alebo ak by odložením prijatia bol ohrozený jeho život alebo vážne ohrozené jeho zdravie.
(2)
Zmluvné zdravotnícke zariadenie, v ktorom je zriadené výskumné a výučbové pracovisko poskytujúce aj zdravotnú starostlivosť, môže poistenca prijať aj v súvislosti s jeho výučbovými úlohami bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo pracoviska poistenca.
§ 26
(1)
Pri prijatí dieťaťa mladšieho ako šesť rokov do ústavnej starostlivosti možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a mladšieho ako 15 rokov možno po posúdení jeho fyzického a psychického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu len so súhlasom revízneho lekára. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť.
(2)
Pri prijatí ťažko zdravotne postihnutého poistenca do ústavnej starostlivosti možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť.
(3)
Sprievodcu možno prijať do zdravotníckeho zariadenia aj v iných prípadoch, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2. Takýto pobyt sa však nepovažuje za ústavnú starostlivosť a neuhrádza sa na základe zdravotného poistenia. V takom prípade zdravotnícke zariadenie dohodne so sprievodcom výšku a spôsob úhrady za jeho pobyt v zdravotníckom zariadení.
(4)
Sprievodcom podľa odsekov 1 až 3 môže byť len plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony.
(5)
S chorou matkou môže byť do zdravotníckeho zariadenia prijaté aj dojča. Pobyt dojčaťa v zdravotníckom zariadení sa považuje za ústavnú starostlivosť.
§ 27
Ak je do ústavnej starostlivosti prijatý poistenec, ktorému treba vydať potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, toto potvrdenie vydá poistencovi ošetrujúci lekár alebo lekár prijímacieho oddelenia zdravotníckeho zariadenia.
§ 28
Na prijatie poistenca do ústavnej starostlivosti, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, je príslušné zdravotnícke zariadenie zriadené Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Orgány zdravotníckej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky rozhodnú, kedy môže byť takýto poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti v inom zdravotníckom zariadení. Na základe dohody orgánov zdravotníckej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušného zdravotníckeho zariadenia môže takého poistenca prijať do ústavnej starostlivosti iné zdravotnícke zariadenie.
§ 29
(1)
Zdravotnícke zariadenie prepustí poistenca z ústavnej starostlivosti
a)
po vykonaní potrebných vyšetrení a ošetrení,
b)
po vyliečení alebo po takom zlepšení jeho zdravotného stavu, že mu možno poskytovať ambulantnú starostlivosť,
c)
pri jeho preložení do iného zdravotníckeho zariadenia,
d)
na jeho vlastnú žiadosť,19) ak nejde o ústavnú starostlivosť nariadenú súdom.
(2)
Poistenca možno predčasne prepustiť z ústavnej starostlivosti, ak hrubo alebo sústavne porušuje liečebný režim a odmieta spoluprácu s ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi, ak toto správanie nie je spôsobené závažnou duševnou poruchou, a to s podmienkou, že prepustením nebude vážne ohrozený jeho zdravotný stav. Poistenca nemožno predčasne prepustiť, ak ide o ústavnú starostlivosť nariadenú súdom, alebo ak by mohol ohroziť prenosným ochorením iné osoby.
§ 30
(1)
Lekár zdravotníckeho zariadenia, ktorý prepúšťa poistenca z ústavnej starostlivosti, doplní a uzavrie zdravotnú dokumentáciu a vyhotoví prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti; druhopis prepúšťacej správy odovzdá poistencovi. Poistencovi vydá potrebné lieky na tri dni zo zásob zdravotníckeho zariadenia a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy a do zdravotnej dokumentácie. Poistenca poučí o ďalšom liečebnom postupe a o tom, že najneskôr do troch dní odo dňa prepustenia z ústavnej starostlivosti je povinný hlásiť sa u svojho ošetrujúceho lekára. V odôvodnených prípadoch zabezpečí doručenie druhopisu prepúšťacej správy priamo ošetrujúcemu lekárovi.
(2)
Ak bolo poistencovi vydané potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, lekár, ktorý prepúšťa poistenca z ústavnej starostlivosti, zaznamená v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti dátum jeho prijatia a dátum prepustenia z ústavnej starostlivosti.
§ 31
(1)
Poistenca možno prepustiť z ústavnej starostlivosti až po predchádzajúcom upovedomení osoby, s ktorou žije v domácnosti.20) Toto upovedomenie nie je potrebné, ak poistenec vzhľadom na svoj zdravotný stav a vek nie je odkázaný na pomoc inej osoby. Poistenca umiestneného v zariadení sociálnej starostlivosti možno prepustiť až po predchádzajúcom upovedomení tohto zariadenia.
(2)
Ťažko chorého poistenca možno prepustiť z ústavnej starostlivosti, ak má po prepustení zabezpečenú primeranú starostlivosť.
(3)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré prepúšťa z ústavnej starostlivosti osamelo žijúceho poistenca odkázaného na pomoc v rámci sociálnej starostlivosti, informuje o jeho prepustení príslušný orgán štátnej správy sociálneho zabezpečenia a obec.21) Rovnako sa postupuje, ak ide o deti mladšie ako 15 rokov z rodín, v ktorých nie sú zabezpečené podmienky na ich riadny telesný a duševný rozvoj.
§ 32
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom a dorastu aj v detských odborných liečebných ústavoch a v ozdravovniach. Zdravotná starostlivosť sa v týchto zariadeniach poskytuje na návrh ošetrujúceho lekára. Zdravotnú starostlivosť v ozdravovniach schvaľuje revízny lekár.
(2)
Choroby, pri ktorých sa deťom a dorastu poskytuje zdravotná starostlivosť v detských odborných liečebných ústavoch, sú uvedené v zozname výkonov v VI. časti. O dĺžke liečebného pobytu v odborných liečebných ústavoch rozhoduje vedúci lekár liečebného ústavu.
(3)
V ozdravovni sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom od 3 do 15 rokov, ktoré sú zdravotne oslabené vplyvom nepriaznivého životného prostredia alebo ohrozené na zdraví nesprávnou životosprávou, a rekonvalescentom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje liečbu v detskej kúpeľnej liečebni alebo v inom detskom odbornom liečebnom ústave. Dĺžka pobytu v ozdravovni je spravidla 21 dní; dlhší pobyt je možný len na návrh lekára ozdravovne a so súhlasom revízneho lekára.
Zdravotná starostlivosť neposkytovaná zo zdravotného poistenia
§ 33
Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté poistencom pri
a)
akupunktúre,
b)
sterilizácii,
c)
umelom oplodnení,
d)
interrupcii,
e)
kozmetických operáciách,
f)
účasti na overovaní nových medicínskych poznatkov a metód,
g)
psychoanalýze,
ak nie sú nevyhnutné na zachovanie zdravia poistenca.
§ 34
(1)
Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté poistencom, ktoré predchádzajú vystaveniu lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre
a)
žiadateľa a držiteľa oprávnenia na vedenie motorového vozidla s výnimkou lekárskych prehliadok ťažko zdravotne postihnutých,
b)
potreby orgánov činných v občianskom súdnom konaní, trestnom konaní alebo v správnom konaní,
c)
žiadateľa vo veciach bytových záležitostí s výnimkou lekárskych prehliadok ťažko zdravotne postihnutých,
d)
cesty do cudziny a po návrate z cudziny,
e)
liečenie v cudzine, ktoré si poistenec platí sám,
f)
zistenie, či poistenec bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
(2)
Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádzajú lekárske prehliadky brancov pri odvode a vstupné prehliadky pri nástupe na vojenskú základnú službu.
(3)
Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádzajú vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony urobené v osobnom záujme fyzických osôb alebo v záujme právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel, s výnimkou zdravotných výkonov potrebných na účely sociálneho zabezpečenia.
§ 35
Ak sa poistenec dohodne s ošetrujúcim lekárom na poskytnutí stomatologických výkonov alebo stomatologických výrobkov, ktoré sa neposkytujú na základe zdravotného poistenia, uhradí poisťovňa poskytnuté stomatologické výkony a stomatologické výrobky len v rozsahu výkonov a výrobkov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
§ 36
(1)
Zdravotný výkon, registrované liečivo alebo schválenú zdravotnícku pomôcku, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, možno poskytnúť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára.
(2)
Ak sa poistencovi poskytla neodkladná zdravotná starostlivosť podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť ošetrujúci lekár po poskytnutí zdravotnej starostlivosti revíznemu lekárovi.
(3)
Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1, ktorej opodstatnenosť poskytnutia revízny lekár uznal, uhradí poisťovňa vo výške preukázaných nákladov spojených s jej poskytnutím. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú revízny lekár neuzná, poisťovňa neuhradí. V prípade, že poistenec bol poučený o nákladoch za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré má uhradiť, a s nimi nesúhlasil, náklady uhradí ošetrujúci lekár.
(4)
Revízny lekár je povinný vydať rozhodnutie uvedené v odsekoch l a 3 do troch dní od doručenia žiadosti poistenca alebo žiadosti ošetrujúceho lekára. Proti rozhodnutiu revízneho lekára možno podať námietky. 22)
§ 37
Dočasná pracovná neschopnosť
(1)
Dočasnú pracovnú neschopnosť posudzuje a o nej rozhoduje príslušný ošetrujúci lekár alebo lekár prijímacieho oddelenia zdravotníckeho zariadenia. Ak rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, vydá o tom potvrdenie na štvordielnom tlačive, pričom
a)
prvý diel je legitimácia práceneschopného a hlásenie pre Sociálnu poisťovňu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
druhý diel je hlásenie zamestnávateľovi o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na skončenie poskytovania dávok nemocenského poistenia,
c)
tretí diel je hlásenie zamestnávateľovi o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na ospravedlnenie neprítomnosti v práci a priznanie dávok nemocenského poistenia,
d)
štvrtý diel je hlásenie Sociálnej poisťovni o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.
(2)
Na druhom a treťom diele tlačiva podľa odseku 1 sa neuvádza číselná značka diagnózy.23)
(3)
Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, keď ju lekár zistil. Ak má zamestnanec zmenu už odpracovanú, začína sa nasledujúcim pracovným dňom. Len vo výnimočných prípadoch, najmä ak poistenec nemohol prísť k lekárovi skôr, môže lekár uznať dočasnú pracovnú neschopnosť začínajúcu sa skorším dňom, najviac však tri dni späť; ak ide o psychiatrické ochorenie, najviac sedem dní späť. V prípade náhleho ochorenia alebo život ohrozujúceho stavu, ku ktorému došlo v cudzine, môže ošetrujúci lekár so súhlasom revízneho lekára uznať dočasnú pracovnú neschopnosť aj nad rámec týchto lehôt.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na posudzovanie dočasnej neprítomnosti v práci z dôvodov karantény, tehotenstva, materstva a potreby ošetrovania člena rodiny.
(5)
Proti rozhodnutiu vo veci dočasnej pracovnej neschopnosti možno podať odvolanie do troch dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia, ktorý na rozhodnutie v danej veci ustanoví odborné konzílium za účasti posudkového lekára; v prípade, že rozhodnutie vydá vedúci zdravotníckeho zariadenia ako ošetrujúci lekár, rozhodne o odvolaní príslušný štátny obvodný lekár.
(6)
V prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti rozhodne z dôvodu nedodržania liečebného režimu, zisteného pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie, o skončení vyplácania dávok nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa, a to po prerokovaní s ošetrujúcim lekárom poistenca. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne je preskúmateľné súdmi.24)
(7)
Na konanie vo veciach dočasnej pracovnej neschopnosti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,25) ak nie je v predchádzajúcich ustanoveniach uvedené inak.
§ 38
Kontrola
(1)
Kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia upravuje osobitný predpis.1)
(2)
Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrolu dodržiavania liečebného režimu poistencov s prihliadnutím na účelné vynakladanie prostriedkov sociálneho zabezpečenia vykonáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne po prerokovaní s ošetrujúcim lekárom podľa osobitných predpisov.26)
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 39
(1)
V rovnakom rozsahu ako v zmluvných zdravotníckych zariadeniach sa na základe zdravotného poistenia uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá zdravotníckym zariadením, ktoré nie je v zmluvnom vzťahu s poisťovňou, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencovi podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Ak sa poistenec nazdáva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, vyžiada si posudok revízneho lekára.
§ 40
Na poistencov vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody sa nevzťahujú ustanovenia § 15, 16 a 18. Ostatné ustanovenia sa na uvedených poistencov vzťahujú primerane.
§ 41
Zrušujú sa:
1.
§ 5 a § 38 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
2.
§ 77 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok,
4.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 163/1994 Z. z.,
5.
§ 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva,
6.
smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-6539/1970-C/13 o úhradách za zdravotnícke služby, ktoré nie sú nevyhnutné (č. 11/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrované v čiastke 24/1970 Zb.,
7.
§ 14 ods. 2, § 15 a § 16 ods. 1 smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7709/1970-B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovaných v čiastke 24/1970 Zb., v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-10 839/1971-B/1 (č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovaných v čiastke 13/1972 Zb.,
8.
§ 1 až 24, § 29 až 44 a § 48 až 58 úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-2115/1975-B/1 o hospodárení s liekmi a zdravotníckymi potrebami (č. 30/1975 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovanej v čiastke 16/1976 Zb.
§ 42
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.
ZOZNAM LIEČIV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
3)
§ 26 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
5)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
6)
§ 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
8)
§ 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. l93/l992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.
9)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1987 Zb. o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov.
10)
§ 24 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
11)
§ 28 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
13)
§ 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
14)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
16)
§ 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
17)
§ 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
18)
Smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z–7709/1970–B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrované v čiastke 24/1970 Zb. v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z–10 839/1971–B/1 (č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky), registrovaných v čiastke 13/1972 Zb.
19)
§ 13 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
22)
§ 58 ods. 3 až 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
23)
§ 55 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
26)
§ 1 ods. 3 a 4, § 15 písm. a) bod 19 a § 39 písm. i) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
27)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.