93/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 4. mája 1995
o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňom 22. mája 1995 sa vydávajú do obehu bankovky po 5 000 Sk vzoru 1995 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
(1)
Bankovka je 82 mm široká a 164 mm dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom, ochranným okienkovým prúžkom a viditeľnými ochrannými vláknami na pravom a ľavom okraji lícnej strany bankovky.
(2)
Stupňovitý vodoznak je umiestnený v nepotlačenej ploche na 42 mm širokom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho portrét Milana Rastislava Štefánika.
(3)
Ochranný okienkový prúžok v šírke 1,4 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „5000 Sk“. Ochranný prúžok vystupuje na líci bankovky na povrch papiera, na ktorom vytvára sedem voľným okom viditeľných kovovolesklých okienok dlhých približne 6 mm, medzi ktorými je medzera približne 4 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý neprerušovaný tmavý pruh v papieri s negatívnym mikrotextom označujúcim nominálnu hodnotu bankovky „5000 Sk“.
(4)
Na ľavom a pravom okraji lícnej strany bankovky sú do papiera zapracované viditeľné ochranné vlákna červenej, zelenej a modrej farby.
(5)
V pravom hornom rohu tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom rohu tlačového obrazca na rube bankovky je v kosodĺžniku oranžovej farby umiestnená ochranná sútlačová značka vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku v priehľade proti svetlu vytvára biele písmeno „S“ a na rube jeho obrátenú podobu.
§ 3
(1)
Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca portrét Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „portrét“). V ľavej časti tlačového obrazca je umiestnený polmesiac vytlačený technikou tlače z hĺbky opticky premenlivou farbou, ktorej odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku zlatý a pri pohľade proti svetlu pod 30° až 40° uhlom zelený. Pod tým je do papiera vlisovaná oválna vysokoreflexná fólia zlatej farby. Fólia je pretlačená modrou farbou technikou tlače z plochy. Motív vytlačený na fólii zasahuje do plochy tlačového obrazca okolo fólie a znázorňuje slnečné lúče a mesačný svit. Od zobrazenia slnka a polmesiaca vychádza oblúkovitý farebný geometrický svetelný pruh končiaci vpravo v tvárovej časti portrétu a vľavo na okraji tlačového obrazca. Portrét je vytlačený technikou tlače z hĺbky tmavým odtieňom karmínovočervenej farby a jeho ľavá časť je vo farebnom svetelnom pruhu okrovej farby. Vpravo dolu od portrétu je smerom k pravému dolnému rohu tlačového obrazca umiestnená gilošová plocha, ktorá je vytlačená technikou tlače z hĺbky tmavookrovou farbou. V spodnej časti gilošovej plochy je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky negatívne vytlačené číslo „5000“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky, nad ktorým je umiestnený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji gilošovej plochy je vytlačený jeden negatívny a dva pozitívne mikrotextové riadky s viacnásobne opakovaným textom „5000 Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj v dolnej a hornej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou. V jeho nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu lícnej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a iniciálka mena a priezvisko autora ryteckého prepisu portrétu „V. FAJT SC.“ (vyryl). Iniciálky mien, priezviská a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy hnedou farbou.
(2)
Na líci bankovky je v ľavej hornej časti tlačového obrazca vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavým odtieňom karmínovočervenej farby veľké hodnotové číslo „5000“ (ďalej len „veľké číslo „5000““). Plocha číslic je vyplnená gilošovým vzorom. Pod veľkým číslom „5000“ je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „PÄŤTISÍC SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod textom je vytlačený mikrotextový riadok z viacnásobne sa opakujúcim textom „5000 Sk“. V dolnej časti bankovky, vľavo od portrétu, sú v troch riadkoch umiestnené mená a priezvisko „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavým odtieňom karmínovočervenej farby. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého čísla „5000“ umiestnená obdĺžniková ochranná zlatolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v ľavom dolnom rohu tlačového obrazca. Obidve metalické plochy sú spojené tenkými zvislými metalickými linkami prerušenými farebným geometrickým svetelným pruhom. Oblúkovitý geometrický svetelný pruh je tvorený modelovaným rastrom. Farba pruhu plynule prechádza z oranžovej do žltej. Pozadie v kombinácii zlatej, žltej, oranžovej, karmínovočervenej, hnedej, okrovej a modrej farby vytvárajú v podtlači drobné rastre, z ktorých sú dominujúce zvislé linky. Metalická plocha, farebný svetelný pruh a podtlač v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.
(3)
Na líci bankovky v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria štyri body s priemerom 1,5 mm vzdialené od seba 2 mm, usporiadané rovnobežne so šírkou bankovky. Názov emisnej banky a hmatová značka pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavým odtieňom karmínovočervenej farby. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy oranžovou, okrovou a svetlohnedou farbou. V strede hornej časti ochrannej líniovej štruktúry je slepou tlačou, bez použitia farby, plasticky vytlačená skratka názvu meny Slovenskej republiky „Sk“.
(4)
Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradové číslo na líci bankovky sú vytlačené technikou tlače z výšky vo vodorovnom smere vpravo dolu pod portrétom čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu tmavokarmínovočervenou farbou. Označenie série a poradové číslo bankovky sa vo vodorovnom smere zľava doprava od štvrtého čísla postupne zväčšuje.
§ 4
(1)
Na rube bankovky uprostred tlačového obrazca je v oranžovej farbe zobrazená mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo. Cez tlačový obrazec sa prelína vyobrazenie súhvezdia Veľkej medvedice. V pravej časti tlačového obrazca sú vyobrazené kvety ponikleca veľkokvetého, ktoré plynule prechádzajú hlavným motívom. Z ľavého spodného okraja tlačového obrazca prechádza šikmo cez mohylu oblúkovitý farebný geometrický svetelný pruh k spodnej časti číslice „5“ veľkého čísla „5000“. Farba svetelného pruhu je v odtieňoch oranžovej a žltej. V ľavom dolnom rohu farebného geometrického svetelného pruhu je v gilošovej ploche umiestnené malé negatívne číslo „5000“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Na pravom okraji tlačového obrazca je papier bankovky potiahnutý v 23 mm širokom pruhu zlatistým irizujúcim povlakom. V irizujúcom povlaku je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnené veľké číslo „5000“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky a pod ním je štátny znak Slovenskej republiky. Plocha číslic veľkého čísla „5000“ je vyplnená negatívnym mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS“. Veľké číslo „5000“ a štátny znak Slovenskej republiky sú vytlačené technikou tlače z hĺbky karmínovohnedou farbou. Vľavo od štátneho znaku je technikou tlače z hĺbky vytlačený skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavú alebo svetlú osemcípu hviezdu. Kresba tlačového obrazca v oblúkovitom farebnom geometrickom svetelnom pruhu je oranžová, v jeho strede v dolnej časti modrá a mimo pruhu tmavokarmínovočervená; vytlačená je technikou tlače z hĺbky. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj v hornej a dolnej časti potlačený sivou farbou technikou tlače z plochy, v ktorom je viacriadkový mnohonásobne sa opakujúci negatívny mikrotext „5000 Sk“. V jeho nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“, názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky, „GIESECKE & DEVRIENT“ a iniciálka mena a priezvisko autora rozkresby motívu „V. FAJT SC.“; všetky texty sú vytlačené technikou tlače z plochy hnedou farbou.
(2)
Na rube bankovky v pravej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“, vytlačený je technikou tlače z hĺbky tmavokarmínovočervenou farbou. V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere orientovaný text „V BRATISLAVE 3. APRÍLA 1995“ a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska V. Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska J. Mathesa. Text je vytlačený technikou tlače z plochy oranžovou farbou a faksimile podpisov technikou tlače z hĺbky tmavokarmínovočervenou farbou. Horná a dolná časť kupónu sú potlačené viacriadkovým mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „5000 Sk“ technikou tlače z plochy vo farbe plynule prechádzajúcej zo svetlosivej do žltej.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.