88/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 21. apríla 1995
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 % a v priemere 0,1 mm.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch tak, že prvé dve a posledné dve písmená názvu štátu v obidvoch riadkoch sú v predĺženom tvare a vytvárajú okolo štátneho znaku tvar štvorca. Letopočet razby „1995“ je umiestnený pri spodnom okraji mince pod názvom štátu.
(2)
Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len „portrét“). Vľavo od portrétu sú zdola nahor v dvoch zvislých riadkoch umiestnené letopočty narodenia a úmrtia „1795–1861“ a meno „PAVOL“. Nad portrétom pri hornom okraji mince je umiestnené meno „JOZEF“ a priezvisko „ŠAFÁRIK“ je zhora nadol v zvislom riadku vpravo od portrétu. Mená a priezvisko sú navzájom spojené pravouhlo zalomenými čiarami, ktoré okolo portrétu vytvárajú náznak rámu. Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je pod portrétom pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ a značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod portrétom vpravo od označenia hodnoty dvestokorunáka.
(3)
Na hrane mince je nápis do hĺbky „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“. Medzi prvým a posledným slovom nápisu sú umiestnené tri značky znázorňujúce lýru.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.