87/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. apríla 1995,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
§ 1
Odplata, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov (k § 53 ods. 6)
(1)
Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Pri výpočte odplaty sa vychádza z predpokladu, že spotrebiteľská zmluva zostane platná dohodnutý čas a že dodávateľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách dohodnutých v spotrebiteľskej zmluve.
(2)
Odplata podľa odseku 1 sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok a vypočíta sa ako súčet plnení podľa odseku 3 za rok.
(3)
Odplatu podľa odseku 1 tvoria plnenia vyjadrené v
a)
percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka,
2.
jednorazové plnenie v percentách sa považuje za plnenie za rok,
3.
opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa považuje za plnenie za rok,
b)
peniazoch prepočítavané na percentá zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v peniazoch za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka, vydelí sa sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,
2.
jednorazové plnenie v peniazoch sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,
3.
opakujúce sa plnenie v peniazoch za rok sa vydelí sumou zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov a vynásobí sa číslom 100,
c)
percentách z inej sumy, ako je suma zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov tak, že
1.
opakujúce sa plnenie v percentách za iné obdobie ako jeden rok sa prepočíta na obdobie jedného roka a vynásobí sa podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie, a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov,
2.
jednorazové plnenie v percentách sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie, a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov,
3.
opakujúce sa plnenie v percentách za rok sa vynásobí podielom sumy, z ktorej sa vypočítava plnenie, a sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov.
(4)
Na účely stanovenia najvyššej prípustnej výšky odplaty podľa § 1a sa použije priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zverejnená podľa osobitného predpisu,2a) naposledy v čase predchádzajúcom uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy.
§ 1a
Najvyššia prípustná výška odplaty (k § 53 ods. 6)
(1)
Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Na účely tohto nariadenia vlády sa obdobným úverom alebo pôžičkou rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi podľa predchádzajúcej vety.
(2)
Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorých výška nepresiahne 100 eur, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30 % ročne.
(3)
Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na nájom a kúpu veci, ktorú spotrebiteľ užíva s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania (lízing), a súčasťou odplaty je aj havarijné poistenie, je najvyššia prípustná výška odplaty 2,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 1 ods. 4 ročne.
(4)
Najvyššia prípustná výška odplaty sa posudzuje podľa pravidiel uvedených v odsekoch 1 až 3 ku dňu uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.
(5)
Sumy alebo percentá vypočítané podľa tohto nariadenia vlády sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nahor.
§ 1b
Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch (k § 53c)
Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.
§ 1c
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach (k § 434 ods. 1)
Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa zodpovedá do výšky 332 eur.
§ 2
Primerané náklady spojené s pohrebom (k § 449 ods. 2)
(1)
Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa pracovnoprávnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.1)
(2)
Náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu sa uhrádza do výšky 663,88 eura.
Omeškanie s plnením peňažného dlhu (k § 517 ods. 2 a k § 53b ods. 1)
§ 3
Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
§ 3a
(1)
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa osobitného predpisu2a) pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády; za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru.
(2)
Za sankcie podľa odseku 1 sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov.
(3)
Ak sankcie podľa odseku 1 dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania.
Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu (k § 687 ods. 2)
§ 5
(1)
Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
(2)
Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.
§ 6
Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“), ako napríklad maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery).
§ 7
Nájomca neuhrádza náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred uzavretím nájomnej zmluvy alebo ak vznikli ako dôsledok opráv, ktoré je povinný znášať prenajímateľ.
§ 8
Ak niet inej dohody, uhrádza nájomcovia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady spojené s užívaním spoločného príslušenstva pomerne podľa počtu osôb, ktoré v byte bývajú. Užívatelia miestnosti neslúžiacej na bývanie uhrádzajú tieto náklady podľa pomeru plochy, ktorú užívajú.
§ 9
Ustanovenia § 5 až 8 sa vzťahujú aj na byty služobné, byty osobitného určenia a na byty v domoch osobitného určenia.3)
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Právne vzťahy a nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa spravujú ustanoveniami doterajších predpisov.
(2)
Ak došlo k omeškaniu s plnením peňažného dlhu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania sa riadi ustanoveniami doterajších predpisov; ak však omeškanie s plnením peňažného dlhu trvá, od účinnosti tohto nariadenia riadi sa výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania týmto nariadením.
§ 10a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.
§ 10b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2010
Ak došlo k omeškaniu pred 1. júlom 2010, výška sankcie za omeškanie spotrebiteľa sa riadi podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
§ 10c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.
§ 10d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi sa riadi podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.
(2)
Ak dôjde k poskytnutiu peňažných prostriedkov spotrebiteľovi v období po 31. máji 2014 a pred 1. septembrom 2014, odplatou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie odplata obvykle požadovaná bankami a pobočkami zahraničných bánk podľa § 1 ods. 1 až 3 za úvery alebo pôžičky v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy a za najvyššiu prípustnú výšku odplaty sa považuje odplata, ktorá nesmie prevýšiť dvojnásobok úrokových mier úverov pre domácnosti zverejňovaných na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako súčasť úrokovej štatistiky za prvý mesiac kalendárneho štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy; úverom alebo pôžičkou sa rozumie aj obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.
(3)
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. júnom 2014 alebo vznikne pred 1. januárom 2015, písmo ustanovení spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovení obsiahnutých vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sa riadi podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 159/1982 Zb., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
§ 11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1995.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.
DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM
A.
Sanitárne zariadenie:
1.
upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievaka, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla, schránok, pľuvadla, konzol, vešiakov,
2.
oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika,
3.
oprava, výmena sifónu a lapača tuku,
4.
oprava odpadového a prepadového ventilu,
5.
oprava batérie,
6.
oprava pevnej alebo hadicovej sprchy,
7.
výmena tesnenia,
8.
výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,
9.
oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,
10.
oprava, výmena dvierok na obmurovanej vani,
11.
oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,
12.
oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galeriek,
13.
čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla,
14.
oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety,
15.
zabrúsenie padákového sedla,
16.
výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily,
17.
oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí,
18.
oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách.
B.
Elektrické zariadenie:
1.
oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia, včítane tlačidla pri vchode, transformátora, zvončeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu,
2.
oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí.
C.
Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá):
1.
vykonávanie ochranných náterov,
2.
výmena roštu,
3.
oprava, výmena ťahadla roštu, prípadne roštového lôžka,
4.
vymazanie kúreniska peciarskou hlinou alebo šamotom,
5.
oprava šamotového povrchu,
6.
úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska,
7.
výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok na kostre pece a príslušenstva,
8.
výmena plátov,
9.
upevňovanie a oprava ochranných rámov,
10.
oprava, výmena dvierok,
11.
oprava, výmena popolníka,
12.
výmena dymových rúr a kolien,
13.
oprava, výmena regulátora ťahu,
14.
vymazanie škár,
15.
náhrada kruhových platničiek na izbových peciach,
16.
výmena sľudy,
17.
oprava rúr na pečenie a plechov v kuchynskej peci,
18.
oprava ohrievačov vody.
D.
Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:
1.
oprava horákov,
2.
oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,
3.
výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok,
4.
oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,
5.
oprava platničiek a rúry na pečenie,
6.
výmena prívodného kábla alebo hadice,
7.
výmena plechu, pekáča a roštu do rúry na pečenie,
8.
prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom.
E.
Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:
1.
oprava, výmena membrány, ventilov a páky, tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a kolien na odvod spálených plynov,
2.
čistenie,
3.
vykonávanie ochranných náterov,
4.
oprava výhrevnej patróny,
5.
oprava termostatu.
F.
Merače spotreby tepla:
oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.
G.
Etážové kúrenie:
1.
oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, tesnenia jednotlivých prírub,
2.
oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka,
3.
vykonávanie ochranných náterov,
4.
oprava dvierok,
5.
výmena roštu,
6.
výmena dymových rúr,
7.
tmelenie kotla okolo dvierok a plášťa,
8.
vyčistenie kotla od sadzí a popola,
9.
nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných telesách.
H.
Chladiace zariadenie:
1.
výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje,
2.
mazanie a čistenie motora a kompresora,
3.
výmena tesnenia,
4.
výmena rozbehového kondenzátora,
5.
výmena hnacieho remeňa,
6.
nastavenie termostatu,
7.
oprava, výmena prívodového kábla.
I.
Kovanie a zámky:
oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov.
J.
Okná a dvere:
1.
tmelenie okien,
2.
menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt zasklených dverí,
3.
zasklievanie jednotlivých okien,
4.
menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov.
K.
Podlahy:
1.
oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,
2.
upevnenie, výmena prahu,
3.
upevnenie, náhrada podlahových líšt.
L.
Rolety a žalúzie:
1.
oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,
2.
oprava plátna,
3.
výmena šnúry,
4.
oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie),
5.
oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,
6.
spojenie líšt, výmena pliešku,
7.
oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách,
8.
výmena pier na železných roletách.
M.
Domáce telefóny:
1.
oprava, výmena telefónnej šnúry,
2.
oprava, výmena mikrotelefónnej a slúchadlovej vložky,
3.
nastavenie domáceho telefónu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 87/1995 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2).
2)
§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 21 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 1 až 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.