84/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. apríla 1995,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa mení takto:
1.
V § 2 písm. c) sa vypúšťa čiarka za slovom „školstva“ a slová „mládeže a športu“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh rady školy“.
3.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
4.
V § 5 ods. 10 sa vypúšťa čiarka za slovom „školstva“, slová „mládeže a športu“ a slová „na návrh územnej školskej rady“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení a na vzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov Štátny pedagogický ústav a metodické centrá.“.
6.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „školským správam“ a slová „ústrednému metodickému centru“ sa nahrádzajú slovami „metodickým centrám“.
7.
V § 6 ods. 4 písm. j) sa slovo „hospodárskej“ nahrádza slovom „podnikateľskej“.
8.
V § 7 ods. 6 znie:
„(6)
Rada školy sa vyjadruje najmä ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 5.“.
9.
V § 7 ods. 8 znie:
„(8)
Územná školská rada sa vyjadruje k práci školskej správy, a to najmä k skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 6.“.
10.
V nadpise § 9 a v § 9 sa slovo „hospodárska“ nahrádza slovom „podnikateľská“ vo všetkých tvaroch.
11.
V § 10 a v § 15 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
12.
V § 18 ods. 2 a v § 19 ods. 3 sa slová „Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
13.
V § 22 ods. 1 sa slová „Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“ a slová „Federálneho ministerstva obrany“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.