Predpis bol zrušený predpisom 619/2003 Z. z.

83/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.1995 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 1995,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
2.
V § 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podieľa sa na federálnom vysielaní v dohodnutom rozsahu (§ 5 ods. 1)“.
3.
V § 7 ods. 6 znie:
„(6)
Členovi rady patria za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady (§ 11 ods. 2), a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov.1) Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.