82/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.1995 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 1995,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 5 znie:
„(5)
Členovi rady patria za výkon funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady (§ 15 ods. 3), a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov2). Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej televízie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.