81/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.1995 do 30.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 1 sa za slová „Ak sa uprázdni mandát“ vkladajú slová „pred skončením ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:
„9)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa uprázdni mandát v priebehu volebného obdobia po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidátnej listine v tom istom volebnom kraji s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
3.
V § 48 ods. 5 v poslednej vete sa za slová „podľa odseku 1“ pripájajú slová „alebo 2“.
4.
V § 48 v novom odseku 7 sa číslovky „5“ nahrádzajú číslovkami „6“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.