8/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 23. decembra 1994
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia územnej ochrany prírody v Slovenskom raji sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“).
(2)
Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jeho hmotnosť je 33,63 g a priemer 40 mm. Na hrane mince je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 5/1000, v obsahu striebra 5/1000 a v priemere 0,1 mm.
§ 2
(1)
Na líci päťstokorunáka v ľavej časti mincového poľa je zobrazená chránená rastlina poniklec slovenský (ďalej len „poniklec“). Vpravo od ponikleca je umiestnené v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod označením hodnoty päťstokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pri spodnom okraji mince vpravo od ponikleca. Letopočet razby „1994“ je umiestnený vpravo od štátneho znaku pod názvom štátu. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu päťstokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS“ sú umiestnené pod letopočtom razby.
(2)
Na rube päťstokorunáka je uprostred mincového poľa zobrazený Machový vodopád, ktorý sa nachádza v rokline Vyšný Kyseľ. Názov „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ“ je v rozdelenom opise zľava doprava pri ľavom a pravom okraji mince.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
Obrázok