79/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. februára 1995
o lesnej stráži
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 24 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o ustanovovaní a odvolávaní členov lesnej stráže, o určovaní obvodov ich pôsobnosti, o počte členov lesnej stráže, o ich povinnostiach, oprávneniach, preukazoch a o sľube členov lesnej stráže.
§ 2
(1)
Lesný úrad1) na návrh užívateľa lesa alebo z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva určuje taký počet členov lesnej stráže, aby jeden člen lesnej stráže vykonával ochrannú službu spravidla na výmere do 500 ha lesa.
(2)
Lesný úrad môže ustanoviť lesnú stráž aj na väčšiu výmeru, ako sa uvádza v odseku 1, ak ide o užívateľský celok2), alebo s prihliadnutím na vnútorné organizačné členenie užívateľa, ak sa tým neohrozí riadna ochrana lesného fondu.
§ 3
(1)
Člena lesnej stráže ustanovuje lesný úrad, v ktorého územnom obvode bude mať člen lesnej stráže obvod svojej pôsobnosti. Ak pôsobnosť člena lesnej stráže zasahuje do územného obvodu viacerých lesných úradov, člena lesnej stráže ustanovuje ten lesný úrad, v ktorého pôsobnosti bude najväčšia časť obvodu jeho pôsobnosti.
(2)
Za člena lesnej stráže možno ustanoviť bezúhonnú osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá na výkon funkcie, pozná povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže a zložila sľub podľa odseku 7.
(3)
Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže musí obsahovať
a)
meno a priezvisko navrhovaného,
b)
dátum a miesto jeho narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu miesta trvalého pobytu,
e)
číslo občianskeho preukazu,
f)
navrhovaný obvod pôsobnosti,
g)
číslo zbrojného preukazu, kedy a kým bol vydaný a dobu jeho platnosti, ak je navrhovaný jeho držiteľom.
(4)
K návrhu na ustanovenie za člena lesnej stráže sa musia pripojiť tieto doklady:
a)
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
b)
lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c)
fotografia o rozmeroch 3,5 cm x 4 cm.
(5)
Ak navrhovaný na ustanovenie za člena lesnej stráže má oprávnenie nosiť zbraň podľa osobitného predpisu,3) náležitosti podľa odseku 4 písm. a) a b) sa nevyžadujú.
(6)
Lesný úrad pred ustanovením za člena lesnej stráže navrhovaného preskúša, či pozná povinnosti a oprávnenia, ktoré vyplývajú z funkcie člena lesnej stráže. Ak má byť za člena lesnej stráže ustanovený pracovník orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, preskúšanie sa nevykoná.
(7)
Člen lesnej stráže skladá do rúk prednostu lesného úradu sľub tohto znenia: „Sľubujem, že budem dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a ochrannú službu v lesoch vykonávať čestne a dôsledne.“
(8)
Lesný úrad môže od povinnosti preskúšania a zloženia sľubu upustiť, ak ide o člena lesnej stráže, u ktorého dochádza iba k zmene obvodu pôsobnosti.
(9)
Po zložení sľubu vydá lesný úrad členovi lesnej stráže preukaz člena lesnej stráže a identifikačné číslo totožné s číslom preukazu člena lesnej stráže. Ustanovenie za člena lesnej stráže oznámi písomne lesný úrad užívateľovi lesa.
(10)
Preukaz člena lesnej stráže obsahuje štátny znak Slovenskej republiky, fotografiu člena lesnej stráže, jeho meno a priezvisko, názov „LESNÁ STRÁŽ“, názov obvodu pôsobnosti člena lesnej stráže, evidenčné číslo, ako aj odtlačok úradnej pečiatky lesného úradu a podpis prednostu lesného úradu.
§ 4
(1)
Člen lesnej stráže je oprávnený vykonávať ochrannú službu vo všetkých lesoch ustanoveného obvodu pôsobnosti; na ten účel je oprávnený vstupovať na lesné pozemky, vchádzať a stáť s motorovým vozidlom v lesoch4), ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.5)
(2)
Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,3) a túto zbraň použiť v prípadoch a za podmienok uvedených v osobitnom predpise,6)
b)
vyzvať osobu, aby upustila od činnosti, ktorá je zakázaná, alebo od činnosti, ktorá je v rozpore so záujmami ochrany lesov a prírody,
c)
zastaviť motorové vozidlo, ktoré sa nachádza v lesoch bez povolenia vydaného podľa osobitných predpisov,7)
d)
vykázať motorové vozidlo uvedené v písmene c).
§ 5
Člen lesnej stráže je povinný
a)
na požiadanie preukázať sa pri výkone funkcie preukazom člena lesnej stráže a na viditeľnom mieste nosiť identifikačné číslo člena lesnej stráže,
b)
oznámiť užívateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá škodu spôsobila,
c)
vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lesoch,
d)
oznamovať lesnému úradu priestupky na úseku lesného hospodárstva, ktoré sa nevybavili v blokovom konaní, a orgánom činným v trestnom konaní trestné činy,
e)
oznámiť lesnému úradu stratu alebo krádež preukazu člena lesnej stráže alebo identifikačného čísla člena lesnej stráže,
f)
oznámiť lesnému úradu do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v preukaze člena lesnej stráže,
g)
odovzdať bezodkladne lesnému úradu preukaz a identifikačné číslo člena lesnej stráže, ak bol odvolaný z tejto funkcie,
h)
predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva8) na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch, o zistení a prejednávaní priestupkov na úseku lesného hospodárstva a o spolupráci s útvarmi Policajného zboru,
i)
v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie umiestniť na pravej polovici predného skla motorového vozidla označenie „LESNÁ STRÁŽ“ vydané lesným úradom.
§ 6
(1)
Lesný úrad, ktorý člena lesnej stráže do funkcie ustanovil, môže ho z funkcie odvolať, ak
a)
o to odôvodnene požiada užívateľ lesov, v ktorých má člen lesnej stráže obvod pôsobnosti,
b)
nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen lesnej stráže plnil naďalej svoju funkciu,
c)
člen lesnej stráže prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,
d)
člen lesnej stráže napriek upozorneniu nevykonáva riadne svoju funkciu.
(2)
Ak člen lesnej stráže požiada o odvolanie z funkcie člena lesnej stráže, je lesný úrad povinný jeho žiadosti vyhovieť.
(3)
Lesný úrad oznámi písomne užívateľovi lesa odvolanie člena lesnej stráže.
§ 7
(1)
Do ustanovenia členov lesnej stráže podľa tejto vyhlášky, najneskôr však do 30. septembra 1995, vykonávajú v príslušných obvodoch funkciu členov lesnej stráže osoby ustanovené ako lesná stráž podľa doterajších predpisov.
(2)
Užívatelia lesov predložia lesnému úradu najneskôr do 30. júna 1995 návrh na ustanovenie členov lesnej stráže.
(3)
Lesný úrad do 30. septembra 1995 ustanoví nových členov lesnej stráže. Ak bude ustanovený za člena lesnej stráže ten, kto túto funkciu vykonával podľa doterajšieho predpisu,9) nevzťahujú sa naňho ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a b) a odsekov 6 a 7.
(4)
Dňom uvedeným v odseku 1 strácajú platnosť preukazy člena lesnej stráže vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky.
(5)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa primerane vzťahujú na lesnú stráž vo vojenských lesoch.10)
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1977 Zb. o lesnej stráži.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.
Peter Baco v. r.
1)
§ 25 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 15/1994 Z. z.).
2)
§ 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.
4)
§ 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
7)
Napríklad § 19 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1977 Zb. o lesnej stráži.
10)
§ 25 ods. 1 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.).