7/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1995 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. januára 1995,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
3.
V § 2 ods. 3 znie:
„(3)
Vláda môže predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov komisie odvolať na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl.“.
4.
Čl. II nariadenia vlády č. 131/1994 Z. z. sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.