Predpis bol zrušený predpisom 338/2002 Z. z.

68/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1995 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 10. apríla 1995
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „42 Sk“ nahrádza sumou „44 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „67 Sk“ nahrádza sumou „70 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „105 Sk“ nahrádza sumou „109 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „42 Sk“ nahrádza sumou „44 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.