Predpis bol zrušený predpisom 326/2005 Z. z.

65/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1995 do 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. februára 1995
o evidencii lesných pozemkov a stavieb
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní, ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje spôsob vedenia vlastnej evidencie lesných pozemkov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu, vlastníkom, správcom, nájomcom alebo obhospodarovateľom1) (ďalej len „užívateľ“).
§ 2
Užívateľ vedie vlastnú evidenciu lesných pozemkov podľa vzťahu, na ktorého základe ich užíva, v tomto členení:
a)
lesné pozemky užívané na základe vlastníctva alebo správy,
b)
lesné pozemky užívané na základe nájmu,
c)
lesné pozemky obhospodarované na základe osobitného právneho predpisu.1)
§ 3
Evidenciu lesných pozemkov tvorí operát, ktorý obsahuje
a)
písomnú časť,
b)
mapovú (grafickú) časť,
c)
zbierku listín.
§ 4
(1)
Písomnú časť evidencie lesných pozemkov tvorí súpis lesných pozemkov v členení podľa okresov a katastrálnych území obcí, v ktorom sa uvedie parcelné číslo, druh pozemku, výmera, číslo evidenčného listu podľa údajov katastra nehnuteľností, názov lesného hospodárskeho celku a členenie lesných pozemkov podľa hospodárskej úpravy lesov.
(2)
Vzor vedenia písomnej časti vlastnej evidencie lesných pozemkov je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(3)
Mapovú (grafickú) časť evidencie lesných pozemkov tvorí kópia katastrálnej mapy alebo overený geometrický plán premietnutý do katastrálnej mapy a časť kópie porastovej mapy.
(4)
Zbierku listín tvoria listiny osvedčujúce vlastníctvo lesných pozemkov alebo právo na ich užívanie.
§ 5
(1)
Užívateľ vedie vlastnú evidenciu stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu podľa vzťahu, na ktorého základe ich užíva, a to v členení podľa § 2 písm. a) až c).
(2)
Evidencia stavieb podľa odseku 1 obsahuje
a)
evidované stavby v katastri nehnuteľností2),
b)
neevidované stavby v katastri nehnuteľností, vybudované z investičných a prevádzkových prostriedkov a vedené v účtovnej evidencii ako hmotný majetok3).
(3)
Vzor vedenia vlastnej evidencie stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.
Peter Baco v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 65/1995 Z. z.
1)
§ 5 ods. 3 a § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z.
2)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
3)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.