58/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. marca 1995
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1995
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) na rok 1995 sa určujú sumou 146 400 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1995 sa určujú sumou 167 400 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1995 sa určuje sumou 21 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1995 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1995 je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1995 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 192 000 000 Sk, a to
a)
v sume 220 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993 spôsobom, ktorým sa určila výška dotácií obciam na rok 1994,1)
b)
v sume 972 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1995 rozpočtujú v celkovej sume 43 642 847 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1995 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 1 200 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
600 000 000 Sk do 31. mája 1995,
b)
600 000 000 Sk do 31. októbra 1995.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1995.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;2) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov2) ostávajú nedotknuté.
§ 3
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu na rok 1995 uvedené v prílohách č. 2 a 4.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1995 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1995 podľa § 1 ods. 2.
§ 4
(1)
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa pre rok 1995 určuje sumou 1 000 000 000 Sk.
(2)
Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1995 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.
§ 5
(1)
V roku 1995 je
a)
výnos dane z príjmov fyzických osôb dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona3) vo výške 77,47 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 22,53 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
výnos dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 95,49 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 4,51 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí, ktorý sa určuje takto:
veľkostná skupina obcí koeficient
do 500 obyvateľov 0,930
od 501 do 2 000 obyvateľov 0,950
od 2 001 do 5 000 obyvateľov 1,000
od 5 001 a viac obyvateľov 1,020
Bratislava 1,088.
(4)
Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2, 3 a 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu5) tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov6) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.
§ 6
Príjmom štátneho rozpočtu v roku 1995 je časť výnosu z predaja investičných kupónov podľa osobitného zákona7) v sume 2 000 000 000 Sk.
§ 7
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona8) sa v roku 1995 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 1995 poistné na zdravotné poistenie9) vo výške 13,7 % z 54 % minimálnej mzdy10) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 9
Vláda sa splnomocňuje poskytnúť štátne záruky za dlhopisy11) vydávané podnikateľmi so sídlom v Slovenskej republike a za bankové úvery poskytované podnikateľom so sídlom v Slovenskej republike na realizáciu vládou schválených rozvojových programov a priorít do výšky 40 % rozpočtovaných príjmov (§ 1 ods. 1), pričom sa neuplatnia podmienky ustanovené v § 13 ods. 5 písm. a) a b) osobitného zákona.12)
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom poskytovanie dotácií v rámci svojej pôsobnosti.“.
Čl. XII
(2)
Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorý daň na vstupe zaplatil inému platiteľovi dane za prijaté zdaniteľné plnenia pred účinnosťou tohto zákona a daň na vstupe zaúčtoval po účinnosti tohto zákona, má nárok na odpočet dane podľa § 18 a 19 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval.
(3)
Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorý daň na vstupe zaúčtoval pred účinnosťou tohto zákona a daň zaplatil inému platiteľovi dane po účinnosti tohto zákona, má nárok na odpočet dane len v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval.
(4)
Ustanovenie čl. V bod 1 sa použije na osobné automobily obstarané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ustanovenie čl. V bod 2 sa použije na osobné automobily, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ustanovenie čl. V bod 3 sa použije počnúc zdaňovacím obdobím roku 1993; ak si takto vzniknuté výdavky (náklady) v roku 1993 a 1994 neuplatnil daňovník v daňovom priznaní za rok 1993 a 1994, uplatní si ich pri určení základu dane z príjmov za rok 1995.
(5)
Banka je povinná do 60 dní od účinnosti tohto zákona písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo bydliska podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom, čísla účtov podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom, otvorených od 1. januára 1990 do účinnosti tohto zákona, a to aj ak boli do účinnosti tohto zákona zrušené; túto informáciu môže daňový úrad poskytnúť len inému správcovi dane.
Čl. XIII
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/1993 Z. z.
2.
Čl. I § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1995 okrem čl. III a VII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995
(v mil. Sk)
PRÍJMY
I. Celkové príjmy (A+B) 146 400.0
A. Daňové príjmy spolu 129 846.0
Daň z pridanej hodnoty 43 200.0
Spotrebné dane 25 400.0
Daň z príjmov právnických osôb 32 976.0
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 10 688.0
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti 3 700.0
Daň z príjmov z kapitálových výnosov 3 882.0
Daň z majetku 700.0
Clo 4 800.0
Ostatné daňové príjmy 4 500.0
B. Nedaňové príjmy spolu 16 554.0
Príjmy RO a odvody PO 3 010.0
Správne poplatky a odvody 2 400.0
Splátky vládnych úverov 4 750.0
Odvod Národnej banky Slovenska 1 418.0
Úroky 376.0
Ostatné nedaňové príjmy 4 600.0
VÝDAVKY
II. Celkové výdavky (A+B+C+D) 167 400.0
A. Neinvestičné výdavky spolu 125 506.0
Neinvestičné výdavky RO 86 904.3
z toho: mzdy 18 071.3
Neinvestičné príspevky PO a pod. organizáciám 25 289.6
Neinvestičné dotácie podnikateľskej sfére 13 312.1
B. Kapitálové výdavky spolu 11 049.9
Investičné výdavky RO 4 807.9
Investičné príspevky PO a pod. organizáciám 3 778.3
Investičné dotácie podnikateľskej sfére 2 463.7
C. Dlhová služba 29 652.1
z toho: úroky vrátane výnosov zo štátnych dlhopisov 16 468.4
D. Dotácie obciam 1 192.0
v tom: - neinvestičné 885.0
- investičné 307.0
III. Prebytok (+), schodok (-) -21 000.0

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 PODĽA KAPITOL
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu v tom:
Výdavky rozpočtových organizácií Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám Dotácie podnikateľským subjektom
Investičné výdavky Neinvestičné výdavky z toho: mzdové prostriedky neinvestičné investičné neinvestičné investičné
a 1 2 3 4 5 6 7 8
Kancelária prezidenta SR 121 363 7 200 114 163 9 750
Kancelária Národnej rady SR 277 067 11 000 265 187 86 893 880
Úrad vlády SR 150 454 21 500 125 704 49 427 3 250
Ministerstvo hospodárstva SR 1 542 612 8 500 509 650 88 687 409 262 205 500 358 000 51 700
Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 862 462 285 000 1 131 202 104 852 362 160 84 100
Ministerstvo obrany SR 12 900 000 935 200 11 503 935 158 465 302 400
Ministerstvo financií SR 2 730 248 570 000 2 134 021 1 185 647 26 227
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR 20 318 805 30 000 15 217 082 306 408 5 071 223 500
Ministerstvo vnútra SR 17 459 258 613 000 16 612 541 2 036 645 183 717 50 000
Min. životného prostredia SR 1 326 999 70 000 989 415 337 148 267 584
Min. pre správu a privát. NM SR 39 753 1 600 38 153 19 687
Slovenská informačná služba 516 452 90 000 426 452
Min. dopr., spojov a ver. prác SR 6 922 989 107 000 1 309 658 502 537 1 113 331 223 000 2 960 000 1 210 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 750 000 60 000 1 234 980 335 654 1 843 020 210 000 7 460 000 942 000
Ministerstvo školstva a vedy SR 24 797 684 1 206 000 19 653 988 10 904 107 3 887 696 50 000
Ministerstvo kultúry SR 2 696 239 40 000 167 795 55 951 2 098 444 390 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 10 442 953 400 000 1 174 432 542 654 7 368 521 1 500 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 2 408 090 112 000 2 293 790 485 852 2 300
Protimonopolný úrad SR 18 150 1 000 17 150 8 388
Úrad pre norm., metr. a skúš. SR 170 737 80 000 90 737 31 573
Úrad priemysel, vlastníctva SR 81 182 50 000 31 182 14 790
Štatistický úrad SR 260 574 3 500 230 580 123 682 26 494
Úrad geod., kart. a katastra SR 485 548 25 000 459 002 221 153 1 546
Ústavný súd SR 27 606 3 000 24 606 10 120
Najvyšší kontrolný úrad SR 52 927 5 000 47 927 24 893
Generálna prokuratúra SR 376 958 14 200 362 758 219 050
Slovenská akadémia vied 556 323 25 000 354 714 183 937 171 609 5 000
Tlačová agentúra SR 62 079 62 079
Slovenský rozhlas 115 330 112 830 2 500
Slovenská televízia 20 386 20 386
Štátny dlh SR 29 652 100 29 652 100
Úrad jadrového dozoru SR 38 499 3 000 32 199 10 311 3 300
Správa štát. hmotných rezerv SR 443 279 11 415 431 864 22 040
Všeobecná pokladničná správa 15 486 545 16 100 9 851 698 112 317 2 079 600 745 000 2 534 147 260 000
Úrad bezpečnosti práce SR 96 349 2 700 67 717 37 169 15 632 10 300
Spolu 166 208 000 4 807 915 116 556 382 18 071 322 25 289 556 3 778 300 13 312 147 2 463 700
Dotácie do rozpočtov obcí 1 192 000
Úhrn 167 400 000 4 807 915 116 556 382 18 071 322 25 289 556 3 778 300 13 312 147 2 463 700
Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 PRE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ
(v mil. Sk)
Mesto Investičné dotácie Neinvestičné dotácie Účelové dotácie spolu
Bratislava 165.80 434.70 600.50
Košice 70.85 147.60 218.45
Prešov 15.35 40.85 56.20
Žilina 55.00 41.85 96.85
Spolu 307.00 665.00 972.00

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
1. Rezervy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v tis. Sk)
- rezerva vlády SR 930 000
z toho na:
- podporu malého a stredného podnikania 200 000
- zriadenie Podpornej banky 50 000
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií a s nepredvídanými
mimoriadnymi udalosťami 470 000
- vedu a techniku 210 000
z toho na:
- úlohy brannej povahy riešené v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 100 000
- štátne objednávky a úlohy rozvoja vedy a techniky 110 000
- rezerva predsedu vlády SR 30 000
- rezerva na mzdy vrátane poistného na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených
organizácií 146 850
z toho na:
- mzdy 110 237
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 1 310 000
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne 1 000 000
Rezervy spolu 3 416 850
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grasalkovičovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla
prezidentov republiky 61 937
- realizácia zákona Národnej rady SR č. 37/ 1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach 6 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 28 000
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 54 000
- dotácia do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 352 100
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných vládnych organizáciách 350 000
- vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o Sústave vodných diel
Gabčíkovo - Nagymaros 40 000
- financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom 2 000
- zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 500
Ministerstvo obrany SR
- hospodárska mobilizácia 87 060
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 75 500
- nákup nehnuteľností v Nitre (v rámci celkových investičných výdavkov) 150 000
- prostriedky na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý
na zakúpenie bytov pre príslušníkov Armády SR (v rámci príspevkov na investície)
pri nedostatku vlastných zdrojov príspevkovej organizácie BARMO 212 111
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- dotácie občianskym združeniam 55 600
z toho:
- na investičné potreby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov 7 000
- dávky sociálneho zabezpečenia 14 613 810
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené skupiny osôb 4 906 625
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené skupiny osôb 93 916
- príspevky na humanitné účely 700
- zabezpečenie tlmočníkov pre ťažko sluchovo postihnutých (prostredníctvom
Slovenského zväzu sluchovo postihnutých) 2 700
Ministerstvo vnútra SR
- hospodárska mobilizácia 9 000
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou
kultúrnych pamiatok 12 000
- dávky sociálnej starostlivosti 5 000 000
- príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona
Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. 50 000
- migračná politika 90 000
- štátna športová reprezentácia 20 000
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 220 000
Ministerstvo životného prostredia SR
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR 250 000
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR 1 000 000
- hospodárska mobilizácia 47 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- dotácia do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 515 000
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 100 000
- náklady na pozemkové úpravy 170 000
- náklady na činnosť pracovnej skupiny ţPodzemná vodaă splnomocnenca vlády SR
pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (uznesenie
vlády SR č. 585/1993) 6 000
- hospodárska mobilizácia 16 000
- dotácia na zabezpečenie prívodu vody a vodovodných sietí pre obce v ochrannom pásme
atómovej elektrárne Mochovce (uznesenie vlády SR č. 630/1994) 250 000
Ministerstvo školstva a vedy SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 27 010
- úhrada nákladov SOU a SPV iných rezortov podľa zákona č. 350/ 1994 Z. z. 2 254 720
- štátna športová reprezentácia 150 000
- dotácia do Štátneho fondu telesnej kultúry 18 000
- dotácia do Spoločného fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody
medzi vládou SR a vládou USA o VTS 9 000
- granty na vedecké projekty 30 000
- vedecké a vedeckotechnické projekty medzinárodnej VTS (uznesenie vlády SR
č. 766/1994) 10 000
- dotácia na zabezpečenie činnosti komisie J. Williama Fulbrighta (uznesenie
vlády SR č. 910/1994) 1 200
Ministerstvo kultúry SR
- obnova kultúrnych pamiatok 130 000
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita 205 000
z toho:
- pravoslávna cirkev 9 000
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy 17 000
- pôvodná knižná tvorba a distribúcia 15 000
- kultúra menšín (okrem aktivít v príspevkových organizáciách) 58 000
- Matica slovenská 105 000
- Audiovizuálna Euréka - členský poplatok 250
- dotácia do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- hospodárska mobilizácia 40
- občianske združenia 5 000
- záujmové združenia 33 000
- mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 10 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 26 000
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny osôb 7 131 783
- očkovacie séra a diagnostické prípravky 56 000
- občianske združenia 20 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 19 000
Štatistický úrad SR
- hospodárska mobilizácia 2 000
Generálna prokuratúra SR
- oprava obvodového plášťa budovy Krajskej prokuratúry v Košiciach 24 000
- usporiadanie medzinárodnej konferencie Národné a medzinárodné aspekty boja
s organizovaným zločinom a terorizmom 525
Slovenská akadémia vied
- granty na vedecké projekty 30 000
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 31 130
- hospodárska mobilizácia 230
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 386
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 100
Všeobecná pokladničná správa
- pre potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 6 564
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) 500
- sanačné práce po Sovietskej armáde 160 000
Účelové prostriedky spolu 40 225 997
Rezervy a účelové prostriedky spolu 43 642 847
1)
§ 1 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
3)
§ 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
4)
§ 21 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
5)
§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z.
6)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.
§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. § 40r zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
7)
§ 23 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
8)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
9)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.