57/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. februára 1995,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 280299010
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23 011 595 000 Sk
Rozsah emitovaných dlhopisov: 2 310 000 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 10 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 1 000 ks
Dátum emisie: 28. februára 1995
Dátum splatnosti: 28. februára 1999
Výnos: 11,0 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 28. augusta a 28. februára kalendárneho roka
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový objem emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Sergej Kozlík v. r.