Predpis bol zrušený predpisom 339/2002 Z. z.

54/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1995 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. marca 1995
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách1) sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,85 Sk“ nahrádza sumou „0,90 Sk“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „3,20 Sk“ nahrádza sumou „3,40 Sk“.
Čl. II
Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 64/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.