47/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1995 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. februára 1995,
ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 203 Zákonníka práce a § 879a Občianskeho zákonníka ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a vyhlášky č. 78/1981 Zb. sa mení takto:
1.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Výška odškodnenia
(1)
Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 30 Sk za jeden bod.
(2)
Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 120 000 Sk; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 36 000 Sk.
(3)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia primerane zvýšiť, a to i nad sumu ustanovenú v odsekoch 1 a 2.“.
2.
§ 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu1a) znie:
㤠8
O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať1a) poškodený a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá.
1a)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.“.
3.
V § 9 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Posudok podáva ošetrujúci lekár. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac zdravotníckych zariadení, podáva posudok ošetrujúci lekár toho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa poškodený liečil naposledy.
(3)
Na podanie posudku podľa odseku 2 sú príslušní aj ošetrujúci lekári zdravotníckych zariadení ozbrojených síl a ozbrojených zborov, Zboru väzenskej a justičnej stráže a železničných zdravotníckych zariadení, ak sa v nich poškodený liečil.“.
Čl. II
Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré boli spôsobené a zistené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1995.
Ľubomír Javorský v. r.