308/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. decembra 1995,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. (úplné znenie č. 42/1995 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
2.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Výška nemocenského alebo jeho najnižšia alebo najvyššia výmera, ktorá je v osobitnom predpiseic) ustanovená pevnou sumou, sa zvyšuje o 20 %. Suma zvýšenia sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu ic) znie:
„ic)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 132/1984 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1987 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 155/1983 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 79/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 135/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 59/1987 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 148/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 501/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.“.
Čl. II
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. sa mení takto:
V § 17 ods. 1 sa suma „143 Sk“ nahrádza sumou „179 Sk“.
Čl. III
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. (úplné znenie č. 40/1995 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 250 Sk“.
2.
V § 8 ods. 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výška peňažnej pomoci v materstve alebo jej najnižšia alebo najvyššia výmera, ktorá je v osobitnom predpise1ca) ustanovená pevnou sumou, sa zvyšuje o 20 %. Suma zvýšenia sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca) znie:
„1ca)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 132/1984 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1987 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 155/1983 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 79/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 135/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 59/1987 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 148/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 501/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.“.
4.
§ 32 a § 33 znejú:
㤠32
Dávky v materstve s výnimkou vyrovnávacieho príspevku patria aj občanom, ktorí po skončení účasti na nemocenskom poistení podľa zákona o nemocenskom poistení zamestnancov alebo účasti na nemocenskom poistení samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb podľa zákona o sociálnom zabezpečení alebo účasti na nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách alebo po skončení povinnej školskej dochádzky sú zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.2)
§ 33
(1)
Ustanovenia tohto zákona o dávkach v materstve sa obdobne vzťahujú na vojačky z povolania a príslušníčky ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby6a) zabezpečené nemocenskou starostlivosťou v ozbrojených silách.1e)
(2)
Ustanovenia § 12a tohto zákona sa obdobne vzťahujú na vojakov z povolania a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby6a) zabezpečených nemocenskou starostlivosťou v ozbrojených silách.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 6a) znejú:
„2)
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.
6a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 5 znie:
„(5)
Organizácie a občania platia na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie poistné podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 6.
3.
V § 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb,“.
4.
V § 4a ods. 2 znie:
„(2)
Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu sú na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb zúčastnené spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb, za ktoré sa na tieto účely považujú
a)
manželia, deti a súrodenci od skončenia povinnej školskej dochádzky, rodičia, svokor, svokra, zať a nevesta, druh (družka) osôb uvedených v odseku 1 písm. a), ako aj manžel (manželka) tejto spolupracujúcej osoby, ak sa podieľajú na ich činnosti a ak nejde o pracovnoprávny vzťah,
b)
manželia osôb uvedených v odseku 1 písm. b) až d) a g), ak sa podieľajú na ich činnosti.“.
5.
V § 12 ods. 2 znie:
„(2)
Hrubým zárobkom je vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie ustanovený osobitným predpisom.1) Vykonávací predpis ustanoví, v ktorých prípadoch je hrubým zárobkom pevne určená suma, a výšku tejto sumy.“.
6.
V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1995“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1996“.
7.
V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“.
8.
V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“, slová „do 31. decembra 1995“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1996“ a slová „k 31. decembru 1995“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1996“.
9.
V § 15 sa slová „po 31. decembri 1995“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1996“.
10.
V § 16 sa slová „do 31. decembra 1995“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1996“.
11.
V § 37 ods. 7 znie:
„(7)
Porovnateľný zárobok je priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vypočítava čiastočný invalidný dôchodok, neobmedzený podľa § 12 ods. 6, zvýšený o 2 % za každý rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok. Za predposledný rok výplaty týchto dôchodkov sa porovnateľný zárobok zvyšuje o 20 % a za posledný rok o percento, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením k 1. júlu bežného roka.“.
12.
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“.
13.
V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“.
14.
V § 50 sa vypúšťa odsek 3.
15.
V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“.
16.
V § 97 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 98 ods. 1 sa slová „po dobu, po ktorú sa oprávnenému poskytuje nemocenské,“ nahrádzajú slovami „po dobu dočasnej pracovnej neschopnosti, po ktorú sa oprávnenému poskytuje nemocenské alebo plat, alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu,13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.“.
18.
V § 122 ods. 1 sa slová „č. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „č. 1 až 8“.
19.
V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“ a slová „po 31. decembri 1995“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1996“.
20.
V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1995“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1996“.
21.
Šiesta časť vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA ČASŤ
NEMOCENSKÉ POISTENIE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB A SPOLUPRACUJÚCICH OSÔB SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB
§ 145a
Vznik a zánik účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb
(1)
Na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov,16a) ak sa v tejto časti neustanovuje inak.
(2)
Samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 4a ods. 1 písm. a) až c), e) a g) účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení vzniká dňom vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a zaniká dňom zániku oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti.
(3)
Samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 4a ods. 1 písm. d) a f) účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení vzniká dňom, od ktorého podľa svojho vyhlásenia začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, a zaniká dňom, od ktorého podľa svojho vyhlásenia skončila vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
(4)
Spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa podieľa na činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 4a ods. 1 písm. a) až c) a g), účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení vzniká dňom skutočného začiatku spolupráce, najskôr však dňom vzniku oprávnenia samostatne zárobkovo činnej osoby na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, a zaniká dňom skončenia tejto spolupráce, najneskôr dňom zániku oprávnenia samostatne zárobkovo činnej osoby na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
(5)
Spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa podieľa na činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 4a ods. 1 písm. d), účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení vzniká dňom skutočného začiatku spolupráce, najskôr však dňom, od ktorého samostatne zárobkovo činná osoba podľa svojho vyhlásenia začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, a zaniká dňom skončenia tejto spolupráce, najneskôr dňom, od ktorého samostatne zárobkovo činná osoba podľa svojho vyhlásenia skončila vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
§ 145b
Nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb
(1)
Z nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „samostatne zárobkovo činná osoba“) sa poskytujú tieto dávky:
a)
nemocenské,
b)
peňažná pomoc v materstve,
c)
podpora pri narodení dieťaťa,
d)
pohrebné,
e)
kúpeľná starostlivosť.
(2)
Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na dávku, ak zaplatila poistné na nemocenské poistenie za obdobie od vzniku účasti na nemocenskom poistení samostatne zárobkovo činných osôb do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky s výnimkou obdobia, za ktoré nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie podľa osobitného predpisu,16b) najneskôr v poslednom dni splatnosti poistného na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky.
(3)
Ak vznikol dôvod na poskytnutie dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom samostatne zárobkovo činnej osobe vznikla účasť na nemocenskom poistení, nárok na dávku vznikne, ak za tento mesiac s výnimkou obdobia, za ktoré nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie podľa osobitného predpisu,16b) zaplatila poistné na nemocenské poistenie najneskôr v poslednom dni splatnosti poistného na nemocenské poistenie.
(4)
Nárok na dávku samostatne zárobkovo činnej osobe nevzniká, ak dôvod na poskytnutie dávky vznikol
a)
v deň vzniku účasti na nemocenskom poistení,
b)
v období, v ktorom nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z činnosti spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, pretože je zúčastnená na nemocenskom poistení z iného dôvodu a jej príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z činnosti spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby nie je vyšší, ako je výška minimálnej mzdy7a) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie.
(5)
Podmienka straty príjmu podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a) na nárok na dávky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa počas trvania dôvodu na ich poskytovanie považuje za splnenú.
§ 145ba
Nemocenské
(1)
Samostatne zárobkovo činnej osobe sa nemocenské určuje z priemernej dennej sumy vymeriavacieho základu, najviac však zo sumy 179 Sk, a poskytuje sa za kalendárne dni.
(2)
Priemerná denná suma vymeriavacieho základu sa zisťuje tak, že sa súčet vymeriavacích základov na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie1) v rozhodnom období delí počtom kalendárnych dní pripadajúcich na rozhodné obdobie.
(3)
Rozhodným obdobím, z ktorého sa zisťuje priemerná denná suma vymeriavacieho základu, je predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Ak účasť na nemocenskom poistení netrvala po celý predchádzajúci kalendárny rok, ale trvala najmenej šesť kalendárnych mesiacov, je rozhodným obdobím, z ktorého sa zisťuje priemerná denná suma vymeriavacieho základu, táto časť roka; v ostatných prípadoch je rozhodným obdobím posledných 12 kalendárnych mesiacov pred kalendárnym mesiacom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského, a ak účasť na nemocenskom poistení trvala kratšiu dobu, je rozhodným obdobím celá táto kratšia doba pred kalendárnym mesiacom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského.
(5)
Rozhodným obdobím samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 145b ods. 3 je obdobie od vzniku účasti na nemocenskom poistení do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského.
(6)
Ak účasť na nemocenskom poistení vznikla alebo zanikla v priebehu kalendárneho mesiaca, ktorý patrí do rozhodného obdobia, zahŕňa sa z tohto kalendárneho mesiaca do rozhodného obdobia len tá časť kalendárneho mesiaca, po ktorú trvala účasť na nemocenskom poistení.
(7)
Z rozhodného obdobia uvedeného v odsekoch 3 až 6 sa vylučujú obdobia, za ktoré samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie podľa osobitného predpisu.16b)
(8)
Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne nárok na nemocenské za tú istú dobu aj podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a) alebo podľa osobitného predpisu,16c) nemocenské sa určí najviac sumou, ktorá spolu s nemocenským poskytovaným podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a) alebo podľa osobitného predpisu16c) neprevyšuje za kalendárny deň sumu 125 Sk, ak ide o prvé tri kalendárne dni dočasnej pracovnej neschopnosti, sumu 161 Sk za štvrtý a každý ďalší kalendárny deň dočasnej pracovnej neschopnosti a sumu 179 Sk pri zvýšení nemocenského pre aktívnu tuberkulózu za každý kalendárny deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(9)
Samostatne zárobkovo činnej osobe sa nemocenské z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania nezvyšuje.
§ 145bb
Peňažná pomoc v materstve
Na určenie výšky peňažnej pomoci v materstve a jej poskytovanie platia ustanovenia § 145ba ods. 1 až 8 primerane.
§ 145bc
Podpora pri narodení dieťaťa
Samostatne zárobkovo činná osoba alebo jej rodinná príslušníčka má nárok na podporu pri narodení dieťaťa, ak jej nevznikol nárok na túto dávku podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a) alebo podľa osobitného predpisu.16c)
§ 145bd
Pohrebné
Samostatne zárobkovo činná osoba alebo pozostalý po samostatne zárobkovo činnej osobe má nárok na pohrebné, ak im nevznikol nárok na túto dávku podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov16a) alebo podľa osobitného predpisu.16c)
§ 145c
Dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb
(1)
Na vznik nároku na dôchodok a jeho výšku sa z doby účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby hodnotí ako zamestnanie len doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba nezaplatila za dobu účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby poistné na dôchodkové zabezpečenie do dňa, od ktorého sa priznáva dôchodok, hodnotí sa doba účasti na dôchodkovom zabezpečení, za ktorú nebolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie, ako zamestnanie až odo dňa zaplatenia poistného na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a), 16b) a 16c) znejú:
„16a)
Zákon č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 14 ods. 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
16c)
Zákon č. 32/1957 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 162c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Porovnateľný zárobok pri posudzovaní podstatného poklesu zárobku v čase od 1. januára 1996 do 30. júna 1996 sa zvyšuje za posledný rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok, o 17 %.“.
23.
Za § 169a sa vkladá nový § 169b, ktorý znie:
㤠169b
Hrubý zárobok
Hrubým zárobkom do 31. decembra 1992 je zárobok podliehajúci dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane. Hrubým zárobkom od 1. januára 1993 do 31. decembra 1994 je vymeriavací základ na určenie poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie ustanovený osobitným predpisom.27a) Hrubým zárobkom od 1. januára 1995 do 31. decembra 1995 je vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie ustanovený osobitným predpisom.1) Vykonávací predpis ustanoví, čo je hrubým zárobkom občana, ktorého zárobok do 31. decembra 1992 nepodliehal dani zo mzdy, ktoré ďalšie príjmy a za akých podmienok sú započítateľné do hrubých zárobkov a v ktorých prípadoch je hrubým zárobkom pevne určená suma, a výšku tejto sumy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a) znie:
„27a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1994 Z. z.“.
24.
V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1995“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1996“.
25.
V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1996“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1997“ a slová „po 31. decembri 1995“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1996“.
26.
V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1995“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1996“.
27.
V § 175 sa slová „do 31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2020“.
Čl. V
Prechodné ustanovenia
1.
Výška nemocenského a peňažnej pomoci v materstve, ich najnižšia a najvyššia výmera, ktorá je v osobitnom predpise1) ustanovená pevnou sumou, sa v čase od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1995 zvyšuje o 20 %. Suma zvýšenia sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
2.
Najvyššia suma, z ktorej sa určuje nemocenské a peňažná pomoc v materstve samostatne zárobkovo činnej osobe a spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby, sa v čase od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1995 zvyšuje zo sumy 107 Sk za kalendárny deň na sumu 129 Sk za kalendárny deň.
3.
Ak dôvod na poskytnutie dávky uvedenej v bodoch 1 a 2 vznikol pred 1. septembrom 1994 a trval aj po tomto dni, poskytujú sa tieto dávky podľa predpisov platných do 31. augusta 1994.
4.
Nemocenské a peňažná pomoc v materstve, ktoré v čase od 1. septembra 1994 do 31. decembra 1995 boli ustanovené z nižšej sumy, ako je ustanovená v bodoch 1 a 2, znova sa určia podľa tohto článku na žiadosť oprávneného.
5.
Ak dôvod na poskytnutie nemocenského, podpory pri ošetrovaní člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve a vyrovnávacieho príspevku v tehotenstve a materstve vznikol pred účinnosťou tohto zákona a trvá aj po nadobudnutí jeho účinnosti, poskytujú sa uvedené dávky podľa doterajších predpisov a podľa bodov 1 alebo 2 tohto článku.
Čl. VI
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 10, § 61, § 62 a § 67 až 72 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.,
2.
§ 13 ods. 2 vyhlášky Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. v. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení odsúdených v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 132/1984 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1987 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., zákona č. 134/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 155/1983 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 79/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 135/1984 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 59/1987 Zb., vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 148/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 501/1990 Zb., zákona č. 134/1991 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.