306/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 28.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 1).
2.
V § 3 písm. b) sa slová „zákona o akciových spoločnostiach3)“ nahrádzajú slovami „osobitného zákona3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „české a“ a za slovo „právnické“ sa vkladá slovo „osoby“.
4.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže v závislosti od situácie na poistnom trhu určiť minimálnu výšku časti základného imania v peňažnej forme potrebnú na udelenie povolenia, ktorú oznámi v Obchodnom vestníku.“.
5.
Nadpis štvrtej časti znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
REZERVY, FONDY A ÚČTOVNÍCTVO POISŤOVNE“ .“.
6.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Rezervy poisťovne
(1)
Poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania tieto rezervy:
a)
rezervu na poistné budúcich období,
b)
rezervu na poistné plnenie,
c)
rezervu na poistné prémie a zľavy,
d)
rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík,
e)
rezervu na životné poistenie,
f)
rezervu na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených.
(2)
Rezervy podľa odseku 1 sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným, ak tieto nie sú uspokojené zo zaistenia.
(3)
Poisťovňa môže vytvárať aj ďalšie rezervy, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť z niektorej z rezerv uvedených v odseku 1.
(4)
Najmenej 30 % priemerného ročného stavu rezerv vytvorených podľa odseku 1 musí byť uložených na účtoch v banke, ktorá má povolenie na podnikanie na území Slovenskej republiky.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:
„14)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
7.
Za § 13 sa vkladajú nové § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠13a
Fondy poisťovne
(1)
Poisťovňa vytvára fond zábrany škôd. Výšku tvorby fondu zábrany škôd si určí poisťovňa. Tento sa používa na úhradu nákladov na predchádzanie škodám a ich minimalizáciu, ako aj na propagáciu zábranných opatrení.
(2)
Poisťovňa môže vytvárať zo zisku po zdanení ďalšie fondy.
§ 13b
Poisťovňa zostavuje zoznam, v ktorom sa uvádza umiestnenie a výška prostriedkov rezerv a fondov. Výpis zo zoznamu za uplynulý kalendárny rok je poisťovňa povinná predkladať dozornému orgánu vždy do 31. marca nasledujúceho roka. Dozorný orgán je oprávnený v prípade ohrozenia platobnej schopnosti poisťovne nariadiť zmenu umiestnenia prostriedkov rezerv a fondov.“.
8.
V § 14 sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „a § 13a“.
9.
Za § 14 sa vkladá nový § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Platobná schopnosť poisťovne
(1)
Platobnou schopnosťou poisťovne sa na účely tohto zákona rozumie jej schopnosť uhradiť v príslušnom objeme a čase záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv.
(2)
Poisťovňa je povinná preukazovať platobnú schopnosť dozornému orgánu ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
(3)
Dozorný orgán zisťuje platobnú schopnosť jednotlivých poisťovní. Spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. V prípade, že zistí nedostatky, uloží poisťovni opatrenia na ich odstránenie.“.
10.
V § 22a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Päť percent poistného za cudzozemské motorové vozidlá vybraného pohraničnými colnicami je príjmom osobitného účtu Ústrednej colnej správy Slovenskej republiky.
(3)
Časť prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok slúži na úhradu nákladov spojených so zaobstarávaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave ministerstvom určeným právnickým osobám podieľajúcim sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave; jeho výšku určuje ministerstvo vždy do konca januára príslušného roka, pričom nesmie presiahnuť päť percent poistného prijatého za rok.“.
11.
V § 23 sa vypúšťajú slová „českými a“ a slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“. Za slovom „právnickými“ sa vkladá slovo „osobami“.
12.
V § 29 sa slová „spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov“ nahrádzajú slovami „tvorbu, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv a fondov poisťovne“.
13.
V celom texte zákona sa slová „účelové poistné fondy“ nahrádzajú slovami „rezervy a fondy poisťovne“ a slovo „Kčs“ slovom „Sk“.
Čl. II
(1)
Výšku časti poistného a právnickú osobu podľa čl. I bodu 10 v roku 1996 určí ministerstvo do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Zahraničné poisťovne, ktoré majú povolenie na podnikanie v poisťovníctve vydané pred účinnosťou tohto zákona, sú povinné upraviť svoju právnu formu v súlade s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.