304/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1995
o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Štátny rozpočet na rok 1996
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1996 sa rozpočtujú sumou 162 425 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1996 sa určujú sumou 189 425 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1996 sa určuje sumou 27 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1996 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1996 je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ktoré sú súčasťou tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1996 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 222 000 000 Sk, z toho na výkon samosprávnych funkcií obcí v sume 250 000 000 Sk a na mestskú hromadnú dopravu v sume 972 000 000 Sk. Rozdelenie dotácií na mestskú hromadnú dopravu je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona. Dotácie na výkon samosprávnych funkcií obcí sa poskytnú obciam s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1996 rozpočtujú v celkovej sume 50 873 268 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
Odvod zo zisku1) Národnej banky Slovenska do štátneho rozpočtu v roku 1996 sa rozpočtuje sumou 2 211 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1996 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 1 200 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
600 000 000 Sk do 31. mája 1996,
b)
600 000 000 Sk do 30. novembra 1996.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1996.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitného predpisu;2) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu2) ostávajú nedotknuté.
§ 4
Príjmom štátneho rozpočtu v roku 1996 je časť výnosu z predaja investičných kupónov podľa osobitného zákona3) v sume 500 000 000 Sk, ktorá sa odvedie na príjmový účet štátneho rozpočtu takto:
a)
250 000 000 Sk do 30. júna 1996,
b)
250 000 000 Sk do 30. septembra 1996.
§ 5
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1996 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 5.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1996 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1996 podľa § 1 ods. 2.
§ 6
(1)
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa na rok 1996 určuje sumou 1 210 000 000 Sk.
(2)
Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1996 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.
§ 7
(1)
V roku 1996 je výnos
a)
dane z príjmov fyzických osôb dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 76,40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 23,60 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona5) vo výške 96,67 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 3,33 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka, pričom tá časť výnosu tejto dane, ktorá plynie od právnických osôb so sídlom v zahraničí, sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994.
(4)
Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2, 3 a 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností6) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov7) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.
§ 8
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona8) sa v roku 1996 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 9
Štát platí v roku 1996 poistné na zdravotné poistenie9) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % z 80 % minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995.
§ 10
Štát platí v roku 1996 poistné11) z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 3,8 % z 10 % minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28,5 % z 55 % minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995.
§ 11
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí v roku 1996 poistné na
a)
zdravotné poistenie12) vo výške 13,7 % z minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995,
b)
nemocenské poistenie13) vo výške 3,8 % z minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995,
c)
dôchodkové zabezpečenie13) vo výške 28,5 % z minimálnej mzdy10) platnej v roku 1995.
§ 12
(1)
V roku 1996 sa vláda splnomocňuje prevziať štátne záruky za bankové úvery poskytnuté podnikateľom do výšky 33 % rozpočtovaných príjmov (§ 1 ods. 1), pričom sa neuplatní podmienka ustanovená osobitným zákonom;14) z takto určeného limitu sa 88 % viaže na prevzatie štátnej záruky za bankové úvery na dostavbu 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce.
(2)
Štátne záruky za bankové úvery v roku 1996 môže vláda prevziať aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky pri dodržaní ustanovenia odseku 1.
§ 13
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 1996 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu15) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev16) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
a)
za prvý štvrťrok 1996 do 20. apríla,
b)
za druhý štvrťrok 1996 do 20. júla,
c)
za tretí štvrťrok 1996 do 20. októbra,
d)
za štvrtý štvrťrok 1996 do 28. decembra.
§ 14
Vláda je oprávnená v roku 1996 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného zákona17) na krytie výdavkov spojených s výstavbou diaľnic do výšky 3 000 000 000 Sk.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
§ 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z.“.
2.
V § 23 ods. 5 sa slovo „c)“ nahrádza slovom „d)“.
3.
V § 32 ods. 5 sa za slová „z prenájmu, ktoré“ vkladajú slová „v rámci tejto činnosti“ a za slovo „suma“ sa vkladajú slová „vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu.10e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie:
„10e)
Napríklad § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.“.
4.
V § 35 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
5.
V § 35 v novooznačenom odseku 7 sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „10 000“.
6.
V § 35 v novooznačenom odseku 9 sa číslo „50 000“ nahrádza číslom „5 000“.
7.
V § 35 v novooznačenom odseku 10 sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „10 000“.
8.
V § 35 v novooznačenom odseku 11 sa číslo „11“ nahrádza číslom „10“.
9.
V § 38 ods. 10 prvá veta znie:
„Daňovník zostaví účtovnú závierku ku dňu jeho zrušenia a najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca podá daňové priznanie a vyrovná daňovú povinnosť.“.
10.
V § 39 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správcom dane vyrubená“.
11.
V § 58 ods. 7 znie:
„(7)
Prijatá platba na daň sa použije na úhradu daní v tomto poradí:
a)
exekučné náklady,
b)
bežné platby daní vrátane preddavkov na daň,
c)
najstaršie nedoplatky na daniach,
d)
penále,
e)
pokuty,
f)
zvýšenie dane,
g)
úrok.“.
12.
V § 63 ods. 6 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b) znie:
„9b)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 12 ods. 9 znie:
„(9)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné za osoby uvedené v § 10 ods. 7 vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
3.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poisťovňa poskytuje zdravotníckym zariadeniam preddavok na úhradu zdravotnej starostlivosti za príslušný kalendárny mesiac vo výške 80 % z priemernej mesačnej úhrady určenej za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov podľa účtovnej evidencie, ak priemerná mesačná úhrada za obdobie posledných troch mesiacov prevyšuje 50 000 Sk. Preddavok je splatný do ôsmeho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Zdravotnícke zariadenie je povinné zúčtovať poskytnutý preddavok v ambulantnej starostlivosti do 40 dní a v ústavnej starostlivosti do 50 dní. Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poskytuje poisťovňa zdravotníckemu zariadeniu v zmysle Zoznamu zdravotných výkonov Liečebného poriadku na základe cenového výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
4.
V § 56 ods. 1 písm. a) sa číslo „60“ nahrádza číslom „80“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak Sociálna poisťovňa nemôže výdavky súvisiace s takýmto zvýšením dôchodkov kryť z poistného podľa písmena a),“.
2.
V § 15 ods. 3 sa číslo „4,8“ nahrádza číslom „3,8“ a číslo „27,5“ sa nahrádza číslom „28,5“.
3.
V § 15 ods. 4 sa číslo „3,4“ nahrádza číslom „2,4“ a číslo „21,6“ sa nahrádza číslom „22,6“.
4.
V § 15 ods. 6 sa číslo „27,5“ nahrádza číslom „28,5“.
5.
V § 15 ods. 8 znie:
„(8)
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí poistné za osoby uvedené v § 14 ods. 12 vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
6.
§ 27 sa dopĺňa novými odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 19 ods. 1 a 2, ktorá je povinná odvádzať poistné, v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť platiť penále podľa predchádzajúcich odsekov alebo znížiť výšku penále podľa odseku 2 až do výšky uvedenej v odseku 1.
(4)
Na konanie podľa odseku 3 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
7.
§ 32 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na konanie o žiadosti o povolenie splátok súm dlžného poistného podľa predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
8.
V § 37 ods. 2 písm. b) sa slová „na zvýšenie dôchodkov z dôvodu rastu životných nákladov vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 1 písm. b)“.
9.
Za § 37 sa vkladá nový § 37a, ktorý znie:
㤠37a
Správna rada Sociálnej poisťovne môže rozhodnúť o použití časti základného fondu nemocenského poistenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu dôchodkového zabezpečenia a o použití časti základného fondu dôchodkového zabezpečenia na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do základného fondu nemocenského poistenia.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 3 znie:
„Funkčné príplatky a odmeny“.
2.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „podpredseda národnej rady“)“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Predsedovi národnej rady a podpredsedom národnej rady sa môže poskytnúť odmena. Odmenu a jej výšku podpredsedom národnej rady určuje predseda národnej rady. Odmenu a jej výšku predsedovi národnej rady odsúhlasujú podpredsedovia národnej rady spoločne.“.
4.
V § 26 ods. 1 znie:
„(1)
Platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov sa zdaňujú podľa osobitných predpisov.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
„10)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 73 ods. 3 znie:
„(3)
Pracovníci uvedení v odseku 2 nesmú byť členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť; to neplatí, ak ich do takého orgánu vyslala organizácia, v ktorej sú zamestnaní. Ak sú pracovníci uvedení v odseku 2 vyslaní zamestnávateľom do riadiacich alebo kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť, môžu za túto činnosť od týchto právnických osôb poberať odmenu.“.
Čl. VII
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Majetok štátu, ktorý bol v správe zaniknutého podniku (§ 32 ods. 3) a ktorý nemá určeného správcu, ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí prevažujúca činnosť zaniknutého podniku, vloží do založeného podniku alebo založí nový podnik.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
Napríklad § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 8 ods. 2 znie:
„(2)
Podnik svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce, podľa osobitných predpisov,6a) zahŕňa do nákladov. Podnik môže zo zisku po zdanení poskytnúť dary len obciam, štátnym podnikom, štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám.“.
4.
V § 9 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.
5.
V § 9 ods. 3 znie:
„(3)
Po použití zisku podľa odsekov 1 a 2 môže podnik vytvárať na podporu hospodárenia vlastného podniku ďalšie fondy podľa vlastných vnútropodnikových pravidiel schválených zakladateľom.“.
6.
V § 19 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.“.
7.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu6i) znejú:
„(5)
Riaditeľ podniku, jeho najbližší rodinní príslušníci a jemu priamo podriadení vedúci pracovníci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti.
(6)
Osoby uvedené v odseku 5 nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom tohto podniku, s výnimkou majetkovej účasti podľa osobitného predpisu.6i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6i) znie:
„6i)
§ 24 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z.“.
8.
V § 20 ods. 2 znie:
„(2)
Jedného člena rady deleguje odborová organizácia; u zamestnávateľa, kde nepôsobí odborová organizácia, volí a odvoláva ho pracovný kolektív alebo jeho delegáti z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním. Zo zostávajúceho počtu polovicu členov rady do funkcie ustanovuje a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú pracovníkmi podniku, polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním. Spôsob, podmienky voľby a odvolania člena rady určuje volebný poriadok schválený zakladateľom a pracovným kolektívom podniku.“.
9.
§ 36a sa vypúšťa.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
Napríklad § 409 až 470 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).
3.
V § 9 písm. f) znie:
„f)
ktorým daňový úrad zistí porušenie zákona,“.
4.
V § 9 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto slová: „oslobodeného od dane, ktorý tvorí obchodný majetok ku dňu skončenia činnosti platiteľa“ a vypúšťajú sa body 1, 2 a 3.
5.
§ 9 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zistenia použitia liehu oslobodeného od dane na iný ako určený účel, na základe ktorého si uplatnil platiteľ nárok na oslobodenie liehu od dane.“.
6.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
7.
V § 18 ods. 5 sa slovo „desaťdňovej“ nahrádza slovom „pätnásťdňovej“.
8.
V § 20 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 22 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo tých, ktoré ustanovuje § 27“.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 sa za slová „zaplatenej dane“ vkladajú slová „do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 4 sa za slovo „dane“ vkladajú slová „do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. c) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
2.
V § 8 ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
3.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „dane“ vkladajú slová „do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol“.
4.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
5.
V § 16 ods. 6 sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „10 000“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 5 sa v prvej vete za slovo „dane“ vkladajú slová „do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znie:
„l)
osobné vozidlá, nákladné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony a ich prípojné vozidlá evidované v zahraničí, ak nejde o vozidlá prevádzkované na území Slovenskej republiky osobami so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo osobami, ktoré sa tu obvykle zdržiavajú,4a) alebo osobami so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí, ktoré majú na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň alebo inú organizačnú zložku.4b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znejú:
„4a)
§ 2 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 22 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 21 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 18 ods. 1 sa za slovami „daňové úrady“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a v rámci svojich iných úloh aj orgány Policajného zboru Slovenskej republiky7)“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) sa vypúšťa.
5.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
6.
V § 20 sa vypúšťa odsek 10.
Čl. XIV
Zákon č. 212/1992 Zb. o sústave daní sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. XV
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písm. a) sa slovo „akcií“ nahrádza slovami „cenných papierov“.
2.
§ 19 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
príjmy obcí z prenájmu nebytových priestorov pri obciach do 1 000 obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru zdaňovacieho obdobia.“.
3.
V § 30 ods. 1 prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu29c) znie:
„V prvom roku odpisovania zaradí daňovník do odpisových skupín uvedených v prílohe, ktorá je súčasťou tohto zákona, hmotný majetok a nehmotný majetok zatriedený podľa Klasifikácie produkcie.29c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu29c) znie:
„29c)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.“.
4.
V § 41 ods. 19 znie:
„(19)
Pri zmene odpisovej skupiny hmotného majetku a nehmotného majetku uvedenej v prílohe k zákonu je daňovník povinný zmeniť odpisovú skupinu v tom zdaňovacom období, v ktorom zmena nadobudla účinnosť. Hmotný majetok, ktorého doba životnosti alebo použiteľnosti vyplýva z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, sa odpisuje podľa § 30 ods. 7.“.
5.
Príloha zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov sa nahrádza prílohou č. 6 osobitného zákona.38)
Poznámka pod čiarou k odkazu 38) znie:
„38)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XVI
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 45 ods. 1 v tretej vete sa za slová „obchodníka s cennými papiermi“ vkladajú slová „s výnimkou banky“.
Čl. XVII
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou“.
Čl. XVIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1991 Zb. o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. XIX
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 5 znie:
„(5)
Ministerstvo financií odovzdá fondu zoznam platne zaregistrovaných majiteľov kupónov. Fond zabezpečí vydanie dlhopisov podľa odseku 4 a ich zápis na účet majiteľov cenných papierov v Stredisku cenných papierov do 2. januára 1996.“.
2.
§ 25 znie:
㤠25
Privatizačná vlna je časové obdobie, ktoré sa začína dňom emisie dlhopisov fondu podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3 a končí sa uplynutím lehoty podľa § 24 ods. 12.“.
3.
Doterajšie znenie § 46 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením ďalšie podrobnosti pri nakladaní s dlhopisom fondu podľa § 24 zákona a určí organizátora verejného trhu, ktorý bude oprávnený organizovať obchodovanie s dlhopisom fondu oprávnenými osobami a niektoré jeho povinnosti pri organizovaní obchodovania s dlhopisom fondu.“.
Čl. XX
1.
Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1996 nepoužijú.
2.
Poistné na zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie splatné v januári 1996 platí zamestnávateľ a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky v rozsahu podľa čl. I a IV tohto zákona.
3.
Ustanovenie § 16 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa v roku 1996 nepoužije.
4.
Ustanovenia čl. II sa vzťahujú aj na daňové konania neukončené do účinnosti tohto zákona. Pokuty podľa § 35 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov uložené ku dňu účinnosti tohto zákona, a to aj právoplatne, sa nevymáhajú, pričom daňové konania sa zastavia.
Čl. XXI
Zrušuje sa § 6 ods. 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou.
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1996
(v mil. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
PRÍJMY
A. Daňové príjmy spolu 145 065,7
1. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 59 700,0
z toho: daň z príjmov fyzických osôb 17 650,0
daň z príjmov právnických osôb 37 300,0
daň z príjmov vyberaná zrážkou 4 750,0
2. Daň z majetku 750,0
3. Domáce dane na tovary a služby 78 005,7
z toho: daň z pridanej hodnoty 54 700,0
spotrebné dane 23 300,0
4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 6 610,0
B. Nedaňové príjmy spolu 11 076,5
5. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 4 155,5
6. Administratívne a iné poplatky 3 676,2
7. Kapitálové príjmy 89,5
8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 477,4
9. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 5,6
10. Iné nedaňové príjmy 2 672,3
C. Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek, z predaja účastín 6 282,8
Príjmy spolu 162 425,0
VÝDAVKY
I. Bežné výdavky spolu 151 752,2
  v tom:  
  A. Dotácie podnikateľským subjektom 12 001,5
  B. Transfery domácnostiam 36 887,3
    v tom: nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia 17 047,4
    poistné a príspevky do fondov 13 839,9
    dávky sociálnej starostlivosti 6 000,0
  C. Verejná spotreba obyvateľstva 31 173,6
    v tom: školstvo 25 098,6
    zdravotníctvo 1 023,6
    kultúra 3 368,4
    ostatné 1 683,0
  D. Verejná spotreba štátu 70 774,8
    v tom: obrana a bezpečnosť 22 691,8
    súdy a prokuratúra 1 285,9
    ostatná správa 9 875,7
    iné výdavky na verejnú spotrebu štátu 36 921,4
    z toho: splácanie úrokov 12 867,6
  E. Transfery obciam 915,0
II. Kapitálové výdavky spolu 18 320,3
  Kapitálové aktíva 6 178,5
  Kapitálové transfery 12 141,8
  z toho: podnikateľským subjektom 3 093,6
  obciam 307,0
III. Úvery, pôžičky, účasť na majetku, splácanie istiny 19 352,5
  Úvery a účasť na majetku 427,4
  Splácanie istiny 18 925,1
Výdavky spolu 189 425,0

Prebytok(+), schodok(-) -27 000,0

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1996
(v tis. Sk)
Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1996
(v tis. ks)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
Kancelária prezidenta SR 100
Kancelária Národnej rady SR 10 000
Úrad vlády SR 7 000
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 0
Ministerstvo vnútra SR 635 187
Ministerstvo financií SR 80 000
Všeobecná pokladničná správa 25 823
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15 000
Ministerstvo hospodárstva SR 22 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 112 365
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 80 800
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 181 289
Ministerstvo životného prostredia SR 29 600
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 0
Ministerstvo školstva SR 659 161
Ministerstvo kultúry SR 5 630
Ministerstvo zdravotníctva SR 60 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 111 490
Ministerstvo obrany SR 70 000
Štatistický úrad SR 4 000
Úrad jadrového dozoru SR 0
Protimonopolný úrad SR 0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 15 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR 500
Správa štátnych hmotných rezerv SR 60 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR 0
Ústavný súd SR 200
Generálna prokuratúra SR 5 790
Slovenská informačná služba 600
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 14 015
Úrad bezpečnosti práce SR 150
Najvyšší kontrolný úrad SR 300
Slovenská akadémia vied 8 000
Slovenský rozhlas 0
Slovenská televízia 0
Tlačová agentúra SR 0
Spolu 2 214 000

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ MIESTNYM ROZPOČTOM
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 915 000 307 000 1 222 000
z toho:
1. Na výkon samosprávnych funkcií 250 000 250 000
2. Mestská hromadná doprava 665 000 307 000 972 000
v tom: Bratislava 434 700 186 300 621 000
Košice 147 600 81 750 229 350
Prešov 40 850 19 650 60 500
Žilina 41 850 19 300 61 150
Príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
1. Rozpočtové rezervy
- rezerva vlády SR 900 000
- rezerva predsedu vlády SR 30 000
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Fondu
zamestnanosti Slovenskej republiky 1 000 000
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery 2 030 000
Rezervy spolu 3 960 000
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária prezidenta SR
- rekonštrukcia Grasalkovičovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla prezidentov
republiky 47 550
- realizácia zákona Národnej rady SR č. 37/ 1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach 1 000
Kancelária Národnej rady SR
- obnova Bratislavského hradu 30 300
Úrad vlády SR
- obnova kaštieľa v Rusovciach 32 000
Ministerstvo vnútra SR
- hospodárska mobilizácia 11 418
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou
kultúrnych pamiatok 16 500
- dávky sociálnej starostlivosti 6 000 000
- príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Slovenskej
národnej rady č. 135/1992 Zb. 50 000
- realizácia koncepcie registra obyvateľov 100 000
- migračná politika 91 000
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 200 000
Ministerstvo financií SR
- dovybavenie colníc v súvislosti s Národným programom boja proti drogám 40 000
Všeobecná pokladničná správa
- Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 7 061
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD) 1 000
- sanačné a monitorovacie práce 160 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- transfery občianskym združeniam 58 300
v tom:
- rekonštrukcia Domu humanity v Bratislave (v rámci kapitálového transferu) 8 000
- zabezpečenie tlmočníkov pre ťažko sluchovo postihnutých (prostredníctvom
Slovenského zväzu sluchovo postihnutých) 2 700
- dávky sociálneho zabezpečenia 17 047 380
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené skupiny osôb 3 442 600
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené skupiny osôb 75 400
- príspevky na humanitné účely 700
- poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách 1 600
- transfer na poskytovanie zliav za telefónne účastnícke stanice pre osoby, ktoré sa
nemôžu bez cudzej pomoci pohybovať, pre nevidomých, pre účastníkov odboja a pre
rehabilitovaných občanov 30 000
Ministerstvo hospodárstva SR
- hospodárska mobilizácia 60 000
- transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 150 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- poplatky za členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných vládnych organizáciách 450 000
- vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o Sústave vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros 40 000
- financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom 3 000
- zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 500
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 515 000
- transfer do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000
- transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 650 000
- transfer do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 135 000
- transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 200 000
- náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 383 000
- činnosť pracovnej skupiny „Podzemná voda" splnomocnenca vlády SR pre výstavbu
a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (uznesenie vlády SR
č. 585/1993) 6 000
- hospodárska mobilizácia 16 000
- kapitálové výdavky na zabezpečenie prívodu vody a vodovodných sietí pre obce
v ochrannom pásme atómovej elektrárne Mochovce (uznesenie vlády SR č. 630/ 1994) 250 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 1 210 000
v tom:
- výstavba medzinárodnej cesty 1/65 Žarnovica - obchvat 150 000
- hospodárska mobilizácia 95 400
Ministerstvo životného prostredia SR
- transfer do Štátneho fondu životného prostredia SR 300 100
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
- hospodárska mobilizácia 7 500
Ministerstvo školstva SR
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 28 586
- financovanie SOU a SPV iných rezortov podľa zákona č. 29/ 1984 Zb. o sústave
základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 2 460 000
- štátna športová reprezentácia 152 000
- Horská služba 21 300
- činnosť mládežníckych organizácií a zabezpečenie starostlivosti o mládež 61 000
- transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry (na údržbu a obnovu telovýchovných
zariadení slúžiacich na štátnu športovú reprezentáciu) 18 000
- štipendiá študentom postgraduálneho štúdia a účastníkom vedeckej výchovy 27 042
- transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. Williama Fulbrighta (uznesenie vlády SR
č. 910/1994) 1 200
Ministerstvo kultúry SR
- transfer do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
- obnova kultúrnych pamiatok v rezorte kultúry SR 130 000
- transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 17 000
- záujmové združenia 22 000
- občianske združenia 3 000
- pôvodná knižná tvorba a distribúcia 15 000
- tvorba hraného filmu 30 000
- umelecké časopisy 3 000
- kultúra menšín 58 000
- cirkvi a náboženské spoločnosti 275 965
v tom:
- obnova Veľkého kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Bratislave 5 000
- vysporiadanie majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
v zmysle uznesenia vlády SR č. 507 / 1995 11 342
- Matica slovenská 140 000
- mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 20 000
- Audiovizuálna Euréka - členský poplatok 250
- hospodárska mobilizácia 40
Ministerstvo zdravotníctva SR
- hospodárska mobilizácia 26 000
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny osôb 10 321 880
- očkovacie séra a diagnostické prípravky 81 000
- Nemocnica s poliklinikou Bratislava- Petržalka vo výstavbe 60 000
- občianske združenia 20 000
- dojčenské ústavy a detské domovy 70 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 24 000
Ministerstvo obrany SR
- hospodárska mobilizácia 87 060
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 130 000
- úhrada záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý na zakúpenie bytov
pre príslušníkov Armády SR (v rámci kapitálového transferu) pri nedostatku vlastných
zdrojov príspevkovej organizácie BARMO 190 520
Štatistický úrad SR
- hospodárska mobilizácia 5 000
- usporiadanie „Seminára o integrovaných štatistických informačných systémoch ISIS 96" 550
- vzdelávací program v oblasti informačných technológií AMBI 1 800
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia 495
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
- transfer do Spoločného fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody
medzi vládou SR a vládou USA o VTS 9 000
- spolupráca s Európskou úniou v oblasti výskumu a vývoja technológií - 4. rámcový
program Európskej únie 10 000
- transfery pre Slovenskú technickú knižnicu - Centrum vedeckotechnických informácií SR 68 800
v tom:
- dobudovanie Slovenskej technickej knižnice na Národné centrum VTI (v rámci
kapitálových výdavkov) 40 800
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
- výdavky na zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva v zmysle
uznesenia vlády SR č. 572/ 1994 235 000
Slovenská akadémia vied
- štipendiá účastníkom vedeckej výchovy 11 054
- príspevok pre vedecké spoločnosti 2 300
Slovenský rozhlas
- zabezpečenie zahraničného vysielania 33 317
- hospodárska mobilizácia 300
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia 500
Účelové prostriedky spolu 46 913 268
Rezervy a účelové prostriedky spolu 50 873 268
Príloha č. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
Príloha zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
Odpisová skupina 1
Položka*) KP**) Názov***)
1-1 01.21.11 Hovädzí dobytok plemenný a chovný
1-2 01.22.11 Ovce plemenné a chovné
1-3 01.22.12 Kozy plemenné a chovné
1-4 01.22.13 Len: Somáre, muly a mulice plemenné
1-5 01.23.10 Ošípané plemenné a chovné
1-6 01.24.1 Hydina plemenná a chovná: len husi a gunáre
1-7 25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy: klobúky a iné pokrývky hlavy z kaučuku
alebo plastov
1-8 25.24.27 Kancelárske a školské potreby z plastov
1-9 26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely
1-10 26.24.1 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika
1-11 26.81.11 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky
1-12 28.62 Nástroje s výnimkou 28.62.50 - ostatné nástroje
1-13 29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
1-14 29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie, rozprašovanie kvapalín
alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
1-15 29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy
na poľnohospodárske účely
1-16 29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
hydinárstvo a včelárstvo inde nezaradené
1-17 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
1-18 30.0 Kancelárske stroje a počítače
1-19 32.20.11 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo
televízne vysielanie
1-20 32.20.12 Televízne kamery
1-21 32.20.20 Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu
1-22 32.30.11 Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho
zdroja energie
1-23 32.30.44 Prijímacie prístroje pre rádiofóniu alebo rádiotelegrafiu inde neuvedené
1-24 33.2 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
1-25 33.3 Zariadenia na riadenie výrobných procesov
1-26 33.40.22 Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ostatné
astronomické prístroje
1-27 34.10.2 Osobné automobily (vrátane dodávkových do užitočného zaťaženia 1,5 t)
1-28 34.10.3 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov
a elektrobusov
1-29 34.10.4 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu s úžitkovým zaťažením nad 1,5 t
1-30 34.10.53 Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb
na golfových ihriskách a pod. , s motorom
1-31 35.42 Bicykle
1-32 36.5 Hry a hračky: okrem 36.50.4 výrobky pre lunaparky, stolové alebo
spoločenské hry
1-33 36.63.2 Písacie potreby
1-34 36.63.72 Kočíky
1-35 36.63.74 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
1-36 36.63.76 Umelé kvety, lístie, ovocie a ich súčasti
1-37 36.63.77 Ostatné rozličné výrobky inde neuvedené
1-38 72.20 Nehmotný majetok: počítačové programy (software) - nehmotné nosiče
údajov pre stroje s automatickým spracovaním údajov
Odpisová skupina 2
Položka*) KP**) Názov***)
2-1 01.22.13 Len: Kone plemenné, úžitkové a chovné
2-2 17.40.2 Ostatné konfekčné výrobky
2-3 17.51.1 Koberce a dlážkové textílie
2-4 17.52 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy
2-5 17.54 Ostatné textílie inde neuvedené
2-6 19.2 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky z kože
2-7 20.30.2 Montované stavby z dreva: pokiaľ nie sú samostatnými stavebnými objektmi
    alebo technologickým zariadením (podlá rozhodnutia príslušného úradu
    životného prostredia)
2-8 22.1 Knihy, noviny a ostatné tlačiarenské materiály a záznamové médiá
2-9 25.23.2 Montované stavby z plastov (prefabrikované bunky), ak nie sú samostatnými
    stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia
    príslušného úradu životného prostredia)
2-10 25.24 Ostatné výrobky z plastov okrem:
    - 25.24.25 - ochranné pokrývky hlavy
    - 25.24.27 - kancelárske a školské potreby z plastov
2-11 28.61 Nožiarsky tovar
2-12 28.63 Zámky a kovanie
2-13 28.71 Oceľové sudy a podobné nádoby
2-14 28.72 Nádoby z ľahkých kovov
2-15 29.11.11 Prívesné lodné motory
2-16 29.12 Čerpadlá a kompresory
2-17 29.22.14 Len: žeriavy stavebné (konštruované pre stavebníctvo)
2-18 29.22.15 Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným
    zariadením, malé ťahače používané na železničných staniciach
2-19 29.22.17 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité
    premiestňovanie tovaru a materiálov
2-20 29.22.18 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia
2-21 29.23.13 Chladiace a mraziace stroje, tepelné čerpadlá, okrem zariadení pre
    domácnosť
2-22 29.24.2 Stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie, striekacie
    a rozstrekovacie prístroje, kovoplastické tesnenia
2-23 29.24.3 Odstredivky, kalandre a predajné automaty
2-24 29.24.4 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia inde neuvedené na spracovanie
    materiálu výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
2-25 29.24.6 Umývačky riadu priemyselného charakteru
2-26 29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
2-27 29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo okrem:
    - 29.32.14 - rozmetávače hnoja a umelých hnojív
    - 29.32.4 - mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo
    rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo
    záhradníctvo
    - 29.32.5 - samonakladacie a samovýklopné prívesy a návesy na
    poľnohospodárske účely
    - 29.32.65 - stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
    lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo
2-28 29.4 Obrábacie stroje okrem 29.40.5 - ručné náradie pneumatické alebo
    s vlastným motorom
2-29 29.52.1 Stroje pre hlbinnú ťažbu
2-30 29.52.2 Stroje na premiestňovanie zeminy a povrchovú ťažbu s vlastným pohonom
    okrem kolesových rýpadiel a nakladačov
2-31 29.52.3 Ostatné stroje na povrchovú ťažbu
2-32 29.52.4 Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché
    spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok
2-33 29.52.5 Pásové traktory
2-34 29.53.1 Stroje pre potravinársky priemysel a na spracovanie tabaku
2-35 29.54 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
2-36 29.56 Ostatné účelové stroje
2-37 29.6 Zbrane a munícia
2-38 29.7 Prístroje pre domácnosť inde nedefinované
2-39 31.10.31 Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom
    s vnútorným spaľovaním
2-40 31.4 Akumulátory, galvanické články a batérie
2-41 31.5 Elektrické zdroje svetla a svietidlá
2-42 31.62 Ostatné elektrické vybavenie
2-43 32.20 Televízne a rozhlasové vysielače, drôtové telefóny a ďalekopisné prístroje
    okrem:
    - 32.20.12 - televízne kamery
    - 32.20.11 - vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu,
    rozhlasové a televízne vysielanie
2-44 32.30 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku
    alebo obrazu
    okrem:
    - 32.30.44 - prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
    - 32.30.11 - rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez
    vonkajšieho zdroja energie
2-45 33.10 Zdravotnícke a chirurgické zariadenia, prístroje na ortopedické účely
2-46 33.20.3 Presné váhy, kresliace, rysovacie, počítacie, meracie prístroje a nástroje
    a pod.
2-47 33.4 Optické nástroje a fotografické zariadenia
    okrem:
    - 33.40.22 - binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické
    teleskopy, ostatné astronomické prístroje: optické mikroskopy
2-48 33.50.1 Hodiny a hodinky
2-49 34.10.3 Len: trolejbusy a elektrobusy
2-50 34.10.51 Terénne vyklápacie vozy (dampery)
2-51 34.10.52 Žeriavové automobily
2-52 34.10.54 Motorové vozidlá na špeciálne účely inde neuvedené
2-53 34.20.2 Prívesy a návesy: kontajnery
2-54 34.30.20 Ostatné samostatné predmety pre motorové vozidlá
2-55 35.12 Rekreačné a športové člny
2-56 35.20.33 Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
2-57 35.3 Lietadlá a kozmické lode
2-58 35.41.1 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom
2-59 35.43 Vozíky pre invalidov
2-60 35.50.1 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
2-61 36.1 Nábytok
2-62 36.3 Hudobné nástroje
2-63 36.4 Športové výrobky
2-64 36.50.4 Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry
2-65 36.63.1 Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie
Odpisová skupina 3
Položka*) KP**) Názov***)
3-1 26.61.20 Montované stavby z betónu (prefabrikované bunky), pokiaľ nie sú
samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podlá
rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3-2 28.11.10 Montované stavby z kovov (prefabrikované bunky plechové), pokiaľ nie sú
samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podlá
rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
3-3 28.21 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky z kovov
3-4 28.30 Generátory na výrobu pary okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
3-5 28.75.21 Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere z obyčajných
kovov
3-6 28.75.22 Kartotékové skrine, zoraďovače spisov a pod.
3-7 28.75.24 Sošky a podobné dekoračné predmety, rámy na obrazy a zrkadlá
3-8 28.75.27 Ostatné výrobky z obyčajných kovov inde neuvedené
3-9 28.75.3 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane
3-10 29.11.12 Zážihové spaľovacie piestové lodné motory, ostatné motory
3-11 29.11.13 Piestové vznetové motory s vnútorným zapaľovaním
3-12 29.11.2 Turbíny
3-13 29.21.1 Pece, horáky a ich súčasti
3-14 29.22 Zdvíhacie a dopravné zariadenia
3-15 29.23.11 Výmenníky tepla, prístroje a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo
iných plynov
3-16 29.23.12 Klimatizačné zariadenia
3-17 29.23.14 Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov inde neuvedené
3-18 29.23.2 Ventilátory (okrem stolových)
3-19 29.24.1 Plynové generátory, destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje
3-20 29.51 Stroje pre metalurgiu
3-21 29.52.2 Len: rýpadlá a kolesové nakladače
3-22 31.10 Elektromotory, generátory a transformátory
3-23 31.2 Elektrické rozvodné a spínacie zariadenia
3-24 35.11 Lode
3-25 35.20 Železničné a električkové lokomotívy, vozňový park a ich súčasti
okrem:
- 35.20.33 - vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
3-26 Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky
3-27 Nehmotný majetok: - len patenty
3-28 Opravné položky k odplatne nadobudnutému majetku
3-29 odbor 828 8 JKSO Vedenie podzemné slaboprúdové káblové
Odpisová skupina 4
Položka* JKSO****)
odbor
Názov***)
4-1 813 Veže, stožiare a komíny
4-2 824 2 Zvršok železničných a ďalších koľajových dráh
4-3 827 Diaľkové a prípojné rúrové vedenia
4-4 828 Vedenia elektrické a visuté dráhy okrem odboru 828 8 - vedenie podzemné
    slaboprúdové káblové
4-5 801, 802, V rámci uvedených odborov len stavebné objekty na povrchových baniach
  811, 812 v oblasti banského poľa
4-6 Len skrývkové a uhoľné koľaje pevné na povrchových baniach
4-7 801, 802, V rámci uvedených odborov len budovy a stavby z dreva a ľahkých
  803, 811, 812 stavebných látok
Odpisová skupina 5
Položka*) JKSO****)odbor Názov***)
5-1 801, 802, Budovy a haly
  803, 811, 812 okrem budov a hál z dreva a ľahkých stavebných látok
5-2   Stavby s výnimkou odborov uvedených v 4. odpisovej skupine

*) – položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1–5) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine

**) – KP – kód klasifikácie produkcie vyhlásenej Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z. rozhodujúci na zaradenie hmotného a nehmotného majetku do odpisovej skupiny. V prípade, že pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, je rozhodujúci kód KP

***) – názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov, prevažne s použitím textácie KP

****) – – súčasťou KP nie je nová klasifikácia stavebných objektov. Na účely zákona o daniach z príjmov preto rovnako ako na štatistické účely ostáva v platnosti JKSO pre triedenie budov a stavieb.
1)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
3)
§ 23 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
4)
§ 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
5)
§ 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
6)
§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z.
7)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
8)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
9)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
11)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
12)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
13)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
14)
§ 46 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
16)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
17)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.