301/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 1995
o rodnom čísle
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť tvorbu rodného čísla, ako aj registra rodných čísel (ďalej len „register“), ustanoviť pôsobnosť orgánov štátnej správy a postup pri tvorbe, určovaní, prideľovaní, preukazovaní, overovaní a zmene rodných čísel a vymedziť práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú na jeho vykonávaní.
§ 2
Rodné číslo
(1)
Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.1)
(2)
Rodné číslo sa tvorí z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni.
(3)
Prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.
(4)
Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou.
(5)
Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.
§ 3
Register
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na zabezpečenie tvorby, určovania, prideľovania, preukazovania, overovania a zmeny rodných čísel utvorí a spravuje register.
(2)
Ministerstvo vedie register v elektronickej forme; zaznamenávajú sa v ňom rodné čísla
a)
pridelené pred účinnosťou tohto zákona,
b)
pridelené podľa tohto zákona.
(3)
Register obsahuje tieto údaje:
a)
rodné číslo,
b)
meno,
c)
rodné priezvisko,
d)
priezvisko,
e)
dátum narodenia,
f)
miesto narodenia,
g)
pohlavie,
h)
štátnu príslušnosť,
i)
dátum pridelenia rodného čísla.
(4)
Orgány, ktoré vedú evidencie utvorené podľa osobitných predpisov,2) sú povinné oznamovať zmeny údajov uvedených v odseku 3 písm. b) až d), f) až h) ministerstvu, ktoré ich vyznačí v registri.
§ 4
Určenie rodných čísel
(1)
Určením rodných čísel sa rozumie vyhotovenie súboru rodných čísel.
(2)
Rodné čísla určuje ministerstvo.
(3)
Ministerstvo oznamuje určené rodné čísla obci alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku3) (ďalej len „matričný úrad“).
§ 5
Pridelenie rodného čísla
(1)
Pod pridelením rodného čísla sa rozumie jeho výber z určených rodných čísel a priradenie osobe; zároveň sa údaje o osobe podľa § 3 ods. 3 zaznamenajú v registri.
(2)
Príslušný matričný úrad prideľuje rodné číslo pri zápise narodenia každej osobe, ktorá sa narodila na území Slovenskej republiky.4) Príslušný matričný úrad poskytne pridelené rodné číslo Národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom informačného systému.4a)
(3)
Ministerstvo prideľuje rodné číslo
a)
občanovi Slovenskej republiky narodenému v cudzine, ktorého narodenie je na základe jeho žiadosti zapísané v osobitnej matrike,5)
b)
osobe narodenej na území Slovenskej republiky, ktorej doteraz nebolo pridelené a ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
c)
cudzincovi, ktorému doteraz nebolo pridelené a ktorý má trvalý alebo dlhodobý pobyt6) na území Slovenskej republiky,
d)
utečencovi,7) ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky, a doteraz ho nemal pridelené,
e)
osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak o jeho pridelenie požiada.
(4)
Osoba uvedená v odseku 3 písm. e)
a)
podá písomnú žiadosť ministerstvu v slovenskom jazyku8) spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka,
b)
v žiadosti uvedie dôvod a údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) až h).
§ 6
Preukazovanie rodného čísla
(1)
Rodné číslo sa preukazuje niektorým z týchto dokladov:
a)
občianskym preukazom,
b)
cestovným dokladom,
c)
rodným listom,
d)
preukazom – povolením na pobyt pre cudzinca,9) ak je v ňom vyznačené,
e)
osvedčením o rodnom čísle (ďalej len „osvedčenie“), ktorého vzor je v prílohe tohto zákona.
(2)
Ministerstvo vydá osobe uvedenej v § 5 ods. 3 písm. e) osvedčenie na základe jej písomnej žiadosti o pridelenie rodného čísla.
§ 7
Overenie rodného čísla
(1)
Ministerstvo overí na písomné požiadanie rodné číslo porovnaním údajov uvedených v § 3 ods. 3 so zápisom v registri.
(2)
O overenie rodného čísla môže požiadať
a)
každá osoba, ktorej bolo pridelené rodné číslo,
b)
prevádzkovateľ informačného systému,10) ktorý používa rodné číslo na identifikáciu osoby (ďalej len „prevádzkovateľ“).
(3)
Žiadosť o overenie rodného čísla obsahuje dôvod a údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) až h).
(4)
Osoba uvedená v odseku 2 písm. a) požiada o overenie rodného čísla niektorý z orgánov oprávnených vydávať doklady uvedené v § 6 ods. 1. Žiadosť podá v slovenskom jazyku8) spolu s dokladom o narodení, ak nie je možné získať údaje o narodení v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu;10a) ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka.
(5)
Prevádzkovateľ je povinný požiadať ministerstvo o overenie rodného čísla, ak pri zaraďovaní údajov o osobe do informačného systému alebo inak zistí, že rodné číslo nie je v súlade s § 2.
(6)
Ministerstvo po overení rodného čísla
a)
doručí osobe uvedenej v odseku 2 písm. a) osvedčenie alebo
b)
oznámi prevádzkovateľovi, ktorý požiadal o overenie rodného čísla, výsledok overenia.
(7)
Na overenie rodného čísla je ministerstvo oprávnené požadovať od prevádzkovateľa údaje uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) až h).
§ 8
Zmena rodného čísla
(1)
Zmenu rodného čísla vykoná ministerstvo, ak
a)
rodné číslo nie je v súlade s § 2,
b)
rovnaké rodné číslo majú pridelené dve alebo viaceré osoby.
(2)
Ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla,
a)
ak to vyžaduje ochrana osoby podľa osobitných predpisov,11)
b)
na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby.
(3)
Zmena rodného čísla sa vykoná tak, že sa zruší pôvodné rodné číslo a pridelí sa nové rodné číslo.
(4)
O zmenu rodného čísla podľa odseku 2 písm. b) požiada dotknutá osoba bezodkladne.
(5)
Ministerstvo po pridelení nového rodného čísla
a)
vydá osvedčenie, ktoré doručí dotknutej osobe,
b)
oznámi nové rodné číslo prevádzkovateľovi, ktorý požiadal o overenie rodného čísla.
(6)
Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo, je povinná bezodkladne požiadať o zmenu dokladov uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až d), ak je ich držiteľom.
§ 9
Spoločné ustanovenie
Osoby, ktorých sa týkajú skutočnosti súvisiace s prideľovaním rodných čísel podľa § 5 ods. 3 s výnimkou písmena e), súvisiace s overovaním rodných čísel podľa § 7 a zmien rodných čísel podľa § 8, sú oslobodené od správnych poplatkov.12)
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Rodné čísla pridelené osobám pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 2.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky bude poskytovať ministerstvu na jeho požiadanie, najneskôr do 1. januára 1998, potrebné podklady na určenie a overenie rodných čísel osôb narodených od 1. januára 1969 do 31. decembra 1995.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 15 písm. m) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.,
2.
§ 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.,
3.
vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z.
1)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.
3)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
4)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
4a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predisov.
5)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
6)
§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
8)
§ 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
9)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.
10a)
§ 1 ods. 3 písm. i) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.