289/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. novembra 1995
o dani z pridanej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar pri dovoze.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Zdaniteľným plnením je
a)
dodanie tovaru, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva1) k tovaru alebo k prevodu správy tovaru,
b)
dodanie stavby,
c)
prevod alebo prechod nehnuteľnosti, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k prevodu správy nehnuteľnosti, s výnimkou pozemkov (ďalej len „prevod a prechod nehnuteľnosti“),
d)
poskytovanie služieb,
e)
prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, poskytovanie práva využitia veci alebo majetkovo využiteľnej hodnoty, ako aj poskytovanie technických alebo iných hospodársky využiteľných znalostí (ďalej len „prevod a využitie práv“).
(2)
Zdaniteľné plnenie podľa odseku 1 je plnenie, ktoré sa uskutočňuje v rámci podnikania2) alebo v rámci činnosti, ktorá súvisí s podnikaním.
(3)
Zdaniteľným plnením nie je
a)
nepeňažný vklad vložený do obchodnej spoločnosti alebo družstva,3) ak sú tieto platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) alebo sa stanú platiteľom dňom ich vzniku,
b)
vydanie majetku v naturálnej forme podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Osobou podliehajúcou dani je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné plnenie podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tovarom hnuteľná vec, tepelná a elektrická energia, plyn a voda; za tovar sa nepovažujú peniaze s výnimkou bankoviek a mincí slovenskej meny, ak ich dodá výrobca Národnej banke Slovenska (ďalej len „národná banka“) alebo pri ich dovoze národnou bankou, a to pred ich emisiou,
b)
peniazmi platné bankovky a mince slovenskej alebo cudzej meny, ak sa slovenské bankovky a mince na zberateľské účely nepredávajú za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo cudzie bankovky a mince za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu stred vyhlasovaného národnou bankou; za platné sa považujú aj také bankovky a mince, ktorých platnosť bola ukončená, ale možno ich za platné bankovky a mince vymeniť,
c)
stavbou výsledok stavebných prác a činností, ktorý tvorí priestorovo ucelený celok alebo aspoň technicky samostatnú časť, a to pred zápisom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu,5)
d)
službou poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností s výnimkou, ak je výsledkom týchto činností tovar,
e)
obratom príjmy (výnosy) za zdaniteľné plnenia v tuzemsku bez plnení oslobodených od dane podľa § 26, prípadne znížené o daň na výstupe,
f)
daňou na vstupe daň, ktorú platiteľ zaúčtoval a zaplatil za prijaté zdaniteľné plnenie platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie; v prípade dovozu tovaru daň zaplatená colnému orgánu,
g)
daňou na výstupe daň, ktorú je platiteľ povinný uplatniť za uskutočnené zdaniteľné plnenie,
h)
odpočtom dane daň na vstupe podľa písmena f) upravená podľa § 12, 20, 21 a 48,
ch)
vlastnou daňovou povinnosťou prevýšenie dane na výstupe nad odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie, prípadne upravené podľa § 4, 21 a 43,
i)
nadmerným odpočtom prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie, prípadne upravené podľa § 4, 21 a 43,
j)
správcom dane príslušný daňový úrad s výnimkou dovozu tovaru, kde je správcom dane colný orgán,
k)
osobným automobilom cestné motorové vozidlo konštruované iba na prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich vrátane vodiča, a ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony,
l)
daňovým identifikačným číslom číslo uvedené v osvedčení o registrácii pre daň (ďalej len „osvedčenie o registrácii“),
m)
zaplatením dane podľa písmena f) zaplatenie celej dane peniazmi alebo iným platobným prostriedkom nahrádzajúcim peniaze; ak sa platí daň po čiastkach, zaplatením sa rozumie zaplatenie poslednej čiastky dane,
n)
montážou zmontovanie alebo zloženie zariadení alebo strojov z jednotlivých dielov,
o)
inštaláciou uvedenie zmontovaných strojov a zariadení do činnosti.
§ 3
Osoby, ktoré sú povinné platiť daň
Osobami, ktoré sú povinné platiť daň, sú fyzické osoby a právnické osoby, v ktorých prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, a pri dovoze tovaru fyzické osoby a právnické osoby, ktorým sa má prepustiť tovar do navrhovaného colného režimu,6) ak zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
UPLATŇOVANIE DANE PRI ZDANITEĽNOM PLNENÍ V TUZEMSKU
§ 4
Platitelia a ich registračná povinnosť
(1)
Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace dosiahol sumu 750 000 Sk, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu na účely dane (ďalej len „žiadosť o registráciu“) najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat, na osobitnom tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Platiteľmi sú aj osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nedosiahol sumu uvedenú v odseku 1, ak ide o osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení7) alebo inej obdobnej zmluvy, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb dosiahol sumu uvedenú v odseku 1, pričom do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a ich spoločný obrat. Platiteľmi sú od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť jednotlivo žiadosť o registráciu v lehote a na tlačive podľa odseku 1. Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení7) alebo inú obdobnú zmluvu s platiteľom, je povinná predložiť žiadosť o registráciu na tlačive podľa odseku 1 ku dňu uzavretia zmluvy. Táto osoba je platiteľom dňom uzavretia zmluvy, a to aj v prípade, ak túto povinnosť nesplní.
(3)
Platiteľmi sú aj osoby podliehajúce dani, ktoré nadobudli majetok podľa osobitného predpisu,8) a to odo dňa nadobudnutia majetku; tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu na tlačive podľa odseku 1 ku dňu nadobudnutia majetku.
(4)
Platiteľmi môžu byť aj osoby podliehajúce dani, ktorým nevznikla povinnosť registrácie podľa odsekov 1 až 3, ak daňový úrad uzná oprávnenosť žiadosti o registráciu a vydá osvedčenie o registrácii; tieto osoby sú platiteľmi dňom uvedeným v osvedčení o registrácii.
(5)
Platiteľ podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený uplatniť nárok na odpočet dane zaúčtovanej a zaplatenej pri nadobudnutom majetku, a to vo výške, ktorá sa vypočíta zo zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku zistenej podľa osobitného predpisu9) ku dňu, keď sa stal platiteľom, a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu10) ku dňu, keď sa stal platiteľom. Odpočet dane môže uplatniť iba pri majetku nadobudnutom najneskôr dvanásť mesiacov pred dňom, keď sa stal platiteľom. Podmienkou na uplatnenie odpočtu dane sú doklady vyhotovené platiteľom s údajmi o zaplatenej dani. Na účely odpočtu dane podľa tohto odseku sa uznávajú aj doklady vyhotovené platiteľmi, ktoré obsahujú cenu vrátane dane. Nárok sa uplatní v prvom zdaňovacom období určenom podľa § 40. Platiteľ nemôže uplatniť odpočet dane pri nadobudnutom osobnom automobile s výnimkou osobného automobilu obstaraného za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou zmluvy o kúpe prenajatej veci.
(6)
Platiteľ, ktorý v prvom zdaňovacom období uplatňuje odpočet dane spôsobom uvedeným v § 21 ods. 1 a 2, má nárok na pomernú časť odpočtu dane určeného podľa odseku 5. Pomerná časť odpočtu dane sa vypočíta ako súčin koeficientu vypočítaného podľa § 21 ods. 2 za prvé zdaňovacie obdobie a nároku na odpočet dane podľa odseku 5.
§ 5
Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú
a)
odplatné zdaniteľné plnenia vrátane odplaty v naturáliách,
b)
bezodplatné zdaniteľné plnenia,
c)
zdaniteľné plnenia uskutočnené na osobnú spotrebu platiteľa.
(2)
Predmetom dane nie sú
a)
bezodplatne poskytnuté propagačné a reklamné predmety platiteľa, ktorých hodnota nepresiahne 200 Sk za jeden kus a sú označené obchodným menom platiteľa,
b)
vzorky odobraté na kontrolné účely podľa osobitného predpisu.11)
§ 6
Miesto zdaniteľného plnenia
(1)
Miestom zdaniteľného plnenia je pri dodaní tovaru miesto, kde
a)
sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať, ak je dodanie tovaru spojené s prepravou alebo odoslaním tovaru, pričom nie je rozhodujúce, kto tovar prepravuje alebo odosiela,
b)
je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, ak je dodanie tovaru spojené s jeho inštaláciou alebo montážou,
c)
sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje, ak je dodanie tovaru bez prepravy alebo odoslania.
(2)
Miestom zdaniteľného plnenia pri dodaní stavby a pri prevode a prechode nehnuteľnosti je miesto, kde sa stavba alebo nehnuteľnosť nachádza.
(3)
Miestom zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služieb a pri prevode a využití práv je miesto, kde
a)
má osoba poskytujúca službu alebo uskutočňujúca prevod a využitie práv svoje sídlo alebo kde má prevádzkáreň, v ktorej poskytuje služby; ak nemá sídlo alebo prevádzkáreň, miesto, kde má trvalý pobyt, prípadne miesto, kde sa obvykle zdržiava, s výnimkou podľa písmen b) až d),
b)
sa stavba (§ 2 ods. 5 písm. c) alebo nehnuteľnosť nachádza pri poskytovaní služieb vzťahujúcich sa na túto vec vrátane služieb realitných kancelárií, znalcov a služieb architektov a stavebného dozoru,
c)
sa preprava začína uskutočňovať pri poskytovaní prepravných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
sa skutočne poskytujú služby kultúrne, umelecké, športové, vedecké, výchovné a zábavné vrátane ich sprostredkovania.
Základ dane
§ 7
(1)
Základom dane je cena alebo iná odplata12) (ďalej len „cena“) za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Základom dane pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom
a)
s úhradou v hotovosti, ktorú platiteľ eviduje podľa osobitného predpisu,13)
b)
v prospech osoby, ktorá nie je platiteľom,
c)
podľa § 16 ods. 6
je cena vrátane dane.
(3)
Ak cena zdaniteľného plnenia nie je dohodnutá alebo určená osobitným predpisom, základom dane je obvyklá cena bez dane, a to aj v prípade uskutočnenia bezodplatného zdaniteľného plnenia alebo zdaniteľného plnenia na osobnú spotrebu platiteľa.
(4)
Ak sa uskutoční zdaniteľné plnenie osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi podľa § 9, bezodplatne alebo cena je nižšia ako obvyklá cena, základom dane je obvyklá cena bez dane.
(5)
Ak zdaniteľné plnenie podlieha spotrebnej dani,14) základ dane zahŕňa aj túto daň.
(6)
Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny za zdaniteľné plnenie, základ dane sa zníži o sumu tejto zľavy.
(7)
Základom dane pri zdaniteľných plneniach podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci15) sú celkové sumy jednotlivých splátok bez dane dohodnuté v zmluve o kúpe prenajatej veci s výnimkou, ak predmetom takejto zmluvy je osobný automobil. Ak je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci osobný automobil, základ dane sa rozdelí osobitne na časť vzťahujúcu sa na vstupnú cenu osobného automobilu a časť vzťahujúcu sa na prirážku, ktorá je súčasťou dohodnutej splátky.
(8)
Ak platiteľ zníži alebo zvýši cenu zdaniteľného plnenia (§ 18), základom dane je rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po znížení alebo zvýšení.
(9)
Základom dane pri predaji tovaru, stavby alebo nehnuteľnosti na dražbe je vydražená cena, ktorá sa považuje za cenu vrátane dane.
(10)
Platiteľ, ktorý dodáva tovar súčasne s jeho montážou alebo inštaláciou, je povinný rozdeliť základ dane osobitne pre tovar a osobitne pre službu, ak tento zákon neustanovuje inak. Základom dane pri tovare je najmenej obvyklá cena bez dane.
§ 8
(1)
Základom dane pri predaji zlata v zliatkoch alebo minciach, ktoré predáva národná banka za vyššiu cenu, ako bola cena nákupu, je rozdiel medzi cenou nákupu a cenou predaja bez dane. Ak nemožno cenu nákupu zistiť, základom dane je rozdiel medzi svetovou trhovou cenou zlata a cenou predaja bez dane. Ak je cena predaja nižšia ako cena nákupu, základom dane je nula.
(2)
Základom dane pri predaji platných bankoviek a mincí, ktoré sa na zberateľské účely predávajú za vyššiu cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo za vyššiu cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného národnou bankou, je rozdiel medzi ich nominálnou hodnotou a cenou predaja bez dane. Ak je cena predaja nižšia, ako je ich nominálna hodnota, alebo je nižšia, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného národnou bankou, základom dane je nula.
(3)
Základom dane pri predaji platných slovenských poštových cenín a kolkov, ktorých cena predaja je vyššia, ako je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou alebo cenou podľa poštového sadzobníka a cenou predaja bez dane. Ak je cena predaja nižšia, ako je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, základom dane je nula. Pri predaji cenín, ktorých platnosť bola ukončená, je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň.
(4)
Platiteľ, ktorý prijal službu od iného platiteľa a požaduje za túto službu úhradu od inej osoby, je povinný uplatniť daň za toto zdaniteľné plnenie najmenej z ceny bez dane, za ktorú službu prijal, a vo výške platnej sadzby dane.
(5)
Ak platiteľ prijal službu od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nie je platiteľom, a požaduje za túto službu úhradu od inej osoby, je povinný uplatniť daň najmenej z ceny, za ktorú službu prijal, a vo výške platnej sadzby dane.
(6)
Ak platiteľ prijal službu oslobodenú od dane podľa § 26 a požaduje za túto službu úhradu od inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, nie je povinný uplatniť za túto službu daň, ak použije cenu, za ktorú službu prijal.
(7)
Ak platiteľ prijal službu oslobodenú od dane podľa § 39 a požaduje za túto službu úhradu od inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, nie je povinný uplatniť daň, ak požaduje úhradu vo výške, za ktorú službu prijal.
(8)
Pri poskytovaní závodného stravovania16) sa do základu dane nezahŕňa výdavok (náklad) podľa osobitného predpisu.17)
(9)
Ak sú pri poskytovaní ubytovacích služieb v cene zdaniteľného plnenia zahrnuté aj iné služby, je platiteľ povinný rozdeliť základ dane osobitne pre jednotlivé služby, ak pre ne platia rôzne sadzby dane.
§ 9
(1)
Osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, na účely tohto zákona sú
a)
osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ako aj osoby, ktoré sú mu priamo podriadené,
b)
členovia dozorných rád platiteľov,
c)
osoby, ktoré majú kontrolu nad platiteľom, a členovia ich predstavenstiev a hlavní akcionári osôb, ktoré majú kontrolu nad platiteľom,
d)
osoby, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v písmenách a), b), c) a g),
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má na základnom imaní právnickej osoby majetkovú účasť najmenej 10 %,
f)
hlavní akcionári platiteľa a právnická osoba pod ich kontrolou,
g)
osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu18) voči platiteľovi,
h)
osoby, ktoré spoločne podnikajú s platiteľom na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
ch)
členovia družstiev.19)
(2)
Osobami, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 písm. d) sú
a)
osoby blízke,20)
b)
osoby, ktoré žijú s nimi v domácnosti najmenej počas jedného roka a
1.
starajú sa o domácnosť alebo
2.
sú odkázané výživou na túto osobu,
c)
príbuzní v pobočnom rade do štvrtého stupňa.21)
(3)
Osoby, ktoré majú kontrolu nad platiteľom podľa odseku 1 písm. c), sú na účely tohto zákona osoby, ktoré vlastnia viac ako 50 % majetkových účastí platiteľa.
(4)
Hlavným akcionárom na účely tohto zákona je osoba, ktorá vlastní viac ako 10 % majetkových účastí.
§ 10
Sadzby dane
(1)
Základná sadzba dane je 23 % s výnimkou podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Pri tovare a službách uvedených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je sadzba dane 6 %.
(3)
Sadzba dane pri dodaní stavby zaradenej podľa osobitného predpisu22) do príslušného odboru je 6 %.
(4)
Sadzba dane pri prevode a prechode nehnuteľnosti alebo jej časti a pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti je 6 %.
(5)
Pri prenájme a požičiavaní osobných automobilov, pri ktorých nemožno uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 20 ods. 5, je sadzba dane 6 %.
(6)
Pri zdaniteľných plneniach podľa zmlúv o kúpe prenajatej veci15) sa uplatní sadzba dane, ktorá sa vzťahuje na predmet tejto zmluvy s výnimkou, ak predmetom takejto zmluvy je osobný automobil. Ak je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci osobný automobil, uplatní sa na jeho vstupnú cenu sadzba dane 23 % a na prirážku, ktorá je súčasťou dohodnutej splátky, sadzba dane 6 %.
(7)
Ak je predmetom zdaniteľného plnenia tovar ako súbor vecí, pričom jednotlivé veci, ktoré ho tvoria, majú rôzne sadzby dane, použije sa sadzba dane určená na vec, ktorá tovaru určuje podstatný charakter.
(8)
Daňový úrad uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy tohto zákona záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tovaru colnými orgánmi23) a na účely správneho zatriedenia služieb do číselného kódu podľa prílohy tohto zákona zatriedenie služieb do klasifikácie produkcie24) Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
§ 11
Výpočet dane
(1)
Daň je povinný vypočítať platiteľ.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane, ak je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň.
(3)
Daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane, ak sa daň vypočítava z ceny vrátane dane.
(4)
Pri predaji tovaru, stavby alebo nehnuteľnosti na dražbe sa daň vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je vydražená cena vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.
(5)
Ak sa odplata za zdaniteľné plnenie uskutočňuje peňažnými prostriedkami v cudzej mene,25) prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu v stĺpci nákup vyhlasovaného národnou bankou a platného v deň vzniku daňovej povinnosti.
(6)
Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.
§ 12
Základ dane a výpočet dane pri použitom tovare
(1)
Základom dane pri predaji použitého tovaru v nezmenenom stave je rozdiel medzi cenou predaja a cenou nákupu.
(2)
Daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je základ dane podľa odseku 1 vynásobený príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.
(3)
Platiteľ, ktorý predáva použitý tovar v nezmenenom stave a postupuje pri určení základu dane a výpočte dane podľa odsekov 1 a 2, nemá nárok na odpočet dane.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 môže použiť platiteľ, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti uskutočňuje len nákup a predaj použitého tovaru v nezmenenom stave.
(5)
Ak platiteľ predáva použitý tovar v nezmenenom stave a súčasne uskutočňuje iné zdaniteľné plnenia, rozhodne o určení základu dane, výpočte dane a o nároku na odpočet dane podľa odsekov 1 až 3 daňový úrad na základe žiadosti platiteľa.
§ 13
Uskutočnenie zdaniteľného plnenia
(1)
Zdaniteľné plnenie je uskutočnené
a)
pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy, ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy dôjde až zaplatením tovaru,26)
b)
pri prevode a prechode nehnuteľnosti alebo jej časti dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy; pri dodaní stavby dňom prevzatia alebo zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
c)
pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia alebo zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
d)
pri prevode a využití práv dňom účinnosti zmluvy,
e)
pri bezodplatnom zdaniteľnom plnení dňom uvedeným v zmluve, prevzatím alebo poskytnutím, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
f)
pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom na osobnú spotrebu platiteľa dňom prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby,
g)
v ostatných prípadoch dňom zaplatenia.
(2)
Zdaniteľné plnenie uskutočňované prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze a v prípadoch, keď sa úhrada za zdaniteľné plnenie uskutočňuje platobnými kartami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze, je uskutočnené dňom, keď platiteľ vyberie peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom zistí výšku obratu.
(3)
Ak sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje formou čiastkového alebo opakovaného zdaniteľného plnenia podľa zmluvy o dielo,27) nájomnej zmluvy,28) zmluvy o kúpe prenajatej veci15) alebo obdobnej zmluvy, je každé čiastkové alebo opakované zdaniteľné plnenie samostatným zdaniteľným plnením.
(4)
Čiastkovým zdaniteľným plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa podľa zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy uskutočňuje v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách, a nejde pritom o celkové zdaniteľné plnenie, na ktoré je uzavretá zmluva. Zdaniteľné plnenie je uskutočnené dňom prevzatia alebo poskytnutia čiastkového zdaniteľného plnenia alebo dňom jeho zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.
(5)
Opakovaným zdaniteľným plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutočňuje podľa zmluvy v dohodnutých lehotách, pričom podľa tejto zmluvy ide o plnenie rovnakého druhu tovaru, služby alebo prevodu a využitia práv. Zdaniteľné plnenie je uskutočnené najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom má byť zaplatené opakované zdaniteľné plnenie.
§ 14
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
(2)
Daňová povinnosť vzniká správcovi dane uvedením nezdaneného tovaru do obehu.29) Pri uvedení nezdaneného tovaru do obehu vyhotoví správca dane kupujúcemu doklad, ktorý je na účely tohto zákona považovaný za daňový doklad.
(3)
Daňová povinnosť podľa odseku 2 nevzniká správcovi dane, ak daruje nezdanený tovar na humanitárne a dobročinné účely subjektom, ktoré nie sú osobami podliehajúcimi dani.
§ 15
Daňový doklad a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
c)
poradové číslo daňového dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vyhotovenia daňového dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom.
(3)
Za správnosť údajov v daňovom doklade zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie.
(4)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb dane, prípadne výška ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby dane.
(5)
Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoví daňový doklad alebo uplatní k cene daň, je povinná oznámiť a zaplatiť daň príslušnému daňovému úradu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom tak konala.
(6)
Daňovým dokladom môže byť aj
a)
dohoda o splátkach, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
zmluva o dodávaní tepelnej energie, elektrickej energie, plynu a vody,
za predpokladu, že obsahujú náležitosti podľa odseku 2. Dohodu o splátkach alebo zmluvu podľa písmena b) musí platiteľ uvádzať v záznamoch na daňové účely podľa § 24 za každé zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka.
(7)
Daňovým dokladom je aj doklad vyhotovený daňovým úradom pri výkone daňovej exekúcie predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa osobitného predpisu.30)
§ 16
Zjednodušený daňový doklad a jeho obsah
(1)
Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenie a úhradu v hotovosti eviduje podľa osobitného predpisu,13) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou sa považuje za daňový doklad, ak obsahuje tieto údaje
a)
obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
poradové číslo dokladu,
c)
dátum vyhotovenia dokladu,
d)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
e)
sadzbu dane,
f)
výšku ceny vrátane dane celkom
(ďalej len „zjednodušený daňový doklad“).
(2)
Platiteľ, ktorý postupuje pri určení základu dane a výpočte dane podľa § 12, musí v zjednodušenom daňovom doklade okrem údajov v odseku 1 uviesť aj výšku dane.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v zjednodušenom daňovom doklade uviesť výška ceny vrátane dane a sadzba dane oddelene podľa ustanovených sadzieb dane, prípadne výška ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane.
(4)
Za správnosť údajov podľa odseku 1 zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie. Za vypočítanú výšku dane na účely uplatnenia odpočtu dane na základe zjednodušeného daňového dokladu zodpovedá platiteľ, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo. Daň sa vypočíta podľa § 11 ods. 3 a uvedie sa na zjednodušený daňový doklad spolu s údajmi podľa § 15 ods. 2 písm. b).
(5)
Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoví zjednodušený daňový doklad alebo uplatní k cene daň, je povinná oznámiť a zaplatiť daň príslušnému daňovému úradu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom tak konala.
(6)
Zjednodušeným daňovým dokladom pri preprave osôb je platiteľom vydaný cestovný lístok, ktorý obsahuje obchodné meno prepravcu.
§ 17
Doklad o použití a jeho obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť doklad o použití v prípade, ak uskutoční
a)
bezodplatné zdaniteľné plnenie,
b)
zdaniteľné plnenie na osobnú spotrebu platiteľa,
c)
zdaniteľné plnenie osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi a odplata je nižšia ako obvyklá cena,
a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.
(2)
Doklad o použití musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
názov (meno) a sídlo (trvalý pobyt) právnickej osoby alebo fyzickej osoby, v ktorej prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, prípadne účel použitia,
c)
poradové číslo dokladu,
d)
dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
e)
dátum vyhotovenia dokladu,
f)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
g)
výšku ceny bez dane,
h)
sadzbu dane,
ch)
výšku dane celkom.
§ 18
Oprava základu dane
(1)
Platiteľ môže opraviť základ dane
a)
pri zrušení alebo vrátení celého zdaniteľného plnenia alebo jeho časti, ak sa zaň neposkytla odplata alebo sa odplata vrátila,
b)
pri dodatočnom znížení alebo zvýšení ceny na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích alebo iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení.
(2)
Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa opravil základ dane podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú iba na platiteľov, ktorí boli platiteľmi v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.
§ 19
Daňový dobropis a daňový ťarchopis
(1)
Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, vykoná opravu základu dane podľa § 18 alebo opravu sadzby dane, vyhotoví pre platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo, daňový dobropis alebo daňový ťarchopis, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní opravy.
(2)
Daňovým dobropisom je daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane
a)
pri znížení ceny za zdaniteľné plnenie,
b)
pri znížení sadzby dane.
(3)
Daňovým ťarchopisom je daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane
a)
pri zvýšení ceny za zdaniteľné plnenie,
b)
pri zvýšení sadzby dane.
(4)
Ak pri pôvodnom zdaniteľnom plnení vyhotovil platiteľ daňový doklad, musí daňový dobropis alebo daňový ťarchopis obsahovať údaje ustanovené v § 15 ods. 2 písm. a), b), c), e), f) a h) a ak ide
a)
o daňový dobropis aj rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou bez dane za zdaniteľné plnenie a rozdiel medzi pôvodnou a zníženou daňou,
b)
o daňový ťarchopis aj rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou bez dane za zdaniteľné plnenie a rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou daňou.
(5)
Ak pri pôvodnom zdaniteľnom plnení vyhotovil platiteľ zjednodušený daňový doklad, musí daňový dobropis alebo daňový ťarchopis obsahovať údaje ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až e) a ak ide
a)
o daňový dobropis, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou vrátane dane za zdaniteľné plnenie,
b)
o daňový ťarchopis, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou vrátane dane za zdaniteľné plnenie.
(6)
Na daňový dobropis a daňový ťarchopis podľa odseku 5 sa vzťahuje § 16 ods. 4.
Odpočet dane
§ 20
(1)
Platiteľ má nárok na odpočet dane pri prijatých zdaniteľných plneniach, ak sú prijaté na účely uskutočňovania svojich zdaniteľných plnení a ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Platiteľ má nárok na odpočet dane, ak
a)
sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie (§ 13),
b)
daň na vstupe zaúčtoval,
c)
daň zaplatil inému platiteľovi za prijaté zdaniteľné plnenie,
d)
má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktoré vyhotovil platiteľ, a doklad o zaplatení dane.
(3)
Platiteľ uplatňuje nárok na odpočet dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sú už splnené všetky podmienky uvedené v odseku 2.
(4)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane, ak uskutočňuje zdaniteľné plnenia oslobodené od dane podľa § 26.
(5)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe osobného automobilu. Pri nákupe osobného automobilu na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci má platiteľ nárok na odpočet dane len z prirážky, ktorá je súčasťou dohodnutej splátky. Ďalej platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe tovaru tvoriaceho príslušenstvo osobného automobilu vrátane montáže a pri nákupe tovaru a služieb za účelom pohostenia. Vylúčenie dane z nároku na odpočet dane sa musí v tomto prípade vykonať pred prípadnou úpravou odpočtu dane podľa § 21.
(6)
Platiteľ, ktorý nakupuje osobné automobily za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou zmluvy o kúpe prenajatej veci, pričom nákup a predaj osobných automobilov je podnikateľskou činnosťou platiteľa, má nárok na odpočet dane pri ich nákupe a pri nákupe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže.
(7)
Nárok na odpočet dane podľa odseku 6 sa vzťahuje aj na nákup ojazdených osobných automobilov, ak sa ďalej predávajú formou zmluvy o kúpe prenajatej veci; v týchto prípadoch má platiteľ nárok na odpočet dane vo výške, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli je súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane. Na tento prípad sa nevzťahuje odsek 2.
(8)
Ak platiteľ nakúpený osobný automobil podľa odsekov 6 a 7 použije na iný účel ako je uvedený v odsekoch 6 a 7, je povinný priznať a odviesť daň vo výške uplatneného odpočtu dane, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom osobný automobil použil na iný účel.
(9)
Ak platiteľ scudzí osobný automobil, pri ktorého kúpe neuplatnil nárok na odpočet dane podľa odseku 5, daň sa neuplatňuje.
(10)
Nárok na odpočet dane má platiteľ pri nákupe vratných fliaš od osôb, ktoré nie sú platiteľmi, a to vo výške, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena, za ktorú boli vratné fľaše nakúpené, vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli je súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane. Na tento prípad sa nevzťahuje odsek 2.
(11)
Platiteľ má nárok na odpočet dane pri uskutočňovaní zdaniteľných plnení s miestom zdaniteľného plnenia v zahraničí, avšak len v rozsahu, v akom by mal nárok na odpočet dane, keby boli uskutočnené v tuzemsku.
(12)
Platiteľ, ktorý si uplatnil nárok na odpočet dane pri tovare, ktorý mu bol následne odcudzený, vráti do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky daň, ktorú si uplatnil pri nákupe odcudzeného tovaru. Platiteľ daň vráti v tom zdaňovacom období, v ktorom zistil odcudzenie tovaru.
§ 21
(1)
Ak platiteľ uskutočňuje v zdaňovacom období zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a zdaniteľné plnenia, pri ktorých nárok na odpočet dane nemá, vypočíta sa pomerná časť odpočtu dane vo výške, ktorá zodpovedá celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej koeficientom.
(2)
Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za uskutočnené zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a v menovateli celkový súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období. Cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti31) podľa § 36 sa nezapočítava do menovateľa koeficientu. Ďalej sa do koeficientu nezapočítava cena bez dane za služby v prípade, že ich platiteľ prijal ako oslobodené od dane, požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb a nie je povinný podľa § 8 ods. 6 a 7 uplatniť za tieto služby daň. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta smerom nahor.
(3)
Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odsekov 1 a 2 nárok na odpočet dane za kalendárny rok a prípadné rozdiely oproti súčtu nárokov na odpočet dane uplatňovaných v daňových priznaniach za jednotlivé zdaňovacie obdobia vysporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tieto rozdiely uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka prestane byť platiteľom, a to za obdobie od l. januára do dátumu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa stala platiteľom po 30. júni bežného roka, postupuje podľa odseku 3 až po skončení kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa stala platiteľom, a to za obdobie, odkedy sa stala platiteľom do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak tento platiteľ prestane byť platiteľom v priebehu kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa stal platiteľom, postupuje podľa odseku 3 za obdobie, v ktorom bol platiteľom.
§ 22
Oprava dane na účely odpočtu dane
(1)
Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, opraví základ dane podľa § 18 alebo opraví sadzbu dane, opraví aj platiteľ, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo, daň na účely odpočtu dane. Opravu dane na účely odpočtu dane vykoná platiteľ v tom zdaňovacom období, v ktorom daňový dobropis zaúčtoval alebo daňový ťarchopis zaúčtoval a daň zaplatil.
(2)
Platiteľ nemá nárok na opravu dane na účely odpočtu dane, ak nárok nemôže doložiť daňovým ťarchopisom a dokladom o zaplatení dane.
(3)
Na odpočet dane podľa odseku 1 sa vzťahujú § 20 a 21.
§ 23
Nadmerný odpočet
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní odo dňa predloženia daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najskôr však 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré bolo daňové priznanie predložené.
(2)
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, vráti daňový úrad nadmerný odpočet v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.
(3)
Ak platiteľ v zdaňovacom období uskutočnil vývoz tovaru, ktorý predstavuje najmenej 50 % zo všetkých uskutočnených zdaniteľných plnení v cenách bez dane, a za toto zdaňovacie obdobie predloží daňové priznanie do 15 dní po jeho skončení, má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu viažuceho sa na vývoz tovaru do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom predložil daňové priznanie. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 2.
(4)
Platiteľ má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 3 vo výške, ktorá sa určí ako súčin nadmerného odpočtu a koeficientu. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien vyvezeného tovaru a v menovateli súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia, a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta smerom nahor.
§ 24
Vedenie záznamov na daňové účely
(1)
Platiteľ je povinný viesť osobitne záznamy o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach a osobitne záznamy o dovoze tovaru, v ktorých uvedie údaje rozhodujúce pre určenie dane. Tieto záznamy vedie v členení podľa jednotlivých sadzieb dane a oslobodenia od dane.
(2)
Platiteľ je povinný viesť evidenciu všetkých tržieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia podľa sadzieb dane a za jednotlivé zdaňovacie obdobia.
§ 25
Uschovávanie daňových dokladov, zjednodušených daňových dokladov a dokladov o použití
Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a doklady o použití rozhodujúce pre určenie dane počas desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§ 26
Oslobodenie od dane
Od dane sú za podmienok ustanovených v § 27 až 36 oslobodené tieto zdaniteľné plnenia:
a)
poštové služby (§ 27),
b)
rozhlasové a televízne vysielacie služby (§ 28),
c)
finančné služby (§ 29),
d)
poisťovacie služby (§ 30),
e)
výchovné, vzdelávacie a vedecké služby (§ 31),
f)
služby zdravotnej starostlivosti (§ 32),
g)
služby sociálnej starostlivosti (§ 33),
h)
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (§ 34),
ch)
prevod, prechod a prenájom nehnuteľnosti (§ 35),
i)
predaj podniku (§ 36),
j)
tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej literárnej, vedeckej a umeleckej tvorby.
§ 27
Poštové služby
(1)
Poštové služby oslobodené od dane sú
a)
poštové premiestňovacie činnosti32)
1.
listová pošta,
2.
balíková pošta,
3.
poštové poukážky,
b)
poštové obstarávateľské činnosti33)
1.
platobný a zúčtovací styk,
2.
dôchodková služba,
3.
sústredené inkaso platieb obyvateľstva vrátane rozhlasovej a televíznej služby,34)
4.
stávkové služby,
5.
ostatné poštové obstarávateľské činnosti.
(2)
Oslobodený od dane je aj predaj platných slovenských kolkov a poštových cenín za nominálnu hodnotu a ceny podľa poštových sadzobníkov.
§ 28
Rozhlasové a televízne vysielacie služby
Rozhlasové a televízne vysielacie služby sú oslobodené od dane, ak ich vykonávajú právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu,35) s výnimkou vysielania reklám a sponzorovaných programov, prípadne ich častí.
§ 29
Finančné služby
Finančné služby oslobodené od dane sú
a)
poskytovanie úverov a pôžičiek,
b)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c)
finančný prenájom,
d)
platobný styk a zúčtovanie,
e)
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov,
f)
poskytovanie bankových záruk podľa osobitného predpisu,36)
g)
otváranie akreditívu podľa osobitného predpisu,37)
h)
obstarávanie inkasa,38)
ch)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
1.
s devízovými hodnotami,
2.
v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov,
3.
s prevoditeľnými cennými papiermi,
i)
sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi alebo s devízovými prostriedkami (finančné maklérstvo),
j)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet,
k)
zmenárenská činnosť,
l)
operácie týkajúce sa peňazí,
m)
dodanie zlata39) národnej banke.
§ 30
Poisťovacie služby
Poisťovacie služby oslobodené od dane sú činnosti poisťovne40) pri
a)
poistení vrátane jeho dojednávania,
b)
správe poistenia,
c)
poskytovaní plnení z poistných udalostí,
d)
sprostredkovaní poistenia,
e)
zabezpečovaní, t. j. delení rizík vzniknutých v súvislosti s prevádzkovaním poistenia,
f)
činnosti slúžiacej na podporu a rozvoj poisťovníctva a zabezpečenie splniteľnosti záväzkov,
g)
činnosti zameranej na predchádzanie škodám.
§ 31
Výchovné, vzdelávacie a vedecké služby
(1)
Výchovné, vzdelávacie a vedecké služby poskytované osobou podľa osobitných predpisov41) a činnosti vykonávané povereným rekvalifikačným a vzdelávacím zariadením za účelom rekvalifikácie42) sú oslobodené od dane.
(2)
Od dane je oslobodené aj dodanie tovaru a poskytnutie služieb v rámci výchovných a vzdelávacích služieb podľa odseku 1.
§ 32
Služby zdravotnej starostlivosti
(1)
Služby zdravotnej starostlivosti43) poskytované oprávneným subjektom43) sú oslobodené od dane.
(2)
Od dane je oslobodené aj dodanie tovaru a poskytovanie služieb v súvislosti so službami zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 vrátane predaja ortopedických a protetických výrobkov v hotovosti. Od dane je oslobodený predaj liekov v hotovosti v lekárňach.43)
(3)
Od dane je oslobodené aj zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.44)
§ 33
Služby sociálnej starostlivosti
Služby sociálnej starostlivosti vrátane sociálnych služieb poskytované podľa osobitných predpisov45) sú oslobodené od dane.
§ 34
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu46) je oslobodené od dane.
§ 35
Prevod, prechod a prenájom nehnuteľnosti
(1)
Prevod a prechod nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou prevodu a prechodu nehnuteľnosti alebo jej časti uskutočneného do dvoch rokov po kolaudácii.
(2)
Prevod a prechod bytov je oslobodený od dane.
(3)
Prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou
a)
prenájmu pozemku na parkovanie pre motorové vozidlá,
b)
prenájmu trvale inštalovaných zariadení a strojov,
c)
prenájmu bezpečnostných schránok.
(4)
Platiteľ, ktorý prenajíma inému platiteľovi nehnuteľnosť alebo jej časť s výnimkou bytov, sa môže rozhodnúť, že prenájom nebude oslobodený od dane. Rozhodnutie platiteľa zdaňovať prenájmy nehnuteľností alebo ich častí sa vzťahuje na všetky prenájmy nehnuteľností alebo ich častí poskytnuté iným platiteľom. Svoje rozhodnutie je povinný vopred písomne oznámiť daňovému úradu.
§ 36
Predaj podniku
Predaj podniku alebo jeho časti31) je oslobodený od dane, ak sa podnik alebo jeho časť predáva platiteľovi.
§ 37
Vývoz tovaru
(1)
Na účely tohto zákona je vývozom tovaru dodanie tovaru do zahraničia. Vývoz tovaru je uskutočnený, ak je tovar prepustený do režimu vývozu47) a jeho výstup je potvrdený colným orgánom v daňovom doklade.
(2)
Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje vývoz tovaru.
(3)
Vývoz tovaru do zahraničia je oslobodený od dane. Tovar oslobodený od dane podľa § 26 sa pri jeho vývoze považuje za oslobodený podľa tohto odseku.
(4)
Platiteľ vyvážajúci tovar má nárok na odpočet dane. Pri uplatňovaní nároku na odpočet dane postupuje platiteľ podľa § 20 až 23.
(5)
Pri vývoze tovaru, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom nepriameho zástupcu,48) nemá tento zástupca nárok na oslobodenie od dane a na odpočet dane pri vyvážanom tovare. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom je zastúpená osoba uvedená ako predávajúca popri odosielateľovi. Daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Oslobodenie od dane a nárok na odpočet dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
(6)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah a spôsob vrátenia dane viažucej sa na cenu prijatého zdaniteľného plnenia osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv,49) ktorými je Slovenská republika viazaná.
(7)
Dodanie tovaru zahraničným leteckým a plavebným spoločnostiam, ktorý je určený na predaj alebo na poskytovanie služieb na palubách ich lietadiel a lodí, je oslobodené od dane. Platiteľ, ktorý tento tovar dodáva, má nárok na odpočet dane. Pri uplatňovaní nároku na odpočet dane postupuje platiteľ podľa § 20 až 23.
(8)
Dodanie tovaru, ktoré je oslobodené od dane podľa odseku 7, môže platiteľ uskutočniť len za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9)
Predaj tovaru spotrebného charakteru fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností je oslobodený od dane. Platiteľ, ktorý takýto tovar predáva, má nárok na odpočet dane. Pri uplatňovaní nároku na odpočet dane postupuje platiteľ podľa § 20 až 23.
(10)
Predaj tovaru podľa odseku 9 môže platiteľ uskutočňovať len na základe povolenia, ktoré udelí ministerstvo.
(11)
Podrobnosti o predaji tovaru a o podmienkach udeľovania povolenia podľa odsekov 9 a 10 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 38
Vývoz služieb a prevod a využitie práv do zahraničia
(1)
Na účely tohto zákona je vývozom služieb poskytnutie služieb právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, trvalý pobyt alebo prevádzkareň, ak ide
a)
o služby s miestom plnenia v tuzemsku a tieto služby sú poskytnuté v zahraničí,
b)
o služby zatriedené v klasifikácii produkcie24) ako služby cestovných kancelárií a cestovných dopravcov, turistické služby inde neklasifikované (63.3), služby iných dopravných agentúr (63.4), služby súvisiace s právnym, daňovým a podnikateľským poradenstvom, s činnosťou účtovnej evidencie, vedenia účtovných kníh, revíziami účtov, prieskumom trhu a verejnej mienky, holdingmi (74.1), reklamné služby (74.4), služby spojené s usporadúvaním výstav, trhov a kongresov (74.84.15),
c)
o spracovateľské operácie v aktívnom zušľachťovacom styku,50)
d)
o služby spojené s pristávaním lietadiel a lodí zahraničných leteckých a plavebných spoločností a s ich prípravou na ďalší let a plavbu vrátane dodania pohonných látok a mazív,
e)
o telekomunikačné služby, ktoré sú poskytované osobe oprávnenej uskutočňovať telekomunikačné služby.
(2)
Na účely tohto zákona je prevodom a využitím práv do zahraničia prevod a využitie práv s miestom plnenia v tuzemsku, ak sa prevádzajú na osobu, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, trvalý pobyt alebo prevádzkareň, a nie sú určené na využitie v tuzemsku.
(3)
Vývoz služieb a prevod a využitie práv do zahraničia sú oslobodené od dane.
(4)
Platiteľ, ktorý vyváža služby podľa odseku 1 a vykonáva prevod a využitie práv do zahraničia podľa odseku 2, má nárok na odpočet dane. Pri uplatňovaní nároku na odpočet dane platiteľ postupuje podľa § 20 až 23.
(5)
Na účely odseku 3 sa vývoz služieb oslobodených od dane v tuzemsku nepovažuje za zdaniteľné plnenie oslobodené od dane podľa § 26.
(6)
Dokladom, ktorý preukáže vývoz služieb a prevod a využitie práv do zahraničia, je doklad o zaplatení služieb a prevodu a využitia práv, prípadne iný doklad vyhotovený platiteľom, ak sú tieto doklady doložené písomnou zmluvou o poskytnutí služieb, o prevode a využití práv alebo iným dokladom, ktorý preukazuje, že služby alebo prevod a využitie práv boli poskytnuté podľa tohto paragrafu.
§ 39
Medzinárodná preprava
(1)
Medzinárodnou prepravou tovaru, peňazí a medzinárodnou prepravou osôb je preprava dopravnými prostriedkami
a)
z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
b)
z miesta v zahraničí do miesta v tuzemsku,
c)
z miesta v tuzemsku do miesta v zahraničí,
d)
medzi dvoma miestami v tuzemsku ako súčasť medzinárodnej leteckej a vodnej dopravy.
(2)
Medzinárodná preprava tovaru, peňazí a medzinárodná pravidelná preprava osôb je oslobodená od dane.
(3)
Pravidelnou prepravou osôb sa rozumie preprava osôb v určenom dopravnom spojení podľa vopred určených cestovných poriadkov a tarifných a prepravných podmienok, keď cestujúci vystupujú a nastupujú na vopred určených zastávkach alebo miestach.
(4)
V leteckej doprave sa pravidelnou prepravou osôb rozumie aj preprava pri sérii viac ako troch nájomných letov pre jedného alebo i viac nájomcov na stanovenej trase uskutočňovaných vo vopred určených časoch a podľa vopred určených tarifných a prepravných podmienok, ktoré musia byť voľne prístupné verejnosti.
(5)
Sprostredkovanie predaja cestovných lístkov medzinárodnej pravidelnej prepravy osôb je oslobodené od dane v prípade, ak sa ich predaj uskutočňuje za platné prepravné tarify alebo za ceny dohodnuté v súlade s prepravnými podmienkami dopravcu.
(6)
Platiteľ, ktorý vykonáva medzinárodnú prepravu uvedenú v odseku 1, a platiteľ, ktorý sprostredkúva predaj cestovných lístkov podľa odseku 5, má nárok na odpočet dane. Pri uplatňovaní nároku na odpočet dane postupuje platiteľ podľa § 20 až 23.
(7)
Medzinárodná nepravidelná preprava osôb podlieha dani. Platiteľ nie je povinný zahrnúť do základu dane úhrady, ktoré majú charakter poplatkov a daní v zahraničí, a to cestnú daň, daň z pridanej hodnoty za nepravidelnú prepravu osôb v zahraničí, poplatky za použitie diaľnic, tunelov, vodných ciest, prístavov, letísk, navigačné poplatky a úhrady za parkovanie a za stráženie dopravných prostriedkov.
§ 40
Zdaňovacie obdobie
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac s výnimkou podľa odseku 2.
(2)
Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 000 000 Sk, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. V prípade, že platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol žiadny obrat a predpokladá, že za kalendárny rok, v ktorom sa stal platiteľom, dosiahne obrat nižší ako 10 000 000 Sk, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.
(3)
Platiteľ, na ktorého sa vzťahuje odsek 2, si môže určiť ako zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámi písomne daňovému úradu. Zmenu zdaňovacieho obdobia môže platiteľ vykonať od prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Takto určené zdaňovacie obdobie platí do konca kalendárneho roka.
(4)
Prvým zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom sa osoba podliehajúca dani stala platiteľom. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je prvým zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok, v ktorom sa osoba podliehajúca dani stala platiteľom.
(5)
Ak sa osoba podliehajúca dani nestane platiteľom prvým dňom kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka, začína prvé zdaňovacie obdobie plynúť odo dňa, keď sa stala platiteľom.
§ 41
Splatnosť dane a sankcií
Daň je splatná za zdaňovacie obdobie do 25 dní po skončení tohto obdobia s výnimkou dane pri dovezenom tovare podľa § 48. Dodatočne splatná daň a sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.
§ 42
Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
(1)
Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie,51) a to aj v prípade, ak mu nevznikla v zdaňovacom období daňová povinnosť alebo nárok na odpočet dane.
(2)
Ak platiteľ zistí rozdiely oproti podanému daňovému priznaniu, uvedie ich v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
V dodatočnom daňovom priznaní môže platiteľ dodatočne uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 4, 20, 21 a 48 najneskôr v lehote 12 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, keď nárok na odpočet dane vznikol, inak mu nárok na odpočet dane zaniká.
(4)
Údaje v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
§ 43
Zrušenie registrácie platiteľa
(1)
O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za najbližšie predchádzajúce tri po sebe idúce kalendárne mesiace sumu 750 000 Sk a zároveň za najbližších 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 3 000 000 Sk. Platitelia podľa § 4 ods. 2 môžu požiadať o zrušenie registrácie jednotlivo iba pri zrušení zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, v ostatných prípadoch iba spoločne.
(2)
Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pred zánikom právnickej osoby52) alebo pred zánikom oprávnenia na podnikanie.53)
(3)
Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistí, že nie sú splnené podmienky registrovať sa za platiteľa alebo iné podmienky podľa tohto zákona.
(4)
Daňový úrad pri zrušení registrácie podľa odsekov 1 až 3 určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia platiteľ prestáva byť platiteľom.
(5)
V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a odviesť z majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň, a to podľa stavu v účtovníctve ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na štátny podnik,54) ktorý zaniká podľa osobitného predpisu,55) ďalej sa nevzťahuje na obchodnú spoločnosť a družstvo, ktoré sa zrušujú bez likvidácie podľa osobitného predpisu,56) a to len v prípade, ak právni nástupcovia sú platiteľmi.
(7)
Po vykonaní daňovej kontroly vydá daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie platiteľa.
Sankcie
§ 44
(1)
Z kladného rozdielu medzi vlastnou daňovou povinnosťou zistenou daňovým úradom a vlastnou daňovou povinnosťou uvedenou v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane vo výške 50 %.
(2)
Ak platiteľ dodatočným daňovým priznaním zvýši vlastnú daňovú povinnosť uvedenú v daňovom priznaní, určí sa zvýšenie dane vo výške 20 % zo sumy uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Z kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom uvedeným v daňovom priznaní a nadmerným odpočtom zisteným daňovým úradom sa určí zvýšenie dane vo výške 50 % v prípade, že bol nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní vrátený podľa § 23. V prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 23, určí sa z tohto rozdielu zvýšenie dane najviac vo výške 10 %.
(4)
Ak platiteľ dodatočným daňovým priznaním zníži nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní, určí sa zvýšenie dane vo výške 20 % zo sumy uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní v prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní bol vrátený podľa § 23. V prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 23, určí sa zvýšenie dane najviac vo výške 10 % zo sumy uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní.
(5)
Zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti zistenej daňovým úradom a nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní sa určí zvýšenie dane vo výške 50 % v prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní bol vrátený podľa § 23. V prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 23, určí sa zvýšenie dane vo výške 50 % z vlastnej daňovej povinnosti zistenej daňovým úradom a zvýšenie dane najviac vo výške 10 % z nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní.
(6)
Ak platiteľ dodatočným daňovým priznaním opraví nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť, určí sa zvýšenie dane vo výške 20 % zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní v prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní bol vrátený podľa § 23. V prípade, že nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní nebol vrátený podľa § 23, určí sa zvýšenie dane vo výške 20 % z vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a zvýšenie dane najviac vo výške 10 % z nadmerného odpočtu uvedeného v daňovom priznaní.
§ 45
(1)
Ak daň nebola zaplatená načas alebo v plnej výške, určí sa penále vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane.
(2)
Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie načas, daňový úrad mu uloží pokutu vo výške 2 000 Sk.
(3)
Ak platiteľ vyhotoví daňový doklad pred uskutočnením zdaniteľného plnenia, daňový úrad mu uloží pokutu do výšky 10 % zo sumy dane uvedenej v daňovom doklade.
(4)
Osobe, ktorá konala podľa § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5, uloží daňový úrad pokutu vo výške 10 % z uplatnenej dane, najmenej 2 000 Sk.
§ 46
(1)
Sankcie podľa § 44 a 45 sa zaokrúhlia na celé koruny smerom nahor.
(2)
Sankcie podľa § 44 a 45 sa nevyrubia, ak nepresiahnu sumu 100 Sk.
TRETIA ČASŤ
UPLATŇOVANIE DANE PRI DOVOZE TOVARU
§ 47
Na daň pri dovoze tovaru sa vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon ďalej neustanovuje inak.
§ 48
Dovoz tovaru
(1)
Dovážaný tovar podlieha dani.
(2)
Dovezeným tovarom na účely tohto zákona je
a)
tovar prepustený do režimu voľného obehu,57)
b)
tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania,58)
c)
tovar prepustený do režimu dočasného použitia,59)
d)
späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,60)
e)
nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý colnému dohľadu.61)
(3)
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.62)
(4)
Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje dovoz tovaru podľa odseku 2.
(5)
Ak je dovezený tovar oslobodený od cla podľa osobitného predpisu,63) je oslobodený pri dovoze aj od dane s výnimkou dovozu
a)
tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely a vedeckých nástrojov a prístrojov,
b)
náboženských predmetov,
c)
tovaru určeného pre iné postihnuté osoby.64)
(6)
Výnimka z oslobodenia od dane podľa odseku 5 písm. a) až c) sa nevzťahuje na tovar darovaný zo zahraničia.
(7)
Nárok na odpočet dane pri dovoze tovaru má platiteľ podľa ustanovení druhej časti tohto zákona, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň bola zaplatená colnému orgánu. Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 písm. a) má nárok na odpočet dane len platiteľ, na ktorého prešlo vlastnícke právo k dovezenému tovaru.
(8)
Pri dovoze tovaru, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom nepriameho zástupcu,48) je povinný tento zástupca vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe bez nároku na odpočet dane. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje dovoz tovaru podľa odseku 2 a v ktorom musí byť uvedená zastúpená osoba popri príjemcovi. Daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na odpočet dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
(9)
Daň pri dovoze nemožno vrátiť ani odpustiť s výnimkou prípadov, ak colný orgán vráti alebo odpustí clo65)
a)
osobe, ktorá nie je platiteľom,
b)
pri dovoze osobného automobilu, pri ktorom nie je nárok na odpočet dane podľa § 20 ods. 5.
§ 49
Základ, výpočet a sadzba dane pri dovezenom tovare
(1)
Základom dane pri dovezenom tovare je súčet
a)
základu pre vymeranie cla,
b)
cla,
c)
spotrebnej dane,
d)
platieb vyberaných colnými orgánmi pri dovoze tovaru.
(2)
Daň pri dovezenom tovare podľa § 48 ods. 2 písm. c) sa vypočíta za každý mesiac, v ktorom je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, vo výške 3 % z dane, ktorá by sa vyrubila, keby bol tento tovar prepustený do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia.
(3)
Ak sa tovar po ukončení režimu dočasného použitia prepúšťa do režimu voľného obehu, určí sa daň ako rozdiel dane vypočítanej podľa odseku 1 a dane podľa odseku 2.
(4)
Pri tovare prepustenom do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku sa daň vypočíta spôsobom zhodným s výpočtom cla.66)
(5)
Sadzba dane pri dovezenom tovare je 23 % s výnimkou tovaru uvedeného v prílohe tohto zákona, pri ktorom je sadzba dane 6 %.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 50
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) pri vytváraní štátnych hmotných rezerv a pri hospodárení s nimi, ako aj na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú ochraňovanie alebo udržiavanie štátnych hmotných rezerv vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.67)
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 1 s výnimkou Správy rezerv vedú evidenciu na účely podľa odseku 1 samostatne a daň priznávajú na samostatnom daňovom priznaní.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 1 majú nárok na vrátenie nadmerného odpočtu do 15 dní odo dňa predloženia daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najskôr však 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
§ 51
(1)
Ak je Slovenská republika viazaná v rámci projektov zahraničnej pomoci medzinárodnou zmluvou uplatňovať daň inak, ako ustanovuje tento zákon, daňový úrad daň vráti.
(2)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah a spôsob vrátenia dane.
§ 52
(1)
Daň podľa tohto zákona sa uplatňuje na všetky zdaniteľné plnenia uskutočnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. To platí aj v prípade, ak zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňujú zdaniteľné plnenia, boli uzavreté pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Daň sa neuplatňuje pri osobnom automobile, ak sa pred 1. januárom 1993 oprávnene kúpil za cenu vrátane dane z obratu alebo vrátane dovoznej dane.
(3)
Daň z obratu podľa § 52 ods. 5 doterajšieho predpisu môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch pomerne upraviť s ohľadom na deň registrácie platiteľa.
(4)
Ak dôjde k oprave základu dane podľa § 18 po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a pôvodné zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, platiteľ použije sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.
(5)
Ak platiteľ mal nárok na odpočet dane podľa § 18 ods. 2 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení platnom do 31. marca 1995, nemá nárok na odpočet dane podľa § 20 ods. 2 tohto zákona.
(6)
V prípade tovaru, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku do 31. decembra 1992, sa pri ukončení tohto režimu vypočíta daň za každý mesiac po 1. januári 1993 vo výške 3 % z dane, ktorá by sa vyrubila, keby bol tento tovar prepustený do režimu voľného obehu 1. januára 1993.
(7)
Ak sa tovar po ukončení režimu podľa odseku 6 prepúšťa do režimu voľného obehu, určí sa daň ako rozdiel dane vypočítanej podľa § 49 ods. 1 a dane vypočítanej podľa odseku 6.
§ 53
(1)
Registrácia platiteľov uskutočnená podľa doterajšieho predpisu sa považuje za registráciu podľa tohto zákona.
(2)
Do obratu ustanoveného v § 4 sa zahŕňa aj obrat za kalendárne mesiace v roku 1995.
§ 54
Ustanovenia § 44 až 46 sa vzťahujú na zvýšenia dane, na penále a na pokuty uložené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 55
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred účinnosťou tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona.
(2)
Na zdaňovacie obdobia do konca roku 1992 sa použijú predpisy upravujúce daň z obratu a dovoznú daň.
(3)
Na zdaňovacie obdobia do konca roku 1995 sa použije doterajší predpis s výnimkou podľa § 54.
§ 56
Zrušuje sa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
§ 57
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 6 %
Číselný kód Názov tovaru
Tovary
- Tepelná energia
0101 - Kone, somáre, muly a mulice - živé
0102 - Živý hovädzí dobytok
0103 - Živý bravčový dobytok
0104 - Ovce a kozy - živé
0105 - Kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky - živé, domáce
01060010 - Domáce králiky
0201 - Hovädzie mäso - čerstvé alebo chladené
0202 - Hovädzie mäso mrazené
0203 - Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
0204 - Baranie alebo kozie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
0206 - Jedlé droby, hovädzie, bravčové, baranie, kozie, konské, somárie, z múl alebo mulíc čerstvé, chladené alebo mrazené
okrem:
02068091 - Konské, somárie alebo z múl a mulíc
02069091 - Konské, somárie alebo z múl a mulíc
0207 - Mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 čerstvé, chladené alebo mrazené
020810 - Králičie alebo zajačie
020900 - Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom, bravčový a hydinový tuk nevyškvarený, všetko čerstvé, chladené, mrazené, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené
0210 - Mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené, múčky a prášky, jedlé, z mäsa alebo drobov
okrem:
02109010 - Konské, slané alebo v slanom náleve alebo sušené
02109090 - Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov
0301 - Živé ryby
okrem:
030110 - Akváriové ryby
03019200 - Úhory (Anguilla spp.)
03019990 - Morské
0302 - Ryby čerstvé alebo chladené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03021200 - Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (hlavátka) (Hucho hucho) (2)
030265 - Žraloky
03026600 - Úhory (Anguilla spp.)
03027000 - Pečene, ikry a mliečie
0303 - Ryby zmrazené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03031000 - Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), s výnimkou pečene, ikier a mliečia (2)
03032200 - Atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (hlavátka) (Hucho hucho)
030375 - Žraloky
03037600 - Úhory (Anguilla spp.)
03038000 - Pečene, ikry a mliečie
0304 - Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo zmrazené
okrem:
03041013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03042013 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo salar) a z dunajského lososa (Hucho hucho)
(hlavátka) (2)
03042061 - Z ostriežov a žralokov (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)
03042069 - Z ostatných žralokov
03049005 - Surimi
0305 - Ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve, údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia, rybacie múky, múčky a pelety vhodné na ľudskú výživu
okrem:
03052000 - Rybacia pečeň, ikry a mliečie sušené, údené, nasolené alebo v slanom náleve
03053030 - Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z lososa atlantického (Salmo salar) a z lososa dunajského (Hucho hucho) (hlavátka), nasolené alebo v slanom náleve (2)
03054100 - Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03054950 - Úhory (Anguilla spp.)
03056950 - Losos tichomorský (Oncorhynchus spp.), losos atlantický (Salmo salar) a losos dunajský (Hucho hucho) (hlavátka) (1)
0401 - Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá
0402 - Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel
0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo ochutené alebo s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa
0404 - Srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté
0405 - Maslo a iné tuky z mlieka
0406 - Syry a tvaroh
040700 - Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené
okrem:
04070090 - Ostatné
0408 - Vtáčie vajcia, bez škrupín, a žĺtky, čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
04080602 - Vtáčie vajcia
04090000 - Prírodný med
05111000 - Býčie spermie
05119950 - Embryá hovädzieho dobytka
0602 - Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie (týka sa viniča hroznového, ovocných stromov)
0701 - Zemiaky čerstvé alebo chladené
070200 - Paradajky, čerstvé alebo chladené
0703 - Cibuľa, šarlotka, cesnak, pór a iná cesnakovitá zelenina čerstvá alebo chladená
0704 - Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb a podobné jedlé plody druhu Brassica, čerstvé alebo chladené
0705 - Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0706 - Mrkva, okrúhlica, šalátová repa, kozia brada, hľuzový zeler, reďkev a podobné jedlé korene čerstvé alebo chladené
070700 - Uhorky, nakladačky a malé nakladacie uhorčičky čerstvé alebo chladené
0708 - Strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené
0709 - Ostatná zelenina čerstvá alebo chladená
okrem:
070910 - Artičoky
07099020 - Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a zdužinatelý, jedlé listové stopky kardy)
07099039 - Ostatné olivy
07099040 - Kapary
07099090 - Ostatné - okrem: výhonky sójové, čerstvé alebo chladené
0710 - Zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená
okrem:
07108080 - Artičoky
0712 - Zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo plátky, rozdrvená alebo v prášku, ale inak neupravovaná
0713 - Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošúpané alebo drvené
080300 - Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené
0805 - Citrusové plody, čerstvé alebo sušené
0806 - Hrozno, čerstvé alebo sušené
0807 - Melóny (vrátane vodných melónov) a papáje, čerstvé
okrem:
08072000 - Papáje
0808 - Jablká, hrušky a dule, čerstvé
0809 - Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé
0810 - Ostatné ovocie, čerstvé
okrem:
08109030 - Tamarindy (Tamarindus indica), jabĺčka kešu (Anacardium occidentale), liči (čínske slivky) (Nephelium litchi), jackfruit - opičí chlieb (Artocarpus integrifolia), sapoty (Acharas zapota)
08109040 - Plody mučenky, carambola a pitahaya
08109085 - Ostatné
0811 - Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, zmrazené, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
0813 - Ovocie sušené, iné ako čísel 0801 až 0806; zmesi sušeného ovocia alebo škrupinového ovocia tejto kapitoly
okrem:
08134050 - Papáje
08134060 - Tamarindy (indické datle)
09042010 - Sladká paprika
10 - Obilie
okrem:
100700 - Zrná ciroku
110100 - Pšeničná múka alebo múka zo súraže
11021000 - Ražná múka
1103 - Krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
1104 - Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované) s výnimkou ryže čísla 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 - Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
1107 - Slad, tiež pražený
1108 - Škroby; inulín
11090000 - Pšeničný lepok, tiež sušený
120100 - Sójové bôby, tiež drvené
120500 - Semená repky, semená repky olejky, tiež drvené
1206 - Slnečnicové semená, tiež drvené
120750 - Horčičné semená
120791 - Makové semená
1208 - Múka a krupica z olejnatých semien a olejnatých plodov, s výnimkou horčičnej múky a krupice
1209 - Semená, plody a výtrusy na siatie
1210 - Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, v prášku alebo v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch; lupulín
121291 - Cukrová repa
121299 - Ostatné (len korene čakanky)
12130000 - Slama a plevy, nespracované, tiež porezané, pomleté, lisované alebo aglomerované v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
1214 - Kvaka, kŕmna repa, iné krmovinové korene; seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, hedysárum, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmoviny, tiež aglomerované v tvare valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
150100 - Bravčová masť; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo extrahované rozpúšťadlami
okrem:
15010011 - Určené na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú výživu
15071090 - Ostatné - olej sójový, tiež odslizený, na výrobu potravín
15079090 - Ostatné - olej sójový iný ako surový a jeho frakcie, tiež rafinovaný, ale chemicky neupravený na výrobu potravín na ľudskú výživu
15121991 - Slnečnicový olej
15121999 - Požltový olej
151490 - Ostatné
1516 - Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1517 - Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
160100 - Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov
1602 - Iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi
1604 - Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z rybacích ikier
okrem:
16041100 - Lososy
16042005 - Prípravky zo surimi
16042010 - Z lososov
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
1702 - Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy), v pevnom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy
17039000 - Ostatné
18069090 - Ostatné
19 - Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
2001 - Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 - Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej
2003 - Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej
2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, zmrazená
2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nezmrazená
200600 - Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním v cukre, glazovaním alebo kandizovaním)
2007 - Zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) a pasty pripravené varením, tiež s pridaním cukru alebo iných sladidiel
2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
200811 - Arašidy (búrske oriešky)
200819 - Ostatné, vrátane zmesí
200820 - Ananásy - len s prísadou alkoholu
200830 - Citrusové plody - len s prísadou alkoholu
200840 - Hrušky - len s prísadou alkoholu
200850 - Marhule - len s prísadou alkoholu
200860 - Čerešne - len s prísadou alkoholu
200870 - Broskyne - len s prísadou alkoholu
200880 - Jahody - len s prísadou alkoholu
20089100 - Palmové jadrá
200892 - Zmesi - len s prísadou alkoholu
200899 - Ostatné - len s prísadou alkoholu
2009 - Ovocné šťavy (vrátane vínneho muštu) a zeleninové šťavy neskvasené, bez prísady alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel
210130 - nich z koncentráty a (tresti) esencie výťažky, kávy náhradky pražené iné čakanka Pražená
21032000 - Kečup a iné omáčky z paradajok
210500 - Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa
210610 - Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky
21069059 ) - Ostatné (sirupy, ochutené alebo farbené
21069092 - Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, menej ako 5 % hmotnosti sacharózy alebo izoglukózy, menej ako 5 % hmotnosti glukózy alebo škrobu
2201 - Voda, vrátane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizovaných; ľad a sneh
22021000 - Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná - len z minerálnych vôd s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009
220900 - Stolový ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 - Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
okrem:
230910 - Výživa pre psov a mačky, v balení na drobný predaj 
2701 - Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 - Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
27030000 - Rašelina (vrátane rašelinnej podstielky), tiež aglomerovaná
270400 - Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie
27050000 - Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, okrem zemných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov
- Vykurovacie oleje:
27100074 - S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 - S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
2711 - Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
27160000 - Elektrická energia
28444011 - Ferro urán - len pre zdravotníctvo
28444019 - Ostatné zliatiny - len pre zdravotníctvo
28444020 - Umelé rádioaktívne izotopy - len pre zdravotníctvo
28444030 - Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len pre zdravotníctvo
28444040 - Anorganické výrobky druhu používaného ako „luminofóry" aktivované rádioaktívnymi zlúčeninami - len pre zdravotníctvo
28444090 - Ostatné - len pre zdravotníctvo
 29251111 - Sacharín
2941 - Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
34070000 - Modelovacie pasty, vrátane pást upravených pre zábavu detí; prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo zubné otlačovacie zmesi, v sadách, v balení na drobný predaj alebo v tabuľkách, v tvare podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch; iné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)
37011010 - Na použitie v lekárstve, v zubolekárstve a vo zverolekárstve
38220000  - Zmesné diagnostické alebo laboratórne reagencie, iné ako čísel 3002 alebo 3006
38239098 - Ostatné - iba bioplyn
4014 - Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov), z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
40151100 - Chirurgické rukavice
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo triesky; drevené piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
480252 - Papier s plošnou hmotnosťou 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však vyššou ako 150 g.m-2 - len Braille papier
480253 - Papier s plošnou hmotnosťou vyššou ako 150 g.m-2 - len Braille papier
48026091 - V kotúčoch - len Braille papier
48026099 - V listoch (hárkoch) - len Braille papier
48056090; - Ostatné - len Braille papier
48057090 - Ostatné - len Braille papier
48058090 - Ostatné - len Braille papier
481810 - Toaletný papier vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného papiera
481840 - Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky
48189010 - Výrobky pre chirurgické, lekárske alebo hygienické účely, neupravené pre maloobchodný predaj
48202000 - Zošity
48209000 - Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
48235990 - Ostatné - len Braille papier
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
49030000 - Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a maľovanky, pre deti
49040000 - Hudobniny (noty), ručne písané alebo tlačené, tiež viazané alebo ilustrované
4905 - Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
49070030 - Bankovky
5601 - Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke najviac 5 mm (vločka), textilný prach a nopky 
okrem:
56013000 - Textilné vločky, prach a nopky
61159310 - Pančuchy na kŕčové žily
66020000 - Palice, palice so sedielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
70151000 - Okuliarové sklá korekčné
7017 - Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely, tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované
7118 - Mince
84191900 - Ostatné, len slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
84192000 - Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely
84212190 - Ostatné - len domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy
84213930 - Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu
- Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie iných plynov:
84213971 - Katalytickým procesom
842310 - Osobné váhy, vrátane detských váh; kuchynské váhy - len s hlasovým výstupom pre nevidiacich
ex8469 - Písacie stroje a stroje na spracovanie textu (slovné procesory) - len na použitie nevidiacimi a slabozrakými alebo osobami s amputovanou alebo ochrnutou hornou končatinou
84701000 - Elektronické kalkulačky, pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie s hlasovým výstupom pre nevidiacich
84702100 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre nevidiacich s vonkajším zdrojom energie vybavené tlačiarňou
84702900 - Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre nevidiacich s vonkajším zdrojom energie - ostatné
84712020 - O hmotnosti neprevyšujúcej 10 kg - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
84719220 - Tlačiarne - len braillská tlačiareň pre nevidiacich
84719980 - Ostatné - len zariadenia na vytváranie hmatového písma (napr. Braillovo) alebo reliéfnych grafických znakov a záznamov pre nevidiacich
84732100 - Prídavné zariadenia k elektronickým počítačom položiek 847010, 847021 alebo 847029 s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich, prídavné zariadenia k elektronickým počítačom položiek 847010, 847021 alebo 847029 umožňujúce ich ovládanie osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
84733000 - Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8471 - len prídavné zariadenia k počítačom s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich, prídavné zariadenia k počítačom čísla 8471 umožňujúce ich ovládanie osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými končatinami
85061939 - Ostatné - galvanické články a batérie zinkovzdušné - len vo vyhotovení na slúchadlá pre sluchovo postihnutých
85178290 - Ostatné - len písacie telefóny pre nepočujúcich
85184099 - Ostatné - elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače - len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
85318090 - Ostatné - elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje - len špeciálne signalizačné prístroje pre nepočujúcich a nevidomých
ex8703 - Sanitné vozidlá a vozidlá rýchlej lekárskej pomoci Týka sa podpoložiek 87032110, 87032190, 87032219, 87032290, 87032319, 87032390, 87032410, 87032490, 87033110, 87033190, 87033219, 87033290, 87033319, 87033390, 87039090
87039010 - S elektrickými motormi
87089998 - Ostatné - časti a súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel - len ručné ovládanie nožných pedálov, ručných pák vrátane riadiacej páky pre telesne postihnutých
87100000 - Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti
8713 - Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
87142000 - Časti, súčasti a príslušenstvo pojazdných kresiel alebo podobných vozíkov pre invalidov
90013000 - Kontaktné šošovky
900140 - Okuliarové šošovky zo skla
900150 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti okrem: 90031910 - Vyrobené z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi
90079200 - Časti, súčasti a príslušenstvo premietacích prístrojov - z toho len kinotechnický materiál
901380 - Ostatné optické prístroje a nástroje - z toho len zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo postihnuté osoby a elektronické čítacie zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje, vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosolom, dýchacie prístroje oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 - Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely, vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov, röntgenov a iných zariadení na výrobu röntgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích stolov, presvetľovacích štítov, stolov, kresiel a podobných výrobkov na vyšetrovanie alebo liečenie
90230010 - Na vyučovanie fyziky, chémie alebo technických predmetov
90230080 - Modely humánnej a veterinárnej anatómie
90251191 - Klinické alebo veterinárne teplomery
90268091 - Elektronické - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90268099 - Ostatné - len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90282000 - Merače kvapalín - len vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody v domácnostiach
9102 - Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek), s výnimkou zaradených do čísla 9101 - len pre nevidiacich
9103 - Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom, s výnimkou zaradených do čísla 9104 - len pre nevidiacich
93063030 - Do vojenských zbraní
93069010 - Na vojenské účely
9402 - Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly, vyšetrovacie stoly, lôžka s mechanickým zariadením na ošetrovanie nemocných a zubolekárske kreslá); časti a súčasti týchto výrobkov, okrem kresiel pre holičstvá a kaderníctva
940540 - Ostatné elektrické svietidlá - len xenónové výbojky
Služby (klasifikácia produkcie)
01.4 - Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve, okrem veterinárnych služieb
01.5 - Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a služby s tým súvisiace okrem produktov lovnej zveri
02.01.5 - Služby lesných škôlok
02.02 - Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva
05.00.5 - Služby súvisiace s chovom rýb a s rybolovom
11.2  - Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
29.32.92 - Opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.53.92 - Opravy a údržba strojov a prístrojov na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.60.92 - Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov
33.10.92 - Opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
40.10.3 - Rozvod elektriny
40.20.2 - Rozvod plynných palív potrubím
40.30.1 - Výroba a rozvod pary a teplej vody (vrátane energie v studenej forme)
41 - Výroba a rozvod vody
45 - Stavebné práce
52.48.38 - Maloobchod s nepotravinárskym tovarom, inde neklasifikovaným - len sprostredkovanie predaja cestovných lístkov na dopravu osôb
52.71.10 - Oprava obuvi a iných výrobkov z kože vrátane opravy obuvi na počkanie
55.1 - Hotelové služby - len ubytovacie služby
55.2 - Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach pre krátkodobé ubytovanie - len ubytovacie služby
55.23.11 - Služby poskytované detskými prázdninovými tábormi
55.51 - Služby jedální
60 - Pozemná doprava, potrubná doprava okrem: 60.24 - Cestná doprava nákladov
61 - Vodná doprava
62 - Vzdušná doprava
63.2 - Iné vedľajšie služby v doprave okrem: 63.21.25 - Ostatné pomocné služby v cestnej doprave inde neklasifikované
63.3 - Služby cestovných kancelárií a cestovných dopravcov, turistické služby inde neklasifikované
63.4 - Služby iných dopravných agentúr
64 - Služby pôšt a telekomunikácií okrem: 64.12 - Doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou
65 - Peňažníctvo a súvisiace služby
66 - Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia a služby s tým spojené
67 - Pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním
71.40.12 - Služby spojené s leasingom a prenájmom videonahrávok
73 - Výskum a vývoj a služby s tým spojené
74.11 - Právne služby
74.12.3 - Služby daňového poradenstva
74.2 - Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
74.3  - Technické skúšky a analýzy a služby s tým spojené
okrem:
74.30.13 - Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
74.30.14 - Skúšky automobilovej technickej kontroly
74.30.15 - Služby ostatnej technickej kontroly
74.7 - Služby priemyselného čistenia
75 - Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a služby s tým spojené
80 - Školstvo
85 - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
90 - Čistenie odpadových vôd a nakladanie s tuhým odpadom, hygienické a podobné činnosti
92 - Rekreačné, kultúrne a športové činnosti okrem: 92.71 - Činnosť herní a stávkových kancelárií
93.01 - Pranie a chemické čistenie
93.03 - Pohrebné služby
93.05 - Ostatné služby inde neklasifikované - len služby čističov topánok, špeciálny výcvik psov (pre slepých) a služby verejných WC
99 - Činnosti exteritoriálnych organizácií a združení
Poznámka:
Číselný kód tovarov obsahuje dvojmiestny kód kapitoly alebo štvormiestny kód čísla, alebo šesťmiestny kód položky, alebo osemmiestny kód podpoložky Harmonizovaného systému68) (ďalej len „harmonizovaný systém") kombinovanej nomenklatúry69) colného sadzobníka.
Číselný kód služieb obsahuje oddiel, sekciu, skupinu, triedu a podtriedu klasifikácie produkcie.24)
1)
Napríklad § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4)
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
7)
§ 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
8)
§ 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z.
9)
§ 29 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.
10)
§ 25 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
12)
Napríklad § 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44/1991 Zb.
13)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
15)
§ 489 Obchodného zákonníka.
16)
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.
17)
18)
19)
§ 227 Obchodného zákonníka.
22)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.
23)
§ 3 zákona č. 618/1992 Zb.
24)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.
25)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27)
§ 536 Obchodného zákonníka.
29)
§ 251 ods. 1 písm. c), § 256, § 259, § 265, § 269 a § 272 zákona č. 618/1992 Zb.§ 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.
30)
§ 72 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.
32)
§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
33)
§ 5 zákona č. 222/1946 Zb.
34)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
36)
§ 313 Obchodného zákonníka.
37)
§ 682 Obchodného zákonníka.
38)
§ 692 Obchodného zákonníka.
39)
§ 2 písm. ch) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb.
41)
§ 57a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
42)
§ 7 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.
44)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
45)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
46)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
48)
§ 63 zákona č. 618/1992 Zb.
49)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946, zákon č. 125/1992 Zb. o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.
51)
§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.
52)
§ 15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
§ 68 a 254 Obchodného zákonníka.
53)
Napríklad § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
54)
Zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 84 až 88 zákona č. 618/1992 Zb.
58)
§ 119 písm. b) a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.
63)
§ 190 zákona č. 618/1992 Zb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1995 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.
64)
§ 79 až 83 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.
67)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
68)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene
69)
Zákon č. 618/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.