285/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. novembra 1995
o rastlinolekárskej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky rastlinolekárskej starostlivosti tak, aby sa neohrozovalo zdravie a život ľudí a zvierat, životné prostredie, zdravotný stav rastlín a nepriaznivo neovplyvnila kvalita a zdravotná nezávadnosť rastlinných produktov.
(2)
Na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 tento zákon upravuje
a)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
pravidlá na výkon rastlinolekárskej starostlivosti,
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú šíreniu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov,
b)
rastlinami živé rastliny a ich časti vrátane semien,
c)
ochranou rastlín súbor opatrení zamedzujúcich výskyt, šírenie a pôsobenie škodlivých činiteľov a škodlivých organizmov,
d)
signalizáciou určenie termínu zásahu proti hospodársky významným škodlivým organizmom,
e)
rastlinnými produktmi nespracovaný materiál rastlinného pôvodu, ktorý môže svojím zložením vytvoriť nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov,
f)
škodlivými činiteľmi činitele, ktoré ohrozujú dosiahnutie sledovaného ekonomického a ekologického cieľa,
g)
škodlivými organizmami rastlinné alebo živočíšne organizmy alebo choroboplodné činitele, ktoré pre rastliny alebo rastlinné produkty sú alebo môžu byť škodlivé,
h)
karanténnymi škodlivými organizmami škodlivé organizmy, ktoré v príslušnej krajine zatiaľ nie sú prítomné, alebo ak sú prítomné, nie sú veľmi rozšírené a sú pod kontrolou, a ktoré by v prípade ich rozšírenia mohli mať negatívny vplyv na ekonomiku krajiny,
i)
hospodársky významnými škodlivými organizmami bežne sa vyskytujúce škodlivé organizmy, ktoré pri premnožení spôsobia podstatné zníženie množstva a kvality rastlín a rastlinných produktov,
j)
prípravkami na ochranu rastlín aktívne látky alebo zmesi týchto látok chemického, biologického alebo biotechnologického pôvodu používané na ošetrovanie rastlín alebo ich produktov proti škodlivým činiteľom a na reguláciu biologických a fyziologických procesov v rastlinách,
k)
mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na ochranu rastlín aplikačné zariadenia a stroje určené na ochranu rastlín,
l)
sadivami hľuzy, cibule, podzemky, poplazy, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na množenie vrátane výpestkov získaných z bunkových alebo z tkanivových kultúr,
m)
uvádzaním do obehu skladovanie, predaj alebo ponúkanie na účely predaja.
§ 3
(1)
Každý, kto vlastní alebo užíva (ďalej len „obhospodaruje“) poľnohospodárske, nepoľnohospodárske alebo lesné pozemky alebo prevádzkuje objekty na účely výroby potravín určených na verejnú konzumáciu alebo slúžiace na skladovanie alebo na spracovanie rastlín alebo rastlinných produktov a uvádza do obehu alebo používa prípravky na ochranu rastlín, je povinný najmä
a)
dodržiavať primerané opatrenia na predchádzanie výskytu škodlivých organizmov, na ich likvidáciu a zamedzenie ich šírenia,
b)
chrániť rastliny a rastlinné produkty pred výskytom škodlivých organizmov,
c)
predchádzať výskytu hospodársky významných škodlivých organizmov nahlásením ich výskytu alebo podozrenia z ich výskytu orgánom rastlinolekárskej starostlivosti; zoznam hospodársky významných škodlivých organizmov vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky osobitným predpisom,
d)
používať len registrované prípravky na ochranu rastlín a odskúšané a registrované mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín za podmienok uvedených v registri a v osobitných predpisoch,1)
e)
oznámiť príslušnému orgánu rastlinolekárskej starostlivosti, že použil osivá alebo sadivá z dovozu na účely ďalšieho množenia,
f)
dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
g)
umožniť na účely vykonania kontroly zdravotného stavu rastlín alebo rastlinných produktov povereným pracovníkom orgánov rastlinolekárskej starostlivosti (ďalej len „fytoinšpektor“) vstup na pozemky, do objektov, v ktorých sa skladujú alebo spracúvajú rastliny alebo rastlinné produkty, alebo do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny alebo rastlinné produkty,
h)
umožniť bezodplatný odber vzoriek rastlín, rastlinných produktov, pôdy a prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly.
(2)
Každý, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu alebo obhospodaruje lesné pozemky na účely podnikania2) a používa prípravky na ochranu rastlín, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a na základe výzvy predložiť túto evidenciu alebo doklady o pôvode rastlín príslušnému orgánu rastlinolekárskej starostlivosti alebo fytoinšpektorovi.
(3)
Podrobnosti o vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa odseku 2 ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
DRUHÁ ČASŤ
KARANTÉNNE OPATRENIA
§ 4
(1)
Dovoz, vývoz a prevoz určených rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, možno uskutočniť iba po predložení úradného dokladu osvedčujúceho ich zdravotný stav (ďalej len „fytocertifikát“).
(2)
Fytocertifikát vydáva pri
a)
vývoze Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
b)
dovoze alebo prevoze orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu.3)
(3)
Fytocertifikát obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu vývozcu alebo dovozcu,
b)
meno, priezvisko a adresu príjemcu,
c)
miesto pôvodu,
d)
názov tovaru s uvedením príslušnej položky colného sadzobníka,
e)
botanický názov rastlín,
f)
množstvo prepravovaných rastlín alebo rastlinných produktov,
g)
údaje o zdravotnom stave prepravovaných rastlín alebo rastlinných produktov.
(4)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom fytosanitárne podmienky na povolenie dovozu, vývozu a prevozu rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.
§ 5
(1)
Fytoinšpektori vykonávajú kontrolu zdravotného stavu dovážaných, vyvážaných alebo prepravovaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a kontrolu senzoricky zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných organizmov na určených miestach.
(2)
Fytoinšpektori vykonávajú aj kontrolu výroby, spracovania, skladovania a uvádzania do obehu rastlín a rastlinných produktov, ako aj uvádzania do obehu a použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(3)
Na základe výsledkov kontroly vykonanej fytoinšpektorom kontrolný ústav rozhodnutím najmä
a)
zakáže dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, pri ktorých sa zistil výskyt škodlivých organizmov,
b)
pozastaví až do konečného rozhodnutia dovoz, vývoz a prevoz a uvádzanie do obehu rastlín a rastlinných produktov, ktoré sú dôvodne podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami,
c)
prikáže vrátenie zásielky, izoláciu alebo osobitný spôsob využitia alebo vydá príkaz na zneškodnenie4) rastlín alebo rastlinných produktov napadnutých škodlivými organizmami,
d)
zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu takých rastlín alebo rastlinných produktov, pri ktorých ochrane sa nedodržali ustanovené podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín,
e)
zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu rastlín alebo rastlinných produktov, v ktorých v dôsledku použitia prípravku na ochranu rastlín presiahol obsah cudzorodých látok prípustné množstvo5) alebo v ktorých výskyt škodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnosť,
f)
nariadi po dohode s príslušným orgánom na ochranu zdravia6) spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré sú napadnuté karanténnymi škodlivými organizmami alebo hospodársky významnými škodlivými organizmami,
g)
zakáže uvádzanie do obehu a používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ak nie sú registrované podľa tohto zákona,
h)
nariadi preventívnu ochranu ohrozených porastov alebo ich likvidáciu,
i)
zakáže alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky.
(4)
Ak ten, komu bola rozhodnutím uložená povinnosť vykonať niektoré z opatrení podľa odseku 3, takéto opatrenia nevykonal v stanovenej lehote, môže príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti zabezpečiť ich vykonanie na jeho náklady.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.
(6)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví miesta na vykonanie kontroly podľa odseku 1.
§ 6
(1)
Ak sa napriek vykonaniu potrebných opatrení podľa § 5 ods. 3 na určitom území vyskytnú v nebezpečnom rozsahu karanténne alebo hospodársky významné škodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich nebezpečného rozšírenia, navrhne kontrolný ústav obvodnému úradu, aby nariadil vykonanie hromadných zásahov proti týmto škodlivým organizmom a zároveň rozhodol o úhrade nákladov nariadených hromadných opatrení.
(2)
Náklady na úhradu nariadených hromadných opatrení uhrádza ten, kto obhospodaruje ošetrené pozemky, a to podľa pomeru ich výmery k celkovej výmere ošetrených pozemkov.
TRETIA ČASŤ
REGISTRÁCIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OCHRANU RASTLÍN
§ 7
(1)
Uvádzať do obehu a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, ktoré boli na základe posúdenia a odskúšania ich biologickej účinnosti, zdravotnej a hygienickej nezávadnosti alebo funkčnosti a technickej spôsobilosti schválené a zapísané do zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (ďalej len „register“).
(2)
Posudzovanie a odskúšavanie prípravkov na ochranu rastlín vykonáva kontrolný ústav alebo ním poverené osoby a orgány na ochranu zdravia alebo nimi poverené osoby. Odskúšavanie mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vykonávajú štátne skúšobne.7)
(3)
Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín určené na vedecké, výskumné, pokusné a výstavné účely.
(4)
Podrobnosti o podmienkach odskúšavania a posudzovania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 8
(1)
Register je zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje o schválených prípravkoch na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkoch na ochranu rastlín, o ich výrobcovi alebo o inom držiteľovi registrácie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bolo vydané rozhodnutie o schválení registrácie (§ 11 ods. 3), ak takéto rozhodnutie nebolo vydané výrobcovi.
(2)
Mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín sa zapisujú do registra na základe rozhodnutia štátnej skúšobne,8) ktorým bol prostriedok na ochranu rastlín schválený.
(3)
Register vedie kontrolný ústav.
(4)
Kontrolný ústav uverejňuje najmenej raz ročne v publikačnom orgáne ministerstva prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie.
(5)
Do registra môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, alebo fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,9) alebo údaje označené výrobcom alebo držiteľom registrácie ako predmet obchodného tajomstva,10) ak nejde o verejne známe údaje.
§ 9
(1)
Žiadosť o schválenie prípravku na ochranu rastlín a jeho zapísanie do registra predkladá výrobca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) na tlačive vydanom kontrolným ústavom.
(2)
Žiadateľ o registráciu musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v Slovenskej republike.
(3)
Žiadateľ o registráciu je povinný k žiadosti priložiť posudky príslušných orgánov.11)
(4)
Na základe výsledkov posúdenia a odskúšania biologickej účinnosti, zdravotnej a hygienickej nezávadnosti prípravku na ochranu rastlín kontrolný ústav vydá rozhodnutie o jeho registrácii alebo rozhodnutím žiadosť zamietne.
(5)
Rozhodnutie o registrácii obsahuje
a)
meno, priezvisko alebo obchodné meno, miesto trvalého pobytu alebo sídlo a identifikačné číslo výrobcu alebo iného držiteľa registrácie,
b)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín, prípadne jeho ochrannú známku,12)
c)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu prípravku na ochranu rastlín, ak výrobca nie je držiteľom registrácie,
d)
typ prípravku na ochranu rastlín,
e)
registračné číslo (číslo, pod ktorým je prípravok na ochranu rastlín zapísaný v registri),
f)
dobu platnosti registrácie,
g)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín,
h)
spôsob použitia z hľadiska formy a koncentrácie,
i)
označenie stupňa jedovej klasifikácie a škodlivosti podľa osobitného predpisu,13)
j)
zaradenie prípravku na ochranu rastlín do príslušnej triedy horľavín,
k)
ochrannú dobu,
l)
dobu použiteľnosti.
(6)
Držiteľ registrácie je povinný oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu údajov v registri, a ak je to potrebné, požiadať o nové overenie a odskúšanie prípravku na ochranu rastlín.
§ 10
(1)
Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v spolupráci s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zriaďuje pri ministerstve odbornú komisiu na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (ďalej len „komisia“).
(2)
Predsedu komisie a jej členov vymenúva minister z popredných odborníkov výskumu, kontroly, výroby a používania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(3)
Tajomníkom komisie je pracovník kontrolného ústavu povereného viesť register. Z organizačnej stránky činnosť komisie zabezpečuje kontrolný ústav.
(4)
Komisia najmä posudzuje výsledky odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (§ 7), metodické postupy a systémy hodnotenia a odskúšania prípravkov na ochranu rastlín pre potreby prípravy predpisov na vykonanie tohto zákona, ako aj výsledky overovania dosiaľ nepoužívaných prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(5)
Odporúčania komisie zohľadní kontrolný ústav pri rozhodovaní o žiadosti na zapísanie prípravku na ochranu rastlín a mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín do registra.
§ 11
Kontrolný ústav vedie o prípravkoch na ochranu rastlín zapísaných v registri evidenčný list, ktorý obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí o registrácii a zmeny týchto údajov na základe oznámenia podľa § 9 ods. 6.
§ 12
Kontrolný ústav môže kedykoľvek počas doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín vykonať kontrolu posúdením a odskúšaním zhody jeho vlastností uvedených v rozhodnutí o registrácii s vlastnosťami odobranej vzorky [§ 3 ods. 1 písm. h)].
§ 13
Kontrolný ústav pred uplynutím platnosti registrácie [§ 9 ods. 5 písm. f)] zruší rozhodnutie o registrácii a prípravok na ochranu rastlín vyradí z registra
a)
na návrh držiteľa registrácie,
b)
ak kontrolou podľa § 11 zistí, že prípravok na ochranu rastlín prestal mať vlastnosti uvedené v rozhodnutí o registrácii,
c)
ak sa uvádza do obehu v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitného predpisu.13)
§ 14
Vlastník, nájomca alebo správca mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín je povinný požiadať príslušnú štátnu skúšobňu o odskúšanie jeho funkčnosti a technickej spôsobilosti najmenej raz za dva roky alebo ak
a)
uplynula záručná doba jeho aplikačnej časti,
b)
došlo k takému jeho poškodeniu, oprave alebo úprave, ktoré by mohli poškodiť jeho funkčnosť a technickú spôsobilosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UVÁDZANIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN DO OBEHU
§ 15
(1)
Prípravky na ochranu rastlín môžu uvádzať do obehu len držitelia registrácie, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené osobitnými predpismi.14)
(2)
Iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú držiteľmi registrácie a spĺňajú podmienky ustanovené osobitnými predpismi,14) uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu oznámia kontrolnému ústavu, ktorý ich zapíše do evidencie a vydá im o tom osvedčenie.
(3)
Podrobnosti o vedení evidencie a vydávaní osvedčení podľa odseku 2 upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
Prípravky na ochranu rastlín možno uvádzať do obehu len v takých obaloch, ktoré pri predpísanom alebo pri obvyklom spôsobe použitia nepriaznivo neovplyvňujú vlastnosti prípravku na ochranu rastlín a bránia jeho nežiaducemu vplyvu na zdravie alebo na život ľudí alebo zvierat, alebo na kvalitu životného prostredia.
§ 17
Prípravky na ochranu rastlín uvádzané do obehu musia mať na obale alebo na priloženej etikete čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku uvedené tieto údaje:
a)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín,
b)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu a iného držiteľa registrácie, ak nie je držiteľom registrácie výrobca,
c)
registračné číslo,
d)
číslo rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia,
e)
dobu platnosti registrácie,
f)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín,
g)
zaradenie prípravku na ochranu rastlín do stupňa jedovej klasifikácie, škodlivosti a triedy horľavín,
h)
povolený rozsah a spôsob použitia,
i)
poučenie o opatreniach ochrany zdravia a o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
j)
dátum najneskoršej spotreby,
k)
odporúčaný spôsob zneškodnenia nespotrebovaného prípravku na ochranu rastlín a obalu,15)
l)
ochrannú dobu,
m)
čiarkový kód o príslušných údajoch, ak ide o malospotrebiteľské balenie,
n)
klasifikácia rizika prípravkov na ochranu rastlín pre domáce hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vodné živočíchy a včely.
§ 18
Prípravky na ochranu rastlín nemožno uvádzať do obehu v automatoch, na trhoviskách a trhových miestach a samoobslužnou formou predaja.
§ 19
(1)
Držiteľ registrácie je povinný
a)
viesť najmenej počas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín podľa druhu a množstva, ako aj evidenciu odberateľov prípravkov na ochranu rastlín s uvedením druhov a množstvom odobraných prípravkov,
b)
nahlásiť kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku druh a množstvo prípravkov na ochranu rastlín uvedených do obehu na území Slovenskej republiky.
(2)
Povinnosti uvedené v odseku 1 písm. b) majú aj iné fyzické osoby alebo právnické osoby uvedené v § 14.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY RASTLINOLEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
§ 20
Orgánmi rastlinolekárskej starostlivosti sú
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav,16)
c)
obvodný úrad,
d)
lesné úrady a oblastné lesné úrady,17)
e)
Lesnícky výskumný ústav.
§ 21
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
ukladá pokuty podľa tohto zákona (§ 25 ods. 1),
c)
určuje hlavné úlohy rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumu,
§ 22
(1)
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov,
b)
vykonáva prognózu a signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom a overuje ich metódy,
c)
zisťuje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými činiteľmi,
d)
vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov alebo prípravkov na ochranu rastlín a na základe rozborov vydáva záväzné posudky alebo osvedčenia,
e)
rozhoduje o opatreniach podľa § 5 ods. 3 a o registrácii prípravkov na ochranu rastlín,
f)
navrhuje obvodnému úradu nariadenie hromadných opatrení podľa § 6,
g)
vyhlasuje opatrenia na predchádzanie výskytu škodlivých organizmov,
h)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Kontrolný ústav na výkon a kontrolu rastlinolekárskych opatrení vymenúva fytoinšpektorov.
(3)
Za fytoinšpektora možno vymenovať
a)
osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie fytotechnického alebo príbuzného smeru,
b)
iné osoby, ktoré po osobitnej kvalifikačnej príprave a skúške získali osvedčenie o spôsobilosti na plnenie a kontrolu rastlinolekárskych opatrení.
(4)
Bližšie podrobnosti o podmienkach kvalifikácie a skúške podľa odseku 3 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 23
Obvodný úrad
a)
nariaďuje na návrh kontrolného ústavu vykonanie hromadných opatrení podľa § 6,
b)
ukladá pokuty podľa tohto zákona (§ 25 ods. 2 a § 26 ods. 2).
§ 24
Lesné úrady a oblastné lesné úrady plnia úlohy ustanovené osobitným predpisom.18)
§ 25
Lesnícky výskumný ústav
a)
kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu,
b)
vykonáva prognózu a signalizuje ošetrenia proti škodlivým organizmom v lesoch a overuje ich metódy,
c)
zisťuje výskyt a vedie evidenciu škodlivých organizmov v lesoch,
d)
na základe poverenia kontrolného ústavu overuje a skúša prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú určené na použitie v lese,
e)
navrhuje lesným úradom a oblastným lesným úradom vykonanie opatrení podľa osobitného predpisu.17)
ŠIESTA ČASŤ
POKUTY
§ 26
(1)
Tomu, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu alebo kto uvádza do obehu prípravky na ochranu rastlín alebo mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, alebo kto prevádzkuje objekty, môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 1 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom
a)
dovezie, vyvezie alebo prevezie rastliny, rastlinné produkty alebo predmety, ktoré môžu byť nositeľmi karanténnych škodlivých organizmov bez fytocertifikátu alebo napriek tomu, že takýto dovoz, vývoz alebo prevoz boli pozastavené pre dôvodné podozrenie z napadnutia karanténnymi škodlivými organizmami,
b)
napriek príkazu prikázaným spôsobom nezneškodnil,4) nevyužil alebo neizoloval rastliny alebo rastlinné produkty napadnuté škodlivými organizmami,
c)
uvádza do obehu alebo používa prípravky na ochranu rastlín alebo mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, ktoré nie sú registrované (bez registrácie alebo ohlásenia),
d)
uvádza do obehu prípravky na ochranu rastlín, ktoré nie sú označené údajmi uvedenými v § 16,
e)
neplní povinnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a § 18.
(2)
Tomu, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu, môže obvodný úrad na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 500 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom
a)
marí vykonanie nariadených hromadných opatrení podľa § 6,
b)
nevykonal asanáciu pozemku alebo objektu nariadenú podľa § 5 ods. 3 písm. f),
c)
nevykonal preventívnu ochranu porastov alebo ich likvidáciu nariadenú podľa § 5 ods. 3 písm. h).
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa kontrolný ústav o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ministerstvo alebo obvodný úrad, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(6)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Lesné úrady a oblastné lesné úrady ukladajú ako orgány rastlinolekárskej starostlivosti pokuty podľa osobitného predpisu.19)
§ 27
(1)
Priestupku na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sa dopustí ten, kto
a)
marí výkon rastlinolekárskej starostlivosti tým, že fytoinšpektorom bráni vo vstupe na pozemky, do objektov alebo do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny alebo rastlinné produkty, alebo bráni v odbere vzoriek rastlín, rastlinných produktov, pôdy alebo prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
b)
nevedie evidenciu spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo odmietne túto evidenciu predložiť fytoinšpektorovi alebo orgánu rastlinolekárskej starostlivosti, ktorým bol vyzvaný,
c)
napriek zákazu vstúpi na zamorené pozemky,
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 10 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1)
Náklady na
a)
posudzovanie, odskúšanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín,
b)
vykonanie rastlinolekárskej prehliadky a vyhotovenie fytocertifikátu,
c)
rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín podľa § 11, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosťami uvedenými v rozhodnutí o registrácii,
uhrádza žiadateľ alebo držiteľ registrácie.
(2)
Výšku úhrady podľa odseku 1 určí kontrolný ústav podľa preukázaných nákladov.
§ 29
V prípade mimoriadnych udalostí, ako je najmä výskyt alebo rozšírenie škodlivých organizmov, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú, alebo kalamitný výskyt iných škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť použitie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré neboli registrované.
§ 30
Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vydané podľa doterajších predpisov sú platné do doby v nich uvedenej.
§ 31
Zrušujú sa:
1.
§ 1 ods. 2, § 25, § 31 písm. d) a i) a § 32 písm. b) a c) zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby,
2.
položky č. 18 a 25 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy,
3.
§ 35 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 1 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
4)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.
5)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách.
6)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
7)
Zákon č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 24b zákona č. 30/1968 Zb.
9)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z.
11)
§ 27 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.§ 24 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).
12)
Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.).
15)
16)
§ 5 ods. 2 zákona č. 184/1993 Z. z. o krmivách.
17)
§ 25 ods. 1 písm. a) a b) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.
18)
§ 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 26 ods. 1 písm. k), § 27 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.