285/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. novembra 1995
o rastlinolekárskej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky rastlinolekárskej starostlivosti tak, aby sa neohrozovalo zdravie a život ľudí a zvierat, životné prostredie, zdravotný stav rastlín a nepriaznivo neovplyvnila kvalita a zdravotná nezávadnosť rastlinných produktov.
(2)
Na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 1 tento zákon upravuje
a)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
pravidlá na výkon rastlinolekárskej starostlivosti,
c)
podmienky registrácie prípravkov na ochranu rastlín a ich uvádzanie do obehu,
d)
podmienky kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú šíreniu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov,
b)
rastlinolekárskou kontrolou dohľad príslušných orgánov rastlinolekárskej starostlivosti nad dodržiavaním povinností ustanovených fyzickým osobám a právnickým osobám týmto zákonom,
c)
rastlinami živé rastliny a ich časti vrátane
1.
plodov okrem hlboko zmrazených,
2.
zeleniny okrem hlboko zmrazenej,
3.
cibúľ, hľúz, podcibulia a podzemkov,
4.
rezaných kvetov a odrezkov,
5.
zoťatých stromov s asimilačnými orgánmi,
6.
pletivových kultúr,
7.
semien okrem tých, ktoré nie sú určené na pestovanie,
d)
ochranou rastlín súbor všetkých opatrení zamedzujúcich výskyt, šírenie a pôsobenie škodlivých činiteľov a škodlivých organizmov,
e)
integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických, chemických a pestovateľských opatrení, pri ktorých je použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín obmedzené na minimum nevyhnutné na udržanie populácie škodcov pod prahom ekonomickej škodlivosti,
f)
signalizáciou určenie termínu zásahu proti škodlivým organizmom,
g)
rastlinnými produktmi materiál rastlinného pôvodu nespracovaný alebo spracovaný jednoduchým spôsobom tak, že už nie je schopný ďalšieho rastu a rozmnožovania,
h)
škodlivými činiteľmi fyzikálne a chemické faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny na rastlinách,
i)
škodlivými organizmami rastlinné alebo živočíšne organizmy alebo choroboplodné činitele, ktoré pre rastliny alebo rastlinné produkty sú alebo môžu byť škodlivé,
j)
karanténnymi škodlivými organizmami škodlivé organizmy, ktoré na území Slovenskej republiky zatiaľ nie sú prítomné, alebo ak sú prítomné, ich rozšírenie je obmedzené,
k)
prípravkami na ochranu rastlín látky s výnimkou vody, hnojív1) a prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín, ktoré sú určené na
1.
ochranu rastlín a rastlinných produktov pred škodlivými organizmami vrátane ničenia burín a ochrany skladových zásob,
2.
ovplyvňovanie priebehu života rastlín, pričom neslúžia na ich výživu,
3.
brzdenie klíčenia rastlín,
l)
účinnými látkami chemické látky1a) s pôsobením na
1.
škodlivé organizmy,
2.
rastliny a rastlinné produkty,
pričom mikroorganizmy, vírusy a im podobné organizmy sú rovnocenné chemickým látkam,
m)
látkami chemické látky v prírodnom stave alebo vyrobené vrátane nečistôt vyplývajúcich nevyhnutne z výrobného procesu,
n)
rezíduami látky prítomné v rastlinách alebo na rastlinách alebo rastlinných produktoch alebo v životnom prostredí, vznikajúce pri používaní prípravkov na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo reakcii,
o)
prípravkami na posilnenie odolnosti rastlín látky, najmä mikroorganizmy a prírodné látky, ktoré sú určené na
1.
zvýšenie odolnosti rastlín,
2.
ochranu pred škodlivými činiteľmi,
3.
použitie pre odrezky okrasných rastlín,
p)
mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na ochranu rastlín aplikačné zariadenia a stroje určené na ochranu rastlín,
q)
uvádzaním do obehu ponúkanie na účely predaja, predaj a obchodné skladovanie vrátane dovozu, prevozu alebo vývozu,
r)
zásielkou rastliny, rastlinné produkty, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov a súčasne podliehajú rastlinolekárskej kontrole pri dovoze, prevoze a vývoze a sú upravené odosielateľom podľa požiadaviek odberateľa,
s)
chránenou zónou územie, v ktorom sa určitý škodlivý organizmus nevyskytuje alebo jeho rozšírenie je obmedzené napriek vhodným podmienkam na jeho výskyt a pre ktoré hrozí nebezpečenstvo, že sa tu určitý škodlivý organizmus za priaznivých ekologických podmienok rozšíri,
t)
správnou odbornou praxou požiadavky a opatrenia na zachovanie zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov, ich kvality a bezpečnosti použitím agrotechnických opatrení a zásad integrovanej ochrany rastlín.
§ 3
(1)
Každý, kto vlastní alebo užíva (ďalej len „obhospodaruje“) poľnohospodárske, nepoľnohospodárske alebo lesné pozemky alebo prevádzkuje objekty na účely výroby potravín určených na verejnú konzumáciu alebo slúžiace na skladovanie alebo na spracovanie rastlín alebo rastlinných produktov a uvádza do obehu alebo používa prípravky na ochranu rastlín, je povinný najmä
a)
dodržiavať primerané opatrenia na predchádzanie výskytu škodlivých organizmov, na ich likvidáciu a zamedzenie ich šírenia,
b)
chrániť rastliny a rastlinné produkty pred výskytom škodlivých organizmov,
c)
oznámiť orgánu rastlinolekárskej starostlivosti podľa § 20 výskyt škodlivých organizmov a príznaky napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
d)
používať len registrované prípravky na ochranu rastlín podľa správnej odbornej praxe a odskúšané a registrované mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín podľa správnej odbornej praxe za podmienok uvedených v registri a v osobitných predpisoch,1)
e)
oznámiť orgánu rastlinolekárskej starostlivosti podľa § 20 písm. b), že použil osivá alebo sadivá z dovozu na účely ďalšieho množenia,
f)
dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
g)
umožniť na účely vykonania kontroly zdravotného stavu rastlín alebo rastlinných produktov povereným zamestnancom orgánov rastlinolekárskej starostlivosti (ďalej len „fytoinšpektor“) vstup na pozemky alebo do prevádzkových priestorov, v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, pestujú a skladujú alebo rastliny alebo rastlinné produkty spracúvajú, alebo do prevádzkových priestorov, v ktorých sa skladujú prípravky na ochranu rastlín alebo sa s nimi manipuluje, alebo do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny alebo rastlinné produkty, alebo prípravky na ochranu rastlín,
h)
umožniť bezodplatný odber vzoriek rastlín, rastlinných produktov, pôdy a prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly.
(2)
Každý, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu alebo obhospodaruje lesné pozemky na účely podnikania2) a používa prípravky na ochranu rastlín, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín s uvedením spôsobu aplikácie a na základe výzvy predložiť túto evidenciu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
(3)
Podrobnosti o vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa odseku 2 ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 3a
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré uvádzajú do obehu alebo pestujú rastliny a spracúvajú rastlinné produkty, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, podliehajúce sústavnej rastlinolekárskej kontrole, sú povinné registrovať sa.
(2)
Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov sa zaznamenáva v úradnom registri (ďalej len „register výrobcov, dovozcov a vývozcov“) pod registračným číslom, ktorým sú príslušné osoby jednoznačne identifikované. Register výrobcov, dovozcov a vývozcov vedie kontrolný ústav.
(4)
Rastlinný pas je doklad, ktorý potvrdzuje, že rastliny alebo rastlinné produkty boli vypestované alebo vyrobené pod sústavnou rastlinolekárskou kontrolou.
(5)
Rastlinný pas pre rastliny a rastlinné produkty obsahuje
a)
označenie „Rastlinný pas“,
b)
kód Slovenskej republiky,
c)
registračné číslo udelené podľa odseku 2 a poradové číslo,
d)
botanický názov,
e)
množstvo,
f)
pri preprave do chránenej zóny alebo cez chránenú zónu názov alebo kód chránenej zóny,
g)
iné vhodné údaje.
(6)
Do chránených zón je zakázané dovážať a cez chránené zóny prevážať
a)
škodlivé organizmy, ktoré sa na ich území nevyskytujú alebo ich rozšírenie je obmedzené, a zásielky s ich výskytom,
b)
zásielky, ktoré nespĺňajú osobitné karanténne požiadavky.
(7)
Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré všetky nimi vypestované rastliny alebo spracované rastlinné produkty, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, neuvádzajú do obehu alebo ich uvádzajú do obehu len pre konečnú spotrebu a nehrozí pritom nebezpečenstvo šírenia karanténnych škodlivých organizmov.
(8)
Právnické osoby alebo fyzické osoby registrované podľa odseku 2 sú ďalej povinné
a)
oznámiť kontrolnému ústavu skončenie, obnovenie alebo zmenu činnosti, pre ktorú sú registrované,
b)
vykonávať prehliadky rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, v termínoch a spôsobom, ktorý určí kontrolný ústav,
c)
viesť evidenciu a uchovávať doklady o pôvode rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a na základe výzvy ich predložiť kontrolnému ústavu,
d)
plniť pokyny kontrolného ústavu týkajúce sa starostlivosti o zdravotný stav rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, hodnotenia ich zdravotného stavu a zabezpečenia ich totožnosti.
(9)
Kontrolný ústav zruší registráciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku 2
a)
na vlastnú žiadosť,
b)
pri závažnom porušení povinností ustanovených v odseku 8.
(10)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví zoznam rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré podľa odseku 1 podliehajú sústavnej rastlinolekárskej kontrole, podrobnosti týkajúce sa vykonávania sústavnej rastlinolekárskej kontroly, ako aj obsahu, rozsahu a spôsobu registrácie, vedenia registra výrobcov, dovozcov a vývozcov a vedenia evidencie podľa odseku 8 písm. c).
DRUHÁ ČASŤ
KARANTÉNNE OPATRENIA
§ 4
(1)
Dovoz, vývoz a prevoz zásielok rastlín, rastlinných produktov ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, možno uskutočniť iba po predložení úradného dokladu osvedčujúceho ich zdravotný stav a pôvod (ďalej len „fytocertifikát“).
(2)
Fytocertifikát vydáva pri
a)
vývoze kontrolný ústav,
b)
dovoze alebo prevoze orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu.3)
(3)
Fytocertifikát obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a adresu vývozcu alebo dovozcu,
b)
meno, priezvisko a adresu príjemcu,
c)
miesto pôvodu,
d)
názov tovaru s uvedením príslušnej položky colného sadzobníka,
e)
botanický názov rastlín,
f)
množstvo prepravovaných rastlín alebo rastlinných produktov,
g)
údaje o zdravotnom stave prepravovaných rastlín alebo rastlinných produktov.
(4)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom fytosanitárne podmienky na povolenie dovozu, vývozu a prevozu rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.
(5)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz a prevoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, určených výhradne na osobnú potrebu.
(6)
Dovozcovia zásielok uvedených v odseku 1 sú povinní zabezpečiť ich prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadnému rozšíreniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.
§ 4a
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a cez územie Slovenskej republiky prevážať
a)
škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú alebo ich rozšírenie je obmedzené, a zásielky s ich výskytom,
b)
zásielky, ktoré nespĺňajú osobitné karanténne požiadavky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na škodlivé organizmy a zásielky určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely, dovážané alebo prevážané na základe povolenia ministerstva. Podmienkou na vydanie takéhoto povolenia je vylúčenie akéhokoľvek rizika rozšírenia škodlivých organizmov. Tieto zásielky podliehajú rastlinolekárskej kontrole.
(3)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví zoznamy škodlivých organizmov, zásielok a krajín podľa odseku 1 písm. a) a podrobnosti o osobitných karanténnych požiadavkách podľa odseku 1 písm. b), ako aj podrobnosti týkajúce sa zaobchádzania so zásielkami uvedenými v odseku 2.
§ 4b
(1)
Vyvážané zásielky musia spĺňať karanténne požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka preváža.
(2)
Vývozca, prípadne výrobca rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, určených na vývoz alebo opätovný vývoz je povinný
a)
požiadať kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b)
predložiť kontrolnému ústavu v dostatočnom časovom predstihu karanténne požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka preváža,
c)
predložiť kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia.
(3)
Ak zásielka spĺňa karanténne požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa zásielka preváža, kontrolný ústav po vykonaní rastlinolekárskej kontroly vystaví fytocertifikát.
(4)
Vývozcovia zásielok sú povinní zabezpečiť ich prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadnému rozšíreniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.
§ 5
(1)
Fytoinšpektori vykonávajú kontrolu zdravotného stavu dovážaných, vyvážaných alebo prevážaných rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrolu zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov na určených miestach.
(2)
Fytoinšpektori vykonávajú kontrolu právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 3a ods. 1, ako aj kontrolu výroby, spracovania a uvádzania do obehu rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, a kontrolu uvádzania do obehu a použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vrátane súvisiacich dokladov.
(3)
Na základe výsledkov kontroly vykonanej fytoinšpektorom podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav rozhodnutím nariadi niektoré z týchto rastlinolekárskych opatrení:
a)
zakáže dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, pri ktorých sa zistil výskyt škodlivých organizmov,
b)
pozastaví až do konečného rozhodnutia dovoz, vývoz a prevoz a uvádzanie do obehu rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú dôvodne podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami,
c)
prikáže vrátenie zásielky, izoláciu alebo osobitný spôsob využitia, zneškodnenie4) rastlín alebo rastlinných produktov napadnutých škodlivými organizmami,
d)
zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu takých rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, pri ktorých ochrane sa nedodržali ustanovené podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín,
e)
zakáže spracovanie alebo uvádzanie do obehu rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, v ktorých v dôsledku použitia prípravku na ochranu rastlín presiahol obsah cudzorodých látok prípustné množstvo5) alebo v ktorých výskyt škodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnosť,
f)
určí po dohode s príslušným orgánom na ochranu zdravia6) spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré sú napadnuté karanténnymi škodlivými organizmami alebo inými škodlivými organizmami,
g)
zakáže uvádzanie do obehu a používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ak nie sú registrované podľa tohto zákona,
h)
prikáže preventívnu ochranu ohrozených porastov alebo ich likvidáciu,
i)
zakáže alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky,
j)
vykonanie iného vhodného opatrenia.
(4)
Kontrolný ústav okrem rastlinolekárskych opatrení podľa odseku 3 môže ďalej
a)
zakázať, obmedziť alebo určiť spôsob pestovania, zberu, pozberovej úpravy, uvádzania do obehu, priemyselného spracovania a iného použitia rastlín a rastlinných produktov,
b)
zakázať alebo určiť spôsob využívania pozemkov, skladov alebo prevádzok, ako aj prepravy rastlín, rastlinných produktov, zeminy, organických hnojív, dopravných prostriedkov, ako aj ostatných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
c)
nariadiť povinné testovanie rastlín alebo rastlinných produktov na napadnutie škodlivými organizmami alebo na rezistenciu proti nim,
d)
navrhnúť vyhlásenie karantény a zrušenie karantény obvodnému pozemkovému úradu.
(5)
Rastlinolekárskej kontrole podľa odseku 1 podliehajú tiež dopravné prostriedky, kontajnery a obaly používané pri preprave zásielok.
(6)
Vykonanie rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 je podmienkou prepustenia zásielky do colného režimu voľný obeh.3)
(7)
Ak ten, komu bola rozhodnutím uložená povinnosť vykonať niektoré z opatrení podľa odseku 3 a odseku 4 písm. a) až c), takéto opatrenia nevykonal v určenej lehote, môže príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti zabezpečiť ich vykonanie na jeho náklady.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 3 a 4 nemá odkladný účinok.
(9)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví miesta na vykonanie kontroly podľa odseku 1, vybavenie na vykonanie rastlinolekárskej kontroly a prípady, v ktorých sa môže rastlinolekárska kontrola vykonať na iných miestach, podrobnosti o vykonaní tejto kontroly, o prieskume výskytu škodlivých organizmov a vedení evidencie výskytu karanténnych škodlivých organizmov, ako aj podrobnosti o predchádzaní, kontrole a likvidácii škodlivých organizmov.
§ 6
(1)
Ak sa napriek vykonaniu potrebných opatrení podľa § 5 ods. 3 a 4 na určitom území vyskytnú v nebezpečnom rozsahu škodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich nebezpečného rozšírenia, navrhne kontrolný ústav obvodnému pozemkovému úradu alebo krajskému pozemkovému úradu podľa ich územnej príslušnosti, aby nariadil vykonanie rastlinolekárskych opatrení proti týmto škodlivým organizmom.
(2)
Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení uhrádza ten, kto obhospodaruje ošetrené pozemky, a to podľa pomeru ich výmery k celkovej výmere ošetrených pozemkov.
(3)
Karanténa je súbor preventívnych, kontrolných a likvidačných opatrení na obmedzenie výskytu a šírenia škodlivých organizmov na určitom území.
TRETIA ČASŤ
REGISTRÁCIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OCHRANU RASTLÍN
§ 7
(1)
Uvádzať do obehu a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, ktoré boli na základe posúdenia a odskúšania ich biologickej účinnosti, zdravotnej a hygienickej nezávadnosti alebo funkčnosti a technickej spôsobilosti schválené a zapísané do zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (ďalej len „register“).
(2)
Posudzovanie a odskúšavanie prípravkov na ochranu rastlín vykonáva kontrolný ústav alebo ním poverené osoby a orgány na ochranu zdravia alebo nimi poverené osoby. Odskúšavanie mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vykonáva autorizovaná osoba.7)
(3)
Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú účinné látky prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín určené na vedecké, výskumné, pokusné a výstavné účely.
(4)
Žiadateľovi o registráciu už zaregistrovaného prípravku na ochranu rastlín je prvý držiteľ registrácie povinný poskytnúť výsledky pokusov na zvieratách, aby sa zabránilo opakovaniu týchto pokusov.
(5)
Podrobnosti o odskúšavaní a posudzovaní účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín, ich registrácii, používaní, balení, obchodnom skladovaní a kontrole účinných látok a registrácii mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj zoznam povolených a zoznam zakázaných účinných látok ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(6)
Kontrolný ústav môže povoliť na obdobie najviac troch rokov uvedenie prípravku na ochranu rastlín do obehu, ktorého účinné látky nie sú uvedené v zozname povolených a v zozname zakázaných účinných látok podľa odseku 5, ak jeho použitie neohrozí zdravie ľudí, zvierat a rastlín a životné prostredie.
§ 8
(1)
Register je zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje o schválených prípravkoch na ochranu rastlín alebo mechanizačných prostriedkoch na ochranu rastlín, o ich výrobcovi alebo o inom držiteľovi registrácie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bolo vydané rozhodnutie o schválení registrácie, ak takéto rozhodnutie nebolo vydané výrobcovi.
(2)
Mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín sa zapisujú do registra na základe rozhodnutia autorizovanej osoby,7) ktorým bol prostriedok na ochranu rastlín schválený.
(3)
Register vedie kontrolný ústav.
(4)
Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uverejňuje najmenej raz ročne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie.
(5)
Do registra môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, alebo fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,9) alebo údaje označené výrobcom alebo držiteľom registrácie ako predmet obchodného tajomstva,10) ak nejde o verejne známe údaje.
§ 9
(1)
Žiadosť o schválenie prípravku na ochranu rastlín a jeho zapísanie do registra predkladá výrobca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba poverená výrobcom10a) (ďalej len „žiadateľ“) na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Poverenie musí byť v štátnom jazyku8) a podpis na ňom musí byť notársky osvedčený.
(2)
Žiadateľ o registráciu musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v Slovenskej republike.
(3)
Žiadateľ o registráciu je povinný k žiadosti priložiť posudky príslušných orgánov.11)
(4)
Na základe výsledkov posúdenia a odskúšania biologickej účinnosti, zdravotnej a hygienickej nezávadnosti prípravku na ochranu rastlín po prerokovaní v komisii zriadenej podľa § 10 kontrolný ústav vydá rozhodnutie o jeho registrácii alebo rozhodnutím žiadosť zamietne.
(5)
Rozhodnutie o registrácii obsahuje
a)
meno, priezvisko alebo obchodné meno, miesto trvalého pobytu alebo sídlo a identifikačné číslo výrobcu alebo iného držiteľa registrácie,
b)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín, prípadne jeho ochrannú známku,12)
c)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu prípravku na ochranu rastlín, ak výrobca nie je držiteľom registrácie,
d)
typ prípravku na ochranu rastlín,
e)
registračné číslo (číslo, pod ktorým je prípravok na ochranu rastlín zapísaný v registri),
f)
dobu platnosti registrácie,
g)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín,
h)
spôsob a rozsah použitia z hľadiska formy a koncentrácie,
i)
označenie stupňa klasifikácie a škodlivosti podľa osobitného predpisu,13)
j)
zaradenie prípravku na ochranu rastlín do príslušnej triedy horľavín,13)
k)
ochrannú dobu,
l)
dobu použiteľnosti.
(6)
Držiteľ registrácie je povinný oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu súvisiacu s údajmi, ktoré boli uvedené v žiadosti o registráciu a v rozhodnutí o registrácii, ako aj všetky nové informácie o rezíduách a ich možných nebezpečných účinkoch na zdravie ľudí, zvierat a rastlín a na životné prostredie, a ak je to potrebné, požiadať o nové posúdenie a odskúšanie prípravku na ochranu rastlín.
(7)
Údaje o prípravku na ochranu rastlín predložené prvým žiadateľom o registráciu sa nesmú použiť pri registrácii v prospech ďalšieho žiadateľa, ak
a)
od vydania rozhodnutia o prvej registrácii prípravku na ochranu rastlín s rovnakou účinnou látkou neuplynulo desať rokov alebo
b)
žiadateľ o registráciu nepredloží písomný súhlas prvého držiteľa registrácie.
(8)
Pri registrácii prípravku na ochranu rastlín, ktorý je registrovaný aspoň v jednej z krajín Európy, kontrolný ústav uzná výsledky jeho biologickej účinnosti za predpokladu, že tieto skúšky boli vykonané v porovnateľných pôdnoklimatických a geografických podmienkach, ako sú v Slovenskej republike.
(9)
Ak sa končí doba platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín, držiteľ registrácie môže požiadať o jej predĺženie. Žiadosť je potrebné predložiť najneskoršie šesť mesiacov pred skončením doby platnosti registrácie.
(10)
Dobu platnosti registrácie možno predĺžiť aj opakovane, najviac o päť rokov.
(11)
Na konanie o predĺžení doby platnosti registrácie platí ustanovenie § 7.
(12)
Údaje, ktoré žiadateľ alebo držiteľ registrácie označil ako predmet obchodného tajomstva,10) sú chránené podľa osobitného predpisu.
(13)
Zverejniteľné sú tieto údaje vrátane údajov podľa § 17:
a)
fyzikálno-chemické údaje o účinnej látke a o prípravku na ochranu rastlín,
b)
závery z výsledkov skúšok o účinnosti účinných látok alebo prípravkov na ochranu rastlín a o ich neškodnosti na životné prostredie, zdravie ľudí, zvierat a rastlín,
c)
údaje o bezpečnostných opatreniach, ako aj neodkladných opatreniach pri nehodách,
d)
metódy analýzy účinných látok, toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt, pomocných látok a rezíduí,
e)
metódy analýzy rezíduí, ktoré sú toxikologicky a environmentálne významné,
f)
údaje o spôsobe odborného zneškodnenia alebo neutralizácie prípravku na ochranu rastlín, jeho obalu, ako aj účinnej látky,
g)
odporúčané metódy a opatrenia na zníženie nebezpečenstva pri manipulácii, skladovaní, preprave, požiari alebo inom nebezpečenstve,
h)
názvy látok, ktoré sú nebezpečné.13)
(14)
Žiadateľ a držiteľ registrácie sú povinní kontrolnému ústavu bezodkladne oznámiť aj tie údaje a podklady, ktoré označili podľa odseku 12 za obchodné tajomstvo.
§ 10
(1)
Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v spolupráci s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zriaďuje pri ministerstve odbornú komisiu na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (ďalej len „komisia“).
(2)
Predsedu komisie a jej členov vymenúva minister z popredných odborníkov výskumu, kontroly, výroby a používania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(3)
Tajomníkom komisie je pracovník kontrolného ústavu povereného viesť register. Z organizačnej stránky činnosť komisie zabezpečuje kontrolný ústav.
(4)
Komisia najmä posudzuje výsledky odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (§ 7), metodické postupy a systémy hodnotenia a odskúšania prípravkov na ochranu rastlín pre potreby prípravy predpisov na vykonanie tohto zákona, ako aj výsledky overovania dosiaľ nepoužívaných prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(5)
Odporúčania komisie zohľadní kontrolný ústav pri rozhodovaní o žiadosti na zapísanie prípravku na ochranu rastlín a mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín do registra.
§ 12
(1)
Kontrolný ústav môže kedykoľvek počas doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín vykonať kontrolu posúdením a odskúšaním zhody jeho vlastností uvedených v rozhodnutí o registrácii s vlastnosťami odobranej vzorky [§ 3 ods. 1 písm. h)].
(2)
Podrobnosti o vykonávaní kontroly podľa odseku 1 a podrobnosti o uznávaní výsledkov biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa § 9 ods. 8 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 13
(1)
Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii a prípravok na ochranu rastlín vyradí z registra
a)
na návrh držiteľa registrácie,
b)
ak kontrolou podľa § 12 zistí, že prípravok na ochranu rastlín prestal mať vlastnosti uvedené v rozhodnutí o registrácii,
c)
ak sa uvádza do obehu v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitného predpisu,13)
d)
ak účinná látka nebola zaradená do zoznamu povolených účinných látok alebo bola obmedzená oblasť jej použitia.
(2)
Po zrušení registrácie
a)
každý je povinný vrátiť prípravok na ochranu rastlín držiteľovi registrácie, dovozcovi alebo nimi poverenej osobe,
b)
sú osoby uvedené v písmene a) povinné takýto prípravok na ochranu rastlín bezodkladne prevziať,
c)
náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na ochranu rastlín, sú povinné uhradiť osoby uvedené v písmene a).
§ 14
(1)
Vlastník, správca alebo nájomca mechanizačného prostriedku na ochranu rastlín je povinný požiadať príslušnú autorizovanú osobu7) o vykonanie pravidelnej kontroly najmenej raz za dva roky alebo ak uplynula záručná doba jeho aplikačnej časti alebo došlo k takému jeho poškodeniu, oprave alebo úprave, ktoré by mohli mať vplyv na jeho funkčnosť a technickú spôsobilosť.
(2)
Mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, podliehajú povinným pravidelným kontrolám okrem mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín uvedených v § 7 ods. 3 a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín používaných na ochranu rastlín a rastlinných produktov určených na osobnú spotrebu.
(3)
Náklady na pravidelné kontroly je povinný uhradiť vlastník, nájomca alebo správca mechanizačného prostriedku.
(4)
Podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UVÁDZANIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN DO OBEHU
§ 15
(1)
Prípravky na ochranu rastlín môžu uvádzať do obehu len držitelia registrácie, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené osobitnými predpismi.14)
(2)
Iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú držiteľmi registrácie a spĺňajú podmienky ustanovené osobitnými predpismi,14) uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín do obehu oznámia kontrolnému ústavu, ktorý zapíše tieto osoby do evidencie a vydá im o tom osvedčenie.
(3)
Ten, kto uvádza prípravky na ochranu rastlín do obehu podľa odsekov 1 a 2, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(4)
Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti tomu, kto spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady:
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie,
b)
má odbornú prax najmenej jeden rok.
(5)
Účinné látky, ktoré sú určené na výrobu prípravkov na ochranu rastlín alebo sú určené ako prípravok na ochranu rastlín, môžu byť uvedené do obehu, ak sú zaregistrované podľa § 7 a zaradené, balené a označené podľa osobitného predpisu.14a)
(6)
Na žiadosť držiteľa registrácie alebo ním poverenej osoby kontrolný ústav môže povoliť použitie prípravku na ochranu rastlín iným spôsobom a v inom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o registrácii, keď
a)
použitie prípravku na ochranu rastlín je vo verejnom záujme,
b)
žiadateľ preukáže, že prípravok na ochranu rastlín neohrozuje zdravie ľudí, zvierat a rastlín a životné prostredie a je účinný z hľadiska jeho ďalšieho použitia.
(7)
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, vedení evidencie a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa odseku 4, o vedení evidencie, posudzovaní, odskúšavaní, označovaní a uvádzaní do obehu prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín, ako aj podrobnosti o použití prípravku na ochranu rastlín podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 16
Prípravky na ochranu rastlín možno uvádzať do obehu len v takých obaloch, ktoré pri predpísanom alebo pri obvyklom spôsobe použitia nepriaznivo neovplyvňujú vlastnosti prípravku na ochranu rastlín a bránia jeho nežiaducemu vplyvu na zdravie alebo na život ľudí alebo zvierat, alebo na kvalitu životného prostredia.
§ 17
Prípravky na ochranu rastlín uvádzané do obehu musia mať na obale alebo na priloženej etikete čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku8) uvedené tieto údaje:
a)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín,
b)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín,
c)
meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo výrobcu alebo iného držiteľa registrácie, ak nie je držiteľom registrácie výrobca,
d)
názov a adresa právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je zodpovedná za konečné balenie a konečné označenie prípravku na ochranu rastlín za podmienky, že prípravok na ochranu rastlín nebalí a neoznačuje výrobca alebo iný držiteľ registrácie,
e)
registračné číslo,
f)
typ prípravku na ochranu rastlín podľa účinku na cielené škodlivé organizmy (napríklad insekticíd, fungicíd) a typ formulácie,
g)
povolený rozsah a spôsob použitia,
h)
ochranná doba,
i)
číslo šarže, dátum výroby a čistá hmotnosť,
j)
zaradenie prípravku na ochranu rastlín do stupňa klasifikácie, škodlivosti a triedy horľavín,13)
k)
klasifikácia rizika prípravkov na ochranu rastlín pre domáce hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vodné živočíchy a včely,
l)
podmienky na použitie v ochranných pásmach zdrojov vody,
m)
označenie rizika prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „bezpečnostné vety“),14a)
n)
poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prvej pomoci,
o)
spôsob bezpečného zneškodnenia nespotrebovaného prípravku na ochranu rastlín a jeho obalu,15)
p)
informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty,
q)
dátum spotreby, ak je kratší ako dva roky.
§ 18
Prípravky na ochranu rastlín nemožno uvádzať do obehu v automatoch, na trhoviskách a trhových miestach a samoobslužnou formou predaja.
§ 19
(1)
Držiteľ registrácie je povinný
a)
viesť najmenej počas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín podľa druhu a množstva, ako aj evidenciu odberateľov prípravkov na ochranu rastlín s uvedením druhov a množstvom odobraných prípravkov,
b)
nahlásiť kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku druh a množstvo prípravkov na ochranu rastlín uvedených do obehu na území Slovenskej republiky.
(2)
Povinnosti uvedené v odseku 1 písm. b) majú aj iné fyzické osoby alebo právnické osoby uvedené v § 15 ods. 2.
PIATA ČASŤ
ORGÁNY RASTLINOLEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
§ 20
Orgány rastlinolekárskej starostlivosti sú:
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav,16)
c)
obvodný pozemkový úrad a krajský pozemkový úrad,17)
d)
Lesnícky výskumný ústav.
§ 21
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
ukladá pokuty podľa tohto zákona (§ 26),
c)
určuje hlavné úlohy rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumu,
d)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
e)
uverejňuje na návrh kontrolného ústavu vo vestníku zoznam karanténnych škodlivých organizmov,
f)
udeľuje povolenie podľa § 4a ods. 2,
g)
poskytuje informácie a správy príslušným orgánom medzinárodných organizácií.
§ 22
(1)
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov,
b)
vykonáva prognózu a signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom a overuje ich metódy,
c)
zisťuje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi,
d)
vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov, pôd a prípravkov na ochranu rastlín a na základe výsledkov rozborov vydáva záväzné posudky alebo osvedčenia,
e)
rozhoduje o opatreniach podľa § 5 ods. 3 a 4 a o registrácii prípravkov na ochranu rastlín,
f)
navrhuje obvodnému pozemkovému úradu vyhlásenie karantény a návrh na zrušenie karantény,
g)
navrhuje obvodnému pozemkovému úradu alebo krajskému pozemkovému úradu podľa ich územnej príslušnosti nariadenie rastlinolekárskych opatrení podľa § 6 ods. 1,
h)
vyhlasuje opatrenia na predchádzanie výskytu a šíreniu škodlivých organizmov,
i)
prijíma oznámenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) a e),
j)
vykonáva kontrolu poverených fyzických osôb a právnických osôb podľa odseku 4 písm. a),
k)
poskytuje informácie a správy príslušným orgánom medzinárodných organizácií so súhlasom ministerstva,
l)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Kontrolný ústav na výkon a kontrolu rastlinolekárskych opatrení vymenúva fytoinšpektorov.
(3)
Za fytoinšpektora možno vymenovať osobu, ktorá
a)
má vysokoškolské vzdelanie fytotechnického alebo príbuzného smeru,
b)
po kvalifikačnej príprave získala osvedčenie o spôsobilosti na plnenie a kontrolu rastlinolekárskych opatrení.
(4)
Kontrolný ústav môže poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky kvalifikácie podľa odseku 5, výkonom odborných činností v oblasti
a)
diagnostiky škodlivých organizmov,
b)
skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín pri splnení podmienok podľa § 2 písm. t),
c)
kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré môže vykonávať len autorizovaná osoba,7)
d)
kontroly mechanizačných prostriedkov.
(5)
Výkonom odborných činností podľa odseku 4 možno poveriť
a)
pre oblasť podľa písmena a) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré preukážu, že majú na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie a budú ju zabezpečovať osobami, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo prírodovedného smeru,
b)
pre oblasť podľa písmen b) a d) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré preukážu, že majú na tieto činnosti zodpovedajúce technické vybavenie a tieto činnosti budú zabezpečovať osobami, ktoré ukončili minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo mechanizačného smeru.
(6)
Podrobnosti o kvalifikácii a kvalifikačnej príprave podľa odseku 3 a o kvalifikácii na výkon odborných činností v oblastiach podľa odseku 4 ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 23
(1)
Obvodné pozemkové úrady na návrh kontrolného ústavu podľa § 5 ods. 4 písm. d) vyhlasujú a zrušujú karanténu.
(2)
Obvodné pozemkové úrady a krajské pozemkové úrady podľa ich územnej príslušnosti
a)
nariaďujú na návrh kontrolného ústavu vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § 6,
b)
ukladajú pokuty podľa tohto zákona (§ 26 ods. 2 a § 27),
c)
prijímajú oznámenia podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(3)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o vyhlásení a zrušení karantény podľa § 5 ods. 4 písm. d).
§ 24
Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady podľa ich územnej príslušnosti plnia aj úlohy ustanovené osobitným predpisom.18)
§ 25
Lesnícky výskumný ústav
a)
kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu,
b)
vykonáva prognózu a signalizuje ošetrenia proti škodlivým organizmom v lesoch a overuje ich metódy,
c)
zisťuje výskyt a vedie evidenciu škodlivých organizmov v lesoch,
d)
na základe poverenia kontrolného ústavu overuje a skúša prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú určené na použitie v lese,
e)
navrhuje obvodným pozemkovým úradom alebo krajským pozemkovým úradom podľa ich územnej príslušnosti vykonanie opatrení podľa osobitného predpisu.17)
ŠIESTA ČASŤ
POKUTY
§ 26
(1)
Tomu, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu alebo kto uvádza do obehu prípravky na ochranu rastlín alebo mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, alebo kto prevádzkuje objekty, môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 1 000 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom
a)
dovezie, vyvezie alebo prevezie rastliny, rastlinné produkty alebo predmety, ktoré môžu byť nositeľmi karanténnych škodlivých organizmov bez fytocertifikátu alebo napriek tomu, že takýto dovoz, vývoz alebo prevoz boli pozastavené pre dôvodné podozrenie z napadnutia karanténnymi škodlivými organizmami,
b)
napriek príkazu prikázaným spôsobom nezneškodnil,4) nevyužil alebo neizoloval rastliny alebo rastlinné produkty napadnuté škodlivými organizmami,
c)
uvádza do obehu alebo používa prípravky na ochranu rastlín alebo mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, ktoré nie sú registrované (bez registrácie alebo ohlásenia),
(2)
Tomu, kto obhospodaruje poľnohospodárske pozemky na účely výroby potravín rastlinného pôvodu určených na verejnú konzumáciu alebo na účely výroby krmív určených na uvádzanie do obehu, môže obvodný pozemkový úrad na návrh kontrolného ústavu uložiť pokutu do výšky 500 000 Sk, ak v rozpore s týmto zákonom
a)
marí vykonanie nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa § 6,
b)
nevykonal asanáciu pozemku alebo objektu nariadenú podľa § 5 ods. 3 písm. f),
c)
nevykonal preventívnu ochranu porastov alebo ich likvidáciu nariadenú podľa § 5 ods. 3 písm. h).
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa kontrolný ústav o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak ministerstvo alebo obvodný pozemkový úrad, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(6)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady podľa ich územnej príslušnosti ukladajú ako orgány rastlinolekárskej starostlivosti pokuty podľa osobitného predpisu.19)
§ 27
(1)
Priestupku na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sa dopustí ten, kto
a)
marí výkon rastlinolekárskej starostlivosti tým, že fytoinšpektorom bráni vo vstupe na pozemky, do objektov alebo do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny alebo rastlinné produkty, alebo bráni v odbere vzoriek rastlín, rastlinných produktov, pôdy alebo prípravkov na ochranu rastlín v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
b)
nevedie evidenciu podľa § 3 ods. 2 a § 3a ods. 8 písm. c) alebo odmietne túto evidenciu predložiť fytoinšpektorovi alebo orgánu rastlinolekárskej starostlivosti, ktorým bol vyzvaný,
c)
napriek zákazu vstúpi na zamorené pozemky,
d)
uvádza do obehu prípravky na ochranu rastlín, ktoré nie sú označené údajmi uvedenými v § 17,
e)
neplní povinnosti ustanovené v § 9 ods. 6, § 14 ods. 1 a § 19.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 10 000 Sk.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.20)
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1)
Náklady na
a)
posudzovanie, kontrolu dokumentácie, odskúšanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín,
b)
vykonanie rastlinolekárskej prehliadky vrátane laboratórnych testov a vyhotovenie fytocertifikátu,
c)
odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín podľa § 12, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosťami uvedenými v rozhodnutí o registrácii,
d)
odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na určenie rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povolený limit,
e)
registráciu výrobcov, dovozcov a vývozcov podľa § 3a ods. 2 vrátane kontroly dokumentácie,
f)
posudzovanie, odskúšavanie a vydanie rozhodnutia o registrácii mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
uhrádza žiadateľ alebo držiteľ registrácie.
(2)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. a) až e) určí kontrolný ústav podľa preukázaných nákladov.
(3)
Úhradu podľa odseku 1 písm. f) určí autorizovaná osoba.7)
§ 29
Ak ide o mimoriadnu udalosť, ako je najmä výskyt alebo rozšírenie škodlivých organizmov, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú, alebo kalamitný výskyt iných škodlivých organizmov alebo škodlivých činiteľov, alebo mimoriadne poveternostné zmeny, môže ministerstvo na nevyhnutne potrebný čas povoliť
a)
dovoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, na územie Slovenskej republiky, ktorý je z niektorých krajín zakázaný,
b)
po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky použitie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré neboli registrované v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky podľa § 7,
c)
najviac na obdobie 120 dní použitie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 7 v prípade, keď hrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, ktoré nemožno zlikvidovať iným spôsobom.
§ 30
Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vydané podľa doterajších predpisov sú platné do doby v nich uvedenej.
§ 30a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní21) s výnimkou § 7 na konanie o posudzovaní a schvaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
§ 30b
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie22) na vykonanie článku 78 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
§ 31
Zrušujú sa:
1.
§ 1 ods. 2, § 25, § 31 písm. d) a i) a § 32 písm. b) a c) zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby,
2.
položky č. 18 a 25 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy,
3.
§ 35 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
4)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
6)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
7)
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z.
12)
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
14)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.).
15)
16)
§ 5 ods. 2 zákona č. 184/1993 Z. z. o krmivách.
17)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 26 a 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
19)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
22)
Čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.