284/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno e).
2.
V § 3 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
ručná palná zbraň nabíjaná jednotným nábojom, v ktorej sa strela uvádza do pohybu uvoľnením chemickej energie strelného prachu, nárazovej zlože alebo inej výmetovej náplne (ďalej len „výmetová náplň“),“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. f) znie:
„f)
zbraň, ktorá je vybavená zariadením na osvetlenie cieľa laserovým alebo obdobným zameriavačom; takým zariadením môžu byť vybavené len zbrane určené na športové alebo poľovné účely.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Strelivo
(1)
Strelivom podľa tohto zákona sa rozumie
a)
jednotný náboj určený alebo použiteľný do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a) a c), ktorý sa skladá z nábojnice, zo zápalky, z výmetovej náplne a zo strely, alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu alebo nábojnicu a zápalku,
b)
strela určená do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a c), ak má prídavný zdroj hnacej energie alebo obsahuje chemickú, dráždivú a paralyzujúcu látku alebo pyrotechnickú zlož.
(2)
Nedovoleným strelivom sa podľa tohto zákona rozumie strelivo
a)
so strelou konštruovanou alebo dodatočne upravenou tak, že sa ňou môžu spôsobiť ťažšie následky,
b)
so strelou prenášajúcou elektrický impulz,
c)
s toxickou, biologickou, priebojnou, priebojnozápalnou alebo s výbušnou strelou.
(3)
Strelivo so strelou konštruovanou tak, že sa ňou môžu spôsobiť ťažšie následky, možno použiť len na poľovné účely.“.
6.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz sú verejné listiny, ktorými fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje oprávnenie na
a)
nosenie zbrane a streliva,
b)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku,
c)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu1),
d)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e)
držanie zbrane a streliva na športové účely,
f)
držanie zbrane na zberateľské účely,
g)
držanie streliva na zberateľské účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Napr. zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
7.
V § 5 sa vypúšťa doterajší odsek 2 a odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
V § 6 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,“.
9.
V § 6 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zástupcu“ vkladajú slová „príslušného orgánu“.
10.
§ 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
preukázala, že nepodala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a), ak podlieha brannej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 21 ods. 4 zákona č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe.“.
11.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 1 písm. c) až i) a dosiahla vek najmenej 18 rokov, písomne požiadala o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo e), vydá jej policajný útvar zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva na
a)
poľovné účely, ak je fyzická osoba držiteľom poľovného lístka, alebo
b)
športové účely, ak fyzická osoba získala najmenej III. výkonnostnú triedu v streleckej disciplíne.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
12.
V § 6 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Skúšobná komisia podľa odseku 1 písm. e) koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov. Náklady, ktoré vzniknú žiadateľovi v súvislosti s prípravou na vykonanie skúšky a s vykonaním skúšky, znáša žiadateľ.“.
13.
V § 7 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,“.
14.
V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Žiadateľ, ktorý podlieha brannej povinnosti, je povinný pri podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu predložiť policajnému útvaru na nahliadnutie vojenskú knižku alebo preukaz o neschopnosti na vojenskú činnú službu; ak ich nemá, je povinný pripojiť k žiadosti potvrdenie príslušnej vojenskej správy o tom, že nepodal vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a).
(4)
Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti vojakom z povolania, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo colnej správy (ďalej len „ozbrojený zbor“), predkladá namiesto výpisu z registra trestov a lekárskeho posudku podľa odseku 2 písomné potvrdenie príslušného nadriadeného s personálnou právomocou (ďalej len „nadriadený“), ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.“.
15.
V § 7 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 5, ktorý znie:
„(5)
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je žiadateľ povinný ďalej pripojiť
a)
potvrdenie zamestnávateľa alebo overenú kópiu platnej koncesie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na výkon povolania alebo zamestnania,
b)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu1),
c)
vyjadrenie poľovníckej organizácie, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na poľovné účely,
d)
vyjadrenie streleckej organizácie, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely, a ak ide o žiadateľa mladšieho ako 21 rokov [§ 6 ods. 2 písm. b)], aj potvrdenie o získaní najmenej III. výkonnostnej triedy v streleckej disciplíne.“.
16.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Doklady uvedené v odsekoch 2 až 5 nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace; to neplatí, ak ide o vojenskú knižku a preukaz o neschopnosti na vojenskú činnú službu.“.
17.
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Zdravotnú spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých1b) na základe výsledku lekárskej prehliadky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:
„1b)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.“.
18.
V § 8 ods. 3 znie:
„(3)
K žiadosti o predĺženie platnosti zbrojného preukazu je žiadateľ povinný pripojiť doklady podľa § 7 ods. 2 až 6.“.
19.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa odkaz 1) a v poznámke pod čiarou k odkazu 1) označuje ako odkaz 1c).
20.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu fyzickej osobe, ak u nej nastali zmeny v jej bezúhonnosti (§ 9 ods. 1), spoľahlivosti (§ 9 ods. 2), zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti alebo v spôsobilosti na právne úkony, zanikla potreba držať zbraň a strelivo [§ 5 ods. 1 písm. c), d) a e)], alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a).
(2)
Policajný útvar rozhodne o odňatí len príslušného oprávnenia uvedeného v zbrojnom preukaze, ak u fyzickej osoby zanikla potreba držať zbraň a strelivo podľa § 5 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a ak má fyzická osoba aj iné oprávnenie podľa § 5 ods. 1.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.
(4)
Nadriadený (§ 7 ods. 4) je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému policajnému útvaru zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.
(5)
Ak praktický lekár zistí v zdravotnom stave držiteľa zbrojného preukazu zmeny, ktoré majú za následok stratu zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný bezodkladne písomne oznámiť policajnému útvaru príslušnému podľa miesta pobytu držiteľa zbrojného preukazu stratu zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.
(6)
Príslušná vojenská správa oznamuje príslušnému policajnému útvaru všetky osoby podliehajúce brannej povinnosti, ak podajú vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a).
(7)
Policajný útvar zruší platnosť zbrojného preukazu, ak o to písomne požiada jeho držiteľ.“.
21.
V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zbraň evidovanú v hromadnom zbrojnom preukaze na poľovné účely môže použiť v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 2 aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je držiteľom platného poľovného lístka. Potvrdenie podľa odseku 3 sa vydáva len osobe uvedenej v odseku 2, pričom potvrdenie musí obsahovať okrem údajov podľa odseku 3 aj označenie poľovného revíru, meno a priezvisko osoby, ktorá bude zbraň používať, a číslo dokladu jej totožnosti.“.
22.
V § 12 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5; v texte sa za číslicu „3“ vkladá spojka „a“ a číslica „4“.
23.
V § 13 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Policajný útvar zruší platnosť hromadného zbrojného preukazu, ak o to písomne požiada jeho držiteľ.“.
24.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Stavom vylučujúcim okamžité použitie zbrane podľa odseku 2 sa rozumie taký stav zbrane, pri ktorom nesmie byť strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojových komorách valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani.“.
25.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Je zakázané strieľať zo zbraní, ktoré sa držia na zberateľské účely.“.
26.
V § 16 druhá veta znie:
„Zbraň možno nosiť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, ak osobitný predpis neustanovuje inak2a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 3/1977 Zb. o prepravnom poriadku lanových dráh v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 18 ods. 2 sa slovo „preváža“ nahrádza slovom „prepravuje“.
28.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Nákupné povolenie pre cudzinca, ktorý požíva na území Slovenskej republiky diplomatické a konzulárne výsady a imunity, vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
29.
V § 20 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:
„To neplatí pre zbrane držané na zberateľské účely.“.
30.
V § 23 ods. 5 znie:
„(5)
Zbrane a strelivo, ktoré sa na základe rozhodnutia príslušných orgánov podľa odseku 2 a 3 stanú vlastníctvom štátu, spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky5a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.“.
31.
V § 25 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo držanie a používanie zbrane podľa § 12 ods. 4“.
32.
V § 27 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu uskutočniť vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane a streliva. Zbrojný sprievodný list sa vydáva na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na dva mesiace; jeho platnosť nemožno predĺžiť. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti neodkladne vrátiť tomu orgánu, ktorý ho vydal, alebo Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená na území Slovenskej republiky prechovávať a prepravovať zbraň v stave vylučujúcom jej okamžité použitie (§ 14 ods. 5) a strelivo
a)
do doby prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na osobný vývoz zbrane a streliva (§ 28 ods. 3 a 4); to neplatí, ak fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnená vyvážanú zbraň a strelivo nosiť (§ 16),
b)
do doby predloženia zbrane policajnému útvaru na zaevidovanie alebo úschovu (§ 30 ods. 3) najneskôr do piatich dní od vstupu na územie Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane a streliva s cieľom ich nadobudnúť (§ 19 ods. 2),
c)
po dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie prevozu zbrane a streliva cez územie Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane a streliva,
d)
po dobu nevyhnutne potrebnú na výkon práva poľovníctva na území Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva na účely výkonu práva poľovníctva a platný poľovný lístok; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len v poľovnom revíre, na ktorý je vystavená povolenka na poľovačku,
e)
po dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva s cieľom zúčastniť sa na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len na strelnici alebo na iných miestach, na ktorých bola povolená streľba (§ 38),
f)
po dobu potrebnú na vykonanie ozbrojeného sprievodu osôb, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv a dohôd poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana (ďalej len „chránené osoby“) alebo po dobu plnenia bezpečnostných úloh v rámci spolupráce ozbrojených zborov iných štátov s ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, ak jej bol vydaný zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbrane a streliva na účely ozbrojeného sprievodu chránených osôb alebo na účely plnenia bezpečnostných úloh; zbraň môže byť v stave umožňujúcom jej okamžité použitie len počas ozbrojeného sprievodu chránených osôb alebo počas plnenia bezpečnostných úloh.“.
33.
V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu je žiadateľ povinný ďalej pripojiť,
a)
ak ide o žiadateľa uvedeného v odseku 2 písm. d), aj úradne overené písomné pozvanie vlastníka alebo užívateľa poľovného revíru, alebo predložiť na nahliadnutie platný poľovný lístok,
b)
ak ide o žiadateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), aj úradne overené písomné pozvanie organizátora podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
34.
V § 30 ods. 1 sa za slovo „streliva“ vkladajú slová „podľa § 27 ods. 2 písm. b) až e)“ a na konci odseku sa pripája táto veta:
„Zbrojný sprievodný list na dovoz a opätovný vývoz zbraní a streliva podľa § 27 ods. 2 písm. f) môže vydať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
35.
V § 30 ods. 4 znie:
„(4)
Kto dovezie na územie Slovenskej republiky plynovú zbraň, je povinný predložiť policajnému útvaru doklad o jej technických vlastnostiach, ktorý osvedčuje najmä kinetickú energiu a rýchlosť strely, v overenom preklade do slovenského jazyka. Ak taký doklad nemá, policajný útvar je oprávnený dať posúdiť zbraň štátnej skúšobni zbraní7a) alebo znalcovi na náklady toho, kto plynovú zbraň doviezol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:
„7a)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 31 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Podnikať na úseku zbraní a streliva, najmä vyvíjať, vyrábať, opravovať, upravovať, znehodnocovať, nakupovať, predávať, požičiavať alebo prepravovať zbrane a strelivo a zriaďovať a prevádzkovať strelnicu môže podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom s predchádzajúcim súhlasom policajného útvaru. Odpis koncesnej listiny, ako aj odpis rozhodnutia o zmenách, pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia zasiela živnostenský úrad policajnému útvaru.
(2)
Na vývoz a dovoz zbraní a streliva podnikateľmi platia osobitné predpisy8).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 38 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „s cieľom uskutočniť jednorazové podujatie“.
38.
V § 39 ods. 1 prvá veta znie:
„Zriadenie a prevádzkovanie strelnice na účely podnikania (§ 31) povoľuje živnostenský úrad po vyjadrení policajného útvaru; na iné účely povoľuje zriadenie a prevádzkovanie strelnice policajný útvar.“.
V druhej vete sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovom „povolenie“.
39.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Záznamová kniha
(1)
Právnická osoba, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz podľa § 11, a osoba, ktorá drží zbrane a strelivo podľa § 18 ods. 2 a 3, sú povinné viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe.
(2)
Pri odňatí alebo zrušení hromadného zbrojného preukazu podľa § 13 alebo po ukončení činnosti uvedenej v § 18 ods. 2 a 3 sa musí záznamová kniha uzavrieť a protokolárne odovzdať policajnému útvaru.“.
40.
V § 43 ods. 2 znie:
„(2)
Kto má znehodnotenú zbraň (§ 32), je povinný na požiadanie predložiť policajtovi potvrdenie o znehodnotení zbrane (§ 33 ods. 3) alebo posudok štátnej skúšobne, alebo posudok znalca o tom, že zbraň je znehodnotená. Ak držiteľ znehodnotenej zbrane potvrdenie alebo posudok nepredloží v lehote určenej policajným útvarom, policajný útvar je oprávnený zaslať znehodnotenú zbraň na posúdenie štátnej skúšobni zbraní alebo znalcovi na náklady držiteľa zbrane.“.
41.
Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Povinnosti určených osôb
(1)
Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní riadne zabezpečiť sklady alebo iné miestnosti, v ktorých sú zbrane a strelivo uložené.
(2)
Podnikateľ, ktorý predáva zbrane, je povinný vyplniť predtlač nákupného povolenia, jeden diel nákupného povolenia odovzdať kupujúcemu a ďalší diel zaslať policajnému útvaru, ktorý nákupné povolenie vydal.
(3)
Podnikateľ, ktorý predáva plynové zbrane [§ 3 ods. 1 písm. b)], je povinný k predávanej zbrani priložiť doklad osvedčujúci jej technické vlastnosti, najmä kinetickú energiu a rýchlosť strely, v slovenskom jazyku.“.
42.
V § 47 písm. a) sa za slovo „vzduchovky“ vkladá čiarka a slovo „vetrovky“.
43.
V § 47 písm. e) sa slová „do 200“ nahrádzajú slovami „vyššou ako 100“.
44.
V § 50 ods. 3 znie:
„(3)
Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar je oprávnený požadovať od neho v určenej lehote predloženie lekárskeho posudku podľa § 6 ods. 1 písm. d). Ak držiteľ zbrojného preukazu túto povinnosť nesplní, policajný útvar môže rozhodnúť o odňatí zbrojného preukazu. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.“.
45.
Za § 50 sa vkladá nový § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Hlavný dozor
(1)
Hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Pri výkone hlavného dozoru podľa odseku 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je oprávnené
a)
postupovať podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) a d) a § 50 ods. 1, 5 a 6,
b)
kontrolovať organizovanie a vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo [§ 6 ods. 1 písm. e)].“.
46.
V § 52 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň a strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich prechováva alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie policajného útvaru,“.
47.
V § 52 ods. 3 sa pred doterajší text vkladá táto veta:
„Priestupky podľa odsekov 1 a 2 prejednáva policajný útvar.“.
48.
V § 56 ods. 3 znie:
„(3)
Ak nie je ustanovené inak, na zbrane a strelivo, ktoré sú vo výzbroji ozbrojených zborov, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú; to isté platí pre vystavovanie zbraní a streliva a pre strelnice v ich pôsobnosti.“.
49.
V § 60 sa slová „telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „zdravotnej spôsobilosti“.
50.
§ 61 znie:
㤠61
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
overovacie a kontrolné značky na označovanie zbraní a streliva a ich súčiastok,
b)
podmienky udeľovania overovacích a kontrolných značiek,
c)
technický postup na znehodnocovanie zbraní a streliva.“.
Čl. II
1.
Na držiteľov platných zbrojných preukazov vydaných pred účinnosťou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive (§ 62 ods. 5) sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 10 a § 50 ods. 3 a 4.
2.
Na držiteľov platných poľovných lístkov (§ 62 ods. 6) sa obdobne vzťahujú ustanovenia § 50 ods. 3 a 4. Ak u držiteľa poľovného lístka vzniknú okolnosti odôvodňujúce postup policajného útvaru podľa § 10, môže policajný útvar odobrať držiteľovi poľovného lístka poľovnú brokovú zbraň a vydá o tom rozhodnutie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.