281/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1995 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 12 písm. b) znie:
„b)
sumu vo výške 300 Sk za každý kalendárny mesiac na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce, ak zamestnanec vykonáva prácu viac ako päť kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci. Táto suma sa zvyšuje na 700 Sk zamestnancovi na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje 7 000 Sk a jeho skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne. O tieto sumy sa neznižuje príjem uvedený v odseku 1 písm. d);“.
2.
§ 40h ods. 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
predložením dokladov na uplatnenie zvýšenej sumy na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce podľa § 6 ods. 12 písm. b).“.
Čl. II
Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov sa po prvý raz postupuje podľa článku I tohto zákona pri zdanení týchto príjmov zúčtovaných za september 1995.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.