279/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) alebo správca pozemku vo vlastníctve obce3) (ďalej len „vlastník pozemku“). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností4) (ďalej len „kataster“). Ak vlastník pozemku prenechal pozemky podľa § 3 ods. 1 do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je evidovaný v katastri ako nájomca.
(2)
Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom,5a) ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na to, či je nájomca zapísaný v katastri.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2), 3) a 4) znejú:
„2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b) sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 9 znie:
„(9)
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, vyrubí sa daň daňovníkovi určenému dohodou spoluvlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi, ktorého správca dane vyzval na podanie daňového priznania (§ 16 ods. 4). Ak niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie so spoluvlastníkmi.“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
5.
V § 3 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,5)“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „ku ktorým vykonáva právo hospodárenia a právo nájmu rozpočtová alebo príspevková organizácia“ nahrádzajú slovami „ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie“ a slová „Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác“ slovami „Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
pozemky vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácii; oslobodené sú aj pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tieto ich zverili do správy alebo prenechali do nájmu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii zriadenej mestom alebo mestskou časťou, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácii.“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovo „štátu“ vkladá čiarka a slová „iného štátu“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa za slová „odborárskym zariadeniam“ vkladajú slová „a občianskym združeniam zamestnávateľov“ a slová „civilnej obrane“ sa nahrádzajú slovami „civilnej ochrane obyvateľstva“.
10.
V § 4 ods. 1 písm. ch) znie:
„ch) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
„7)
§ 14, 16, 17 a 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
11.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že sa nevyužívajú na podnikateľské11a) alebo na iné zárobkové činnosti,11b) alebo na prenájom. Ak sa na pozemkoch funkčne spojených so stavbami slúžiacimi verejnej doprave vykonáva činnosť súvisiaca so zabezpečovaním verejnej dopravy alebo sa na takúto činnosť prenajímajú, podmienka oslobodenia pri týchto pozemkoch je splnená. V prípade, ak sa podmienky na oslobodenie od dane z pozemkov vzťahujú na časť pozemku, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) a 11b) znejú:
„11a)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
11b)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vyberanie vstupného v národných parkoch, vyberanie poplatkov a úhrad za užívanie diaľnic, ciest a komunikácií, ako aj prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.11b)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
13.
V § 5 ods. 1 sa za slová „výmery pozemkov v m2“ vkladajú slová „a ceny pôdy zistenej za 1 m2“.
14.
V § 5 ods. 2 sa slovo „určenej“ nahrádza slovom „zistenej“.
15.
V § 5 ods. 4 znie:
„(4)
Na určenie druhu pozemkov podľa § 3 ods. 1, ich výmery a ceny je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada okrem prípadov podľa § 4 ods. 2.“.
16.
V § 6 ods. 4 znie:
„(4)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 3 s výnimkou tých pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. h), ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí, sa násobí koeficientom
1,0 v obciach do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu,18) a v
kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.".
17.
V § 6 ods. 5 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. c), f), g) a h)“ a vypúšťajú sa slová „na základe všeobecne záväzného nariadenia obce“.
18.
V § 6 ods. 6 znie:
„(6)
Výšku sadzby dane podľa odsekov 1 až 3 a koeficient podľa odseku 5 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
19.
V § 7 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce3) (ďalej len „vlastník stavby“).
(2)
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, vyrubí sa daň daňovníkovi určenému dohodou spoluvlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi, ktorého správca dane vyzval na podanie daňového priznania (§ 16 ods. 4). Ak niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie so spoluvlastníkmi.“.
20.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
21.
V § 8 ods.1 sa za slovo „stropnou“ vkladajú slová „alebo strešnou“.
22.
V § 8 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
stavby na bývanie13) (rodinné domy, bytové domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:
„13)
§ 40 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.“.
23.
V § 8 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a)
priehrad, vodovodov, kanalizácií a rozvodov tepelnej energie,
b)
verejných dopravných ciest s výnimkou stavieb alebo ich častí, v ktorých sa vykonáva podnikateľská11a) alebo iná zárobková činnosť11b) alebo sa využívajú na prenájom, ak tieto činnosti alebo prenájom nesúvisia so zabezpečovaním verejnej dopravy,
c)
slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, s výnimkou stavieb, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť11a) alebo iná zárobková činnosť11b) alebo sa využívajú na prenájom.
(4)
Verejné dopravné cesty sú stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhach, stavby vodných ciest a prístavov a stavby a ich časti bezprostredne slúžiace na poskytovanie verejnej dopravy.“.
24.
V § 9 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
stavby vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy alebo prenechala do nájmu svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácii; oslobodené sú aj stavby vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tieto ich zverili do správy alebo prenechali do nájmu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii zriadenej mestom alebo mestskou časťou, alebo do nájmu štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácii,“.
25.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „stavby vo vlastníctve štátu alebo iného štátu“ nahrádzajú slovami „stavby vo vlastníctve štátu, iného štátu alebo obce“.
26.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „zariadeniam sociálnej starostlivosti a“ a na konci sa pripájajú slová „a stavby užívané na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, “.
27.
V § 9 ods. 1 písm. e) sa za slová „odborárskych zariadení“ vkladajú slová „a občianskych združení zamestnávateľov“.
28.
V § 9 ods. 1 písm. g) znie:
„g)
na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinných domov, prístavby a nadstavby rodinných domov, ktorými sa získa samostatná bytová jednotka vo vlastníctve fyzických osôb, ak slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo jemu blízkych osôb,15) a novostavby a nadstavby bytových domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb a slúžia výhradne na trvalé bývanie vlastníka; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo jemu blízku osobu,15)“.
29.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
30.
V § 9 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až ch) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť. Ak sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom len časť roku, podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období. Podmienka na oslobodenie pre celú stavbu podľa odseku 1 písm. g) zákona nie je splnená ani vtedy, ak sa na podnikateľskú11a) alebo na inú zárobkovú činnosť,11b) alebo na prenájom využíva len jej časť. Prijímanie úplnej alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu6) sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.11b)
(3)
Oslobodenie podľa odseku 1 písm. ch) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.17)“.
31.
V § 9 sa vypúšťa odsek 4.
32.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov podľa § 9 ods. 2.“.
33.
V § 11 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,“.
34.
V § 11 ods. 3 znie:
„(3)
Sadzba určená podľa odseku 1, prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom
1,0 v obciach do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu,18) a v
kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.".
35.
V § 11 ods. 4 a 6 sa vypúšťajú slová „na základe všeobecne záväzného nariadenia obce“.
36.
V § 11 ods. 5 znie:
„(5)
Daň vypočítaná podľa § 10 a podľa odsekov 1 až 4 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy
a)
bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,
b)
stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
c)
samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie,
slúžiacej na podnikateľskú činnosť,11a) inú zárobkovú činnosť11b) alebo na skladovanie, administratívu alebo na prenájom s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.“.
37.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Koeficient podľa odseku 3 alebo odseku 4, zvýšenie dane podľa odseku 5 a výšku sadzby dane podľa odseku 6 určí obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
38.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „všeobecne záväzným nariadením obce“ a slová „a na pozemky (s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce), na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť“.
39.
V § 12 ods. 3 sa za slová „odkázaní občania19)“ vkladajú slová „alebo občania starší ako 70 rokov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19) znie:
„19)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.“.
40.
V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce až na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
41.
V § 12 v novooznačenom odseku 5 písmená d) a e) znejú:
„d)
zo stavieb na bývanie vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov,19) občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, 20) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e)
z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.“.
42.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Daňové úľavy podľa odsekov 1, 3, 4 a 5 môže poskytnúť obec každoročne všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.“.
43.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Správa dane
(1)
Správu dane z pozemkov a dane zo stavieb vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.20a) V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti.20b)
(2)
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonávajú príslušné okresné úrady a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.
(3)
Za závažné porušenie ustanovení tohto zákona správcom dane môžu orgány uvedené v odseku 2 uložiť pokutu obci až do výšky 10 000 Sk.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a) a 20b) znejú:
„20a)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
20b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.
44.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Na vznik alebo na zánik daňovej povinnosti (§ 16 a 19) je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vzniká alebo zaniká daňová povinnosť podľa odseku 1, je povinná do 30 dní oznámiť tieto skutočnosti správcovi dane. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol účinnosť.
(3)
Za nesplnenie tejto povinnosti môže správca dane uložiť pokutu vo výške 1 % z dane, fyzickej osobe najmenej 500 Sk a právnickej osobe najmenej 5 000 Sk.“.
45.
V § 16 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:
„V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia len daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich na vyrubenie dane. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.“.
46.
V § 16 ods. 2 znie:
„(2)
Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak ho na to vyzve správca dane.“.
47.
V § 16 ods. 4 znie:
„(4)
Ak pozemok alebo stavba je v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov (§ 2 ods. 9 a § 7 ods. 2), daňové priznanie podá daňovník určený dohodou spoluvlastníkov, inak ten spoluvlastník, ktorého vyzve na podanie priznania správca dane.“.
48.
V § 16 ods. 6 sa písmeno „k)“ nahrádza písmenom „j)“.
49.
V § 18 ods. 1 znie:
„(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb vyrubí správca dane podľa stavu k 1. januáru do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. V osobitne zložitých alebo v odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota primerane predĺžiť.21a) Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roku okrem prípadov podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
„21a)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
50.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 11 a doterajšie odseky 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13 sa označujú ako odseky 2 až 10.
51.
V § 18 v novooznačenom odseku 2 sa vypúšťajú slová „pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti“.
52.
V § 18 novooznačený odsek 9 znie:
„(9)
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane zmena vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam, prechádza povinnosť uhradiť prípadný daňový nedoplatok za toto zdaňovacie obdobie od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia na nového daňovníka.“.
53.
V § 19a ods.1 znie:
„(1)
Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň alebo splátku dane najneskoršie v deň jej splatnosti. Penále sa počíta za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane alebo zo splátky dane.“.
54.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Lehoty na oslobodenia od dane z pozemkov alebo z dane zo stavieb, ktoré by mali uplynúť v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa predlžujú vždy do konca tohto zdaňovacieho obdobia.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.