273/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie zo 6. novembra 1995 č. 65/481/1995, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky, a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa
a)
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/520/1994, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky,
b)
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 1994 č. 65/521/1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určených na zverejnenie
(oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 346/1994 Z. z. a oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 347/1994 Z. z.; obidve opatrenia boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/1994).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.