262/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 11. októbra 1995,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 29a ods. 4 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 226/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 73/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa slová „presahujúce šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „trvajúce najmenej tri mesiace“.
2.
V § 13 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pri štúdiu v zahraničí na dobu päťnásobku doby trvania štúdia, najviac na dobu 10 rokov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Sitek v. r.