260/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1996 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
štátnym zdravotníckym zariadením,2a) ktoré je finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) a 2b) znejú:
„2a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.
2b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z.“.
2.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Pre platové triedy platia tieto minimálne platové tarify:
Platová trieda Minimálna platová tarifa
Sk mesačne
1 2 450
2 2 660
3 2 900
4 3 180
5 3 500
6 3 860
7 4 250
8 4 700
9 5 190
10 5 750
11 6 350
12 7 030".
3.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
„“.
§ 4a
Obec môže zamestnancom, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce,6a) na základe noriem spotreby práce6b) poskytovať plat v závislosti od výsledkov ich práce; pritom vychádza z týchto hodinových platových taríf:
Platová trieda Platová tarifa
Sk za hodinu
1 13, 30
2 14, 40
3 15, 70
4 17, 20
5 18, 90
6 20, 90
7 23, 00".“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znejú:
„6a)
§ 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.
6b)
§ 16 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.
4.
V § 5 vrátane nadpisu, v § 6 a v § 10 ods. 2 sa slová „za vedenie“ nahrádzajú slovami „za riadenie“.
5.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Vedúcemu zamestnancovi7) zamestnávateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy na čele s ministrom, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad vlády Slovenskej republiky, patrí podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za riadenie, ktorý je:
Stupeň riadenia Funkcia Príplatok za riadenie Sk mesačne
1. štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky od 6 000 do 10 000
2. vedúci úradu, 7a) vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky od 5 000 do 7 500
3. vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť úseku (sekcie), ktorému sú podriadení vedúci zamestnanci uvedení v 4. stupni riadenia v písmene a) alebo v 5. stupni riadenia od 4 000 do 6 200
4. a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov od 1 500 do 3 800
b) zástupca vedúceho zamestnanca v 3. stupni riadenia určených z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a)
5. vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov a je v priamej podriadenosti ministrovi, predsedovi alebo podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo vedúcemu zamestnancovi v 1. až 3. stupni riadenia od 500 do 3 100
6. a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov od 500 do 1 900".
b) zástupca vedúceho zamestnanca v 4. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených v písmene a)
c) zástupca vedúceho zamestnanca v 5. stupni riadenia
6.
V § 5 ods. 2 tabuľka znie:
„Funkcia Príplatok za riadenia Sk mesačne
1. štatutárny orgán od 1 600 do 7 500
2. zástupca štatutárneho orgánu od 1 200 do 5 000
3. riaditeľ odboru od 800 do 2 800
4. vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 300 do 1500".“.
7.
V § 9 ods. 1 sa značka „Kčs“ nahrádza značkou „Sk“.
8.
Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Platové zvýhodnenie
(1)
Na ocenenie spoločenskej priority možno zamestnancovi vo vybraných činnostiach, povolaniach a kategóriách poskytnúť platové zvýhodnenie.
(2)
Platové zvýhodnenie sa poskytuje popri ďalších plneniach vyplývajúcich z tohto zákona najviac dvakrát ročne.
(3)
Okruh vybraných činností, povolaní alebo kategórií zamestnancov, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 23.“.
9.
V § 17 ods. 1 a v § 21 sa slová „česko-slovenskej“ nahrádzajú slovom „slovenskej“.
10.
V § 22 sa za slová „§ 16 až 18“ vkladajú slová „a § 21“.
11.
§ 23 znie:
㤠23
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
a)
katalógy prác a kvalifikačné predpoklady v súlade s charakteristikami platových tried vrátane spôsobu zaraďovania do týchto tried, stupnice platových taríf, prípadne spôsob ich určenia,
b)
úpravu stupnice platových taríf vydanej podľa písmena a) v závislosti od predpokladaného vývoja miezd v podnikateľskej sfére v bežnom roku s účinnosťou 1. januárom nasledujúceho roka po prerokovaní s reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov,14)
c)
príplatky za riadenie podľa § 5 ods. 2 a 3,
d)
hodnostné príplatky podľa § 9,
e)
podmienky na poskytovanie a výšku osobitného príplatku podľa § 11 a podmienky na poskytovanie osobného príplatku a jeho maximálnu výšku podľa § 12,
f)
podmienky na poskytovanie odmien podľa § 13,
g)
v školstve mieru vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov,
h)
osobitné jednorazové peňažné náležitosti pre príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a služieb v služobnom pomere,
i)
postup a spôsob zistenia východiskových údajov o mzdách podľa písmena b),
j)
okruh vybraných činností, povolaní a kategórií zamestnancov, výšku a podmienky na poskytovanie platového zvýhodnenia podľa § 13a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:
„14)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z.“.
12.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky môže rozhodnúť o tom, ktoré vybrané príspevkové organizácie môžu uplatniť pri odmeňovaní svojich pracovníkov zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.