255/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1995 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 20. októbra 1995,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.
Eva Slavkovská v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z.
ODDIEL A
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1. roč. 2. až 4. roč.
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
2152 4 mechanik banských strojov a veľkostrojov CH 12 12 2152 4
22 HUTNÍCTVO
2262 4 hutník operátor 2262 4
2262 4 01 hutník operátor — pre metalurgiu CH 12 8 2262 4 01
2262 4 02 hutník operátor — pre tvárnenie kovov CH 12 8 2262 4 02
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4 mechanik nastavovač
2411 4 01 mechanik nastavovač — obrábacie stroje a linky CH, D 12 12 2411 4 01
2411 4 02 mechanik nastavovač — stavebné stroje CH 12 12 2411 4 02
2411 4 03 mechanik nastavovač — linky na výrobu stavebných látok CH 12 12 2411 4 03
2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov CH, D 12 8 2412 4
2413 4 mechanik strojov a zariadení CH, D 12 12 2413 4
2450 4 mechanik lietadlových prístrojov CH, D 12 12 2450 4
2453 4 letecký mechanik CH 12 10 2453 4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2670 4 mechanik silnoprúdových zariadení CH, D 12 10 2670 4
2671 4 banský elektromontér CH 12 12 2671 4
2672 4 mechanik elektronik
2672 4 01 mechanik elektronik — automatizačná technika CH, D 12 10 2672 4 01
2672 4 02 mechanik elektronik — organizačná a výpočtová technika CH, D 12 10 2672 4 02
2672 4 03 mechanik elektronik — oznamovacia a zabezpečovacia technika CH, D 12 10 2672 4 03
2672 4 04 mechanik elektronik — telekomunikačné zariadenia CH, D 12 10 2672 4 04
2672 4 05 mechanik elektronik — prenosové zariadenia CH, D 12 10 2672 4 05
2672 4 06 mechanik elektronik — vysielače a technika VKV CH, D 12 10 2672 4 06
2672 4 07 mechanik elektronik — spotrebná elektronika CH, D 12 10 2672 4 07
2672 4 08 mechanik elektronik — číslicová a riadiaca technika CH, D 12 10 2672 4 08
2672 4 09 mechanik elektronik — časomerné zariadenia CH, D 12 10 2672 4 09
2672 4 10 mechanik elektronik — zdravotnícka elektronika CH, D 12 10 2672 4 10
2672 4 11 mechanik elektronik — optoelektronické zariadenia CH, D 12 10 2672 4 11
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4 operátor gumárskej a plastikárskej výroby CH, D 17 12 2859 4
2860 4 chemik operátor
2860 4 01 chemik operátor — priemyselná chémia CH, D 12 12 2860 4 01
2860 4 02 chemik operátor — výroba celulózy a papiera CH, D 12 12 2860 4 02
2860 4 03 chemik operátor — farmaceutická výroba CH, D 12 12 2860 4 03
2860 4 04 chemik operátor — ochrana a tvorba životného prostredia CH, D 12 12 2860 4 04
29 POTRAVINÁRSTVO
2960 4 operátor potravinárskej výroby CH, D 12 12 2960 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4 operátor odevnej výroby
3137 4 01 operátor odevnej výroby — odevná výroba CH, D 12 12 3137 4 01
3137 4 02 operátor odevnej výroby — odevné stroje a zariadenia CH, D 12 12 3137 4 02
3138 4 operátor textilnej výroby
3138 4 01 operátor textilnej výroby — tkáčovne CH, D 12 12 3138 4 01
3138 4 02 operátor textilnej výroby — pradiarne CH, D 12 12 3138 4 02
3138 4 03 operátor textilnej výroby — pletiarne CH, D 12 12 3138 4 03
3138 4 04 operátor textilnej výroby — zošľachťovanie textílií CH, D 12 12 3138 4 04
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3243 4 operátor kožiarskej výroby CH, D 12 10 3243 4
3244 4 operátor kožušníckej výroby CH, D 12 10 3244 4
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby CH, D 12 12 3341 4
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3451 4 sadzač CH, D 7 7 3451 4
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch CH 7 7 3453 4
3471 4 reprodukčný grafik CH, D 7 7 3471 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3656 4 operátor stavebnej výroby
3656 4 01 operátor stavebnej výroby — murované konštrukcie CH 12 12 3656 4 01
3656 4 02 operátor stavebnej výroby — betónové konštrukcie CH 12 10 3656 4 02
3657 4 mechanik tepelných sústav CH 17 7 3657 4
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení CH 12 7 3658 4
37 DOPRAVA A POŠTY
3791 4 spojový manipulant CH, D 12 10 3791 4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4503 4 operátor poľnohospodárskej techniky
4503 4 01 operátor poľnohospodárskej techniky — rastlinná výroba CH 12 7 4503 4 01
4503 4 02 operátor poľnohospodárskej techniky — živočíšna výroba CH, D 12 7 4503 4 02
4555 4 chovateľ cudzokrajných zvierat CH, D 6 6 4555 4
4556 4 operátor lesnej techniky CH 15 10 4556 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6441 4 kníhkupec CH, D 12 12 6441 4
6442 4 obchodný pracovník
6442 4 01 obchodný pracovník — potravinársky tovar CH, D 12 10 6442 4 01
6442 4 02 obchodný pracovník — technický tovar CH, D 12 10 6442 4 02
6442 4 03 obchodný pracovník — chemický tovar CH, D 12 10 6442 4 03
6442 4 04 obchodný pracovník — odev CH, D 12 10 6442 4 04
6444 4 čašník, servírka CH, D 12 8 6444 4
6445 4 kuchár CH, D 12 8 6445 4
6446 4 kozmetička D 15 101) 6446 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4 umeleckoremeselné spracúvanie kovov
8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kováčske a zámočnícke práce CH 6 6 8503 4 01
8503 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — kovolejárske a cizelérske práce CH 6 6 8503 4 02
8503 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — rytecké práce CH, D 6 6 8503 4 03
8503 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov — pasiarske práce CH, D 6 6 8503 4 04
8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — stolárske práce CH, D 6 6 8504 4 01
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — rezbárske práce CH, D 6 6 8504 4 02
8504 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva — čalúnnické a dekoratérske práce CH, D 6 6 8504 4 03
8505 4 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov
8505 4 01 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov — strunové nástroje CH, D 6 6 8505 4 01
8505 4 02 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— klávesové nástroje CH, D 6 6 8505 4 02
8505 4 03 umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov— dychové a bicie nástroje CH, D 6 6 8505 4 03
8506 4 umeleckoremeselné spracúvanie textilu
8506 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — tkáčske práce CH, D 6 6 8506 4 01
8506 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — gobelinárske práce CH, D 6 6 8506 4 02
8506 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná čipka CH, D 6 6 8506 4 03
8506 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná výšivka CH, D 6 6 8506 4 04
8506 4 05 umeleckoremeselné spracúvanie textilu — ručná tlač CH, D 6 6 8506 4 05
8507 4 umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky
8507 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kameòa a keramiky – kameňosochárske práce CH 6 6 8507 4 01
8507 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práce CH, D 6 6 8507 4 02
8507 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce CH 6 6 8507 4 03
8507 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce CH, D 6 6 8507 4 04
8508 4 scénické umeleckoremeselné práce
8508 4 01 scénické umeleckoremeselné práce — parochniarske a maskérske práce CH, D 6 6 8508 4 01
8508 4 02 scénické umeleckoremeselné práce — maľba dekorácií a interiérov CH 6 6 8508 4 02
8508 4 03 scénické umeleckoremeselné práce — kroje a kostýmy CH, D 6 6 8508 4 03
8508 4 04 scénické umeleckoremeselné práce — krojová a divadelná obuv CH, D 6 6 8508 4 04
8509 4 umeleckoremeselné spracúvanie skla
8509 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie skla — hutné tvarovanie CH 6 6 8509 4 01
8509 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie skla — brúsenie a rytie CH, D 6 6 8509 4 02
8511 4 umeleckoremeselné pozlacovanie CH, D 6 6 8511 4
ODDIEL B
Študijné odbory a zamerania študijných odborov v gymnáziách
Kód študijný odbor
zameranie študijného odboru
7902 5 gymnázium
7902 5 01 gymnázium — matematika
7902 5 02 gymnázium — matematika a fyzika
7902 5 10 gymnázium — biológia a chémia
7902 5 16 gymnázium — ekológia a cudzie jazyky
7902 5 38 gymnázium — programovanie
7902 5 71 gymnázium — kultúrno-výchovná činnosť
7902 5 73 gymnázium — cudzie jazyky
7902 5 74 gymnázium — bilingválne štúdium
7902 5 76 gymnázium — telesná výchova
7902 5 81 gymnázium — umelecká výchova
9502 5 vojenské gymnázium
9502 5 01 vojenské gymnázium — prírodovedné zameranie
9502 5 02 vojenské gymnázium — vojenský manažment
9502 5 03 vojenské gymnázium — strojárstvo
9502 5 04 vojenské gymnázium — elektrotechnika
9502 5 05 vojenské gymnázium — ekonomika
ODDIEL C
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných školách
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Vysvetlivky Kód doteraz platný
1 2 3 4
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6 astronómia PMŠ  
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2140 6 baníctvo a banícka geológia   2140 6
2140 6 01 baníctvo a banícka geológia — životné prostredie    
2141 6 geológia a baníctvo    
2141 6 01 geológia a baníctvo — inžinierska geológia a hydrogeológia    
2141 6 02 geológia a baníctvo — geochémia životného prostredia    
2141 6 03 geológia a baníctvo — meračstvo a geodézia    
2141 6 04 geológia a baníctvo — prieskum ložísk    
2141 6 05 geológia a baníctvo — dobývanie ložísk    
2141 6 06 geológia a baníctvo — podzemné staviteľstvo    
2141 6 07 geológia a baníctvo — vŕtanie    
2141 6 08 geológia a baníctvo — úpravníctvo    
2144 6 ťažba a spracovanie kameňa   2144 6
22 HUTNÍCTVO
2234 6 zlievačstvo   2234 6
2234 6 01 zlievačstvo — prevádzka zlievární    
2234 6 02 zlievačstvo — netradičné spôsoby zlievačskej výroby    
2234 6 03 zlievačstvo — riadenie priemyselných podnikov    
2235 6 hutníctvo   2235 6
2235 6 01 hutníctvo — výroba kovov    
2235 6 02 hutníctvo — tvárnenie kovov    
2235 6 03 hutníctvo — kovové a nekovové materiály    
2235 6 04 hutníctvo — ekológia v hutníctve    
2235 6 05 hutníctvo — riadenie priemyselných podnikov    
2235 6 06 hutníctvo — tepelná energetika    
2235 6 07 hutníctvo — výskyt a spracúvanie druhotných surovín    
2235 6 08 hutníctvo — keramické materiály    
2241 6 polytechnika    
2241 7 polytechnika PMŠ  
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2307 6 strojárska technológia   2307 6
2381 6 strojárstvo   2381 6
2381 6 01 strojárstvo — stavba strojov    
2381 6 02 strojárstvo — technický manažment    
2381 6 03 strojárstvo — diagnostika a servis    
2381 6 04 strojárstvo — dopravné zariadenia    
2381 6 05 strojárstvo — technika prostredia    
2381 6 91 strojárstvo — delostrelecký VSŠ  
2381 6 92 strojárstvo — výzbrojný VSŠ  
2381 6 93 strojárstvo — ženijný VSŠ  
2381 7 strojárstvo PMŠ  
2381 7 01 strojárstvo — hydraulické systémy PMŠ  
2381 7 02 strojárstvo — príprava a riadenie výroby PMŠ  
2381 7 05 strojárstvo — technika prostredia PMŠ  
2384 6 strojárska konštrukcia   2384 6
2385 6 prevádzkyschopnosť výrobných zariadení VSŠ 2385 6
2387 6 mechatronika    
2388 6 základy strojárstva a elektrotechniky    
26 ELEKTROTECHNIKA
2660 6 elektronické a oznamovacie zariadenia V 2660 6
2660 6 01 elektronické a oznamovacie zariadenia — oznamovacia technika    
2660 6 02 elektronické a oznamovacie zariadenia — prístrojové zdravotnícke zariadenia    
2660 6 03 elektronické a oznamovacie zariadenia — obrazová a zvuková technika    
2660 6 04 elektronické a oznamovacie zariadenia — elektronické počítačové systémy    
2661 6 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky V 2661 6
2661 6 01 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektrické stroje a prístroje    
2661 6 02 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky — elektroenergetika    
2662 6 silnoprúdová elektrotechnika   2662 6
2662 6 01 silnoprúdová elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje    
2662 6 02 silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika    
2662 6 03 silnoprúdová elektrotechnika — výkonová elektronika    
2662 7 silnoprúdová elektrotechnika PMŠ  
2662 7 01 silnoprúdová elektrotechnika — elektroenergetika PMŠ  
2663 6 slaboprúdová elektrotechnika   2663 6
2663 6 01 slaboprúdová elektrotechnika — oznamovacia technika    
2663 6 02 slaboprúdová elektrotechnika — elektronické počítačové systémy    
2663 6 03 slaboprúdová elektrotechnika — automatizačná technika    
2663 6 04 slaboprúdová elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia    
2663 6 05 slaboprúdová elektrotechnika — obrazová a zvuková technika    
2663 6 06 slaboprúdová elektrotechnika — technológia mikroelektroniky    
2665 7 manažment a podnikanie v elektrotechnike PMŠ  
2666 6 automatizačná technika V 2666 6
2675 6 elektrotechnika V  
2675 6 01 elektrotechnika — elektrické stroje a prístroje    
2675 6 02 elektrotechnika — elektroenergetika    
2675 6 03 elektrotechnika — výkonová elektronika    
2675 6 04 elektrotechnika — elektrické zariadenia    
2675 6 11 elektrotechnika — oznamovacia technika    
2675 6 12 elektrotechnika — elektronické počítačové systémy    
2675 6 13 elektrotechnika — automatizačná technika    
2675 6 14 elektrotechnika — prístrojové a zdravotnícke zariadenia    
2675 6 15 elektrotechnika — obrazová a zvuková technika    
2675 6 16 elektrotechnika — technológia mikroelektroniky    
2675 7 elektrotechnika PMŠ  
2675 7 02 elektrotechnika — elektroenergetika PMŠ  
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6 chémia silikátov    
2720 6 01 chémia silikátov — chémia stavebných spojív    
2720 6 02 chémia silikátov — chémia keramiky    
2720 6 03 chémia silikátov — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu    
2720 6 04 chémia silikátov — chémia skla    
2724 6 technológia stavebných spojív   2724 6
2726 6 technológia keramiky   2726 6
2726 6 01 technológia keramiky — technológia keramiky    
2726 6 02 technológia keramiky — automatizovaný systém riadenia keramického priemyslu    
2727 6 technológia skla   2727 6
28 TECHNICKÁ CHÉMIA OSTATNÁ
2850 6 chémia    
2850 6 01 chémia — chemická technológia    
2850 6 02 chémia — chémia liečiv    
2850 6 03 chémia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií    
2850 6 04 chémia — analytická chémia    
2850 6 05 chémia — výroba tukov a kozmetických prípravkov    
2850 6 06 chémia — biotechnológia    
2850 6 07 chémia — monitorovanie životného prostredia    
2850 6 08 chémia — sanácia životného prostredia    
2850 6 09 chémia — technológia polymérov    
2850 6 10 chémia — výroba celulózy a papiera    
2850 6 11 chémia — chemická technológia textilu    
2850 6 12 chémia — chemická technológia kože    
2851 6 chemická technológia V 2851 6
2851 6 01 chemická technológia — chemická technológia    
2851 6 02 chemická technológia — technológia polymérov    
2851 6 03 chemická technológia — sanácia životného prostredia    
2851 6 04 chemická technológia — výroba čistých a špeciálnych chemikálií    
2851 6 05 chemická technológia — chémia liečiv    
2851 6 06 chemická technológia — technológia tukov a kozmetiky    
2853 6 výroba celulózy a papiera   2853 6
2854 6 analytická chémia   2854 6
2854 6 01 analytická chémia — biotechnológia    
2854 6 02 analytická chémia — monitorovanie životného prostredia    
29 POTRAVINÁRSTVO
2940 6 potravinárstvo    
2940 6 01 potravinárstvo — výroba cukru a cukroviniek    
2940 6 02 potravinárstvo — priemyselná výroba krmív a mlynárstvo    
2940 6 03 potravinárstvo — spracúvanie múky    
2940 6 04 potravinárstvo — kvasná technológia    
2940 6 05 potravinárstvo — spracúvanie mlieka    
2940 6 06 potravinárstvo — spracúvanie mäsa    
2940 6 07 potravinárstvo — konzervárstvo    
2940 6 08 potravinárstvo — podnikanie v potravinárstve    
2940 6 09 potravinárstvo — potravinár kvalitár    
2940 7 potravinárstvo PMŠ  
2940 7 01 potravinárstvo — hygiena potravín PMŠ  
2941 6 výroba cukru a cukroviniek   2941 6
2942 6 priemyselná výroba krmív a mlynárstvo   2942 6
2943 6 spracúvanie múky   2943 6
2944 6 kvasná technológia   2944 6
2945 6 spracúvanie mlieka   2945 6
2946 6 technológia tukov   2946 6
2947 6 spracúvanie mäsa   2947 6
2948 6 konzervárstvo   2948 6
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3124 6 zošľachťovanie textílií   3124 6
3125 6 odevníctvo   3125 6
3125 6 01 odevníctvo — technológia odevov    
3125 6 02 odevníctvo — konštrukcia odevov    
3126 6 textilná technológia   3126 6
3126 6 01 textilná technológia — pradiarstvo    
3126 6 02 textilná technológia — tkáčstvo    
3126 6 03 textilná technológia — pletiarstvo    
3126 6 04 textilná technológia — riadenie technologických procesov    
3126 7 textilná technológia PMŠ  
3126 7 08 textilná technológia — tkáčska výroba a dizajn PMŠ  
3126 7 09 textilná technológia — pletiarska výroba a dizajn PMŠ  
3126 7 10 textilná technológia — textilný manažment PMŠ  
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3230 6 chemická technológia kože   3230 6
3231 6 výroba obuvi a galantérneho tovaru   3231 6
3231 6 01 výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba obuvi    
3231 6 02 výroba obuvi a galantérneho tovaru — výroba galantérneho tovaru    
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3331 6 drevárstvo   3331 6
3332 6 nábytkárstvo   3332 6
3337 6 výroba hudobných nástrojov   3337 6
3337 6 01 výroba hudobných nástrojov — technológie výroby hudobných nástrojov    
3337 6 02 výroba hudobných nástrojov — manažment predaja hudobných nástrojov    
3383 6 spracúvanie dreva    
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6 polygrafia   3431 6
3432 6 obalová technika   3432 6
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3632 6 pozemné staviteľstvo   3632 6
3632 6 01 pozemné staviteľstvo — pozemné staviteľstvo    
3632 6 02 pozemné staviteľstvo — silikátová prefabrikácia    
3632 6 03 pozemné staviteľstvo — požiarna ochrana    
3632 6 04 pozemné staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov    
3648 6 ekologické staviteľstvo PMŠ  
3650 6 staviteľstvo    
3650 6 01 staviteľstvo — pozemné staviteľstvo    
3650 6 02 staviteľstvo — dopravné staviteľstvo    
3650 6 03 staviteľstvo — železničné staviteľstvo    
3650 6 04 staviteľstvo — vodohospodárske stavby    
3650 6 05 staviteľstvo — požiarna ochrana    
3650 6 06 staviteľstvo — rekonštrukcia a adaptácia budov    
3650 6 07 staviteľstvo — technické zariadenie budov    
3650 6 08 staviteľstvo — ekologické staviteľstvo    
3650 6 09 staviteľstvo — hydroekologické stavby    
3650 6 10 staviteľstvo — stavebný manažment    
3651 6 železničné staviteľstvo   3651 6
3652 6 technické zariadenie budov   3652 6
3653 6 dopravné staviteľstvo   3653 6
3654 6 vodohospodárske stavby   3654 6
3654 6 01 vodohospodárske stavby — vodné stavby    
3654 6 02 vodohospodárske stavby — vodné hospodárstvo    
3655 6 geodézia   3655 6
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3740 6 elektrotechnika v doprave a spojoch    
3740 6 01 elektrotechnika v doprave a spojoch — elektrická trakcia a energetika v doprave    
3740 6 02 elektrotechnika v doprave a spojoch — silnoprúdová elektrotechnika v doprave    
3740 6 03 elektrotechnika v doprave a spojoch — údržba a oprava vozidiel    
3740 6 04 elektrotechnika v doprave a spojoch — oznamovacia technika v doprave a spojoch    
3740 6 05 elektrotechnika v doprave a spojoch — zabezpečovacia technika v doprave    
3740 6 06 elektrotechnika v doprave a spojoch — telekomunikačná technika    
3740 6 07 elektrotechnika v doprave a spojoch — rádiokomunikačná technika    
3741 6 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave   3741 6
3741 6 01 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — zabezpečovacia technika    
3741 6 02 zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave — oznamovacia technika    
3742 6 elektrická trakcia v doprave   3742 6
3742 6 01 elektrická trakcia v doprave — technika a prevádzka koľajových vozidiel    
3742 6 02 elektrická trakcia v doprave — údržba a oprava koľajových vozidiel    
3743 6 železničná doprava a preprava   3743 6
3744 6 cestná doprava V 3744 6
3744 6 01 cestná doprava — prevádzka a údržba vozidiel    
3744 6 02 cestná doprava — doprava a preprava    
3746 6 spojová technika   3746 6
3746 6 01 spojová technika — telekomunikácie    
3746 6 02 spojová technika — rádiokomunikácie    
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy    
3760 6 01 prevádzka a ekonomika dopravy — železničná doprava    
3760 6 02 prevádzka a ekonomika dopravy — železničná preprava    
3760 6 03 prevádzka a ekonomika dopravy — colný deklarant    
3760 6 04 prevádzka a ekonomika dopravy — zasielateľstvo    
3760 6 05 prevádzka a ekonomika dopravy — cestná doprava a preprava    
3772 6 doprava    
3772 6 01 doprava — prevádzka a údržba cestných vozidiel    
3772 6 03 doprava — lodná doprava CH  
3772 6 05 doprava — kamiónová doprava CH  
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6 životné prostredie    
3917 6 technické a informatické služby    
3917 6 01 technické a informatické služby — v hutníctve    
3917 6 02 technické a informatické služby — v strojárstve    
3917 6 03 technické a informatické služby — v elektrotechnike    
3917 6 04 technické a informatické služby — v chémii    
3917 6 05 technické a informatické služby — v textile a odevníctve    
3917 6 06 technické a informatické služby — v stavebníctve    
3917 6 07 technické a informatické služby — prevádzka a ekonomika železníc    
3917 6 08 technické a informatické služby — mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve    
3917 6 09 technické a informatické služby — zasielateľstvo    
3917 6 10 technické a informatické služby — odevníctvo    
3917 6 11 technické a informatické služby — obuvníctvo    
3917 6 12 technické a informatické služby — spracúvanie dreva    
3917 6 13 technické a informatické služby — geológia a baníctvo    
3963 6 požiarna ochrana PMŠ, P 3963 6
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6 agropodnikanie    
4210 6 01 agropodnikanie — poľnohospodárska prevádzka    
4210 6 02 agropodnikanie — poľnohospodárske služby    
4210 6 03 agropodnikanie — podnikanie a služby na vidieku    
4210 6 04 agropodnikanie — farmárstvo    
4210 6 05 agropodnikanie — mechanizácia poľnohospodárskej výroby    
4210 6 06 agropodnikanie — ekologické poľnohospodárstvo    
4210 6 07 agropodnikanie — hydinárstvo    
4210 6 08 agropodnikanie — poľnohospodársky manažment    
4210 6 09 agropodnikanie — záhradnícka výroba    
4210 6 10 agropodnikanie — krajinnoekologické meliorácie    
4210 7 agropodnikanie PMŠ  
4210 7 01 agropodnikanie — reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat PMŠ  
4210 7 02 agropodnikanie — hygiena potravín živočíšneho pôvodu PMŠ  
4211 6 záhradníctvo   4211 6
4211 6 01 záhradníctvo — ovocinárstvo a zeleninárstvo    
4211 6 02 záhradníctvo — kvetinárstvo a sadovníctvo    
4211 6 03 záhradníctvo — ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo    
4211 6 04 záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvo    
4211 6 05 záhradníctvo — zeleninárstvo a kvetinárstvo    
4211 6 06 záhradníctvo — záhradnícke služby    
4211 6 07 záhradníctvo — viazanie a aranžovanie kvetín    
4211 6 16 záhradníctvo — záhradná a krajinárska tvorba PMŠ  
4211 7 záhradníctvo PMŠ  
4211 7 04 záhradníctvo — šľachtiteľstvo a semenárstvo PMŠ  
4211 7 07 záhradníctvo — alternatívne záhradníctvo PMŠ  
4211 7 08 záhradníctvo — aranžovanie a viazačstvo PMŠ  
4211 7 09 záhradníctvo — škôlkárstvo PMŠ  
4211 7 10 záhradníctvo — rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom PMŠ  
4211 7 11 záhradníctvo — ovocinárska farma PMŠ  
4211 7 12 záhradníctvo — životné prostredie PMŠ  
4211 7 13 záhradníctvo — podnikanie a obchod PMŠ  
4213 6 pestovateľstvo a chovateľstvo   4213 6
4213 6 01 pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárska prevádzka    
4213 6 02 pestovateľstvo a chovateľstvo — poľnohospodárske služby    
4213 6 03 pestovateľstvo a chovateľstvo — dievčenské poľnohospodárske povolania D  
4213 6 04 pestovateľstvo a chovateľstvo — farmárstvo    
4213 6 05 pestovateľstvo a chovateľstvo — ekologické poľnohospodárstvo    
4214 6 vinohradníctvo   4214 6
4214 6 01 vinohradníctvo — prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve    
4214 6 02 vinohradníctvo — podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve    
4215 6 rybárstvo   4215 6
4216 6 hydinárstvo   4216 6
4217 6 mechanizácia poľnohospodárskej výroby   4217 6
4218 6 ekonomika poľnohospodárstva a výživy   4218 6
4219 6 lesníctvo   4219 6
4219 6 01 lesníctvo — lesnícka prevádzka    
4219 6 02 lesníctvo — krajinná ekológia    
4219 6 03 lesníctvo — lesnícke služby    
4230 6 pestovateľsko-chovateľský   4230 6
4231 6 pestovateľstvo   4231 6
4231 6 01 pestovateľstvo — prevádzka v rastlinnej výrobe    
4231 6 02 pestovateľstvo — chemizácia a ochrana životného prostredia v rastlinnej výrobe    
4231 6 03 pestovateľstvo — agrochemická kontrola    
4231 6 04 pestovateľstvo — meliorácie a hospodárenie s vodou    
4232 6 chovateľstvo   4232 6
4232 6 01 chovateľstvo — prevádzka v živočíšnej výrobe    
4232 6 02 chovateľstvo — zootechnické služby    
4232 6 03 chovateľstvo — agrochemická kontrola    
4232 6 04 chovateľstvo — biotechnológia    
4232 6 05 chovateľstvo — plemenárstvo    
43 VETERINÁRSKE VEDY
4330 6 veterinárstvo E 4336 6
53 ZDRAVOTNÍCTVO E  
5301 6 všeobecná sestra   5301 6,
5302 6,
5303 6
5304 6 asistent výživy   5304 6
5306 6 rehabilitačný asistent PMŠ 5306 6
5307 6 asistent hygienickej služby PMŠ 5307 6
5308 6 zdravotnícky laborant   5308 6
5309 6 rádiologický asistent PMŠ 5309 6
5310 6 zubný technik PMŠ 5310 6
5311 6 farmaceutický laborant   5311 6
5312 6 očný optik PMŠ 5312 6
5314 6 ortopedický technik PMŠ 5314 6
5315 6 zdravotnícky záchranár PMŠ 5371 2
5317 7 diplomovaný fyzioterapeut PMŠ  
5318 7 diplomovaná psychiatrická sestra PMŠ  
5323 7 diplomovaná detská sestra D, PMŠ  
5324 7 diplomovaná ženská sestra D, PMŠ  
5325 7 diplomovaná všeobecná sestra PMŠ  
5326 7 diplomovaná operačná sestra PMŠ  
5327 7 diplomovaná kozmetologická sestra PMŠ  
5328 7 diplomovaná dentálna hygienička PMŠ  
5329 7 diplomovaný zubný technik PMŠ  
5331 7 diplomovaný asistent urgentnej medicíny PMŠ  
5333 7 diplomovaný rádiologický asistent PMŠ  
5335 7 diplomovaný optometrista PMŠ  
5351 3 ortopedický protetik   5560 2
5370 3 masér   5570 2
5371 3 sanitár   5571 2
5376 3 masér pre zrakovo postihnutých    
62 EKONOMICKÉ VEDY
6292 6 hospodárska informatika PMŠ  
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6306 6 výpočtová technika a spracúvanie informácií PMŠ 6306 6
6306 7 výpočtová technika a spracúvanie informácií PMŠ  
6310 7 financie PMŠ  
6314 6 cestovný ruch PMŠ 6314 6
6314 7 cestovný ruch PMŠ  
6317 6 obchodná akadémia   6341 6
6317 6 07 obchodná akadémia — bankovníctvo    
6317 6 73 obchodná akadémia — cudzí jazyk    
6317 6 74 obchodná akadémia — bilingválne štúdium    
6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií PMŠ  
6318 7 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment hotelov PMŠ  
6318 7 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií — manažment cestovných kancelárií PMŠ  
6321 3 obchodná škola   6321 2
6323 6 hotelová akadémia V 6317 6
6323 6 01 hotelová akadémia — hotelový manažment    
6323 6 02 hotelová akadémia — gastronomický manažment    
6326 6 efektívny manažment PMŠ  
6341 6 škola podnikania    
6347 3 odborná škola   6347 2
6352 6 obchod a podnikanie D 6352 6
6353 3 služby a domáce hospodárenie D 6353 3
6354 6 služby a súkromné podnikanie D  
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka stravovania a stolovania D  
6354 6 02 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka odievania D  
6354 6 03 služby a súkromné podnikanie — ekonomika a prevádzka kozmetiky D  
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie — marketing D  
6355 6 služby v cestovnom ruchu D  
6357 6 ekonomické služby D, NDŠ  
6358 6 sociálne služby D, NDŠ  
6360 6 kozmetika D, PMŠ  
68 PRÁVNE VEDY
6851 6 sociálno-právna činnosť PMŠ 6851 6
6851 7 sociálno-právna činnosť PMŠ  
6853 6 penológia NDŠ, PMŠ, S 6853 6
6854 6 sociálna práca D 6852 6
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7236 6 vedecké informácie a knihovníctvo   7236 6
7236 6 01 vedecké informácie a knihovníctvo — vedecké informácie    
7236 6 02 vedecké informácie a knihovníctvo — knihovníctvo    
7237 6 informačné systémy a služby   7236 7
7237 6 01 informačné systémy a služby — knihovníctvo a vedecké informácie    
7237 6 02 informačné systémy a služby — archívnictvo    
7237 6 03 informačné systémy a služby — hospodárske informácie    
7252 6 spisová a archívna služba VSŠ 6116 6 01
75 PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7 špeciálna pedagogika PMŠ  
7547 6 guvernantka PMŠ  
76 UČITEĽSTVO E  
7640 6 učiteľstvo pre materské školy   7640 6
7641 6 vychovávateľstvo   7641 6
7644 6 pedagogická škola   7642 6
7646 6 opatrovateľská a vychovávateľská činnosť    
7647 3 opatrovateľka D 7645 3
82 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA E  
8222 6 úžitková maľba   8222 6
8223 6 úžitková fotografia   8223 6
8226 6 hudobno-dramatické umenie   8226 6
8226 7 hudobno-dramatické umenie PMŠ 8226 7
8227 6 tanec   8227 6
8227 6 01 tanec — klasický tanec    
8227 6 02 tanec — ľudový tanec    
8227 7 tanec PMŠ 8227 7
8227 7 01 tanec — klasický tanec PMŠ  
8227 7 02 tanec — ľudový tanec PMŠ  
8228 6 spev   8228 6
8228 7 spev PMŠ 8228 7
8229 6 hudba   8229 6
8229 6 01 hudba — skladba    
8229 6 02 hudba — dirigovanie    
8229 6 03 hudba — hra na klavíri    
8229 6 04 hudba — hra na organe    
8229 6 05 hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch    
8229 6 06 hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale    
8229 6 07 hudba — hra na akordeóne    
8229 6 08 hudba — cirkevná hudba    
8229 6 09 hudba — hra na ľudových hudobných nástrojoch    
8229 7 hudba PMŠ 8229 7
8229 7 01 hudba — skladba PMŠ  
8229 7 02 hudba — dirigovanie PMŠ  
8229 7 03 hudba — hra na klavíri PMŠ  
8229 7 04 hudba — hra na organe PMŠ  
8229 7 05 hudba — hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch PMŠ  
8229 7 06 hudba — hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale PMŠ  
8229 7 07 hudba — hra na akordeóne PMŠ  
8229 7 08 hudba — cirkevná hudba PMŠ  
8229 7 09 hudba — hra na ľudových hudobných nástrojoch PMŠ  
8230 6 scénická technika   8230 6
8231 6 tvarovanie priemyselných výrobkov   8231 6
8231 6 01 tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie strojov a nástrojov    
8231 6 02 tvarovanie priemyselných výrobkov — tvarovanie výrobkov z plastov    
8232 6 propagačné výtvarníctvo   8232 6
8232 6 01 propagačné výtvarníctvo — výstavníctvo    
8232 6 02 propagačné výtvarníctvo — propagačná grafika    
8232 6 03 propagačné výtvarníctvo — grafická úprava tlačív    
8233 6 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov   8233 6
8233 6 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — zlatníctvo a strieborníctvo    
8233 6 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké zámočníctvo a kováčstvo    
8233 6 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — plošné a plastické rytie kovov    
8233 6 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — umelecké odlievanie    
8233 6 05 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov — brúsenie a rytie drahých kameňov    
8234 6 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu   8234 6
8234 6 01 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — modelárstvo    
8234 6 02 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu — zdobenie    
8235 6 výtvarné spracúvanie skla   8235 6
8235 6 01 výtvarné spracúvanie skla — modelovanie lisovaného skla    
8235 6 02 výtvarné spracúvanie skla — brúsenie skla    
8235 6 03 výtvarné spracúvanie skla — hutnícke tvarovanie skla    
8235 6 04 výtvarné spracúvanie skla — maľovanie a leptanie skla    
8235 6 05 výtvarné spracúvanie skla — rytie skla    
8235 6 06 výtvarné spracúvanie skla — tvorba a výroba sklených figúrok    
8235 6 07 výtvarné spracúvanie skla — vzorkárstvo sklenej bižutérie    
8235 6 08 výtvarné spracúvanie skla — vitrážové sklo    
8236 6 textilné výtvarníctvo   8236 6
8236 6 01 textilné výtvarníctvo — tkáčska tvorba    
8236 6 02 textilné výtvarníctvo — pletiarska tvorba    
8236 6 03 textilné výtvarníctvo — tlačiarenská tvorba    
8237 6 modelárstvo a návrhárstvo odevov   8237 6
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií   8238 6
8239 6 čalúnnictvo a dekoratérstvo   8250 6
8240 6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov   8240 6
8241 6 konštrukcia a tvorba svietidiel   8241 6
8242 6 konštrukcia a tvorba nábytku   8242 6
8243 6 tvorba a vzorovanie bižutérie   8243 6
8243 6 01 tvorba a vzorovanie bižutérie — tvarovanie a rytectvo razníc    
8243 6 02 tvorba a vzorovanie bižutérie — pasiarstvo    
8243 6 03 tvorba a vzorovanie bižutérie — povrchové zošľachťovanie    
8244 6 modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov   8244 6
8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo   8245 6
8245 7 konzervátorstvo a reštaurátorstvo PMŠ  
8247 6 ladenie klavírov   8247 6
8248 6 kameňosochárstvo   8248 6
8249 6 tvarovanie dreva a rezbárstvo   8249 6
8260 6 propagačné výtvarníctvo    
8261 6 propagačná grafika    
8262 6 grafická úprava tlačív    
8264 6 konzervátorské a reštaurátorské práce    
8264 6 01 konzervátorské a reštaurátorské práce — papier, staré tlače a knižné väzby    
8264 6 02 konzervátorské a reštaurátorské práce — textil, koža    
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce — drevo    
8264 6 04 konzervátorské a reštaurátorské práce — kov    
8264 6 05 konzervátorské a reštaurátorské práce — kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán    
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6 bezpečnostná služba PMŠ, B  
9210 6 01 bezpečnostná služba — základná policajná príprava PMŠ, B  
9210 6 02 bezpečnostná služba — poriadková polícia PMŠ, B  
9210 6 03 bezpečnostná služba — dopravná polícia PMŠ, B  
9210 6 05 bezpečnostná služba — hraničná a cudzinecká polícia PMŠ, B  
9210 6 06 bezpečnostná služba — kriminálna polícia PMŠ, B  
94 NEŠTÁTNE BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9410 6 obecná a mestská polícia    
9420 6 civilná bezpečnostná služba    
95 VOJENSKÉ ODBORY
9523 6 strojársky VSŠ  
9523 6 01 strojársky — pozemné vojsko VSŠ  
9523 6 02 strojársky — letectvo VSŠ  
9523 7 strojársky VSŠ  
9523 7 01 strojársky — pozemné vojsko VSŠ  
9523 7 02 strojársky — letectvo VSŠ  
9526 6 elektrotechnický VSŠ  
9526 6 01 elektrotechnický — pozemné vojsko VSŠ  
9526 6 02 elektrotechnický — letectvo VSŠ  
9526 7 elektrotechnický VSŠ  
9526 7 01 elektrotechnický — pozemné vojsko VSŠ  
9526 7 02 elektrotechnický — letectvo VSŠ  
9563 6 ekonomický VSŠ  
9563 7 ekonomický VSŠ  
9528 6 chemický VSŠ  
9528 6 01 chemický — technická chémia VSŠ  
9528 6 02 chemický — aplikovaná chémia VSŠ  
9528 7 chemický VSŠ  
9528 7 01 chemický — technická chémia VSŠ  
9528 7 02 chemický — aplikovaná chémia VSŠ  
9571 6 vojenský manažment VSŠ  
9571 7 vojenský manažment VSŠ  
Vysvetlivky: 
CH — do študijného odboru sa prijímajú len chlapci 
D — do študijného odboru sa prijímajú len dievčatá 
E — v študijnom odbore nemožno študovať externou formou
NDŠ — nadstavbové štúdium
PMŠ — pomaturitné štúdium
B — v študijnom odbore možno študovať len v SOŠ Policajného zboru — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
P — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ požiarnej ochrany — Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
S — v študijnom odbore možno študovať len v SŠ Zboru väzenskej a justičnej stráže — Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
V — v študijnom odbore pripravujú aj vojenské SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VSŠ — v študijnom odbore možno študovať len vo vojenských SŠ — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
ODDIEL D
Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
zameranie študijného odboru
Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov
1 2 3
BANÍCTVO
2153 4 baníctvo 2153 4
22 HUTNÍCTVO
2235 4 hutníctvo 2235 4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4 strojárstvo
2414 4 01 strojárstvo — výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 4 01
2414 4 02 strojárstvo — obrábanie materiálov 2414 4 02
2414 4 03 strojárstvo — tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2414 4 03
2415 4 plynárenstvo 2415 4
2416 4 požiarna technika 2416 4
2417 4 prevádzka strojov a zariadení 2417 4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2675 4 elektrotechnika
2675 4 01 elektrotechnika — energetika 2675 4 01
2675 4 02 elektrotechnika — výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 4 02
2675 4 03 elektrotechnika — elektronické zariadenia 2675 4 03
2676 4 zariadenia oznamovacej techniky 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4 keramický priemysel 2731 4
2732 4 bižutériový priemysel 2732 4
2733 4 sklársky priemysel
2733 4 01 sklársky priemysel — výroba skla 2733 4 01
2733 4 02 sklársky priemysel — zošľachťovanie skla 2733 4 02
2733 4 03 sklársky priemysel — optika 2733 4 03
2733 4 04 sklársky priemysel — brúsenie technického a šperkového kameňa 2733 4 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2857 4 spracúvanie kaučuku a plastov 2857 4
2858 4 priemyselná chémia
2858 4 01 priemyselná chémia — chemickotechnologické procesy 2858 4 01
2858 4 02 priemyselná chémia — farmaceutická výroba 2858 4 02
2858 4 03 priemyselná chémia — výroba a spracúvanie papiera 2858 4 03
29 POTRAVINÁRSTVO
2959 4 potravinársky priemysel 2959 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4 odevníctvo 3125 4
3139 4 textilný priemysel
3139 4 01 textilný priemysel — prevádzka textilných strojov 3139 4 01
3139 4 02 textilný priemysel — textilná technológia 3139 4 02
3139 4 03 textilný priemysel — zošľachťovanie textílií 3139 4 03
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3245 4 kožušnícka konfekcia 3245 4
3246 4 kožiarska výroba
3246 4 01 kožiarska výroba — výroba usní a kožušín 3246 4 01
3246 4 02 kožiarska výroba — výroba obuvi 3246 4 02
3246 4 03 kožiarska výroba — výroba koženej galantérie 3246 4 03
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3342 4 drevárska výroba 3342 4
3343 4 nábytkárska výroba
3343 4 01 nábytkárska výroba — stolárstvo 3343 4 01
3343 4 02 nábytkárska výroba — čalúnnictvo 3343 4 02
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3454 4 polygrafický priemysel 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3659 4 stavebníctvo
3659 4 01 stavebníctvo — výroba stavieb 3659 4 01
3659 4 02 stavebníctvo — technické zariadenie budov 3659 4 02
3660 4 vodné hospodárstvo 3660 4
37 DOPRAVA A POŠTY
3756 4 poštová prevádzka 3756 4
3757 4 dopravná prevádzka
3757 4 01 dopravná prevádzka — cestná a mestská doprava 3757 4 01
3757 4 02 dopravná prevádzka — železničná doprava a preprava 3757 4 02
3757 4 03 dopravná prevádzka — lodná doprava 3757 4 03
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4 rastlinná výroba 4501 4
4502 4 živočíšna výroba
4502 4 01 živočíšna výroba — chov hospodárskych zvierat 4502 4 01
4502 4 02 živočíšna výroba — rybárstvo 4502 4 02
4511 4 záhradníctvo 4511 4
4521 4 lesné hospodárstvo 4521 4
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4526 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6401 4 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
6401 4 01 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — výroba a služby 6401 4 01
6401 4 02 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev — ľudová a remeselná výroba 6401 4 02
6411 4 prevádzka obchodu
6411 4 01 prevádzka obchodu — vnútorný obchod 6411 4 01
6411 4 02 prevádzka obchodu — propagácia 6411 4 02
6411 4 03 prevádzka obchodu — knižná kultúra 6411 4 03
6421 4 spoločné stravovanie 6421 4
6426 4 vlasová kozmetika 6426 4
6427 4 skladové hospodárstvo 6427 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4 umeleckoremeselné práce 8501 4
8502 4 scénická tvorba 8502 4
Vysvetlivky: 
Študijné odbory 8502 4 scénická tvorba a 6411 4 03 prevádzka obchodu — knižná kultúra sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
Študijný odbor 8501 4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
ODDIEL E
I.
 Sústava skupín študijných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
zameranie
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1)
1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7
22 HUTNÍCTVO
2275 2 hutník
2275 2 01 hutník — výroba koksu CH 12 8 2275 2 01 2235 4
2275 2 02 hutník — výroba železných kovov CH 12 8 2275 2 02 2235 4
2275 2 03 hutník — výroba neželezných kovov CH 12 8 2275 2 03 2235 4
2275 2 04 hutník — tvárnenie kovov CH 12 8 2275 2 04 2235 4, 2414 4 03
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2 zlievač CH 12 12 2401 2 2235 4, 2414 4 03
2423 2 nástrojár CH, D 12 12 2423 2 2414 4 01, 2414 4 02
2433 2 obrábač kovov
2433 2 01 obrábač kovov — univerzálne obrábanie CH, D 12 12 2433 2 01 2414 4 02
2433 2 02 obrábač kovov — sústruženie CH, D 12 12 2433 2 02 2414 4 02
2433 2 03 obrábač kovov — frézovanie CH, D 12 12 2433 2 03 2414 4 02
2433 2 04 obrábač kovov — brúsenie CH, D 12 12 2433 2 04 2414 4 02
2434 2 strojný kováč CH 12 12 2434 2 2414 4 03
2435 2 klampiar
2435 2 01 klampiar — strojárska výroba CH 12 12 2435 2 01 2414 4 01, 2414 4 03
2435 2 02 klampiar — stavebná výroba CH, D 12 122) 2435 2 02 2414 4 01, 2414 4 03, 3659 4 01
2436 2 modelár CH, D 12 12 2436 2 2414 4 02, 2414 4 03, 3343 4 01
2439 2 lakovník CH, D 12 12 2439 2 6401 4 01
2440 2 optik
2440 2 01 optik — prístrojová technika CH, D 12 12 2440 2 01 2414 4 01, 2733 4 03
2440 2 02 optik — okuliarová optika CH, D 12 12 2440 2 02 2414 4 01, 2733 4 03
2461 2 mechanik optických prístrojov CH, D 12 12 2461 2 2414 4 01
2463 2 hodinár CH, D 12 7 2463 2 2414 4 01, 2675 4 03
2464 2 strojný mechanik
2464 2 01 strojný mechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2464 2 01 2414 4 01, 2416 4, 2417 4
2464 2 02 strojný mechanik — oceľové konštrukcie CH 12 12 2464 2 02 2414 4 01
2464 2 03 strojný mechanik — výroba a montáž potrubia CH 12 12 2464 2 03 2414 4 01, 2417 4
2464 2 04 strojný mechanik — výroba a montáž kotlov CH 12 12 2464 2 04 2414 4 01, 2417 4
2464 2 05 strojný mechanik — okuliarová výroba CH, D 12 12 2464 2 05 2414 4 01, 2733 4 03
2464 2 06 strojný mechanik — traťové montáže CH 12 12 2464 2 06 2414 4 01, 2417 4
2465 2 strojník
2465 2 01 strojník — vrtné súpravy CH 12 15 2465 2 01 2417 4
2465 2 02 strojník — hutnícka druhovýroba kovov CH, D 12 10 2465 2 02 2417 4
2465 2 03 strojník — energetické zariadenia CH, D 12 10 2465 2 03 2417 4, 2675 4 01
2465 2 04 strojník — výroba stavebných látok CH, D 12 10 2465 2 04 2417 4
2465 2 05 strojník — duté sklo CH 12 12 2465 2 05 2417 4, 2733 4 01
2465 2 06 strojník — ploché sklo CH 12 10 2465 2 06 2417 4, 2733 4 01
2465 2 07 strojník — výroba krmív a úprava plodín CH, D 12 12 2465 2 07 2417 4
2465 2 08 strojník — drevárske polovýrobky CH, D 12 15 2465 2 08 2417 4, 3342 4
2465 2 09 strojník — konštrukčné dosky CH, D 12 15 2465 2 09 2417 4, 3342 4
2465 2 10 strojník — stavebné stroje CH 12 12 2465 2 10 2417 4
2465 2 11 strojník — vodohospodárske zariadenia CH 12 12 2465 2 11 2417 4, 3660 4
2465 2 12 strojník — traťové stroje CH 17 12 2465 2 12 2417 4
2465 2 13 strojník — lodná doprava CH 12 12 2465 2 13 2417 4, 3757 4 03
2465 2 14 strojník — výroba papiera CH, D 12 12 2465 2 14 2417 4, 2858 4 03
2465 2 15 strojník — spracúvanie papiera CH, D 12 12 2465 2 15 2417 4, 2858 4 03
2465 2 16 strojník — banské úpravne CH 17 12 2465 2 16 2417 4
2466 2 mechanik opravár
2466 2 01 mechanik opravár — plynárenské zariadenia CH 12 12 2466 2 01 2414 4 01, 2415 4, 2417 4
2466 2 02 mechanik opravár — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2466 2 02 2414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3454 4
2466 2 03 mechanik opravár — požiarna technika CH 12 12 2466 2 03 2414 4 01, 2416 4, 2417 4
2466 2 04 mechanik opravár — lesné stroje a zariadenia CH 12 10 2466 2 04 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 05 mechanik opravár — poľnohospodárska technika rastlinnej výroby CH 12 10 2466 2 05 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 06 mechanik opravár — poľnohospodárska technika živočíšnej výroby CH 12 10 2466 2 06 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 07 mechanik opravár — cukrovary a škrobárne CH, D 12 12 2466 2 07 2414 4 01, 2417 4
2466 2 08 mechanik opravár — renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo CH 12 12 2466 2 08 2414 4 01, 2417 4, 4526 4
2466 2 09 mechanik opravár — cestné motorové vozidlá CH, D 12 10 2466 2 09 2414 4 01, 2416 4, 2417 4, 3757 4 01
2466 2 10 mechanik opravár — koľajové vozidlá CH 12 12 2466 2 10 2414 4 01, 2417 4
2466 2 11 mechanik opravár — lietadlá CH 12 12 2466 2 11 2414 4 01
2466 2 12 mechanik opravár — banské stroje a zariadenia CH 17 13 2466 2 12 2153 4
2466 2 13 mechanik opravár — hutnícke zariadenia CH 12 12 2466 2 13 2414 4 03, 2235 4
2467 2 úpravár kovov
2467 2 01 úpravár kovov — tepelné spracúvanie CH 12 12 2467 2 01 2414 4 03
2467 2 02 úpravár kovov — pokovovanie CH 12 12 2467 2 02 2414 4 03
2468 2 nastavovač textilných strojov
2468 2 01 nastavovač textilných strojov — tkáčovne CH, D 12 12 2468 2 01 3139 4 01
2468 2 02 nastavovač textilných strojov — pradiarne CH, D 12 12 2468 2 02 3139 4 01
2468 2 03 nastavovač textilných strojov — pletiarne CH, D 12 12 2468 2 03 3139 4 01
2485 2 rytec kovov
2485 2 01 rytec kovov — tlačiace a raziace valce CH, D 12 7 2485 2 01 2414 4 02
2485 2 02 rytec kovov — nástroje a znaky CH, D 12 7 2485 2 02 2414 4 01, 2414 4 02, 6401 4 02
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2680 2 mechanik
2680 2 01 mechanik — vážiace zariadenia CH, D 12 12 2680 2 01 2414 4 01, 2675 4 03
2680 2 02 mechanik — zdvíhacie zariadenia CH 12 10 2680 2 02 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 03 mechanik — chladiace zariadenia CH, D 12 12 2680 2 03 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 04 mechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 12 2680 2 04 2414 4 01, 2675 4 02
2680 2 05 mechanik — elektrotechnika CH, D 12 12 2680 2 05 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 06 mechanik — meracie prístroje a zariadenia CH, D 12 12 2680 2 06 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2680 2 07 mechanik — administratívna technika CH, D 12 12 2680 2 07 2414 4 01, 2675 4 02, 2675 4 03
2683 2 elektromechanik
2683 2 01 elektromechanik — banské stroje a zariadenia CH 12 10 2683 2 01 2153 4, 2675 4 01, 2675 4 02
2683 2 02 elektromechanik — oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia CH, D 12 10 2683 2 02 2675 4 03, 2676 4
2683 2 03 elektromechanik — rozvodné zariadenia CH, D 12 10 2683 2 03 2675 4 01, 2675 4 02
2683 2 04 elektromechanik — stroje a zariadenia CH, D 12 10 2683 2 04 2675 4 01, 2675 4 02
2686 2 mechanik elektronických zariadení CH, D 12 10 2686 2 2675 4 03
2687 2 autoelektrikár CH, D 12 10 2687 2 3757 4 01
2689 2 spojový mechanik
2689 2 01 spojový mechanik — oznamovacie siete CH 12 10 2689 2 01 2675 4 03, 2676 4
2689 2 02 spojový mechanik — spojovacie zariadenia CH, D 12 10 2689 2 02 2675 4 03, 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2735 2 keramik
2735 2 01 keramik — porcelán a keramika CH, D 17 12 2735 2 01 2731 4, 6401 4 02
2735 2 02 keramik — stavebná a žiaruvzdorná keramika CH, D 17 10 2735 2 02 2731 4
2735 2 03 keramik — brúsiace prostriedky CH, D 17 10 2735 2 03 2731 4
2735 2 04 keramik — elektrokeramika CH, D 17 10 2735 2 04 2731 4
2735 2 05 keramik — modelovanie CH, D 17 12 2735 2 05 2731 4
2755 2 maliar skla a keramiky
2755 2 01 maliar skla a keramiky — maľba skla CH, D 17 12 2755 2 01 2733 4 02
2755 2 02 maliar skla a keramiky — maľba a dekorácia keramiky CH, D 17 12 2755 2 02 2731 4, 6401 4 02
2756 2 sklár
2756 2 01 sklár — duté a lisované sklo CH 12 10 2756 2 01 2733 4 01
2756 2 02 sklár — výroba foriem CH 12 10 2756 2 02 2414 4 02, 2733 4 01
2756 2 03 sklár — technické sklo CH, D 12 10 2756 2 03 2733 4 01
2757 2 výrobca bižutérie
2757 2 01 výrobca bižutérie — sklená bižutéria CH, D 12 12 2757 2 01 2732 4
2757 2 02 výrobca bižutérie — kovová bižutéria CH, D 12 12 2757 2 02 2732 4
2759 2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
2759 2 01 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — ozdobné predmety CH, D 12 15 2759 2 01 2732 4
2759 2 02 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — zapínadlá CH, D 12 12 2759 2 02 2732 4
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel — vianočné ozdoby CH, D 7 7 2759 2 03 2732 4
2783 2 brusič skla
2783 2 01 brusič skla — zabrusovanie a obrusovanie CH, D 12 12 2783 2 01 2733 4 02
2783 2 02 brusič skla — vybrusovanie CH, D 12 12 2783 2 02 2733 4 02
2783 2 03 brusič skla — rytie CH, D 12 10 2783 2 03 2733 4 02
2794 2 brusič technického a šperkového kameňa CH, D 12 12 2794 2 2732 4, 2733 4 04, 6401 4 02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2861 2 prevádzkový chemik
2861 2 01 prevádzkový chemik — priemyselná chémia CH, D 12 12 2861 2 01 2858 4 01
2861 2 02 prevádzkový chemik — výroba tukov a kozmetiky CH, D 12 12 2861 2 02 2858 4 01
2861 2 03 prevádzkový chemik — farmaceutická výroba CH, D 12 12 2861 2 03 2858 4 02
2866 2 gumár plastikár
2866 2 01 gumár plastikár — spracúvanie kaučuku CH, D 12 123) 2866 2 01 2857 4
2866 2 02 gumár plastikár — spracúvanie plastov CH, D 12 12 2866 2 02 2857 4
2873 2 textilný chemik
2873 2 01 textilný chemik — úprava textílií CH, D 12 12 2873 2 01 3139 4 03
2873 2 02 textilný chemik — farbenie textílií CH, D 12 12 2873 2 02 3139 4 03
2873 2 03 textilný chemik — potláčanie textílií CH, D 12 7 2873 2 03 3139 4 03
2874 2 garbiarsky chemik
2874 2 01 garbiarsky chemik — spracúvanie kože CH, D 12 10 2874 2 01 3246 4 01
2874 2 02 garbiarsky chemik — spracúvanie kožušníckych kožiek CH, D 12 10 2874 2 02 3246 4 01
2875 2 výrobca a spracúvateľ silikátových vláken CH, D 17 12 2875 2 2733 4 01
2876 2 chemik práčovní a čistiarní CH, D 12 12 2876 2 2858 4 01, 6401 4 01
2878 2 biochemik
2878 2 01 biochemik — mliekárska výroba CH, D 12 10 2878 2 01 2959 4
2878 2 02 biochemik — výroba piva a sladu CH, D 12 10 2878 2 02 2959 4
2878 2 03 biochemik — liehovarnícka výroba a výroba vína CH, D 12 10 2878 2 03 2959 4
29 POTRAVINÁRSTVO
2961 2 mlynár CH 12 10 2961 2 2959 4, 2417 4
2962 2 pekár CH, D 12 10 2962 2 2959 4
2964 2 cukrár CH, D 12 10 2964 2 2959 4, 6421 4
2965 2 cukrovinkár pečivár
2965 2 01 cukrovinkár pečivár — výroba cukroviniek CH, D 17 10 2965 2 01 2959 4
2965 2 02 cukrovinkár pečivár — výroba trvanlivého pečiva CH, D 17 10 2965 2 02 2959 4, 6422 4
2968 2 mäsiar údenár
2968 2 01 mäsiar údenár — spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov CH, D 12 10 2968 2 01 2959 4
2970 2 konzervár CH, D 12 10 2970 2 2959 4
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2 pradiar
3143 2 01 pradiar — spracúvanie textilných vláken CH, D 12 12 3143 2 01 3139 4 02
3143 2 02 pradiar — výroba netkaných textílií CH, D 12 12 3143 2 02 3139 4 02
3145 2 plstiar
3145 2 01 plstiar — technické plsti CH, D 17 12 3145 2 01 3139 4 02
3145 2 02 plstiar — klobučnícke plsti CH, D 17 12 3145 2 02 3139 4 02
3146 2 tkáč
3146 2 01 tkáč — plošné textílie CH, D 12 12 3146 2 01 3139 4 02
3146 2 02 tkáč — kovové tkaniny a sitá CH, D 12 12 3146 2 02 3139 4 02
3149 2 výrobca textilných rukavíc CH, D 12 12 3149 2 3125 4
3150 2 prámikár CH, D 12 12 3150 2 3139 4 02
3151 2 pletiar CH, D 12 12 3151 2 3139 4 02
3152 2 krajčír
3152 2 01 krajčír — pánske odevy CH, D 12 12 3152 2 01 3125 4
3152 2 02 krajčír — dámske odevy CH, D 12 12 3152 2 02 3125 4
3177 2 strojná vyšívačka
3177 2 01 strojná vyšívačka — priemyselná výroba D 12 10 3177 2 01 3139 4 02
3177 2 02 strojná vyšívačka — zákazková výroba D 12 10 3177 2 02 3139 4 02
3181 2 klobučník
3181 2 01 klobučník — priemyselná výroba CH, D 17 12 3181 2 01 3139 4 02
3181 2 02 klobučník — zákazková výroba CH, D 17 12 3181 2 02 3139 4 02
3185 2 krajčírka
3185 2 01 krajčírka — odevná konfekcia a bielizeň D 12 12 3185 2 01 3125 4
3185 2 02 krajčírka — technická konfekcia D 12 12 3185 2 02 3125 4
3185 2 03 krajčírka — textilné hračky D 12 15 3185 2 03 3125 4
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3250 2 remenár sedlár CH, D 12 12 3250 2 3246 4 03
3251 2 kožušník
3251 2 01 kožušník — príprava kožušinových výrobkov CH, D 12 10 3251 2 01 3245 4
3251 2 02 kožušník — šitie a oprava kožušinových výrobkov CH, D 12 10 3251 2 02 3245 4
3253 2 rukavičkár
3253 2 01 rukavičkár — strihy CH, D 12 10 3253 2 01 3246 4 03
3253 2 02 rukavičkár — šitie CH, D 12 15 3253 2 02 3246 4 03
3272 2 zvrškár CH, D 12 12 3272 2 3246 4 02
3274 2 obuvník
3274 2 01 obuvník — priemyselná výroba CH, D 12 10 3274 2 01 3246 4 02
3274 2 02 obuvník — zákazková výroba a oprava obuvi CH, D 12 10 3274 2 02 3246 4 02
3274 2 03 obuvník — ortopedická obuv CH, D 7 10 3274 2 03 3246 4 02
3274 2 04 obuvník — obuvnícke polovýrobky CH, D 12 10 3274 2 04 3246 4 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2 stolár
3355 2 01 stolár — výroba nábytku a zariadení CH, D 12 12 3355 2 01 3343 4 01
3355 2 02 stolár — stavebnostolárska výroba CH 12 12 3355 2 02 3343 4 01, 3242 4, 3659 4 01
3355 2 03 stolár — poľnohospodárska výroba CH 12 10 3355 2 03 3343 4 01, 3342 4
3355 2 04 stolár — priemyselné obrábanie dreva CH, D 12 12 3355 2 04 3342 4, 3343 4 01
3356 2 spracúvateľ prírodných pletív CH, D 12 10 3356 2 6401 4 01, 6401 4 02
3359 2 debnár CH 12 10 3359 2 3342 4
3362 2 kefár CH, D 17 15 3362 2 3342 4
3364 2 ramár pozlacovač CH, D 17 12 3364 2 6401 4 02
3367 2 výrobca športových potrieb CH, D 12 10 3367 2 3343 4 01
3368 2 mechanik hudobných nástrojov
3368 2 01 mechanik hudobných nástrojov —akordeóny a ústne harmoniky CH, D 12 12 3368 2 01 nie je určený
3368 2 02 mechanik hudobných nástrojov —klávesové nástroje CH, D 12 12 3368 2 02 nie je určený
3368 2 03 mechanik hudobných nástrojov —strunové nástroje CH, D 12 12 3368 2 03 nie je určený
3369 2 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
3369 2 01 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — bicie nástroje CH, D 12 12 3369 2 01 nie je určený
3369 2 02 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov —jazýčkové a perné nástroje CH, D 12 12 3369 2 02 nie je určený
3369 2 03 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — nátrubkové nástroje CH, D 12 12 3369 2 03 nie je určený
3369 2 04 mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov — strojivá CH, D 12 12 3369 2 04 nie je určený
3370 2 čalúnnik CH, D 12 12 3370 2 3343 4 02
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3468 2 pečiatkár CH, D 17 7 3468 2 6401 4 01
3470 2 tlačiar na maloofsetových strojoch CH, D 12 10 3470 2 3454 4
3472 2 lejár v polygrafii CH 7 7 3472 2 3454 4
3492 2 filmový laborant CH, D 7 10 3492 2 6401 4 01
3473 2 polygraf
3473 2 01 polygraf — sadzba CH, D 7 7 3473 2 01 3454 4
3473 2 02 polygraf — reprodukčná grafika CH, D 7 7 3473 2 02 3454 4
3473 2 03 polygraf — polygrafická montáž CH, D 7 7 3473 2 03 3454 4
3473 2 04 polygraf — tlač na polygrafických strojoch CH 7 7 3473 2 04 3454 4
3473 2 05 polygraf — dokončievacie spracovanie CH, D 7 7 3473 2 05 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3661 2 murár CH 12 12 3661 2 3659 4 01
3663 2 tesár CH 12 7 3663 2 3659 4 01
3664 2 železobetonár CH 12 10 3664 2 3659 4 01
3665 2 štukatér CH 12 7 3665 2 6401 4 01, 6401 4 02, 3659 4 01
3666 2 vodár meliorátor CH 17 10 3666 2 3659 4 01, 3660 4
3672 2 kamenár CH 12 10 3672 2 6401 4 01, 3659 4 01
3674 2 dlaždič — cestár CH 12 12 3674 2 3659 4 01
3675 2 maliar
3675 2 01 maliar — interiéry CH 12 10 3675 2 01 6401 4 01, 3659 4 01
3675 2 02 maliar — stavebná výroba CH 12 10 3675 2 02 6401 4 01, 3659 4 01
3676 2 izolatér CH 12 7 3676 2 3659 4 01
3677 2 pokrývač CH 12 72) 3677 2 3659 4 01
3678 2 inštalatér CH 12 7 3678 2 3659 4 02, 2414 4 01
3679 2 sklenár CH, D 12 10 3679 2 3659 4 01
3680 2 podlahár CH 12 7 3680 2 3659 4 01
3688 2 kominár CH 17 102) 3688 2 6401 4 01
37 DOPRAVA A POŠTY
3762 2 železničiar CH, D 12 12 3762 2 3757 4 02
3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy CH, D 12 10 3763 2 3756 4
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4560 2 pestovateľ
4560 2 01 pestovateľ — chmeliarstvo CH, D 12 12 4560 2 01 4501 4
4560 2 02 pestovateľ — ovocinárstvo a včelárstvo CH, D 12 12 4560 2 02 4501 4, 4511 4
4560 2 03 pestovateľ — šľachtenie a semenárstvo CH, D 12 12 4560 2 03 4501 4, 4511 4
4560 2 04 pestovateľ — vinohradníctvo CH, D 12 12 4560 2 04 4501 4, 4511 4
4561 2 poľnohospodár
4561 2 01 poľnohospodár — mechanizácia CH 12 10 4561 2 01 4526 4
4561 2 02 poľnohospodár — farmárstvo CH, D 12 12 4561 2 02 4501 4, 4502 4
4561 2 03 poľnohospodár — služby CH, D 12 12 4561 2 03 nie je určený
4571 2 záhradník CH, D 12 12 4571 2 4511 4
4575 2 mechanizátor lesnej výroby CH 17 10 4575 2 4521 4
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby CH 12 10 4576 2 4501 4, 4526 4
4577 2 hydinár CH, D 12 12 4577 2 2959 4, 4502 4 01
4578 2 rybár CH 12 7 4578 2 4502 4 02
4580 2 chovateľ
4580 2 01 chovateľ — chov hospodárskych zvierat CH, D 12 10 4580 2 01 4502 4 01
4580 2 02 chovateľ — chov koní a jazdectvo CH, D 12 7 4580 2 02 4502 4 01
4580 2 03 chovateľ — chov oviec CH, D 12 10 4580 2 03 4502 4 01
4580 2 04 chovateľ — chov kožušinových a laboratórnych zvierat CH, D 12 10 4580 2 04 4502 4 01
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6451 2 aranžér CH, D 12 124) 6451 2 6411 4 02
6452 2 fotograf CH, D 17 12 6452 2 6401 4 01, 6401 4 02
6453 2 knihár
6453 2 01 knihár — ručná výroba CH, D 12 7 6453 2 01 3454 4
6453 2 02 knihár — priemyselná výroba CH, D 12 12 6453 2 02 3454 4
6456 2 kaderník CH, D 17 10 6456 2 6426 4
6460 2 predavač
6460 2 01 predavač — potravinársky tovar CH, D 12 10 6460 2 01 6411 4 01
6460 2 02 predavač — rozličný tovar CH, D 12 10 6460 2 02 6411 4 01
6460 2 03 predavač — elektrotechnický tovar CH, D 12 8 6460 2 03 6411 4 01
6460 2 04 predavač — drogériový tovar CH, D 12 10 6460 2 04 6411 4 01
6460 2 05 predavač — motorové vozidlá CH, D 12 10 6460 2 05 6411 4 01
6460 2 06 predavač — stavebniny a remeselnícke potreby CH, D 12 8 6460 2 06 6411 4 01
6460 2 07 predavač — textil a odevy CH, D 12 10 6460 2 07 6411 4 01
6460 2 08 predavač — obuv a kožená galantéria CH, D 12 10 6460 2 08 6411 4 01
6460 2 09 predavač — domáce potreby CH, D 12 10 6460 2 09 6411 4 01
6460 2 10 predavač — drobný tovar CH, D 12 8 6460 2 10 6411 4 01
6460 2 11 predavač — hodiny a klenoty CH, D 12 8 6460 2 11 6411 4 01
6460 2 12 predavač — nábytok a bytové zariadenie CH, D 12 8 6460 2 12 6411 4 01
6480 2 operátor skladovania
6480 2 01 operátor skladovania — hutnícke a strojárske výrobky CH, D 12 10 6480 2 01 2417 4, 6427 4
6480 2 02 operátor skladovania — obchod CH, D 12 10 6480 2 02 6427 4
6490 2 kuchár čašník, kuchárka servírka
6490 2 01 kuchár čašník, kuchárka servírka — príprava jedál CH, D 12 8 6490 2 01 6421 4
6490 2 02 kuchár čašník, kuchárka servírka — obsluha CH, D 12 8 6490 2 02 6421 4
6490 2 03 kuchár čašník, kuchárka servírka — pohostinstvo CH, D 12 8 6490 2 03 6421 4
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2 umelecký kováč a zámočník CH 8 8 8541 2 8501 4
8545 2 zlatník a klenotník CH, D 12 10 8545 2 6401 4 02, 8501 4
8555 2 umelecký rezbár CH, D 8 8 8555 2 8501 4
8557 2 umelecký stolár CH, D 8 8 8557 2 8501 4
8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér CH, D 8 8 8559 2 8501 4
8571 2 umelecká vyšívačka D 8 8 8571 2 6401 4 02, 8501 4
8572 2 umelecká čipkárka D 8 8 8572 2 6401 4 02, 8501 4
8582 2 umelecký krajčír CH, D 8 8 8582 2 8501 4
ODDIEL E
II.
 Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre: chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich odborov podľa doterajších predpisov Kód príslušného 3-ročného učebného odboru
1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6 7
21 BANÍCTVO
2172 2 povrchové dobývanie CH 12 12 2172 2 nie je určený
22 HUTNÍCTVO
2276 2 hutnícka výroba CH, D 12 10 2276 2 2275 2, 2465 2 01
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2475 2 prevádzka energetických výrobní CH 12 10 2475 2 2465 2 03
2476 2 stavba rozvodných zariadení CH 12 10 2476 2 2683 2 03
2477 2 obrábanie kovov CH, D 12 12 2477 2 2433 2
2478 2 strojárska výroba CH, D 12 12 2478 2 2466 2 02, 2464 2 01
2479 2 povrchová úprava CH, D 12 12 2479 2 2467 2
2480 2 zlievárenská výroba CH, D 12 12 2480 2 2401 2
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2691 2 elektrotechnická výroba CH, D 12 12 2691 2 2683 2 04, 2686 2
2693 2 spojové montáže a opravy CH, D 12 10 2693 2 2689 2
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2781 2 keramická výroba CH, D 12 12 2781 2 2735 2
2782 2 sklárska výroba CH, D 7 7 2782 2 2756 2, 2783 2
2788 2 výroba bižutérie CH, D 7 7 2788 2 2757 2, 2759 2
2789 2 výroba stavebných látok CH, D 7 7 2789 2 2465 2 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2883 2 výroba umelých kvetín CH, D 7 7 2883 2 2735 2 01
2884 2 gumárska a plastikárska výroba CH, D 12 12 2884 2 2866 2
2885 2 chemická výroba CH, D 12 12 2885 2 2861 2
2892 2 spracúvanie papiera CH, D 12 12 2892 2 2465 2 15
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 2 potravinárska výroba CH, D 12 12 2982 2 2878 2, 2962 2, 2964 2, 2965 2, 2968 2, 2970 2
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 2 výroba konfekcie CH, D 17 12 3178 2 3152 2, 3185 2
3179 2 textilná výroba CH, D 12 12 3179 2 3146 2 01
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 2 výroba obuvi CH, D 12 12 3282 2 3272 2, 3274 2
3283 2 výroba koženej galantérie CH, D 12 12 3283 2 3253 2, 3250 2
3284 2 kožušnícka výroba CH, D 12 12 3284 2 3251 2 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 2 košikárska výroba CH, D 12 7 3382 2 3356 2
3383 2 spracúvanie dreva CH, D 12 12 3383 2 3355 2
3384 2 čalúnnická výroba CH, D 12 12 3384 2 3370 2
3385 2 výroba kancelárskych potrieb CH, D 12 12 3385 2 nie je určený
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 2 polygrafická výroba CH, D 12 7 3490 2 3470 2, 6453 2
3494 2 výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH, D 7 12 3494 2 2866 2
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 2 stavebná výroba CH 12 12 3686 2 3664 2, 3661 2
3687 2 kominárske služby5) CH 7 7 3687 2 3688 2
37 DOPRAVA A POŠTY
3772 2 doprava CH 12 12 3772 2 2762 2, 2683 2 02
3773 2 spojová prevádzka CH, D 12 10 3773 2 3763 2
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 2 poľnohospodárska výroba CH, D 12 12 4572 2 4580 2, 4576 2
4579 2 lesná výroba CH, D 17 12 4579 2 4575 2
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 2 technické služby v autoservise CH 10 10 6449 2 2466 2 09
6450 2 prevádzka práčovní a čistiarní CH, D 10 10 6450 2 2876 2
6457 2 laboratórne práce vo fotografii CH, D 10 10 6457 2 6452 2
ODDIEL F
Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov učilíšť s osobitne upravenými učebnými plánmi, ktorých denné štúdium trvá 2 roky
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
Určený pre chlapcov-CH dievčatá-D Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy Kód zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6
21 BANÍCTVO
2172 0 povrchové dobývanie CH 12 12 2172 0
22 HUTNÍCTVO
2276 0 hutnícka výroba CH, D 10 10 2276 0
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2475 0 prevádzka energetických výrobní CH 12 10 2475 0
2476 0 stavba rozvodných zariadení CH 12 10 2476 0
2477 0 obrábanie kovov CH, D 12 12 2477 0
2478 0 strojárska výroba CH, D 12 12 2478 0
2479 0 povrchová úprava CH, D 12 12 2479 0
2480 0 zlievárenská výroba CH 12 12 2480 0
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
2691 0 elektrotechnická výroba CH, D 12 12 2691 0
2693 0 spojové montáže a opravy CH, D 12 10 2693 0
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2781 0 keramická výroba CH, D 12 12 2781 0
2782 0 sklárska výroba CH, D 7 7 2782 0
2788 0 výroba bižutérie CH, D 7 7 2788 0
2789 0 výroba stavebných látok CH, D 7 7 2789 0
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2884 0 gumárska a plastikárska výroba CH, D 12 12 2884 0
2885 0 chemická výroba CH, D 12 12 2885 0
2892 0 spracúvanie papiera CH, D 12 12 2892 0
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 0 potravinárska výroba CH, D 12 12 2982 0
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0 výroba konfekcie CH, D 17 12 3178 0
3179 0 textilná výroba CH, D 12 12 3179 0
32 SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
3282 0 výroba obuvi CH, D 12 12 3282 0
3283 0 výroba koženej galantérie CH, D 12 12 3283 0
3284 0 kožušnícka výroba CH, D 12 12 3284 0
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3382 0 košikárska výroba CH, D 12 7 3382 0
3383 0 spracovanie dreva CH, D 12 12 3383 0
3384 0 čalúnnická výroba CH, D 12 12 3384 0
3385 0 výroba kancelárskych potrieb CH, D 12 12 3385 0
34 POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
3490 0 polygrafická výroba CH, D 12 7 3490 0
3494 0 výroba gramofónových platní a magnetofónových kaziet CH, D 7 12 3494 0
36 STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
3686 0 stavebná výroba CH 12 12 3686 0
37 DOPRAVA A POŠTY
3772 0 doprava CH 12 12 3772 0
3773 0 spojová prevádzka CH, D 12 10 3773 0
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0 poľnohospodárska výroba CH, D 12 12 4572 0
4579 0 lesná výroba CH, D 17 12 4579 0
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0 technické služby v autoservise CH 10 10 6449 0
6450 0 prevádzka práčovní a čistiarní CH, D 10 10 6450 0
1)
Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.
1)
Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
2)
V 3. ročníku pri práci vo výškach 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
3)
V blokoch učiva o vulkanizácii je najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
4)
Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5)
Učebný odbor je určený len na štúdium popri zamestnaní.