254/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1995 do 31.12.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. novembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. g) colného zákona č. 618/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 39/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1995 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 tohto nariadenia sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 10, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.
2.
Za prílohu č. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z. sa pripája príloha č. 10, ktorá je prílohou tohto nariadenia.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 254/1995 Z. z.
Príloha č. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z.
Dočasná úprava colnej sadzby na dovoz vína v roku 1995
Položka colnéhosadzobníka Dočasná colnákvóta Dočasná colnásadzba Platnosť do
2204 29 100 000 hl 25% 31. 12. 1995