253/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.11.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
výnos z 15. novembra 1995 č. 5949/1995–162–ÚP o hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl formou pôžičiek.
Tento výnos sa vzťahuje na študentov vysokých škôl a určuje sa ním možnosť poskytovania pôžičiek študentom vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia.
Výnos nadobúda účinnosť 17. novembrom 1995.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na dekanátoch fakúlt jednotlivých vysokých škôl v Slovenskej republike.