249/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1995 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 25. októbra 1995,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 písm. a), § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky č. 409/1990 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vzťahuje aj na deti cudzincov s dlhodobým alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„“.
2a)
Napr. § 19 zákona č. 498/1990 Zb. o utečencoch; § 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.
Eva Slavkovská v. r.