246/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 12. októbra 1995
o certifikácii výrobkov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Určovanie výrobkov na povinnú certifikáciu
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi určí na povinnú certifikáciu
a)
výrobky, na ktorých je verejný záujem o trvalé dodržiavanie ich vlastností, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
b)
výrobky, ktorých sa to týka na základe medzinárodnej dohody o certifikácii výrobkov, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná dohoda“).
(2)
Výrobky určené na certifikáciu zverejňuje úrad vo svojom vestníku2) (ďalej len „vestník“).
§ 2
Prihlasovanie výrobkov na povinnú certifikáciu
(1)
Prihlasovanie výrobkov na povinnú certifikáciu sa vykonáva prihláškou, ktorú prihlasovateľovi3) na jeho žiadosť zašle štátna skúšobňa.
(2)
Prihlasovateľ je povinný na výzvu štátnej skúšobne doplniť prihlášku na certifikáciu dokumentáciou a podkladmi na overenie predpokladov trvalého dodržiavania kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe.
(3)
Ak z údajov predložených prihlasovateľom vyplynie, že pri prihlásenom výrobku nie sú dôvody na certifikáciu, štátna skúšobňa po prerokovaní s úradom konanie o certifikácii zastaví.4)
(4)
Výrobok, ktorý je v obehu, je prihlasovateľ povinný prihlásiť do 60 dní odo dňa jeho určenia na povinnú certifikáciu v štátnej skúšobni. Do skončenia certifikácie môže výrobok uvádzať do obehu.
(5)
Certifikovaný výrobok podlieha opätovnej certifikácii, ak jeho výroba alebo dovoz boli prevzaté a odovzdávajúci výrobca alebo dovozca jeho výrobu alebo dovoz skončil. Preberajúci výrobca alebo dovozca je povinný prihlásiť prevzatý výrobok na opätovnú certifikáciu do 30 dní odo dňa prevzatia výroby alebo dovozu výrobku. Do skončenia certifikácie môže preberajúci výrobca alebo dovozca uvádzať certifikovaný výrobok do obehu, ak dodrží podmienky uvedené v certifikáte.5)
(6)
Ak je platnosť certifikátu obmedzená, je výrobca alebo dovozca povinný, ak hodlá výrobok uvádzať naďalej do obehu, prihlásiť ho na opätovnú certifikáciu v lehote určenej v certifikáte.
§ 3
Dovoz výrobkov určených na certifikáciu na základe medzinárodnej dohody
Dovozca oznámi štátnej skúšobni, a ak nie je určená, tak úradu, dovoz výrobkov podliehajúcich povinnej certifikácii, ktoré sa dovážajú podľa medzinárodnej dohody,6) pred uskutočnením prvého dovozu do Slovenskej republiky.
§ 4
Nepovinná certifikácia výrobkov
(1)
Nepovinnú certifikáciu výrobkov vykonáva štátna skúšobňa iba v rozsahu svojho oprávnenia na certifikáciu.
(2)
Prihlasovateľ, ktorý preukáže právny záujem o vykonanie certifikácie, uvedie technické normy, technické dokumenty alebo právne predpisy, podľa ktorých chce vykonať certifikáciu. V prípade, ak chce vykonať certifikáciu podľa zahraničných technických noriem, technických dokumentov alebo právnych predpisov, predloží ich štátnej skúšobni súčasne s prihláškou.
§ 5
Postup pri certifikácii výrobkov
(1)
Zhoda vlastností certifikovaného typu výrobku sa zisťuje porovnaním hodnôt vlastností zistených určenými metódami na vzorke výrobku s hodnotami vlastností ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi alebo právnymi predpismi.
(2)
Predpoklady výrobcu na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe sa zisťujú previerkou systému zabezpečovania kvality výrobkov, najmä previerkou
a)
stavu výrobného zariadenia a úrovne používanej technológie,
b)
systémov kontroly,
c)
stavu výrobno-technickej dokumentácie na výrobu certifikovaných výrobkov,
d)
stavu skúšobného zariadenia a jeho metrologického zabezpečenia.
(3)
Štátna skúšobňa overí vlastnosti výrobku a predpoklady výrobcu na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe. O výsledkoch zistení vydá protokol. Certifikát vydá najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa odobratia vzorky výrobku.
(4)
Ak je to hospodárnejšie a ak sa tým neohrozí nestrannosť a technická náročnosť skúšok, určí štátna skúšobňa, že technické skúšky vzorky výrobku sa pri povinnej certifikácii vykonajú u výrobcu s použitím jeho skúšobného zariadenia. Výrobca oznámi štátnej skúšobni v ňou určenej lehote, že vzorka výrobku a skúšobné zariadenie sú pripravené na skúšky tak, ako určila štátna skúšobňa. Takisto sa postupuje aj pri certifikácii dovážaných výrobkov, ak s takým postupom súhlasí zahraničný výrobca a úrad.
(5)
Štátna skúšobňa môže pri rozhodovaní o certifikácii výrobku použiť aj výsledky skúšok a posudky zo zahraničia, ak úrad alebo medzinárodná dohoda neustanovuje inak.
(6)
Skutočnosť, že výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe, preukazuje pri dovážaných výrobkoch dovozca (napr. certifikátom udeleným na systém kvality výrobcu alebo spôsobom určeným úradom). Ak dovozca zabezpečuje úpravu výrobku podmieňujúcu certifikáciu v tuzemsku, zisťujú sa predpoklady na trvalé dodržiavanie vlastností výrobkov aj u toho, kto tieto úpravy vykonáva.
(7)
Štátna skúšobňa vydá certifikát alebo rozhodnutie o odmietnutí certifikovať výrobok do 30 dní odo dňa vydania protokolu.
(8)
Ak sa v lehote ustanovenej v § 5 ods. 7 zistí, že je potrebné, aby štátna skúšobňa obstarala ďalšie podklady na rozhodnutie, predlžuje sa lehota na vydanie rozhodnutia o čas potrebný na predloženie a spracovanie vyžiadaných podkladov, najdlhšie však o 60 dní. Štátna skúšobňa je povinná toto predĺženie oznámiť prihlasovateľovi s uvedením dôvodov.
(9)
Certifikát, rozhodnutie o odmietnutí certifikovať výrobok alebo rozhodnutie o odobratí certifikátu zasiela štátna skúšobňa výrobcovi, prihlasovateľovi, ak nie je výrobcom, a úradu. Pri odmietnutí certifikovať výrobok alebo po odobratí certifikátu z dôvodu nedodržania určených vlastností zasiela štátna skúšobňa rozhodnutie aj dotknutým orgánom štátnej správy. Orgánu medzinárodného certifikačného systému sa certifikát zasiela, ak to vyplýva z medzinárodnej dohody.
(10)
Výsledky certifikácie výrobkov a ich zmeny eviduje štátna skúšobňa. Do evidencie certifikovaných výrobkov má právo nahliadnuť každý, kto prejaví záujem.
§ 6
Odber vzorky výrobku
(1)
Odber vzorky výrobku sa vykonáva podľa technických noriem alebo iným obvyklým spôsobom, prípadne v súlade s medzinárodnou dohodou.
(2)
Vzorkou výrobku sa rozumie ekonomicky a technicky nevyhnutne potrebné množstvo výrobkov určené štátnou skúšobňou, ak toto množstvo nevyplýva z príslušnej technickej normy.
(3)
Ak štátna skúšobňa odoberá vzorku výrobku7) u inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby než u prihlasovateľa, oznámi prihlasovateľovi odber vzorky výrobku do 3 dní po jej odobratí. Prihlasovateľ do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odbere vzorky výrobku tieto výrobky nahradí alebo uhradí, ak sa s organizáciou, v ktorej sa odber vykonal, nedohodne inak.
§ 7
Certifikačné značky a označovanie certifikovaných výrobkov
(1)
Slovenské certifikačné značky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. K certifikačnej značke sa pripája identifikačný údaj certifikačnej značky uvedený v certifikáte. Vedľa certifikačnej značky sa môžu umiestniť ďalšie údaje zverejnené vo vestníku.
(2)
Slovenská všeobecná certifikačná značka uvedená v prílohe sa udeľuje výrobku pri certifikácii vtedy, ak bola preukázaná zhoda vlastností výrobku s technickými dokumentmi alebo právnymi predpismi uvedenými v certifikáte a výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov.
(3)
Slovenská certifikačná značka zhody so slovenskou technickou normou uvedená v prílohe sa udeľuje výrobku pri certifikácii vtedy, ak bola preukázaná zhoda vlastností výrobku so všetkými slovenskými technickými normami a právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na výrobok, uvedenými v certifikáte a ak výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov.
(4)
Slovenská certifikačná značka európskej zhody uvedená v prílohe sa udeľuje výrobku pri certifikácii vtedy, ak pri certifikácii výrobku bola preukázaná zhoda vlastností výrobku s európskymi technickými normami prevzatými do sústavy slovenských technických noriem uvedenými v certifikáte a ak vlastnosti výrobku nie sú v rozpore s ostatnými európskymi normami a výrobca má predpoklady na trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov.
(5)
Certifikačná značka sa umiestni na výrobok, na obal alebo sa uvedie v dokumentácii. Certifikačné značky a spôsob ich umiestnenia na výrobok alebo na obal sú uvedené v slovenskej technickej norme.8) Štátna skúšobňa v certifikáte určí záväznosť a prípadne ďalšie záväzné podmienky používania certifikačnej značky prihlasovateľom. Záväzne určenú certifikačnú značku je prihlasovateľ povinný používať, a to spôsobom určeným štátnou skúšobňou.
(6)
Identifikačný údaj certifikačnej značky tvorí trojciferné číslo štátnej skúšobne uvedené v certifikáte doplnené o posledné dvojciferné číslo roku vydania certifikátu.
(7)
Ďalšie údaje zverejnené vo vestníku, ktoré možno umiestniť vedľa certifikačnej značky, sú
a)
grafické symboly – piktogramy (najviac osem) vyjadrujúce hlavné vlastnosti, ktoré boli pri certifikácii typu výrobku overované a ktoré tvoria jeho podstatné úžitkové vlastnosti,
b)
ochranná známka štátnej skúšobne.
(8)
Úrad oznamuje vo svojom vestníku certifikačné značky, ktorých vzájomné uznávanie vyplýva pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohôd.
§ 8
Ukladanie pokút
Ak úrad zistí skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že sa má uložiť pokuta9), začne konanie tým, že vyzve toho, komu sa má pokuta uložiť, aby predložil výkaz dodávok výrobku.
§ 9
Prechodné ustanovenie
(1)
Rozhodnutia o schválení výrobkov určených na povinnú certifikáciu vydané podľa zákona o štátnom skúšobníctve sú platné do 30. júna 1996, ak v rozhodnutí nie je uvedená kratšia doba platnosti.
(2)
Ak chce výrobca alebo dovozca uvádzať výrobky do obehu aj po uplynutí doby platnosti rozhodnutí uvedených v odseku 1, je výrobca alebo dovozca povinný prihlásiť tieto výrobky na povinnú certifikáciu dva mesiace pred uplynutím doby platnosti týchto rozhodnutí. Do ukončenia certifikácie môže výrobca alebo dovozca uvádzať tieto výrobky do obehu.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 101/1988 Zb. o certifikácii výrobkov.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.
Predseda:

Ing. Ľubomír Šutek, CSc. v. r.
Príloha vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z.
Slovenská všeobecná certifikačná značka s identifikačným údajom certifikačnej značky a ďalšími údajmi.
Slovenská certifikačná značka zhody so slovenskou technickou normou s identifikačným údajom certifikačnej značky a ďalšími údajmi.
Slovenská certifikačná značka európskej zhody s identifikačným údajom certifikačnej značky a ďalšími údajmi.
Legenda
a)
Identifikačný údaj certifikačnej značky:
XXX – trojciferné číslo štátnej skúšobne,
YY – posledné dvojciferné číslo roku vydania certifikátu.
b)
Ďalšie údaje:
1 – grafické symboly – piktogramy,
2 – ochranná známka štátnej skúšobne.
1)
Napr. § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.
2)
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
3)
§ 26 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.
4)
§ 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5)
§ 24b zákona č. 30/1968 Zb. v znení zákona č. 54/1987 Zb.
6)
Zoznam dovážaných výrobkov podliehajúcich certifikácii podľa medzinárodnej dohody o certifikácii výrobkov sa uverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s určením štátnej skúšobne.
7)
8)
STN 01 5200 certifikačné značky.
9)
§ 29 zákona č. 30/1968 Zb. v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z.