235/1995 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1994 Z. z.
výnos z 3. októbra 1995 č. 2609/1995–100, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov.
Tento výnos upravuje podmienky, ktoré musia spĺňať žiadatelia o vydanie osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov, vzory žiadostí a prehľad dokladov, ktoré žiadateľ k žiadosti prikladá, ako aj náležitosti osvedčenia.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 11/1995 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.