232/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z. (úplné znenie č. 38/1995 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f) a odsek 2 sa dopĺňa novým písmenom g), ktoré znie:
g) v sporoch o platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre nedostatok náležitostí uvedených v § 4 ods. 1 osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 ods. 3 znie:
„(3)
Krajské súdy rozhodujú ďalej ako súdy prvého stupňa v obchodných veciach
a)
spory z právnych vzťahov medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk,
b)
bez zreteľa na to, či účastníci záväzkového vzťahu sú podnikatelia, spory
1.
z právnych vzťahov súvisiacich so zakladaním obchodných spoločností alebo družstiev,
2.
z burzových obchodov a ich sprostredkovania,
3.
zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a z právnych vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom podniku alebo jeho časti,2)
4.
zo zmluvy o kontrolnej činnosti,3)
5.
zo zasielateľskej zmluvy,4)
6.
zo zmluvy o prevode obchodného podielu,5)
7.
zo zmluvy o tichom spoločenstve,6)
8.
zo zmluvy o otvorení akreditívu,7)
9.
zo zmluvy o inkase,8)
10.
zo zmluvy o bankovom uložení veci,9)
11.
zo zmluvy o bežnom účte, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk,10)
12.
zo zmluvy o vkladovom účte, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk,11)
13.
z cestovného šeku,12)
14.
zo zmluvy o úvere, ak suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk,
15.
zo záväzkových vzťahov zo sľubu odškodnenia,13)
16.
z právnych vzťahov vzniknutých pri zabezpečení záväzkov uvedených v bodoch 1 až 14,
17.
z práv z patentov, chránených úžitkových a priemyselných vzorov a topografií polovodičových výrobkov ako predmetu obchodu,
18.
zo záväzkových vzťahov z bankovej záruky,
c)
bez zreteľa na to, že nejde o obchodné veci podľa písmena a) alebo b), spory
1.
medzi obchodnými spoločnosťami (družstvami) a ich zakladateľmi, medzi obchodnými spoločnosťami (družstvami) a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi, ako aj medzi spoločníkmi, členmi alebo zakladateľmi navzájom, ak vznikli zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom,
2.
z právnych vzťahov medzi prokuristom a podnikateľom, ktorý prokúru udelil, a ak bola prokúra udelená viacerým osobám, z právnych vzťahov medzi týmito osobami navzájom a z právnych vzťahov medzi obchodným zástupcom a podnikateľom, ktorý obchodného zástupcu poveril, s výnimkou sporov z pracovnoprávneho vzťahu,
3.
z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, iných cenných papierov alebo šekov vrátane sporov z vydaných zmenkových (šekových) platobných rozkazov,
4.
z právnych vzťahov týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže14) a týkajúcich sa nekalej súťaže,15)
5.
z práv k obchodnému menu,16) k ochranným známkam17) a k označeniu pôvodu,18)
6.
z poistenia spojeného s predmetom obchodnej činnosti,
7.
o návrhu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti na jej zrušenie pre porušovanie spoločenskej zmluvy iným spoločníkom,19)
8.
o návrhu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na zrušenie jeho účasti v spoločnosti,20)
9.
o návrhu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným na zrušenie spoločnosti,21)
10.
o návrhu člena družstva na zrušenie rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení,22)
11.
o neplatnosť rozhodcovských zmlúv a o zrušenie rozhodcovských nálezov vydaných rozhodcami na základe rozhodcovskej zmluvy,23)
12.
zo vzťahov vznikajúcich z medzinárodného obchodného styku právnických osôb a fyzických osôb vrátane sporov, v ktorých bola právomoc súdu Slovenskej republiky založená písomnou zmluvou účastníkov.24)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5) a 9) znejú:
„5)
§ 115 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
9)
§ 700 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.“.
3.
V § 9 ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“.
4.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) až g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená c) a d).
5.
V § 15 ods. 2 znie:
„(2)
Účastníci majú právo vyjadriť sa o skutočnostiach, pre ktoré je sudca vylúčený. Tieto skutočnosti sú povinní neodkladne oznámiť súdu. Na opakované oznámenia tých istých skutočností súd neprihliadne, ak už o nich rozhodol.“.
6.
V § 35 ods. 2 znie:
„(2)
Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania
a)
vo veciach spôsobilosti na právne úkony,
b)
vo veciach vyhlásenia za mŕtveho,
c)
vo veciach zápisu do obchodného registra,
d)
vo veciach výchovy maloletých,
e)
vo veciach opatrovníctva,“.
7.
V § 36b ods. 1 písm. a) znie:
„a)
medzi obchodnými spoločnosťami (družstvami) a ich zakladateľmi, medzi obchodnými spoločnosťami (družstvami) a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi, ako aj medzi spoločníkmi, členmi alebo zakladateľmi navzájom, ak vznikli zo vzťahov upravených Obchodným zákonníkom,“.
8.
V § 38 ods. 1 znie:
„(1)
Súd môže poveriť notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a v prípadoch, keď sú splnené podmienky uvedené v § 175zca, vydal osvedčenie o dedičstve. Poverenie môže súd dodatočne meniť. Poverenie a zmena poverenia sú voči súdnemu komisárovi účinné, len čo mu ich súd oznámil.“.
9.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zápisnicu podľa odseku 1 možno v konaní o dedičstve nahradiť osvedčením o dedičstve (§ 175zca).“.
10.
V § 74 ods. 1 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.
11.
V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
O predbežnom opatrení rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od podania návrhu na predbežné opatrenie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
12.
V § 79 ods. 1 znie:
„(1)
Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, zamestnanie a bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať údaje potrebné na jej identifikáciu, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo; v sporoch medzi podnikateľmi aj údaj o zápise v obchodnom registri alebo v inom registri. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou.“.
13.
V § 88 ods. 1 písm. j) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s výnimkou sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“.
14.
V § 88 ods. 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.“.
15.
V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.“.
16.
§ 102 znie:
㤠102
(1)
Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.
(2)
V konaní, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, úkony podľa odseku 1 vykoná aj bez návrhu.“.
17.
V § 104 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
18.
Za § 104 sa vkladá nový § 104a, ktorý znie:
㤠104a
(1)
Súd skúma vecnú príslušnosť prv, než začne konať o veci samej.
(2)
Ak je súd, na ktorý sa účastník obrátil, toho názoru, že nie je vecne príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom účastníkov.
(3)
Ak súd, ktorému bola vec postúpená, s jej postúpením nesúhlasí, predloží vec bez rozhodnutia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sú súdy nižšieho stupňa viazané.
(4)
Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.“.
19.
§ 105 znie:
㤠105
(1)
Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma len na námietku účastníka, ak sa uplatní pri prvom úkone, ktorý účastníkovi patrí.
(2)
Ak je súd, na ktorý sa účastník obrátil, toho názoru, že nie je miestne príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom účastníkov.
(3)
Ak súd, ktorému bola vec postúpená, s jej postúpením nesúhlasí a ide o súdy v obvode toho istého krajského súdu, rozhodne o miestnej príslušnosti tento krajský súd. V ostatných prípadoch rozhodne o miestnej príslušnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky. Rozhodnutím súdu vyššieho stupňa sú súdy nižšieho stupňa viazané.
(4)
Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.“.
20.
§ 107 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.“.
21.
V § 114 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
doručí žalobu s prílohami žalovanému a vyzve ho, aby sa k nej do 15 dní od doručenia vyjadril, a zároveň ho poučí, že ak to neurobí, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153 b),“.
22.
V § 116 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania súd môže vykonať opatrenia potrebné na usmernenie správania prítomných osôb.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
23.
§ 120 znie:
㤠120
(1)
Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie sú navrhované. Súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov.
(2)
Vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie otcovstva, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.
(3)
Ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.“.
24.
V § 151a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odmenu notára a jeho hotové výdavky v konaní o dedičstve ukončenom vydaním osvedčenia o dedičstve určuje osobitný predpis.34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a) znie:
„34a)
§ 12 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z.“.
25.
V § 153 ods. 1 sa slová „skutočného stavu veci“ nahrádzajú slovami „zisteného skutkového stavu veci“.
26.
Za § 153 sa vkladajú nové § 153a, 153b a 153c, ktoré znejú:
㤠153a
(1)
Ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.
(2)
Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu a na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného.
(3)
Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku nemožno rozhodnúť spor, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.
§ 153b
(1)
Ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.
(2)
Rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak
a)
žalovaný sa nedostavil na prvé pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods. 3 a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1,
b)
žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti [§ 114 ods. 2 písm. a)],
c)
žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami,
d)
žalobca prítomný na pojednávaní navrhol rozhodnúť spor podľa odseku 1.
(3)
Skutkovým základom rozsudku podľa odseku 1 je žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný.
(4)
Ak sú v jednej veci niekoľkí žalovaní, rozsudkom podľa odseku 1 možno rozhodnúť len vtedy, ak každý z nich spĺňa podmienky uvedené v odseku 2. Ak to navrhne žalobca a prítomní žalovaní s tým súhlasia, súd môže rozhodnúť rozsudkom podľa odseku 1 proti neprítomným žalovaným.
(5)
Rozsudkom pre zmeškanie nemožno rozhodnúť
a)
vtedy, ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi,
b)
v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku,
c)
v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom.
§ 153c
(1)
Ak žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na prvom pojednávaní, na ktorom súd rozhodol rozsudkom podľa § 153b ods. 1, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovie, zruší rozsudok uznesením a začne vo veci opäť konať.
(2)
Ak žalovaný zároveň s návrhom podľa odseku 1 podal proti rozsudku pre zmeškanie aj odvolanie a súd vyhovel návrhu podľa odseku 1, platí, že žalovaný odvolanie nepodal.“.
27.
§ 157 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich zástupcov a tí sa vzdajú odvolania, súd v odôvodnení písomného vyhotovenia rozsudku uvedie túto skutočnosť.
(5)
V odôvodnení rozsudkov podľa § 153a ods. 1 a § 153b ods. 1 uvedie súd iba predmet konania a dôvody, pre ktoré takto rozhodol.“.
28.
§ 164 znie:
㤠164
Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.“.
29.
V § 172 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
ak nie je známy pobyt odporcu alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť odporcovi do cudziny.“.
30.
§ 172 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Platobný rozkaz možno vydať aj na cudziu menu za podmienok ustanovených v § 155 ods. 2. Hodnota peňažnej sumy vyjadrená v cudzej mene po prepočítaní podľa kurzu platného v čase vydania platobného rozkazu nesmie prevyšovať sumu uvedenú v odseku 1.“.
31.
V § 174 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„O týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze.“.
32.
§ 175l znie:
㤠175l
(1)
Ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde, vyporiada sa tento majetok v konaní o dedičstve podľa osobitného predpisu.34b)
(2)
Majetok uvedený v odseku 1 sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, vyporiada tento majetok súd príslušný na konanie o dedičstve. Ak rozhodnutie závisí od skutočnosti, ktorá zostala medzi účastníkmi sporná, postupuje súd podľa § 175k ods. 3.
(3)
Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo rozhodnutie súdu o vyporiadaní majetku podľa odseku 2 obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov s údajom o cene majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi.
(4)
Ak sa zistí skôr, než je dedičské konanie právoplatne skončené, ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pri jeho vyporiadaní sa postupuje podľa odseku 2.
(5)
Podľa predchádzajúcich ustanovení sa postupuje aj v prípade, keď poručiteľ bol v čase smrti spoluvlastníkom majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo inak než smrťou poručiteľa, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a o jeho vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b) znie:
„34b)
§ 150 Občianskeho zákonníka.“.
33.
V § 175q ods. 1 písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.“.
34.
V § 175q sa vypúšťa odsek 3.
35.
§ 175s znie:
㤠175s
(1)
Prejednanie dedičstva je skončené
a)
nadobudnutím právoplatnosti uznesenia vydaného podľa § 175p a 175q, alebo
b)
vydaním osvedčenia o dedičstve za podmienok uvedených v § 175zca.
(2)
Po skončení prejednania dedičstva súd zruší vykonané zabezpečenie dedičstva, ak k jeho zrušeniu nedošlo už v priebehu konania o dedičstve; zrušia sa najmä všetky zákazy výplaty vkladov, poistiek a iných hodnôt, ktoré boli v konaní o dedičstve nariadené alebo podľa zákona vykonané. Zároveň sa upovedomí ten, u koho sú tieto hodnoty uložené, o tom, komu sa majú vydať; ak táto osoba nie je známa alebo jej pobyt nie je známy, postupuje sa primerane podľa § 185g.
(3)
Lehota podľa § 185g ods. 1 začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo. Ak sa prejednanie dedičstva skončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, lehota podľa § 185g ods. 1 začína plynúť odo dňa, keď osvedčenie o dedičstve nadobudlo účinky právoplatného uznesenia o dedičstve.“.
36.
V § 175u ods. 1 sa odkaz 34a) označuje ako odkaz 34c) a v § 175zd ods. 1 sa odkaz 34b) označuje ako odkaz 34f). Poznámky pod čiarou k odkazom 34c) a 34f) znejú:
„34c)
§ 27 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
34f)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z.“.
37.
§ 175x znie:
㤠175x
(1)
Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve (§ 175zca) nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a 2) vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2)
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.“.
38.
Za § 175zc sa vkladá nový § 175zca, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠175zca
Osvedčenie o dedičstve
(1)
Notár poverený súdom (§ 38 ods. 1) vydá osvedčenie o dedičstve, ak
a)
dedičstvo nadobudol jediný dedič,
b)
dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu,
c)
dedičia sa vyporiadali medzi sebou dohodou,
d)
dedičia uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov.
(2)
Osvedčenie o dedičstve obsahuje najmä
a)
označenie súdneho komisára,
b)
označenie dedičskej veci,
c)
označenie účastníkov a ich zástupcov,
d)
vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého smrťou poručiteľa,
e)
obsah osvedčovanej skutočnosti,
f)
ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom z celku,
g)
ďalšie údaje, najmä údaje potrebné na zápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a údaje nevyhnutné na zistenie základu dane podľa osobitného predpisu,34d)
h)
podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia,
i)
poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve podľa § 175l až 175z,
j)
miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve,
k)
odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.
(3)
Pri vydávaní osvedčenia o dedičstve sa postupuje primerane podľa § 175b až 175q. Osvedčenie o dedičstve vydá notár prítomným účastníkom alebo ich zástupcom.
(4)
Účastník môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve podľa § 175l až 175z. Ak žiadosť nie je včas podaná, osvedčenie o dedičstve nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve [§ 175q ods. 1 písm. a) až c), § 175l a 175o]; včas podanou žiadosťou osvedčenie o dedičstve stráca platnosť a súd pokračuje v konaní bez zreteľa na jeho vydanie.
(5)
Na opravu osvedčenia o dedičstve sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.34e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34d) a 34e) znejú:
„34d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
34e)
§ 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).“.
39.
V § 175zd ods. 1 znie:
„(1)
Ak sa prejednanie dedičstva neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví všetky potrebné podklady na vydanie uznesenia súdu a návrh na uznesenie súdu a vyúčtuje svoju odmenu a hotové výdavky.34f) Ak podklady nie sú úplné alebo návrh na uznesenie súdu nie je po vecnej stránke správny, súd môže vec vrátiť notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo na zmenu návrhu uznesenia; pokynom súdu je notár viazaný.“.
40.
V § 200e ods. 1 znie:
„(1)
Na konanie vo veciach uvedených v § 9 ods. 4 písm. b) až d) je príslušný krajský súd s pôsobnosťou v obchodných veciach, v ktorého obvode má obchodná spoločnosť alebo družstvo svoje sídlo. Na konanie o vymenovaní likvidátora, na jeho odvolanie alebo nahradenie inou osobou, ako aj na rozhodovanie o odmene likvidátora je príslušný registrový súd, v ktorého obvode je právnická osoba zapísaná.“.
41.
Nadpis šiestej hlavy znie:
„KONANIE VO VECIACH OCHRANY OSOBNOSTI“.
42.
§ 200i znie:
㤠200i
(1)
Na konanie vo veciach ochrany osobnosti34g) je príslušný súd, v ktorého obvode má žalobca bydlisko.
(2)
Súd je povinný vo veciach uvedených v odseku 1 konať o veci samej najneskôr do 30 dní od podania žaloby.
(3)
Žalovaný je povinný do 30 dní od doručenia žaloby (§ 79) vyjadriť sa k nej a navrhnúť súdu prípadný dôkaz pravdy. Ak to žalovaný neurobí, súd pri rozhodovaní o žalobe vychádza z tvrdení žalobcu uvedených v žalobe. O tomto následku musí súd žalovaného poučiť.
(4)
Súd je povinný rozhodnúť vo veci ochrany osobnosti najneskôr do jedného roka od podania žaloby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34g) znie:
„34g)
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
43.
§ 200j až 200n sa vypúšťajú.
44.
V § 202 ods. 1 znie:
„(1)
Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
45.
V § 202 ods. 2 písm. j) znie:
„j)
sa vyhovie návrhu podľa § 153c ods. 1.“.
46.
V § 220 ods. 2 sa slová „skutočný stav veci“ nahrádzajú slovami „skutkový stav veci“.
47.
V § 231 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Návrhom na obnovu konania možno napadnúť aj rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve s výnimkou tých rozhodnutí, ktorých zrušenie alebo zmenu možno dosiahnuť podľa tohto zákona inak.“.
48.
V § 238 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dovolanie je prípustné aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
49.
Za § 241 sa vkladá nový § 241a, ktorý znie:
㤠241a
(3)
Dovolanie podľa odsekov 1 a 2 možno podať na Najvyššom súde Slovenskej republiky do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia súdu.“.
50.
V § 243a ods. 1 znie:
„(1)
Dovolací súd spravidla nariadi pojednávanie o dovolaní proti rozsudku; pojednávanie nenariadi, ak ide o prípady uvedené v § 237, v § 241 ods. 2 písm. b) a d) a v § 241a.“.
51.
Za § 243d sa vkladá nový § 243e, ktorý znie:
㤠243e
Ak podal dovolanie predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo generálny prokurátor Slovenskej republiky (§ 241a), dovolací súd doručí rozhodnutie o dovolaní tomu, kto dovolanie podal.“.
52.
V § 246 ods. 2 znie:
„(2)
Najvyšší súd Slovenskej republiky je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí
a)
ústredných orgánov štátnej správy,
b)
orgánov štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
c)
iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktorým zákon zveruje rozhodovanie v oblasti štátnej správy, ak príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanoví osobitný zákon.“.
53.
V § 274 písm. d) znie:
„d)
osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,“.
54.
V § 274 písm. e) sa slovo „občianskoprávny“ nahrádza slovom „právny“.
55.
V § 279 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
pohľadávky daní a poplatkov, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu,35a) pohľadávky náhrady preplatkov na dávkach nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti a pohľadávky úhrady nákladov za poskytnuté služby sociálnej starostlivosti a za sociálne služby poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami podľa osobitného predpisu.35b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a) a 35b) znejú:
„35a)
§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
35b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.“.
56.
Za § 372a sa vkladá nový § 372b, ktorý znie:
㤠372b
(1)
Neskončené konania o dedičstve začaté podľa doterajších predpisov sa považujú za konania podľa tohto zákona. Ak je ich predmetom majetok objavený po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, považujú sa za konania podľa § 175x ods. 1.
(2)
Poverenie notára funkciou súdneho komisára (§ 38) vydané pred účinnosťou tohto zákona je poverením aj na vydanie osvedčenia o dedičstve.“.
57.
V § 374a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upraví vyhláškou konanie o vymenúvaní, odvolávaní a odmeňovaní likvidátorov.“.
58.
V prílohe A Občianskeho súdneho poriadku v stĺpci odbor „Dane“ sa v stĺpci charakteristika rozhodnutia za slovo „povolení“ vkladá slovo „odkladu“.
59.
V prílohe A Občianskeho súdneho poriadku v stĺpci odbor sa vypúšťajú slová „Nemocenské poistenie (zabezpečenie)“, „Rodičovský príspevok“ a „Sociálne zabezpečenie“ vrátane príslušného textu uvedeného v stĺpci názov právneho predpisu a číslo paragrafu a v stĺpci charakteristika rozhodnutia.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.
2.
V § 10 ods. 1 sa slová „na návrh komory“ nahrádzajú slovami „na základe výberového konania“.
3.
V § 10 ods. 2 znie:
„(2)
Komora vyhlási vždy výberové konanie, ak ide o zvýšenie počtu notárskych úradov.“.
4.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.
5.
V § 14 ods. 2 sa slová „Komora navrhne ministrovi odvolanie notára“ nahrádzajú slovami „Minister môže odvolať notára“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 16 sa na konci spoločnej poznámky k položkám 1, 6, 7, 9, 14 a 16 pripája táto veta:
„Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.