231/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1995 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 znie:
„(1)
Povinne zdravotne poistené sú osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a ďalšie osoby uvedené v odseku 2 (ďalej len „poistenec“).“.
V odseku 2 písm. c) sa za slovo „utečenca2)“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „poistenci“)“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
doprava chorých do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je oprávnené poskytovať zdravotnú starostlivosť, ak to nevyhnutne vyžaduje ich zdravotný stav,“.
3.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na účely sociálneho zabezpečenia a“.
4.
§ 6 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Vykonávanie zdravotného poistenia
§ 6
(1)
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia upravuje osobitný predpis.3a) Zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú zdravotné poistenie (ďalej len „poisťovňa“), môžu nad rámec osobitného predpisu3a) upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti len v prospech svojich poistencov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nad rámec osobitného predpisu nemôže poisťovňa uhrádzať zo základného fondu.
(2)
Poisťovňa nesmie podnikať3b) s prostriedkami získanými z povinného zdravotného poistenia. Finančné prostriedky zo základného fondu nemôže poisťovňa použiť na splácanie úverov a s nimi súvisiace finančné plnenia vyplývajúce z úverových zmlúv.
(3)
Poisťovňa môže podnikať len s prostriedkami zmluvného poistenia a pripoistenia ( § 39). Na zmluvné poistenie a pripoistenie sa vzťahuje osobitný predpis.3c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a), 3b) a 3c) znejú:
„3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.
3b)
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov vyslaných na liečenie do cudziny so súhlasom poisťovne uhrádza táto poisťovňa.“.
6.
V § 9 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“.
7.
V § 10 ods. 2 znie:
„(2)
Poistné sú povinné platiť aj osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré
a)
nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
nie sú samostatne zárobkovo činné na území Slovenskej republiky,
c)
nie sú osobami, za ktoré platí poistné štát alebo Fond zamestnanosti Slovenskej republiky s výnimkou osôb vyňatých zo zdravotného poistenia podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c).“.
8.
V § 10 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d)
študenti postgraduálneho štúdia,6a)
e)
členovia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, členovia Rozhlasovej rady a členovia Rady Slovenskej televízie,6b)
f)
členovia samosprávnych orgánov právnických osôb, ak za túto prácu dostávajú odmenu,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno g).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znejú:
„6a)
§ 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
6b)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 10 ods. 6 znie:
„(6)
Štát je platiteľom poistného za
a)
nezaopatrené deti,9) ak nemajú vlastný príjem, ktorý podlieha dani z príjmov9a) a presahuje výšku minimálnej mzdy,9b)
b)
osoby, ktoré poberajú dôchodky z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky, ak aj sú zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo spolupracujúcimi osobami, ak príjem z týchto činností nie je vyšší ako výška minimálnej mzdy,9b)
c)
osoby, ktoré poberajú dôchodky z dôchodkového zabezpečenia Českej republiky, ak aj sú zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo spolupracujúcimi osobami, ak príjem z týchto činností nie je vyšší ako výška minimálnej mzdy,9b)
d)
osoby vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nepoberajúce hmotné zabezpečenie,
e)
ženy poberajúce peňažnú pomoc v materstve do dňa pôrodu,
f)
osoby, ktoré sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do piatich rokov alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vo veku do 18 rokov, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť10) a nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom, ak nie sú zúčastnené na zdravotnom poistení už z iného dôvodu,
g)
osoby, ktoré sa osobne celodenne a riadne starajú o blízku osobu,11) ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení, alebo v zariadení na poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu,11a) ak nie sú zúčastnené na zdravotnom poistení už z iného dôvodu,
h)
osoby, ktorým z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo starostlivosti o blízku osobu nevznikol nárok na dôchodok a vzhľadom na svoj vek nie sú zárobkovo činné,
i)
osoby, ktoré poberajú dávky sociálnej starostlivosti z dôvodu sociálnej odkázanosti, a osoby, ktoré sú invalidné a nevznikol im nárok na invalidný dôchodok,
j)
vojakov základnej (náhradnej) vojenskej služby a osoby vykonávajúce civilnú službu, ak nemajú príjem, ktorý podlieha dani z príjmov9a) a presahuje výšku minimálnej mzdy,9b)
k)
osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, ak nie sú zárobkovo činné,
l)
osoby, ktoré dosiahli vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok, avšak nespĺňajú podmienky na jeho priznanie a nemajú príjmy zo zamestnania, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku, z prenájmu alebo ostatné príjmy podľa zákona o daniach z príjmov alebo nepoberajú dôchodok z cudziny, alebo ak výška príjmov a dôchodkov z cudziny nepresahuje mesačne výšku minimálnej mzdy,9b)
m)
cudzích štátnych príslušníkov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú priznané postavenie utečenca a nie sú zamestnancami, samostatne zárobkovo činnými osobami alebo spolupracujúcimi osobami,
n)
osoby, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemajú z tejto alebo z inej činnosti príjem,
o)
osoby, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo v zariadeniach na poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu11a) s celoročným pobytom, ak nie sú zúčastnené na zdravotnom poistení už z iného dôvodu,
p)
zahraničných študentov na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9), 9a), 9b), 10), 11) a 11a) znejú:
„9)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
9a)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
10)
§ 16 písm. a) bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
§ 37 ods. 1 až 3 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
11)
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
11a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.“.
10.
V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Do splnenia oznamovacej povinnosti je príslušnou poisťovňou dieťaťa tá poisťovňa, v ktorej je alebo bola poistená jeho matka.“.
11.
V § 11 ods. 10 znie:
„(10)
Prihlásenie a odhlásenie musí byť na tlačive, ktoré určí poisťovňa.“.
12.
V § 11 ods. 11 sa na konci pripája táto veta:
„Závažné údaje o zdravotnom stave poistenca je na žiadosť poistenca oprávnený zaznamenať len ošetrujúci lekár.“.
13.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Poistenec pri zmene poisťovne je povinný do ôsmich dní odovzdať preukaz poistenca tej poisťovni, ktorá mu ho vydala.“.
14.
V § 12 ods. 6 sa v prvej a druhej vete za slovo „schopnosťou“ dopĺňa odkaz 11b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b) znie:
„11b)
§ 21 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.“.
15.
V § 12 ods. 7 znie:
„(7)
Osoby uvedené v § 10 ods. 2 platia poistné v sume 13,7 % z nimi určeného vymeriavacieho základu, najmenej však z výšky minimálnej mzdy.9b)“.
16.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavacím základom na určenie poistného zamestnancov je
a)
príjem13) za vykonanú prácu dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov,13a)
b)
príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní zakladajúcom účasť na nemocenskom poistení, ktorý nepodlieha dani z príjmov9a) preto, že
1.
tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo
2.
nedosahuje zdaniteľný základ dane,
c)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok a náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov,13b)
d)
náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania13c) a náhrada za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu.13d)
(2)
Vymeriavacím základom u zamestnancov zahraničnej služby a zahraničných spravodajcov prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania,13e) periodickej tlače13f) a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je časť platu určená v slovenských korunách.13g)
(3)
Vymeriavacím základom na určenie poistného spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným, členov družstva a komanditistov komanditných spoločností je taký príjem, ktorý podlieha dani z príjmu podľa osobitných predpisov.13a)
(4)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov13h) dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.
(5)
Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku.
(6)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby, ktoré začali prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť a činnosť spolupracujúcej osoby v kalendárnom roku alebo ktoré prevádzkovali takúto činnosť v predchádzajúcom roku v čase kratšom ako šesť mesiacov, je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije do 30. júna nasledujúceho roku.
(7)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, ktoré sa na zdravotnom poistení zúčastňujú už z iného dôvodu, je ich príjem, ak je vyšší ako výška minimálnej mzdy,9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.
(8)
Vymeriavacím základom na určenie poistného pre ostatných poistencov je úhrn príjmov, ktorý podlieha dani z príjmov.9a) Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom výška minimálnej mzdy,9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.
(9)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 6 nemôže byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy, 9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.
(10)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 8 je najviac osemnásobok minimálnej mzdy, 9b) ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.
(11)
Vymeriavacím základom u dobrovoľných pracovníkov opatrovateľskej služby je odmena za výkon opatrovateľskej služby dosiahnutá v rozhodujúcom období.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13), 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f), 13g) a 13h) znejú:
„13)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku, § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 286/1992 Zb.
13b)
§ 110b, § 117 ods. 3, § 124, 126, 128 až 130 Zákonníka práce.
§ 11 ods. 3 zákona č. 1/1991 Zb.
13c)
§ 195 Zákonníka práce.
13d)
§ 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
13e)
§ 3 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
13f)
§ 3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
13g)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby.
13h)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb.“.
17.
V § 14 ods. 2 sa slová „dlhšiu ako“ nahrádzajú slovom „aspoň“.
18.
V § 15 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
osoby uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až c) boli uznané za dočasne práceneschopné na výkon pracovnej činnosti alebo sa im poskytla peňažná pomoc v materstve alebo rodičovský príspevok; zamestnanci ani v čase, v ktorom trvá potreba ošetrovania člena rodiny s výnimkou osôb, ktoré majú príjmy podliehajúce dani z príjmov,9a)“.
19.
Nadpis nad § 16 znie:
„Odvod poistného“.
Nadpis pod § 16 sa vypúšťa.
20.
V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Osoby uvedené v § 10 ods. 2 odvádzajú poistné samy.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
21.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za osoby uvedené v § 10 ods. 7 odvádza poistné Fond zamestnanosti Slovenskej republiky.“.
22.
V § 18 ods. 6 znie:
„(6)
Poistné za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je štát, poukazuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a poistné za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, poukazuje Fond zamestnanosti Slovenskej republiky Všeobecnej zdravotnej poisťovni na osobitný účet. Všeobecná zdravotná poisťovňa vykoná prerozdelenie prostriedkov podľa § 56.“.
23.
V § 26 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
na dopravu do najbližšieho zmluvného zdravotníckeho zariadenia, ktoré je oprávnené poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť, a na úhradu nákladov na dopravu podľa osobitného predpisu,13i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13i) znie:
„13i)
§ 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.“.
24.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
25.
V § 26 ods. 2 znie:
„(2)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poistenci preukazujú dokladom podľa § 11 ods. 11.“.
26.
V § 26 ods. 4 na konci prvej vety sa slovo „ochorenia“ nahrádza slovami „ak ide o život alebo stav ohrozujúci zdravie“.
27.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo Fond zamestnanosti Slovenskej republiky,“.
28.
V § 27 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
29.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa slovo „najmä“.
30.
V § 31 sa slovo „súhlasu“ nahrádza slovom „povolenia“.
31.
V § 32 sa slová „súhlas na zriadenie“ nahrádzajú slovami „povolenie na zriadenie“.
32.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa číslo „30 000“ nahrádza číslom „50 000“.
33.
V § 32 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
záväzok, že rezortná poisťovňa dosiahne do dvoch rokov od vydania povolenia na zriadenie rezortnej poisťovne počet najmenej 300 000 poistencov,“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).
34.
V § 32 ods. 1 v novooznačenom písmene d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa tento text: „počas trvania rezortnej poisťovne s dispozičným právom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; dispozičné právo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa uplatní v prípadoch ustanovených v § 32a,“.
35.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
㤠32a
(1)
Ak rezortná poisťovňa neplní povinnosti uložené v § 56 ods. 5, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky použije kauciu alebo jej časť na úhradu záväzkov vyplývajúcich pre rezortnú poisťovňu z prerozdelenia poistného. Rezortná poisťovňa je povinná doplniť kauciu do pôvodnej sumy do jedného mesiaca od jej použitia.
(2)
Pri zrušení rezortnej poisťovne podľa § 34 ods. 4 sa kaucia použije na vyrovnanie záväzkov rezortnej poisťovne. Zostatok kaucie vráti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovateľovi rezortnej poisťovne alebo jeho právnemu nástupcovi.“.
36.
V § 34 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
rozhodnutím o zrušení povolenia na zriadenie rezortnej poisťovne.“.
37.
V § 34 ods. 2, 3 a 4 znejú:
„(2)
Rozhodnutie o zrušení povolenia na zriadenie rezortnej poisťovne vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na podnet orgánu štátneho dozoru, ak rezortná poisťovňa opakovane závažným spôsobom poruší ustanovenia tohto zákona o hospodárení s prostriedkami zdravotného poistenia, prerozdeľovaní poistného alebo ak nesplní záväzok ustanovený v § 32 ods. 1 písm. b) alebo na podnet orgánov štátneho dozoru podľa § 67 ods. 5.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 2 musí obsahovať spôsob prevodu poistencov do všeobecnej poisťovne alebo do inej poisťovne. Usporiadanie majetku a vyrovnanie záväzkov rezortnej poisťovne sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.17)
(4)
Zrušením povolenia na zriadenie rezortnej poisťovne vstupuje poisťovňa do likvidácie. Prostriedky základného fondu zdravotného poistenia sa prevedú do poisťovne, ktorá prevzala poistencov. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie, sa vráti zriaďovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. Ak zriaďovateľ alebo jeho právny nástupca neexistuje, prevedie sa majetkový zostatok všeobecnej poisťovni, ktorá rozdelí tento zostatok pomerne podľa počtu prevzatých poistencov jednotlivým poisťovniam a príslušnú sumu im odvedie na účet.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
38.
V § 35 sa na konci pripája táto veta:
„Správna rada rezortnej poisťovne je zložená zo zástupcov poistencov a zo zástupcov zamestnávateľov.“.
39.
V § 36 sa slovo „Poisťovňa“ nahrádza slovami „Rezortná poisťovňa“.
40.
V § 41 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Členstvo v správnej rade a dozornej rade je navzájom nezlučiteľné. Nezlučiteľné je aj členstvo v samosprávnych orgánoch Všeobecnej poisťovne s členstvom alebo výkonom funkcie či s činnosťou v inej zdravotnej poisťovni.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
41.
V § 42 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„V prípade vzniku nezlučiteľnosti vykonávania funkcie alebo činnosti s funkciou člena správnej rady možno člena správnej rady odvolať aj bez návrhu orgánov uvedených v predchádzajúcej vete.“.
42.
V § 48 ods. 1 sa vkladá písmeno b), ktoré znie:
„b)
príspevky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú vo výnimočných prípadoch bezdomovcom zdržujúcim sa na území Slovenskej republiky, ktorí nemôžu preukázať poistný vzťah preukazom poistenca,“.
43.
V § 48 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
výdavky liečenia v cudzine v rozsahu ustanovenom v § 7,“.
44.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
45.
V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Súčasťou predkladaného návrhu poistného rozpočtu je stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
46.
V § 51 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Z prostriedkov rezervného fondu sa uhrádzajú
a)
mimoriadne výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nepredpokladal poistný rozpočet, ak tieto výdavky prekračujú základný fond alebo ak došlo k výraznému výkyvu v plynulosti čerpania základného fondu,
b)
výdavky na zdravotnú starostlivosť presahujúcu rámec ustanovený osobitným predpisom3a) až do výšky 5 % ročných výdavkov základného fondu.
(3)
Poisťovňa môže uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť podľa odseku 2, ak
a)
uhradí všetky výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,3a)
b)
suma finančných prostriedkov vo všetkých fondoch zodpovedá výške uvedenej v tomto zákone.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
47.
V § 52 ods. 1 sa slová „určeným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „určených všeobecnou poisťovňou po prerokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky“.
48.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Poisťovňa môže počas dvoch rokov od svojho vzniku utvárať správny fond vo výške 5 % z príjmov; po uplynutí tejto lehoty postupuje podľa odseku 1.“.
49.
V § 55 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ustanoveným osobitným predpisom“.
50.
V § 55 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Náklady spravovania osobitného účtu sa uhrádzajú z osobitného účtu po schválení dozorným orgánom ustanoveným podľa odseku 3.“.
51.
V § 55 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Činnosť dozorného orgánu je upravená v štatúte, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
52.
V § 55 ods. 4 znie:
„(4)
Pravidlá hospodárenia s osobitným účtom ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
53.
§ 56 znie:
㤠56
(1)
Poisťovne oznámia do 25. dňa každého kalendárneho mesiaca správcovi účtu
a)
sumu 60 % zo zaplateného poistného s výnimkou sumy poistného plateného štátom a Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky,
b)
počet poistencov, za ktorých platí poistné štát a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, a ich vekovú štruktúru za príslušný kalendárny mesiac,
c)
počet všetkých poistencov a ich vekovú štruktúru za príslušný kalendárny mesiac.
(2)
Jeden podiel pripadajúci na poistenca, za ktorého platí poistné štát a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, sa vypočíta zo súčtu percentuálnej sumy podľa odseku 1 písm. a) a celkovej platby štátu a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za osoby, za ktoré sú platiteľom tak, že tento súčet sa vydelí celkovým počtom poistencov, za ktorých je platiteľom štát a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, pričom každý poistenec vo veku nad 60 rokov sa počíta trikrát.
(3)
Celkový podiel príslušnej poisťovne na poistnom platenom štátom a Fondom zamestnanosti Slovenskej republiky je súčet podielov pripadajúcich na každého jej poistenca, za ktorého je platiteľom štát a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky, pričom každý poistenec vo veku nad 60 rokov sa počíta trikrát.
(4)
Správca účtu oznámi do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca všetkým poisťovniam celkovú sumu, ktorá na ne pripadá.
(5)
Ak presahuje percentuálna suma zaplateného poistného určená podľa odseku 1 písm. a) celkovú sumu vypočítanú podľa odsekov 2 a 3, poisťovňa je povinná odviesť presahujúce finančné prostriedky na osobitný účet do troch pracovných dní odo dňa, keď jej bola správcom účtu oznámená suma vypočítaná na jedného poistenca.
(6)
Ak nedosahuje percentuálna suma zaplateného poistného určená podľa odseku 1 písm. a) celkovú sumu vypočítanú podľa odsekov 2 a 3, správca účtu odvedie príslušnej poisťovni chýbajúce finančné prostriedky do ôsmeho pracovného dňa po uplynutí mesiaca.
(7)
Za včas odvedené finančné prostriedky podľa odsekov 5 a 6 sa považujú finančné prostriedky aj vtedy, ak ich peňažný ústav odpísal z účtu príslušnej poisťovne v určenej lehote.
(8)
Ak poisťovňa alebo správca účtu neuhradil sumu, ktorá na poisťovňu pripadá z prerozdeľovania poistného včas, je táto povinná zaplatiť v prospech osobitného účtu poplatok vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Poplatok uhrádza poisťovňa z prostriedkov správneho fondu.“.
54.
V § 58 ods. 4 znie:
„(4)
Odvolania a námietky sa podávajú poisťovni prostredníctvom orgánu, ktorý o nich rozhodol v prvom stupni. Poisťovňa o nich rozhodne s konečnou platnosťou.“.
55.
V § 61 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou kúpeľnej starostlivosti poskytovanej podľa predpisov o nemocenskom poistení (zabezpečení),“.
56.
V § 61 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.3a)“.
57.
V § 61 sa vypúšťa odsek 6.
58.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Štátny dozor
(1)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako orgány štátneho dozoru vykonávajú štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov. Na odstránenie zistených nedostatkov ukladajú opatrenia a kontrolujú ich dodržiavanie. Pri výkone dozoru postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.21a) Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.
(2)
Obsahom dozoru je
a)
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov poisťovňami,
b)
kontrola pravidiel hospodárenia s osobitným účtom,
c)
kontrola hospodárenia poisťovní,
d)
kontrola plnenia opatrení prijatých orgánmi poisťovní,
e)
vydávanie opatrení a určovanie lehôt na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola ich plnenia,
f)
podávanie podnetov na zrušenie povolenia na zriadenie rezortných poisťovní,
g)
podávanie podnetov na zvolávanie mimoriadnych zasadnutí samosprávnych orgánov poisťovní.
(3)
Orgány štátneho dozoru pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1 majú právo
a)
vstupovať do priestorov poisťovní,
b)
požadovať od poisťovní predloženie dokladov a podanie vysvetlení potrebných na vykonávanie štátneho dozoru,
c)
zúčastňovať sa na zasadnutiach samosprávnych orgánov poisťovní,
d)
žiadať od orgánov poisťovní prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(4)
Ak orgány štátneho dozoru zistia nedostatky v činnosti poisťovne, najmä nedodržiavanie ustanovení tohto zákona alebo poistného rozpočtu, môžu vyžadovať, aby
a)
poisťovňa odstránila v určenej lehote zistené nedostatky, najmä uviedla svoju činnosť do súladu s týmto zákonom alebo s poistným rozpočtom,
b)
rozhodnutia poisťovne, ktoré určí orgán štátneho dozoru, podliehali schváleniu správnej rady najviac počas jedného roka,
c)
poisťovňa zabezpečila prostredníctvom audítora21b) overenie finančnej a majetkovej situácie alebo overenie účtovnej závierky.
(5)
V prípade, že opatrenia na odstránenie zistených závažných nedostatkov poisťovňa nesplní v ustanovenom rozsahu alebo v určenej lehote, orgány štátneho dozoru môžu podať podnet na uloženie pokuty podľa § 67a alebo na zrušenie povolenia na zriadenie rezortnej poisťovne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a) a 21b) znejú:
„21a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov.
21b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.“.
59.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Pokuty
(1)
Ak poisťovňa pri vykonávaní zdravotného poistenia závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené v § 6, 47 až 56 alebo v § 67 ods. 5, uloží jej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na podnet orgánu štátneho dozoru pokutu až do výšky 500 000 Sk.
(2)
Pokuty sú príjmom Štátneho fondu zdravia.21c) Pokuty možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.21d)
(3)
Poisťovňa na úhradu pokút podľa odseku 1 použije finančné prostriedky zo správneho fondu poisťovne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21c) a 21d) znejú:
„21c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.
21d)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
60.
V § 75 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „na informáciu“.
61.
Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:
㤠76a
(1)
Rezortné poisťovne predkladajú návrh poistného rozpočtu a návrh účtovnej závierky Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Poistný rozpočet a účtovnú závierku po schválení samosprávnymi orgánmi zasielajú rezortné poisťovne Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
(2)
Ustanovenia § 47 až 54 s výnimkou § 49 ods. 3 sa vzťahujú na všetky poisťovne v celom rozsahu, ak osobitný zákon neustanoví inak.14)
(3)
Rezortné poisťovne zriadené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za rezortné poisťovne zriadené podľa tohto zákona. Tieto poisťovne musia dosiahnuť počet najmenej 300 000 poistencov najneskôr do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona; nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zrušenie poisťovne podľa § 34.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.