229/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 31.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. septembra 1995
o spotrebnej dani z liehu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje spotrebnú daň (ďalej len „daň“), ktorej podlieha lieh a medziprodukty liehu (ďalej len „lieh“).
(2)
Lieh sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
liehom etylalkohol (etanol),
b)
výrobou liehu proces, pri ktorom sa získa lieh, zmení sa podstata liehu alebo sa lieh upraví,
c)
zmenou podstaty liehu zušľachtenie liehu
1.
čistením (rafináciou),
2.
zosilnením (rektifikáciou),
3.
odvodnením (dehydratáciou),
4.
znovuzískaním (regeneráciou),
5.
ďalším iným špeciálnym procesom,
d)
úpravou liehu zmiešavanie liehu s inými látkami, a to
1.
výroba liehovín,
2.
denaturácia,1)
3.
ďalšie iné špeciálne úpravy,
e)
výrobcom liehu (ďalej len „výrobca“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v rámci podnikateľskej činnosti2) a ktorej bolo udelené povolenie na výrobu liehu podľa osobitných predpisov,3)
f)
kupujúcim liehu (ďalej len „kupujúci“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje lieh v rámci podnikateľskej činnosti2) a uplatňuje nárok na vrátenie dane alebo nárok na oslobodenie od dane,
g)
dovozcom liehu (ďalej len „dovozca“) alebo vývozcom liehu (ďalej len „vývozca“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dováža lieh alebo vyváža lieh v rámci podnikateľskej činnosti,2)
h)
nákupom liehu nákup liehu v rámci podnikateľskej činnosti2) na ďalšie použitie,
i)
správcom dane daňový úrad, pri dovoze liehu colný orgán,
j)
tuzemskom územie Slovenskej republiky okrem slobodných colných skladov a slobodných colných pásiem.
(2)
Vyskladnením liehu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vydanie liehu výrobcom
1.
na splnenie zmluvného záväzku4) v tuzemsku alebo do zahraničia z priestorov, kde sa lieh vyrába, alebo z priestorov, kde sa lieh skladuje,
2.
komisionárovi na účely plnenia komisionárskej zmluvy5) z priestorov, kde sa lieh vyrába alebo kde sa lieh skladuje,
3.
pestovateľovi6) v rámci pestovateľského pálenia,7)
4.
vyrobeného zo suroviny, ktorú dodal objednávateľ,
b)
použitie liehu výrobcom na
1.
výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,
2.
reklamu,
3.
darovanie,
4.
vlastnú potrebu.
(3)
Použitím liehu výrobcom na vlastnú potrebu sa na účely tohto zákona rozumie použitie liehu výrobcom a osobou, ktorá má osobitný vzťah k výrobcovi.
(4)
Osobou, ktorá má osobitný vzťah k výrobcovi, sa na účely tohto zákona rozumie
a)
osoba, ktorá je štatutárnym orgánom výrobcu alebo členom štatutárneho orgánu výrobcu, ako aj osoba, ktorá mu je priamo podriadená,
b)
člen dozornej rady,
c)
osoba, ktorá má kontrolu nad výrobcom, a člen predstavenstva a hlavný akcionár osoby, ktorá má kontrolu nad výrobcom,
d)
osoba, ktorá má osobitný vzťah k fyzickej osobe uvedenej pod písmenami a) až c) a g),
e)
právnická osoba, v ktorej niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má na základnom imaní právnickej osoby majetkovú účasť najmenej 10 %,
f)
hlavný akcionár výrobcu a právnická osoba pod jeho kontrolou,
g)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom8) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k výrobcovi,
h)
osoba, ktorá spoločne podniká s výrobcom na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
ch)
člen družstva.9)
(5)
Osoba, ktorá má osobitný vzťah k osobe uvedenej v odseku 4 písm. d), je
a)
osoba blízka,10)
b)
osoba, ktorá s ňou žije v spoločnej domácnosti najmenej počas jedného roku a
1.
stará sa spoločne o domácnosť alebo
2.
je odkázaná výživou na túto osobu,
c)
príbuzný v pobočnom rade do štvrtého stupňa.11)
(6)
Osoba, ktorá má kontrolu nad výrobcom podľa odseku 4 písm. c), je na účely tohto zákona osoba, ktorá vlastní viac ako 50 % majetkových účastí výrobcu.
(7)
Hlavný akcionár je na účely tohto zákona osoba, ktorá vlastní viac ako 10 % majetkových účastí.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je lieh, ktorý je vyrobený v tuzemsku, alebo lieh, ktorý je dovezený do tuzemska, zatriedený podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 a 2208.
(2)
Predmetom dane je aj lieh, ktorý je
a)
obsiahnutý v zmesi s inými látkami, ktorá je zatriedená podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2204 a 2205, ak obsah liehu v tejto zmesi je vyšší ako 22 % objemu,
b)
obsiahnutý v inej zmesi ako tej, ktorá je zatriedená podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2204 a 2205, ak obsah liehu v tejto zmesi je vyšší ako 0,5 % objemu,
c)
obsiahnutý vo vykvasených nápojoch s výnimkou piva, ktoré sú zatriedené podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2206, ak obsah liehu v tejto zmesi je vyšší ako 15 % objemu,
§ 4
Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
výrobca,
b)
kupujúci,
c)
dovozca alebo vývozca.
§ 5
Registračná a oznamovacia povinnosť platiteľa
(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa na daňovom úrade12) najneskôr v deň, keď mu po prvý raz vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, alebo nárok na oslobodenie od dane.
(2)
Platiteľ je povinný oznámiť daňovému úradu podľa osobitných predpisov13) najneskôr 15 dní vopred začatie, zastavenie a predpokladané skončenie výroby liehu. Prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov je platiteľ povinný oznámiť ihneď.
§ 6
Základ dane
(1)
Základ dane je množstvo vyskladneného liehu vyjadrené v merných jednotkách.
(2)
Merná jednotka je liter absolútneho alkoholu (ďalej len „l a.“).
(3)
Absolútny alkohol je 100 % etylalkohol pri teplote 20 oC.
§ 7
Sadzba dane
Sadzba dane je určená takto:
Číselný kód colného sadzobníka Názov tovaru Sadzba dane
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom 240 Sk/l a.
2208 Etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky používané na výrobu nápojov 240 Sk/l a.
DRUHÁ ČASŤ
UPLATŇOVANIE DANE PRI VYSKLADNENÍ LIEHU V TUZEMSKU A PRI VÝVOZE
§ 8
Výpočet dane
(1)
Daň z vyskladneného množstva liehu sa vypočíta ako súčin základu dane a určenej sadzby dane.
(2)
Platiteľ je povinný daň si vypočítať sám.
(3)
Pri prekročení určených noriem strát liehu14) alebo pri zistení porušenia zákona daň vypočíta daňový úrad.
§ 9
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
vyskladnenia liehu,
b)
zistenia prekročenia určenej normy straty liehu pri výrobe a obehu liehu,14)
c)
zistenia neoprávneného odobratia liehu pri výrobe liehu,
d)
zistenia neoprávneného odobratia liehu zo zásob liehu alebo pri preprave liehu,
e)
zistenia neoprávnenej regenerácie liehu15) pri výrobe liehu,
f)
ktorým daňový úrad zistí porušenie zákona,
g)
zúčtovania manka alebo škody na majetku;16) do mánk a škôd sa nezahŕňajú manká a škody do výšky určenej normou,
h)
nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy nezdaneného liehu, ktorý tvorí obchodný majetok17) pri predaji podniku,18)
ch)
podania žiadosti o vydanie písomného súhlasu daňového úradu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení činnosti platiteľa, alebo pri oznámení skončenia činnosti platiteľa daňovému úradu20) pri liehu oslobodeného od dane, ktorý tvorí obchodný majetok ku dňu skončenia činnosti platiteľa.
i)
zistenia použitia liehu oslobodeného od dane na iný ako určený účel, na základe ktorého si uplatnil platiteľ nárok na oslobodenie liehu od dane.
§ 10
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu
(1)
Platiteľ, ktorý vyskladňuje spotrebiteľské balenie liehu zatriedeného podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 alebo 2208, je povinný každé spotrebiteľské balenie liehu pri vzniku daňovej povinnosti označiť kontrolnou páskou.
(2)
Kontrolná páska je páska určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorý je vyrobený v tuzemsku alebo dovezený do tuzemska.
(3)
Spotrebiteľské balenie liehu je uzatvorený obal, ktorý vyhovuje spôsobu označovania podľa osobitného predpisu21) a ktorý je naplnený liehom na konzumáciu.
(4)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na lieh
a)
vyskladnený pre pestovateľa v rámci pestovateľského pálenia,
b)
určený na laboratórne skúšky, analýzy, výrobu farmaceutických prípravkov a liečiv,
c)
určený na účely certifikácie,
d)
denaturovaný.1)
(5)
Platiteľ je povinný požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o pridelenie registračného odberného čísla.21)
(6)
Pásku, ktorú je platiteľ povinný použiť na označenie spotrebiteľského balenia liehu, vyhotovuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená tlačiť cenné papiere.22) Náklady spojené s označovaním liehu znáša platiteľ.
(7)
Neoznačené spotrebiteľské balenie liehu je také spotrebiteľské balenie liehu, ktorého označenie nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu.21) Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu je zakázaný.
§ 11
Vyhotovenie daňového dokladu, jeho obsah a súpis nezdaneného liehu
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť daňový doklad v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Daňový doklad je platiteľ povinný vyhotoviť vtedy, ak daňová povinnosť vznikla vyskladnením liehu alebo zúčtovaním manka, alebo škody na majetku.
(3)
Ak platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť podľa § 9 písm. h) a ch), je povinný vyhotoviť súpis nezdaneného liehu, ktorý tvorí jeho majetok.
(4)
Daňový doklad musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a)
poradové číslo daňového dokladu,
b)
dátum vyskladnenia liehu,
c)
obchodné meno, sídlo, miesto vyskladnenia, daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom právnická osoba; meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto vyskladnenia a daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom fyzická osoba,
d)
obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo12) právnickej osoby alebo meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko a daňové identifikačné číslo12) fyzickej osoby, ktorej je lieh vyskladnený,
e)
prvé štvorčíslie nomenklatúry číselného kódu colného sadzobníka,23)
f)
obchodné označenie liehu, obsah liehu vyjadrený v objemovej jednotke, objem balenia, počet kusov balenia, celkové množstvo liehu,
g)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dolu a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,
h)
cenu bez dane a sadzbu dane.
(5)
Súpis nezdaneného liehu musí obsahovať najmä
a)
obchodné meno, sídlo, miesto vyskladnenia, daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom právnická osoba; meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto vyskladnenia a daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom fyzická osoba,
b)
množstvo nezdaneného liehu, ktorý tvorí obchodný majetok platiteľa, vyjadrené v l a. ku dňu prevodu vlastníctva alebo prevodu správy, alebo ku dňu skončenia činnosti.
(6)
Platiteľ pri vyskladnení liehu na použitie pre vlastnú potrebu, na účely reklamy a na darovanie neuvedie v daňovom doklade náležitosti podľa odseku 4 písm. d), ale uvedie účel vyskladnenia.
(7)
Ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. g), na daňovom doklade namiesto údajov podľa odseku 4 písm. d) uvedie slovo „škoda“.
(8)
Ak platiteľ vyskladní lieh, ktorý je oslobodený od dane, musí na daňovom doklade uviesť príslušné ustanovenie tohto zákona, na základe ktorého vyskladňuje lieh oslobodený od dane.
(9)
Pri prekročení noriem strát pri výrobe a obehu liehu, pri zistení neoprávnenej regenerácie liehu a neoprávneného odobratia liehu pri výrobe liehu, zo zásob alebo pri preprave platiteľ daňový doklad nevyhotovuje.
(10)
Za správnosť údajov uvedených v daňovom doklade zodpovedá platiteľ, ktorý daňový doklad vyhotovil. Daňový doklad sa vyhotovuje dvojmo. Prvé vyhotovenie je platiteľ povinný vydať osobe uvedenej v odseku 4 písm. d). Druhé vyhotovenie je platiteľ povinný uschovať počas 10 rokov od kalendárneho roku, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
(11)
Na účely správneho zatriedenia liehu do číselného kódu colného sadzobníka platí záväzná informácia o sadzobnom zatriedení liehu colným orgánom.23)
§ 12
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je lieh oslobodený, ak je
a)
v rámci podnikateľskej činnosti2) použitý ako surovina pri výrobe potravinárskych, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, liečiv, farmaceutických chemikálií a minerálnych olejov,
b)
vyskladnený pre platiteľa, ktorý nakladá s liehom v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,24)
c)
použitý ako vzorka na potravinárske skúšky,25) pre štátny zdravotný dozor,26) na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,26) na mimoriadne opatrenia pri epidémii26) a na výskumné účely, ktoré sa týkajú výhradne predmetu dane,
d)
odobratý daňovým úradom na výpočet vyrobeného množstva liehu alebo na analýzu, alebo laboratórne skúšky,
e)
denaturovaný1) alebo osobitne denaturovaný a použitý na určený účel,
f)
použitý na denaturáciu u platiteľa, ktorému ministerstvo vydalo písomný súhlas,
g)
obsiahnutý v zmesi s inými látkami, ak je obsah liehu vyšší ako 22 % objemu všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ak sú tieto zmesi produktom výroby výrobkov uvedených v písmene a) a nie sú uvedené pod položkami 2204, 2205, 2207 a 2208 číselného kódu colného sadzobníka.
(2)
Od dane je oslobodený aj lieh, ak je
a)
použitý výrobcom na účely určené v odseku 1 písm. a),
b)
vyskladnený pre pestovateľa6) v množstve dvoch tretín z vyrobeného liehu pre pestovateľa za jedno výrobné obdobie,6) najviac však do vyrobeného množstva 18 l a.
(3)
Od dane je oslobodený lieh, ktorý tvorí obchodný majetok platiteľa pri predaji podniku v prípade, ak kupujúcim je platiteľ.
(4)
Od dane je oslobodený lieh, ktorý je určený normou ako strata pri výrobe a obehu liehu,14) do výšky skutočne zistenej straty, najviac však do výšky straty určenej normou.
§ 13
Postup platiteľa pri uplatňovaní nároku na nákup liehu oslobodeného od dane
(1)
Lieh oslobodený od dane podľa § 12 ods. 1 písm. a), b), c), e), f) a g) môže platiteľ nakúpiť len na základe písomného povolenia, ktoré vydá Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane vzniká dňom vydania povolenia Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane uplatňuje platiteľ u výrobcu liehu pred vyhotovením daňového dokladu. Pri uplatnení nároku na nákup liehu oslobodeného od dane je platiteľ povinný predložiť povolenie vydané Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky. Tento postup sa nevzťahuje na lieh vyskladnený pre pestovateľa.
(4)
Platiteľ, ktorý vyskladnil lieh oslobodený od dane, je povinný do troch dní od vyskladnenia oznámiť daňovému úradu identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej vyskladnil lieh oslobodený od dane, množstvo vyskladneného liehu v l a., dátum vyskladnenia a spôsob prepravy.
(5)
Platiteľ, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane, je povinný do troch dní od nákupu oznámiť daňovému úradu identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej nakúpil lieh oslobodený od dane, množstvo nakúpeného liehu v l a. a dátum nákupu liehu.
(6)
Platiteľ, ktorý vyskladnil lieh oslobodený od dane, je povinný spolu s daňovým priznaním predložiť daňovému úradu zoznam všetkých právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorým lieh oslobodený od dane vyskladnil v príslušnom zdaňovacom období.
(7)
Platiteľ, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane, je povinný spolu s daňovým priznaním predložiť daňovému úradu zoznam všetkých právnických osôb alebo fyzických osôb, od ktorých v príslušnom zdaňovacom období nakúpil lieh oslobodený od dane, a uviesť množstvo nakúpeného liehu v l a.
§ 14
Nárok na vrátenie dane pri výrobe liehu v tuzemsku
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie dane, ak
a)
v rámci podnikateľskej činnosti použije nakúpený lieh na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,
b)
sa vrátenie zdaneného liehu uskutočnilo z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok dohodnutých pri vyskladnení,
c)
bol prevzatý na sklad zdanený lieh, ktorý vrátil komisionár,5)
d)
bola zamietnutá žiadosť platiteľa o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti.
(2)
Nárok na vrátenie dane vzniká platiteľovi dňom
a)
prevzatia zdaneného liehu na sklad,
b)
zamietnutia žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti.
(3)
Platiteľ uplatní nárok na vrátenie dane na daňovom úrade za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu nárok na vrátenie dane vznikol.
(4)
Platiteľ má nárok na vrátenie dane len v prípade, ak tento nárok vie doložiť daňovým dokladom.
(5)
Nárok na vrátenie dane môže platiteľ uplatniť len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
§ 15
Vývoz liehu
(1)
Vývozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie vyskladnenie liehu do zahraničia v rámci podnikateľskej činnosti na splnenie zmluvného záväzku vo vzťahu k zahraničiu.
(2)
Lieh je pri vývoze oslobodený od dane, ak vývozcom liehu je výrobca. Na colné konanie môže výrobca určiť priame zastúpenie.27)
(3)
Vývoz liehu je uskutočnený, ak je lieh
a)
prepustený do colného režimu vývozu28) alebo režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,29)
b)
umiestnený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.30)
(4)
Daňový doklad pri vývoze liehu je
a)
písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdí colný orgán,31) ak je vývoz uskutočnený podľa odseku 3 písm. a),
b)
písomné potvrdenie colného orgánu, ktorý povolil vývoz liehu podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Pri vývoze liehu je platiteľ povinný písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia colného konania.32) Toto oznámenie musí byť potvrdené colným orgánom, ktorý začal colné konanie.
(6)
Platiteľovi, ktorý v daňovom priznaní uviedol vývoz liehu a tento vývoz nevie preukázať daňovým dokladom, vzniká daňová povinnosť.
§ 16
Nárok na vrátenie dane pri vývoze liehu
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie dane pri vývoze liehu, ktorý oprávnene nadobudol s daňou, ak vyváža lieh v rámci podnikateľskej činnosti s výnimkou vývozu liehu na účel reklamy.
(2)
Nárok na vrátenie dane vzniká dňom potvrdenia
a)
písomného colného vyhlásenia o prepustení liehu do režimu vývozu,28)
b)
písomného colného vyhlásenia o prepustení liehu do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,29)
c)
colného orgánu o umiestnení liehu do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.30)
(3)
Doklad, ktorý potvrdzuje nárok na vrátenie dane pri vývoze zdaneného liehu, je
a)
daňový doklad, ktorý preukazuje vývoz liehu z tuzemska,
b)
daňový doklad, ktorý potvrdzuje, že platiteľ nadobudol lieh za cenu vrátane dane.
(4)
Nárok na vrátenie dane uplatní platiteľ na daňovom úrade za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie vznikol, najneskôr do šiestich mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol. Po tejto lehote nárok na vrátenie dane zaniká.
§ 17
Daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočné daňové priznanie a dodatočná žiadosť o vrátenie dane
(1)
Ak platiteľovi vznikla daňová povinnosť, je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie.33) Daňové priznanie je povinný predložiť daňovému úradu aj ten platiteľ, ktorý nakupuje lieh oslobodený od dane alebo ktorému daňová povinnosť vznikla prepustením liehu do režimu voľného obehu alebo režimu uskladnenia v colnom sklade.
(2)
Ak platiteľovi vznikol nárok na vrátenie dane, má nárok po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňovému úradu písomnú žiadosť o vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol. Žiadosť o vrátenie dane doloží daňovým dokladom. Pri dovoze liehu predloží platiteľ daňovému úradu aj doklad o zaplatení dane colnému orgánu.
(3)
Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane, ktoré predložil daňovému úradu, je nesprávne alebo neúplné, môže najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo odo dňa splatnosti nároku na vrátenie dane predložiť dodatočné daňové priznanie alebo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka. Po uplynutí tejto lehoty nárok na opravu daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane platiteľovi zaniká.
(4)
Žiadosť o vrátenie dane a dodatočná žiadosť o vrátenie dane sú oslobodené od správnych poplatkov.
(5)
Dodatočné daňové priznanie musí byť výrazne označené slovom dodatočné. V dodatočnom daňovom priznaní platiteľ uvedie rozdiel medzi pôvodne priznanou daňou, ktorú uviedol v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, a dodatočne priznanou daňou.
(6)
V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočný nárok na vrátenie dane týka, a sumu dane, ktorú žiada vrátiť. Žiadosť doloží daňovým dokladom a v prípade dovozu aj dokladom o zaplatení dane colnému orgánu.
(7)
Údaje v daňovom priznaní, v dodatočnom daňovom priznaní, v žiadosti o vrátenie dane a v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak správca dane zistí, že žiadosť platiteľa o vrátenie dane je neoprávnená, nárok na vrátenie dane zaniká.
§ 18
Zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a splatnosť nároku na vrátenie dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň vykázaná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie je splatná najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(3)
Daň vykázaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná do 15 dní odo dňa predloženia dodatočného daňového priznania.
(4)
Nárok na vrátenie dane je splatný do 15 dní odo dňa predloženia žiadosti o vrátenie dane za príslušné zdaňovacie obdobie alebo od dátumu predloženia dodatočnej žiadosti o vrátenie dane.
(5)
Ak daňový úrad v priebehu plynutia pätnásťdňovej lehoty na vrátenie dane zistí, že údaje, ktoré platiteľ predložil, sú neúplné, vyzve ho, aby údaje doplnil, a pozastaví lehotu na vrátenie dane. Nová lehota nároku na vrátenie dane začne plynúť po predložení požadovaných údajov daňovému úradu.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje primerane aj na prípad, keď daňový úrad začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie dane.
§ 19
Zrušenie registrácie platiteľa
(1)
Ak platiteľ skončil činnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom, je povinný do piatich dní odo dňa skončenia činnosti písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie.
(2)
Daňový úrad po doručení a posúdení žiadosti platiteľa o zrušenie registrácie určí posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa, aby vyporiadal daňovú povinnosť alebo nárok na vrátenie dane za posledné zdaňovacie obdobie. Po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia, po vyporiadaní daňovej povinnosti alebo nároku na vrátenie dane, ktoré určil daňový úrad, a po vykonaní daňovej kontroly vydá daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie platiteľa.
§ 20
Sankcie
(1)
Z kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou, ktorú platiteľ uviedol v daňovom priznaní, a daňovou povinnosťou, ktorú zistil daňový úrad, určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 50 %.
(2)
Platiteľovi, ktorý dodatočným daňovým priznaním zvýši daňovú povinnosť uvedenú v daňovom priznaní, určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 20 % zo sumy uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Z kladného rozdielu medzi nárokom na vrátenie dane, ktorý uplatnil platiteľ, a nárokom na vrátenie dane, ktorý zistil daňový úrad, určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 100 % zo zisteného rozdielu, ak daň na základe žiadosti o vrátenie dane, ktorú predložil platiteľ, už daňový úrad vrátil, a 50 %, ak daň daňový úrad nevrátil.
(4)
Platiteľovi, ktorý dodatočnou žiadosťou o vrátenie dane žiada o zníženie nároku na vrátenie dane, uloží daňový úrad pokutu vo výške 100 % zo sumy uvedenej v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak daň daňový úrad vrátil, a 20 %, ak daň nevrátil. Pokuta sa nevyrubí, ak dodatočná žiadosť o vrátenie dane má za následok zvýšenie nároku na vrátenie dane.
(5)
Platiteľovi, ktorý nepredloží daňové priznanie v určenej lehote, uloží daňový úrad pokutu vo výške 2 000 Sk.
(6)
Platiteľovi, ktorý opakovane nepredloží daňové priznanie v určenej lehote, uloží daňový úrad pokutu vo výške 5 000 Sk za každé zdaňovacie obdobie osobitne. Opakované nepredloženie daňového priznania je nepredloženie daňového priznania za viac ako dve zdaňovacie obdobia za sebou. Platiteľovi, ktorý ani po výzve daňového úradu nepredloží daňové priznanie v lehote určenej výzvou daňového úradu, zvýši daňový úrad pokutu o 10 000 Sk.
(7)
Platiteľovi, ktorý daň nezaplatil včas alebo v plnej výške, určí daňový úrad penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane, až do dňa platby vrátane.
(8)
Platiteľovi, ktorý nesplní riadne a včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, uloží daňový úrad pokutu vo výške 10 000 Sk.
(9)
Ak daňový úrad zistí vyskladnenie alebo predaj, alebo prepravu spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) uloží vlastníkovi liehu pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyskladneného liehu alebo predávaného liehu, alebo prepravovaného liehu zvýšenú o 10 000 Sk a zároveň tento lieh zabezpečí.34) Rovnako postupuje daňový úrad aj v prípade, ak zistí prepravu alebo skladovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) okrem skladovania liehu vo výrobných alebo skladových priestoroch výrobcu.
(10)
Ak daňový úrad zistí predaj alebo skladovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) ale vlastník tovaru preukáže, že lieh nadobudol s daňou od platiteľa, uloží daňový úrad platiteľovi, ktorý vyskladnil takto označené spotrebiteľské balenie liehu alebo ktorému bolo takto označené spotrebiteľské balenie liehu prepustené do režimu voľného obehu, pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyskladneného liehu alebo liehu prepusteného do voľného obehu zvýšenú o 50 000 Sk. Takto označené spotrebiteľské balenie liehu je zakázané predávať alebo skladovať.
(11)
Ak colný orgán pri prepustení liehu do režimu voľného obehu zistí, že označenie spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) uloží platiteľovi pokutu vo výške dane pripadajúcej na takto označené spotrebiteľské balenie liehu zvýšenú o 50 000 Sk a zároveň tento lieh zabezpečí.34)
(12)
Ak daňový úrad zistí vyskladnenie liehu oslobodeného od dane bez povolenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, uloží platiteľovi, ktorý vyskladnil lieh bez povolenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pokutu vo výške 100 000 Sk.
(13)
Ak daňový úrad zistí nákup liehu oslobodeného od dane bez povolenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, uloží platiteľovi, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane bez povolenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pokutu vo výške 100 000 Sk.
(14)
Platiteľovi, ktorý nezúčtuje odber pások podľa osobitného predpisu,21) uloží daňový úrad na základe oznámenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky pokutu vo výške 50 000 Sk.
(15)
Platiteľovi, ktorý nevie preukázať použitie alebo znehodnotenie pások, uloží správca dane na základe oznámenia Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky pokutu vo výške dane, ktorá zodpovedá daňovej povinnosti za lieh v spotrebiteľskom balení, na ktorý boli chýbajúce pásky určené, zvýšenú o 10 000 Sk.
(16)
Sankcie sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.
(17)
Sankcie vyrubené podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(18)
Sankcie podľa tohto zákona sa nevyrubia, ak nepresiahnu 100 Sk.
TRETIA ČASŤ
UPLATŇOVANIE DANE PRI DOVOZE
§ 21
Pri dovoze liehu sa na daň primerane vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 22
Dovoz liehu
(1)
Dovoz liehu na účely tohto zákona je
a)
prepustenie liehu do režimu voľného obehu,35)
b)
prepustenie liehu do režimu uskladnenia v colnom sklade,36)
c)
prepustenie liehu do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania,37)
d)
prepustenie späť dovážaného liehu do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,29)
e)
prepustenie liehu, pri ktorom vznikol colný dlh38) iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia podľa osobitného predpisu,39) do režimu voľného obehu.
(2)
Daňová povinnosť pri dovoze liehu vzniká dňom prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie liehu do príslušného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.39)
(3)
Daňový doklad pri dovoze liehu je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdí colný orgán.31)
(4)
Pri dovoze liehu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom nepriameho zástupcu,40) je tento zástupca povinný vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe vo vzťahu k zahraničiu. Na daňovom doklade je popri príjemcovi uvedená zastúpená osoba a daňový doklad je doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na oslobodenie od dane a nárok na vrátenie dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
(5)
Lieh, ktorý cestujúci doviezol ako tovar neobchodného charakteru a je oslobodený od cla, podľa osobitného predpisu41) je oslobodený aj od dane, ak zákon neustanovuje inak, s výnimkou liehu,
a)
ktorý je slovenského pôvodu a ktorý sa po vývoze z tuzemska vracia späť do tuzemska a je prepustený do režimu voľného obehu35) alebo do režimu uskladnenia v colnom sklade,36)
b)
oslobodeného od cla v rámci všeobecného systému colných preferencií,42)
c)
oslobodeného od cla v rámci medzinárodných dohôd o colnej únii alebo o oblasti voľného obchodu.43)
(6)
Daň pri dovoze nemožno vrátiť ani odpustiť s výnimkou prípadov, ak colný orgán vráti alebo odpustí clo44) alebo tých, ktoré ustanovuje § 27.
§ 23
Základ, výpočet a splatnosť dane pri dovoze liehu
(1)
Základ dane je množstvo dovážaného liehu vyjadrené v merných jednotkách.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Pri dovoze liehu sa sadzby dane uplatňujú podľa § 7. Daň vypočíta colný orgán.
(3)
Daň z liehu, ktorý je prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, sa vypočíta z celého množstva liehu prepusteného do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku.29)
(4)
Daň je splatná v lehote splatnosti cla podľa osobitného predpisu45) s výnimkou prepustenia liehu do režimu uskladnenia v colnom sklade. Pri prepustení liehu do režimu uskladnenia v colnom sklade je daň splatná do 30 dní odo dňa prepustenia liehu do režimu uskladnenia v colnom sklade.
(5)
V prípade, ak dôjde pred splatnosťou dane k prepusteniu liehu z režimu uskladnenia v colnom sklade do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu, splatnosť dane, ktorá vznikla na základe prepustenia liehu do režimu uskladnenia v colnom sklade, zaniká.
(6)
Daň sa platí na účet príslušného colného orgánu.
§ 24
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu pri dovoze
(1)
Každé spotrebiteľské balenie liehu, ktorý je zatriedený podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 alebo 2208, musí byť pri prepustení do režimu voľného obehu35) označené páskou.
(2)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na lieh
a)
určený na laboratórne skúšky, analýzy, výrobu farmaceutických prípravkov, liečiv a minerálnych olejov,
b)
určený na účely certifikácie,
c)
denaturovaný,1)
d)
oslobodený od cla.41)
(3)
Platiteľ je povinný požiadať colný orgán, aby potvrdil počet pások, ktoré boli prepustené do režimu vývozu28) alebo do režimu uskladnenia v colnom sklade.36)
(4)
Platiteľ je povinný pri prepustení spotrebiteľského balenia liehu do režimu voľného obehu preukázať colnému orgánu potvrdenie o počte prepustených pások do režimu vývozu28) alebo režimu uskladnenia v colnom sklade.36) Colný orgán potvrdí počet prepustených pások do režimu voľného obehu.
(5)
Platiteľ je povinný pri zúčtovaní pások podľa osobitného predpisu21) predložiť potvrdenie colného orgánu o počte prepustených pások do režimu vývozu28) alebo do režimu uskladnenia v colnom sklade36) a o počte prepustených pások do režimu voľného obehu.35)
(6)
Neoznačené spotrebiteľské balenie liehu je také spotrebiteľské balenie liehu, ktorého označenie nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu.21)
(7)
Ak colný orgán pri prepustení liehu do režimu voľného obehu zistí, že označenie spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu,21) lieh zabezpečí.34)
§ 25
Oslobodenie od dane pri dovoze liehu
Od dane je lieh oslobodený, ak je
a)
dovážaný v rámci podnikateľskej činnosti na použitie ako surovina pri výrobe potravinárskych, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, liečiv, farmaceutických chemikálií a minerálnych olejov,
b)
dovážaný ako vzorka na potravinárske skúšky,25) pre štátny zdravotný dozor,26) na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,26) na mimoriadne opatrenia pri epidémii26) a na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane,
c)
dovážaný platiteľom, ktorý nakladá s liehom v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,24)
d)
denaturovaný alebo osobitne denaturovaný, určený na osobitný účel,
e)
colným orgánom odobratý na kontrolu predmetu dane.
§ 26
Postup pri uplatnení nároku na oslobodenie od dane pri dovoze liehu
(1)
Lieh oslobodený od dane môže platiteľ dovážať len na základe písomného povolenia, ktoré vydá Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na dovoz liehu oslobodeného od dane vzniká dňom vydania povolenia Ústredným daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na oslobodenie od dane uplatňuje platiteľ pri podaní písomného colného vyhlásenia. Pri uplatnení nároku na oslobodenie od dane podľa § 25 písm. a) až d) je platiteľ povinný predložiť písomné povolenie, ktoré vydalo Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(4)
Ak platiteľ nepredloží povolenie podľa odseku 1, nárok na oslobodenie od dane zaniká.
§ 27
Nárok na vrátenie dane zaplatenej pri dovoze liehu
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípade,
a)
ak dovezený lieh použije v rámci podnikateľskej činnosti na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,
b)
vývozu liehu, ktorý bol prepustený do režimu uskladnenia v colnom sklade,
c)
spätného vývozu liehu, ak neboli dodržané dohodnuté zmluvné podmienky pri dovoze liehu.
(2)
Nárok na vrátenie zaplatenej dane vzniká platiteľovi dňom
a)
prevzatia liehu, ktorý bol zdanený, na sklad,
b)
potvrdenia výstupu liehu v písomnom colnom vyhlásení o prepustení liehu do režimu vývozu.
(3)
Nárok na vrátenie zaplatenej dane pri dovoze liehu uplatní platiteľ podľa § 17 tohto zákona.
(4)
Nárok na vrátenie zaplatenej dane môže platiteľ uplatniť len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
postup správcu dane pri kontrole výroby a obehu liehu,
b)
náležitosti evidencie o príjme, výdaji a preprave liehu,
c)
podrobnosti o vyhotovení, spôsobe používania, odbere a zúčtovania pások, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s označovaním spotrebiteľského balenia liehu,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane,
e)
rozsah a spôsob vrátenia dane pri uplatňovaní medzinárodných zmlúv.
Prechodné ustanovenia
§ 29
(1)
Lieh, ktorý bol prepustený do režimu uskladnenia v colnom sklade do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, podlieha dani.
(2)
Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a je splatná do 60 dní od jej vzniku.
§ 30
Uplatňovanie dane
(1)
Daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na vyskladnenie liehu alebo dovoz liehu, alebo vývoz liehu uskutočnený odo dňa účinnosti tohto zákona, ak nie je týmto zákonom ustanovené inak. To platí aj v prípade, ak zmluvy, na základe ktorých dochádza k vyskladneniu liehu alebo dovozu liehu, alebo vývozu liehu, boli uzavreté pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Ak dôjde k oprave základu dane po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, platiteľ použije sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom vyskladnení liehu alebo dovoze liehu, alebo vývoze liehu.
§ 31
Registrácia platiteľov
Registrácia platiteľov uskutočnená podľa doterajších predpisov sa považuje za registráciu podľa tohto zákona.
§ 32
Označovanie liehu
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu páskou podľa doterajších predpisov sa považuje za povinnosť podľa tohto zákona.
§ 33
Platnosť medzinárodných zmlúv
Ak je Slovenská republika medzinárodnou zmluvou viazaná vrátiť daň, daňový úrad vráti daň podľa tohto zákona.
§ 34
Uplatňovanie sankcií
Ustanovenia § 20 sa vzťahujú na všetky zvýšenia dane, penále a pokuty vyrubené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 35
Platnosť doterajších predpisov
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do skončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred účinnosťou tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv, ktoré sa upravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Na zdaňovacie obdobia do konca roku 1992 sa použijú predpisy, ktoré upravujú daň z obratu a dovoznú daň.
§ 36
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
§ 37
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
STN 66 0860 denaturovaný lieh (etanol),STN 66 0861 denaturácia liehu (etanolu).
3)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 66/1991 Zb.
6)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
7)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb.
8)
§ 27 a nasl. zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
12)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 10 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.
14)
§ 8 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb.
15)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb.
16)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
19)
§ 33 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.
20)
§ 33 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
21)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 303/1994 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou.
22)
§ 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 3 ods. 4 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
25)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
28)
§ 170 zákona č. 618/1992 Zb.
29)
§ 153 zákona č. 618/1992 Zb.
30)
§ 173 zákona č. 618/1992 Zb.
31)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov.
33)
§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 84 zákona č. 618/1992 Zb.
36)
§ 101 zákona č. 618/1992 Zb.
37)
39)
§ 61 zákona č. 618/1992 Zb.
40)
§ 63 zákona č. 618/1992 Zb.
42)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
43)
Napr. vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej daňovej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947 v znení neskorších predpisov.
45)
§ 226 zákona č. 618/1992 Zb.