223/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 12. októbra 1994 a 22. novembra 1994 medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou naďalej platia tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda o telekomunikačnom styku medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 6. mája 1952),
2.
Dohoda o poštovej službe medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 6. mája 1952),
3.
Dohoda medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o vedecko-technickej spolupráci
(PEKING 6. mája 1952),
4.
Stanovy spoločnej komisie pre spoluprácu vo vede a technike k Dohode medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 6. mája 1952),
5.
Dohoda o vzájomnom bezplatnom poskytovaní víz medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 19. mája 1954),
6.
Dohoda o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, služobné a zvláštne pasy medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou, dojednaná výmenou nót
(PRAHA 19. mája 1956),
7.
Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 27. marca 1957, č. 27/1958 Zb.),
8.
Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
(PEKING 27. marca 1957),
9.
Dohoda medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou o vysporiadaní vzájomných pohľadávok vzniknutých do 9. mája 1945, dojednaná výmenou nót
(PEKING 13. novembra 1957),
10.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci. Protokol o zriadení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu
(PRAHA 6. júla 1984),
11.
Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
(PRAHA 11. júna 1987, č. 41/1988 Zb.),
12.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
(PRAHA 13. mája 1988, č. 161/1988 Zb.),
13.
Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
(PEKING 25. mája 1988, č. 91/1989 Zb.),
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o základných smeroch dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce
(PEKING 25. mája 1988),
15.
Dohoda o vedecko-technickej spolupráci v oblasti železničnej dopravy medzi Federálnym ministerstvom dopravy a spojov Československej socialistickej republiky a Ministerstvom železníc Čínskej ľudovej republiky
(PRAHA 15. júna 1988, čiastka 26/1988 Zb.),
16.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
(PEKING 5. septembra 1988, č. 97/1989 Zb.),
17.
Dohoda o spolupráci v oblasti technickej štandardizácie, merania a kvalitatívnej kontroly medzi Československým úradom štandardizácie a merania a Čínskym úradom technickej kontroly
(29. septembra 1988),
18.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
(PEKING 4. decembra 1991),
19.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva
(PRAHA 21. júla 1992).