221/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. októbra 1995,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 121098018 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 121098018
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 22 854 008 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 50 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 400 ks
Dátum emisie: 12. októbra 1995
Dátum splatnosti: 12. októbra 1998
Výnos: 9,00 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 12. októbra a 12. apríla
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Sergej Kozlík v. r.