219/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. októbra 1995,
ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 140999016 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:
Názov: štátne dlhopisy č. 140999016
Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 22 854 008 000 Sk
Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Nominálna hodnota: 20 000 Sk
Minimálny objem nákupu: 1 000 ks
Dátum emisie: 14. septembra 1995
Dátum splatnosti: 14. septembra 1999
Výnos: 10,00 % ročne
Vyplácanie výnosu: za polrok vždy 14. septembra a 14. marca
Agent predaja: Národná banka Slovenska
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový rozsah emisie počas aukcie.
Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.
Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.
Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.
Sergej Kozlík v. r.